2020-07/Заседание 29.07.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.07.2020 г. от 14:00 ч. в малката зала на Младежкия дом при следния проект на:

ДНЕВЕН   РЕД:

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. – 30.07.2020 г.

Докл.: С. Османджиков

2. Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

Докл.: Н. Кисьова

3. Одобряване на две маломерни паралелки към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сърница за учебната 2020/2021 г.

Докл.: Д. Пашова

4. Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година.

Докл.: И. Църенски

5. Приемане на изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз на Община Сърница към 30.06.2020 година и информация за извършените промени по бюджета на Община Сърница през периода от 01.01.2020 до 30.06.2020 година.

Докл.: И. Църенски

6. Разрешаване за изработване на Проект за подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ VIII – „Спортна площадка“ в квартал 16 и улица с о.т.18-19 по план на село Медени поляни, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

7. Одобряване на Проект на ПУП – устройствена схема за трасе на нов подземен електропровод – кабелна линия 20kV, достигащо до нов транспорт, намиращ се в УПИ II – 1021 в кв.41по план на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

8. Одобряване на Проект на ПУП – схема за трасе на ВЛ НН в кв. Горелци, с. Медени поляни, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

9. Одобряване на Проект на ПУП – схема за трасе на ВЛ НН в кв. Горелци, с. Побит камък, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

10. Предоставяне на съгласие за изработване на проект на ПУП – схема за трасе на ВЛ НН, на подземен електропровод, който ще захранва УПИ V1-982, кв.42, по план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

11. Одобряване на Проект на ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ ПИ 1516- общинска собственост в квартал 65 по план на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

12. Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с нов ПИ 1466-общ. и сгради в него в кв.72 по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: М. Фере

13. Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с нов ПИ 1525-общ. и сгради в кв.75 по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: М. Фере

14. Попълване на кадастралния план на гр.Сърница с нов ПИ 1526-общ. и сгради в него в кв.23 по план на гр.Сърница, общ.Сърница.

Докл.: М. Фере

15. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

28.07.2020г.
(вторник)
13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
28.07.2020г.
(вторник)
14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
28.07.2020г.
(вторник)
15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
28.07.2020г.
(вторник)
16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№076

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020г.

На основание: чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сърница и взаимодействието му с общинската администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2020 – 30.06.2020г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0184/13.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№077

Относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020г.

На основание: чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2020 – 30.06.2020г. съгласно Приложение №1

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0185/13.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№078

Относно: Одобряване на две маломерни паралелки към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сърница за учебната 2020/2021 г.

На основание: чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23от ЗМСМА, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява: Две маломерни паралелки към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сърница за учебната 2020/2021 година, както следва:

 • VIII „А“ клас, профил „Природоматематически“ – 13 ученици;
 • VIII „Б“ клас, Дуална форма на обучение по професията от Списъка на професиите за професионално образувание и обучение с код 811010 „Хотелиер“, специалност код 8110101 „Организация на хотелиерство“ – трета степен на професионална квалификация – 15 ученици

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0187/17.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№079

Относно: Актуализация на програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.3 и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема актуализирана капиталова програма на община Сърница за 2020 година, съгласно Приложение №1.
 2. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0188/17.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№080

Относно: Приемане на изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз на Община Сърница към 30.06.2020 годинаи информация за извършените промени  по бюджета на Община Сърница през периода от 01.01.2020 до 30.06.2020 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.125, ал.4, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.8 от Наредбата за командировки в страната, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема изпълнението на бюджета на община Сърница към 30.06.2020 година, съгласно Приложение №1.
 2. Приема изпълнението на средствата от Европейския съюз – КСФ на община Сърница, съгласно Приложение №2.
 3. Приема изпълнението на средствата от Европейския съюз – РА на община Сърница, съгласно Приложение №3.
 4. Приема информация за извършени промени по бюджета на община Сърница към 30.06.2020 година и актуализирано разпределение на бюджета към 30.06.2020 г., съгласно Приложение №1
 5. Приема разходите за командировка на Кмета на община Сърница за второто тримесечие на 2020 година в размер на 104 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0189/17.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№081

Относно: Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ VIII-“Спортна площадка” в квартал 16 и улица с о.т. 18-19 по план на село Медени Поляни, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ VIII-“Спортна площадка” в квартал 16 и улица с о.т. 18-19 по план на село Медени Поляни, Община Сърница.

2. Дава съгласие подробният устройствен план да бъде изработен в следните параметри:

 • уличната регулация да се промени, като всички регулационни линии да се изместят на изток приблизително с 5,5м. при осова точка. 18 и с 0,5м.при осова точка 19 по план на село Медени Поляни;
 • ширината на новопроектираната улица да се запази 10 м.;
 • дворищната регулация на парцелите в квартал 10 да се измести  до новопроектираната улица;
 • УПИ VIII-„Спортна площадка“ в квартал 16 по плана на с.Медени поляни да стане с площ 3936 кв.м.

3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0190/21.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№082

Относно: Одобряване на проект на ПУП -  устройствена схема за трасе на нов подземен електропровод - кабелна линия 20kV, достигащо до  нов трафопост, намиращ се в УПИ ⅠⅠ-1021 в кв.41 по плана на гр. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1.  Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект за подробен устройствен план - устройствена схема за трасе на нов подземен електропровод - кабелна линия 20kV с дължина от 90 метра със следните параметри:

-   Трасето започва от ЖР-стълб, намиращ се на 20 м. посока изток  от  осова точка 80 на ул.“Околовръсна“ в гр.Сърница със съществуваща ВЛ 20kV  и достига до нов трафопост, който се намира в УПИ ⅠⅠ-1021 в кв.41 по плана на гр. Сърница.

