2020-10/Заседание 29.10.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.10.2020 г. от 14:00 ч. в малката зала на Младежкия дом при следния проект на:

ДНЕВЕН   РЕД:

1. Вземане на решение за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4- годишните деца на територията на Община Сърница за учебната 2020/2021 г.

Докл.: Д. Пашова

2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 г. за нуждите на филиал Сърница към Дирекция „Бюро по труда“ гр. Велинград.

Докл.: А. Байрактар

3. Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 371, 370 и 372 в кв. 45 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: М. Фере

4. Попълване на кадастралния план на с. Побит Камък на нов ПИ 240-общ. и сгради в кв. 12 по плана на с. Побит Камък Община Сърница.

Докл.: М. Фере

5. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2020 година – 30.09.2020 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към  09.2020 година.

Докл.: И. Църенски

6. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 години чрез провеждане на публично оповестен конкурс с трайно наддаване на 64 кв.м от югозападната част на магазин, с № 501.399.3.2 цялото с площ 217,06 кв.м находящо се в УПИ II „За младежки дом и обществени услуги“, кв.47 по плана на гр. Сърница – магазин за хранителни стоки.

Докл.: А. Байрактар

7. Предоставяне на разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ II и УПИ XVII, в кв.65 по кадастралния план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

8. Одобряване на схема за водоснабдяване и схема за електрозахранване към проект за ПУП за промяна на предназначението на земеделски имот урегулиран поземлен имот, а именно ПИ 70648.51.73, намиращ се в местността „Караасан“ в землище на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: М. Фере

9. Кандидатстване на Община Сърница по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. процедура №BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове"

Докл.: С. Джасурова

10. Временно финансиране с бюджетни средства на проект "Патронажна грижа за лица в неравностойно положение на общините Сатовча, Борино и Сърница", изпълняван по процедура: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4, приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Докл.: С. Джасурова

11. Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 4-2020, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар

12. Предоставяне на съгласие за сключване на договор за наем на помещения с обща площ от 51,71 кв.м. представляващи самостоятелно обособени реални части от ЗМС, находящи се в УПИ VII Съвет, поща и площад в кв. №4 8по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, представляващи: I – в сутерена на сградата – Помещение №2 – Кабелно с нетна площ от 11,40 кв.м; II – На втори етаж – Помещение №3 „Токоизправително“ с нетна площ 13,32 кв.м и Помещение №4 – „Репартитор“ с нетна площ от 11,48 кв.м; III – в южната част на югоизточния скат на покрива – 6 кв.м. за монтаж и експлоатация на антена и IV – припадащите се общи чати за цялата наемна площ в размер на 9,51 кв.м.

Докл.: А. Байрактар

13. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
28.10.2020г.
(сряда)
13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
28.10.2020г.
(сряда)
14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
28.10.2020г.
(сряда)
15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
28.10.2020г.
(сряда)
16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№097

Относно: Вземане на решение за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4 – годишните деца на територията на Община Сърница за учебната 2020/2021 г.

На основание: чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с §16 от ЗПУО и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Въвежда задължително предучилищно образование на 4 – годишните деца на територията на Община Сърница за учебната 2020/2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0242/01.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№098

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 г. за нуждите на филиал Сърница към Дирекция „Бюро по труда“ гр. Велинград.

На основание: чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС и чл.61, ал.3 от НРПРУОИ  на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за нуждите на филиал Сърница към Дирекция „Бюро по труда“ гр. Велинград на помещение представляващо:
- Самостоятелен обект – офис с идентификационен №501.399.3.14 с площ 26.29 кв.м. находящ се на III – ти етаж в сградата на Младежки дом УПИ II – Младежки дом и обществени услуги в кв. 47 по плана на гр. Сърница, община Сърница съгласно АЧОС №6/01.12.2015 г.

2. Срока на правото по точка 1 е 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора.

3. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0243/01.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№099

Относно: Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 371, 370 и 372 в кв. 45 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост и НРПРУОИ  на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за: Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 371, 370 и 372 в кв. 45 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинска собственост, Кмета на Община Сърница да подпише съставените актове за непълноти / грешки / към преписката по попълване на имота.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0247/08.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№100

Относно: Попълване на кадастралния план на с. Побит Камък на нов ПИ 240-общ. и сгради в кв. 12 по плана на с. Побит Камък Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за:Попълване на кадастралния план на с. Побит Камък на нов ПИ 240-общ. и сгради в кв. 12 по плана на с. Побит Камък Община Сърница,съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинска собственост, Кмета на Община Сърница да подпише съставените актове за непълноти / грешки / към преписката по попълване на имота.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0250/08.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№101

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2020 година – 30.09.2020 година и актуализираното разпределение на бюджета на  Община Сърница  към  30.09.2020 година.

На основание:чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в странатаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2020 година – 30.09.2020 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница  към 30.09.2020 година, съгласно Приложение №1.

2. Приема разходите за командировки на Кмета на Община Сърница за III тримесечие на 2020 година в размер на 409 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0254/21.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№102

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс с тайно наддаване на 64 кв.м. от югозападната част на магазин, представляващ помещение с идентификатор 501.399.3.2, цялото с площ от 217,06 кв.м., намиращо се на първи етаж в триетажна масивна обществена сграда (3МО) с идентификатор 501.399.3, находяща се в УПИ II – „За младежки дом и обществени услуги”, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №6/01.12.2015 г., за магазин за хранителни стоки.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.1 и чл.92 от НРПРУОИ на Община Сърница,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за отдава под наем, чрез провеждане на публично оповестен конкурс с тайно наддаване за срок от 10 /десет/ години на 64 кв.м. от югозападната част на магазин, представляващ помещение с идентификатор 501.399.3.2, цялото с площ от 217,06 кв.м., намиращо се на първи етаж в триетажна масивна обществена сграда (3МО) с идентификатор 501.399.3, находяща се в УПИ II – „За младежки дом и обществени услуги”, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №6/01.12.2015г.

2. Определя следните условия за провеждане на конкурса:

2.1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 189,44 лв. без ДДС, съгласно приложение №2 /таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Сърница/, неразделна част от НРПРУОИ на Община Сърница.

2.2. Обекта предмет на конкурса посочен в точка първа от настоящото решение да се ползва за магазин за хранителни стоки.

3. Определя за членове на комисията по точка първа за провеждане на публично оповестен конкурс следните общински съветници:

3.1. Емин Кьосей;

3.2.Салих Османджиков

3.3. Емин Карамолла - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0255/21.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№103

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ II и УПИ XVII, в кв.65 по кадастралния план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал 1 от Закона за общинска собственост и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за изработването наПУП - План за регулация и застрояване на УПИ II и УПИ XVII-963 в кв.65 по регулационния план на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява приложеното задание, съгласно което ПУП ще се изработи в следните параметри:

- Уличната регулация няма да се променя;
- Дворищната регулация ще се промени, като югозападната регулационна линия, като УПИ II ще мине по границата на пи 1057;
- Ще се промени отреждането на УПИ II в УПИ II – 1057,1518 – общ., а на УПИ XVII – 963 вУПИ XVII – 963,1059.
- Новообразуваните парцели да са с площ съответно:
- УПИ II – 1057,1518-общ., 608 кв.м.
- УПИ XVII – 963,1059 680 кв.м.
- Устройствената зона, в която ще попаднат новообразуваните УПИ XI-1057,1518-общ и УПИ XVII – 963,1059, е за „Жилищно строителство“

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0256/26.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№104

Относно: Одобряване на схема за водоснабдяване и схема за електрозахранване към проект за ПУП за промяна на предназначението на земеделски имот урегулиран поземлен имот, а именно ПИ 70648.51.73, намиращ се в местността „Караасан“ в землище на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.131,ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява представените с проект на ПУП за промяна на предназначението на земеделски имот в урегулиран поземлен имот, а именно ПИ 70648.51.73, намиращ се в местността „Караасан“ в землище на гр. Сърница, общ. Сърница схема за електрозахранване и схема водоснабдяване.
 2. Разрешава преминаването на трасето за електрозахранване и трасето за водоснабдяване през имоти – общинска собственост съобразно представените схеми към проект на ПУП, представляващи неразделна част от настоящото решение.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0257/26.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№105

