2020-11/Заседание 26.11.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.11.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН   РЕД:

1. Полагане на Клетва на новоизбран общински съветник.

2. Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2021г..

Докл.: Д. Пашова

3. Одобряване на Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано ЗСП през 2021 г.

Докл.: Д. Пашова

4. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 5-2020, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар

5. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцелен план за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.171.52 в местността „Орлино“ в землище на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: М. Фере

6. Приемане на Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Сърница.

Докл.: Ф. Пилева

7. Кандидатстване по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” кампания 2021 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

Докл.: С. Джасурова

8. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година.

Докл.: И. Църенски

9. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
25.11.2020г.
(сряда)
13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
25.11.2020г.
(сряда)
14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
25.11.2020г.
(сряда)
15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
25.11.2020г.
(сряда)
16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№111

Относно: Включване в състава на постоянните комисии на Общински съвет Сърница  на новоположилият клетва общински съветник Сюлейман Салих Байрактар

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.38, ал.3 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Новоположилият клетва Общински съветник Сюлейман Салих Байрактар да бъде член на следните постоянни комисии при Общински съвет Сърница както следва:

- Комисията по Образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.

- Комисията по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0274А/04.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№112

Относно: Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2021г.

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната организация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Културен календар на община Сърница за 2021 г. във вида, в който е.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11,точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0282/12.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№113

Относно: Одобряване на Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано ЗСП през 2021 г..

На основание:чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната организация, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява:  Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано ЗСП през 2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0285/16.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№114

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 5-2020, неразделна част от настоящото проекторешение.  

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

1

12

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 5-2020, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0286/18.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№115

Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.171.52 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание:чл.21, ал.1, т.8, и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен кабел НН с обща дължина от 241 м., достигащ до ПИ 70648.171.52 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница.

2. Проектът за подробен устройствен план да се изработи в следните параметри:

 • Трасето да започва от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино” ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост), да преминава през полски път ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и да достигне до границата на имота на инвеститора - ПИ 70648.171.52, в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница.
 • Дължината на проектното трасе да е 241 м.

3. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

4. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване за трасе на подземен кабел НН през имоти ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост), ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост)

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0287/18.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№116

Относно: Приемане на Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за осъществяване на рекламната дейност  на територията на Община Сърница.

На основание:чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Отменя Наредба за преместваемите обекти и за рекламната дейност  на територията на Община Сърница, приета с Решение №53 по Протокол №6 от 28.05.2020г.

2. Приема Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за осъществяване на рекламната дейност  на територията на Община Сърница.

3. Настоящото решение влиза в сила след изтичане на законоустановените срокове за обжалването му съобразно ЗМСМА и ЗНА.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0288/19.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№117

Относно: Кандидатстване по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” кампания 2021 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

На основание:чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява кандидатстване с проектно предложение по Мярка М01 – „Подобряване на обществената среда в населените места”, кампания 2021 на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), с наименование: Подобряване на обществената среда в гр. Сърница чрез изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и пространствено оформление на сграда „Младежки дом и обществени услуги“, намираща се в УПИ II-399 по плана на гр. Сърница.

2. Одобрява процент на съфинансиране от страна на Община Сърница за проектно предложение: Подобряване на обществената среда в гр. Сърница чрез изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и пространствено оформление на сграда „Младежки дом и обществени услуги“, намираща се в УПИ II-399 по плана на гр. Сърница – 50,01% от общия бюджет с ДДС на проектното предложение.

3. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0290/19.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№118

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година.

На основание:чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.94, ал.3, чл.124, ал.2 и ал.3 и чл.128 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирана капиталова програма на Община Сърница за 2020 година, съгласно Приложение №1.

2. Приема актуализирана програма за извършване на текущ ремонт за 2020 година съгласно Приложение №2

3. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2020 година:

3.1. Извършва увеличение на бюджета на Община Сърница, както следва:

3.1.1.Увеличава по прихода бюджета на Община Сърница за 2020 година с 38 000 лева както следва:

3.1.1.1.Увеличава приходен параграф 13-03 „данък превозни средства“ с 8 000 лева;

3.1.1.2.Увеличава приходен параграф 13-04 „данък при придобиване на имущество подарения и възмезден начин“ с 22 000 лева;

3.1.1.3.Увеличава приходен параграф 27-10 „технически услуги“ с 5 000 лева;

3.1.1.4.Увеличава приходен параграф 27-11 „административни услуги“ с 2 000 лева;