2.  Разрешава преминаването на кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП през улица “Околовръсна“  по плана на гр. Сърница, общ.Сърница.

3.  Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по т.2  през улица “Околовръсна“  по плана на гр. Сърница, общ.Сърница – публична общинска собственост.

4.  Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0191/21.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№083

Относно: Одобряване на проект на ПУП - схема за трасе на ВЛ НН в кв. Горелци, с. Медени поляни, Община Сърница

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1.  Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект за подробен устройствен план - схема за трасе на ВЛ НН, вкв. Горелци, с. Медени поляни, Община Сърница, която  започва от съществуващ ел. стълб №27  в улицата при о.т.59, продължава по улицата в североизточна посока и достига до нов ел. стълб прио.т. 53 по плана на кв. Горелци, с. Медени поляни, Община Сърница.

2.  Разрешава преминаването на въздушна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП през улицата с о.т.№59-48-49-50-51-52-53 по плана на кв. Горелци, с. Медени поляни, Община Сърница.

3.  Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по т.2 през улица с о.т. .№59-48-49-50-51-52-53 по плана на кв. Горелци, с. Медени поляни, Община Сърница.

4.  Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0192/21.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№084

Относно: Одобряване на проект на ПУП - схема за трасе на ВЛ НН в с. Побит Камък, Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект за подробен устройствен план - схема за трасе на ВЛ НН, с. Побит Камък, Община Сърница, започващо от съществуващ ел. стълб №12-1 в улицата пред УПИ IX в кв.7, продължаващо по улицата в северна посока, завиващо на запад и достигащо до нов ел. стълб пред УПИ VI и VII в кв.7 по плана на с Побит Камък.

2. Разрешава преминаването на въздушна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП през улица с о.т.№20-15-2 по плана на с. Побит Камък, Община Сърница

3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по т.2 през улица с о.т. 20-15-2 по плана на с. Побит Камък, Община Сърница – публична общинска собственост.

4. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0197/21.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№085

Относно: Предоставяне на съгласие за изработване на проект на ПУП - схема за трасе на ВЛ НН, на подземен електропровод, който ще захранва УПИ V1-982, кв. 42, по план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване на проект на ПУП - схема трасе за външно ел. захранване на подземен електропровод, засягащо улица „Доспатска“ в о.т.№84-№81, което трасе ще захранва УПИ V1-982 в кв. 42 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Дава съгласие подробния устройствен план да се изработи в следните параметри:

 • Трасето да започва от монтажно ново метално трафо-табло, което ще се изгради срещу о.т.№84, след което трасето да продължава посока югоизток и да достигне до имота на инвеститора в УПИ V1-982 в кв. 42 по план на гр. Сърница.
 • Новопроектираното трасе да е с обща дължина 114 м., а частта, която попада в  улица „Доспатска“ да е с дължина 92м. и да засяга 92 кв.м. от улицата, като сервитута  да е съобразено  с  Наредба №16 от 09.06.2004г. .

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 10 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0193/21.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№086

Относно: Одобряване на проект на ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ ПИ 1516 – общинска собственост в квартал 65 по план на гр. Сърница.    

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект за подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ УПИ XI в квартал 65 по план на гр. Сърница в следния обхват:

 • Уличната регулация не се променя.
 • Дворищната регулация не се променя.
 • Променя се отреждането на УПИ XI в УПИ XI-1046,1516 в квартал 65 по план на гр. Сърница. Новообразуваният УПИ XI-1046,1516 е с площ 614 кв.м.
 • В плана за застрояване е предвидено ново застроително петно в УПИ XI-1046,1516, свободно застрояване, с височина на застрояване максимум 3 етажа (10м.), максимална плътност на застрояване 60% , Кинт1.2 и минимално озеленяване 40%, като са спазени всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улица.
 • Устройствената зона, в която попада имота, да е „Жм“.

2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 11 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0194/21.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№087

Относно: Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с нов ПИ 1466-общ. и сгради в него в кв.72 по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за допълване на кадастрален план на гр. Сърница с нов ПИ 1466- общ.и сграда в него в кв. 72 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинска собственост, Кмета на Община Сърница, да подпише съставените актове за непълноти / грешки / към преписката по попълване на имота.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 12 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0195/21.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№088

Относно: Попълване в кадастралния план на гр.Сърница на нов ПИ 1525-общ. и сгради него в кв.75 по план на гр.Сърница, общ.Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал,1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за допълване на кадастралния план на гр.Сърница с нов ПИ 1525-общ. и сгради в него в кв. 75 по план на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, неразделна част от настоящото решение.

2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Сърница да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имота.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 13 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0196/21.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№089

Относно: Попълване на кадастралния план на гр.Сърница с нов ПИ 1526. и сгради кв.23 по план на гр.Сърница, общ.Сърница.

На основание: чл.21,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за допълване на кадастралния план на гр.Сърница с нов ПИ 1526 и сгради в кв. 23 по план на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, неразделна част от настоящото решение.

2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Сърница да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имота.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, точка 14 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0198/21.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№090

Относно: Промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в горския фонд.

На основание: чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите, Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинска собственост, за започване на производства по промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в общинския горски фонд;
 2. Процедурите по т.1 да се извършат за имотите – общинска собственост, посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 3. УпълномощаваКмета на Общината да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2020г., Протокол №08, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0201/29.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/