2020-09/Заседание 24.09.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.09.2020 г. от 14:00 ч. в малката зала на Младежкия дом при следния проект на:

ДНЕВЕН   РЕД:

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019година.; Годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2019година.; Годишен отчет за изпълнение на сметките за чужди средства за 2019година.; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2019година. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на Община Сърница към 31.12.2019 година. .

Докл.: И. Църенски

2. Приемане на Проектобюджет на Община Сърница за 2021 година и Актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 година в частта местни дейности.

Докл.: И. Църенски

3. Приемане на Решение за изработване на Общ устройствен план на гр. Сърница и неговото землище.

Докл.: С. Семерджиева

4. Одобряване на схема за разполагане на указателни табели на територията на Община Сърница.

Докл.: Ф. Пилева

5. Попълване на кадастралния план на гр.Сърница с верни имотни граници на ПИ 982 и сгради в него в кв.42 по план на гр.Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

6. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

23.09.2020г.
(сряда)
13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
23.09.2020г.
(сряда)
14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
23.09.2020г.
(сряда)
15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
23.09.2020г.
(сряда)
16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№091

Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2019 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2019 г. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2019 година.

На основание:чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140,ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Годишния отчет  за изпълнение на бюджета  за 2019 година, както следва:

1.1. По прихода  –  5 467 644 лева, разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 3 414 459 лева;

1.1.2. За местни дейности  2 053 185 лева.

1.2. По разхода –  5 467 644 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение от  № 1, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 3 414 459 лева;

1.2.2. За местни дейности 2 053 185 лева;

2. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – КСФ за 2019 година, съгласно Приложение № 2 и по проекти съгласно Приложение №2.1, Приложение №2.2, Приложение №2.3, Приложение №2.4, Приложение №2.4.1, Приложение №2.4.2, Приложение № 2.4.3, Приложение №2.5, Приложение №2.6, Приложение №2.7, Приложение №2.8, Приложение №2.9, Приложение №2.10, Приложение №2.11.

3. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – РА за 2019 година, съгласно Приложение № 3 и по проекти съгласно Приложение №3.1 и Приложение №3.2.

4.Отчет на изпълнението на чуждите средства, съгласно Приложение №4.

5.Отчет за изпълнението на капиталовата програма за 2019 година заедно с извършените промени, съгласно Приложение  № 5.

6. Община Сърница няма поет дълг и  не е обслужвала такъв през 2019 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.09.2020г., Протокол №09,точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0207/30.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№092

Относно: Приемане на проектобюджет на Община Сърница за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за  2022 и 2023 година в частта местни дейности.

На основание:чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.83 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема проектобюджет на община Сърница за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 година в частта местни дейности, съгласно Приложение№1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.09.2020г., Протокол №09, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0226/15.09.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№093

Относно: Приемане на Решение за изработване на Общ устройствен план на гр. Сърница и неговото землище.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1, чл.124а,ал.1 и чл.125 от Закона за устройство на териториятаи след проведеноявно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

  1. Разрешава изработването Проект на Общ устройствен план на гр. Сърница и неговото землището й.
  2. Одобрява представените задание и опорен план към него за изработване на проект на Общ устройствен план на гр. Сърница и землището й.
  3. Проектът на Общ устройствен план на гр. Сърница и неговото землището й следва да се изработи в съответствие с одобреното задание и опорен план и след преминаване на законово установените процедури в Закона за устройство на територията да се представи за разглеждане от Общински съвет – Сърница.
  4. Възлага на Кмета на Община Сърница и на Главния архитект на Община Сърница изпълнение на настоящото Решение..

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.09.2020г., Протокол №09, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0229/17.09.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№094

Относно: Одобряване на Схема за разполагане на указателни табели на територията на Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.56, ал.1, т.1, и т.2,  ал.2, ал.8, ал.10 и ал.11 от Закона за устройство на територията. Чл.10, ал.4 и чл.21, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти и за рекламната дейност на територията на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобряване на Схеми за разполагане на указателни табели на територията на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.09.2020г., Протокол №09, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0230/17.09.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№095

Относно: Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 982 и  сгради в него в кв.42 по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

  1. Дава съгласие за попълването на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници ПИ 982 и сгради в него в кв. 42 по план на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, неразделна част от настоящото решение.
  2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, кмета на Община Сърница, да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имота.
  3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.09.2020г., Протокол №09, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0232/17.09.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№096

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 3-2020, неразделна част от настоящото проекторешение.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

1

1

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Не Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 3-2020, неразделна част от настоящото проекторешение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.09.2020г., Протокол №09, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0234/21.09.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/