Относно: Кандидатстване на Община Сърница по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. процедура №BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове"

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с кандидатстване на Община Сърница по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г., процедураBG05M9OP001-1.096 "Детски кътове"и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие Община Сърница да кандидатства по ОПРЧР 2014-2020 г., процедура №BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове";
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви и подаде необходимата документация за кандидатстване на Община Сърница по ОПРЧР 2014-2020 г., процедура №BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове";

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0258/26.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№106

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”, изпълняван по процедура: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4, приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.

На основание:чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за финансиране на проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”, изпълняван по процедура: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4, приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год. с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания;
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 10 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0260/26.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№107

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 4-2020, неразделна част от настоящото проекторешение.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.13г от НРПРУОИ НА Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 4-2020, неразделна част от настоящото проекторешение

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 11 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0261/26.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№108

Относно: Предоставяне на съгласие за сключване на договор за наем на помещения с обща площ от 51,71 кв.м., представляващи самостоятелно обособени реални части от 3МС /сградата на Община Сърница/, находяща се в УПИ VIII – Съвет, поща и площад, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, представляващи: I – В сутерена на сградата – Помещение №2 – „Кабелно” с нетна площ от 11,40 кв.м.; II – На втори етаж – Помещение №3 – „Токоизправително” с нетна площ от 13,32 кв.м. и Помещение №4 – „Репартитор” с нетна площ от 11,48 кв.м.; III – В южната част на югоизточния скат на покрива – 6 кв.м. за монтаж и експлоатация на антена и IV – припадащите се общи части за цялата наета площ в размер на 9,51 кв.м. (4,03 кв.м. – за сутерен; 5,48 кв.м. – за втори етаж)

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 във връзка с чл.30, ал.1 и ал.5 от ЗЕСМФИ, и в изпълнение на Решение №006/30.01.2020 г. на ОбС – Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Не дава съгласие и не разрешава удължаването с една година на срока на Договор за наем на недвижим имот №27493/11.06.2010 г., вписан в Служба по вписвания при Районен съд Велинград с вх.№809/14.06.2010г., акт 85, том на основание чл. 3, ал. 2 от същия, поради изтичане на оптималния 10-годишен срок, определен в чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.
 2. Дава съгласие да се отдаде под наем и да се сключи нов договор, за срок от 5 години, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГ или КОНКУРС, на „БТК” ЕАД, ЕИК 831642181,  недвижим имот, представляващ – помещения с обща площ от 51,71 кв.м., представляващи самостоятелно обособени реални части от 3МС /сградата на Община Сърница/, находяща се в УПИ VIII – Съвет, поща и площад, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, представляващи: I – В сутерена на сградата – Помещение №2 – „Кабелно” с нетна площ от 11,40 кв.м.; II – На втори етаж – Помещение №3 – „Токоизправително” с нетна площ от 13,32 кв.м. и Помещение №4 – „Репартитор” с нетна площ от 11,48 кв.м.; III – В южната част на югоизточния скат на покрива – 6 кв.м. за монтаж и експлоатация на антена и IV – припадащите се общи части за цялата наета площ в размер на 9,51 кв.м. (4,03 кв.м. – за сутерен; 5,48 кв.м. – за втори етаж), с административен адрес: гр. Сърница, ул. „Свобода” №20, съгласно АПОС №30/12.01.2018 г. на Община Сърница, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения, както и правото да инсталира и ползва необходимото за функционирането на съоръженията оборудване в посочените помещения в сградата на Община Сърница.
 3. „БТК” ЕАД има право да извършва строителни действия, подобрения или луксозни поправки върху наетия имот само с изричното писмено разрешение на Община Сърница, за своя сметка, като след прекратяване на договора за наем подобренията се прехвърлят безвъзмездно в полза на  Община Сърница.
 4. При сключването на договора за наем „БТК” ЕАД се задължава да гарантира, че оборудването и съоръженията, които ще монтира, ще отговарят на българските и европейските стандарти за безопасност, както и че ще се грижи за хигиената в границите на наетия терен и площ, ще спазва противопожарните правила и норми. Всички актове, съставени поради виновното поведение на „БТК” ЕАД от контролните органи, както и при констатиране на причинени вреди на трети лица, ще бъдат отговорност и за сметка на оператора на електронно съобщителната мрежа.
 5. Определя месечна наемна цена в размер на 40 /четиридесет/ лева на кв.м без ДДС.
 6. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.
 7. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Действащия към настоящият момент Договор за наем на недвижим имот №27493/11.06.2010 г., вписан в Служба по вписвания при Районен съд Велинград с вх.№809/14.06.2010 г. изтича на 31.12.2020 г. Предвид наличието на електронни съобщителни мрежи и изграждане на свързаната с тях физическа инфраструктура на „БТК” ЕАД в помещенията, предмет на договора за наем, е налице обективна необходимост за сключване на нов договор и вписването му по надлежния ред в служба по вписванията до края на 2020 г. с цел осигуряване на ползването на помещенията без прекъсване от дружеството и осигуряване на устойчивостта и ефективността на електронната съобщителна мрежа, като по този начин ще се осигурят и добри и надеждни телекомуникационни услуги на гражданите.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, точка 12 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0262/26.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№109

Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI-1046,1516 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, Община Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1516 с площ от 119 /сто и деветнадесет/ кв.м., част от УПИ XI-1046,1516 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, съгласно АЧОС №243/21.09.2020 г. на Община Сърница на – А.Н.А., ЕГН********** – съсобственик в УПИ XI-1046,1516, като съгласно Нотариален Акт за покупко-продажба на недвижим №77, том III, рег. №6291, дело №454/11.12.2019 г. – А. Н.А. е собственик на ПИ с пл. №1046 , част от УПИ XI-1046,1516 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница. Продажната цена на имота, съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител е в размер на 1 320 (хиляда триста и двадесет) лв. без ДДС, а данъчната оценка за 2020 г. е в размер на 455,40 лв. /четиристотин петдесет и пет лева и четиридесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000400/21.09.2020 г.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2, ал.3 и чл.64, ал.1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и постъпило Заявление с вх. №СР-2873/01.10.2020 г. от А.Н.А., и в изпълнение на Решение за приемане и допълване на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляваща – Приложение 4-2020 на ОбС – Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Прекратяване на съсобственост в имот, представляващ УПИ XI-1046,1516 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, Община Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1516 с площ от 119 /сто и деветнадесет/ кв.м., част от УПИ XI-1046,1516 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, община Сърница, съгласно АЧОС №243/21.09.2020 г. на Община Сърница на А.Н.А., ЕГН********** – съсобственик в УПИ XI-1046,1516, като съгласно Нотариален Акт за покупко-продажба на недвижим №77, том III, рег. №6291, дело №454/11.12.2019 г. – А.Н.А. е собственик на ПИ с пл. №1046 , част от УПИ XI-1046,1516 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.
 2. Определя продажна цена на ПИ с пл. №1516 с площ от 119 /сто и деветнадесет/ кв.м., част от УПИ XI-1046,1516 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, община Сърница, съгласно АЧОС №243/21.09.2020 г. на Община Сърница в размер на – 1 320 (хиляда триста и двадесет) лв. без ДДС съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по прекратяване на съсобствеността и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0263/28.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№110

Относно: Кандидатстване на Община Сърница по Процедура BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“, Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“

На основание:чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие Община Сърница да кандидатства с проектно предложение с наименование: "Сърница – споделена визия за Натура 2000" по Процедура BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“, Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на горепосочената точка.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.10.2020г., Протокол №10, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0264/28.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/