3.1.1.5.Увеличава приходен параграф 28-09 „наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ с 1 000 лева;

3.1.2. Увеличава по разхода бюджета на Община Сърница за 2020 година с 38 000 лева, както следва:

3.1.2.1.Увеличава параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА“ в местна дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 720 лева;

3.1.2.2.Увеличава параграф 52-05 „ стопански инвентар“ в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 2 200 лева;

3.1.2.3.Увеличава параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 15 080 лева;

3.1.2.4.Увеличава параграф 10-16 „вода, горива и енергия“ в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 10 000 лева;

3.1.2.5.Увеличава параграф 10-20 „външни услуги“ в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 10 000 лева;

4. Извършва компенсирани промени по бюджета на Община Сърница, както следва:

4.1. Увеличава параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА“ в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 12 174 лева;

4.2. Намалява параграф 10-30 „текущ ремонт “в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 12 174 лева;

4.3.Увеличава параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА“ в местна дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 9 677 лева;

4.4. Намалява параграф 61-02 „трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-) “с 9 677 лева;

4.5. Увеличава параграф 52-01 „придобиване на компютри и хардуер“ в държавна дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност“ с 1 850 лева;

4.6. Намалява параграф 10-15 „материали“ в държавна дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност“с 1 850 лева;

5. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0291/20.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№119

Относно: Промяна на вида на собствеността на общински имот – от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Променя вида на собствеността на общински имот (обекти от сграда) – от частна общинска собственост в публична общинска собственост, изрично изброени в Акт за частна общинска собственост №6/01.12.2015 г. на Община Сърница, както следва:
Части от Масивна триетажна сграда МО3, с идентификатор 501.399.3., намираща се в УПИ ⅠⅠ-399-„Младежки дом и обществени услуги”, в кв.47 по плана на гр.Сърница.

 • Обект с идентификатор 501.399.3.2. – за търговска дейност (магазин);
 • Обект с идентификатор 501.399.3.6 – за търговска дейност (кафене);
 • Обект с идентификатор 501.399.3.7. – за обществено хранене (кухня);
 • Обект с идентификатор 501.399.3.8. – склад;
 • Обект с идентификатор 501.399.3.9. – за обществено хранене (кухня);
 • Обект с идентификатор 501.399.3.12. – самостоятелен обект (офис);
 • Обект с идентификатор 501.399.3.13. – самостоятелен обект (офис);
 • Обект с идентификатор 501.399.3.14. – самостоятелен обект (офис);
 • Обект с идентификатор 501.399.3.15. – самостоятелен обект (офис);
 • Обект с идентификатор 501.399.3.16. – самостоятелен обект (офис);
 • Обект с идентификатор 501.399.3.17. – самостоятелен обект (офис)

2. Задължава Кмета на Община Сърница да разпореди съставянето на един общ Акт за публична общинска собственост за УПИ ⅠⅠ-399-„Младежки дом и обществени услуги”, в кв. 47 по плана на гр. Сърница, ведно с цялата сграда, със съответните нови идентификатори, както на сградата, така и на помещенията в нея, че всички са със статут на публична общинска собственост.

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:
Настоящото положение за разделяне на вида на собственост в един обект – сграда с нов идентификатор 501.399.1 на публична общинска и частна общинска собственост възпрепятства ирационалното управление на собствеността на Община Сърница. В същото време е налице инвестиционна инициатива от страна на Община Сърница за извършване на подобрения в имота, както и кандидатстване по европейски програми и проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на ремонтни дейности. Поради което са налице достатъчно основания, в това число и защитата на особено важни общински интереси за допускане на предварително изпълнени на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0293/23.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№120

Относно: Продължаване на открита процедура по отдаване под наем на общински имот чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване при промяна на вида на собствеността на имота, предмет на процедурата – от частна общинска собственост в публична общинска собственост, както и промяната на идентификаторите на сградата и помещенията в нея, във връзка с извършено изменение на кадастралния план на гр. Сърница за същия имот.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.23, ал.1 и чл.92 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Да се продължи открита с Решение №102, прието с Протокол №10 от 29.10.2020 г. на Общински съвет Сърница, процедура по отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен конкурс с тайно наддаване за срок от 10 /десет/ години на 64 кв.м. от югозападната част на магазин, представляващ помещение с нов идентификатор 501.399.1.3, цялото с площ от 217,06 кв.м., намиращо се на първи етаж в триетажна масивна обществена сграда (3МО) с нов идентификатор 501.399.1, находяща се в УПИ II – „За младежки дом и обществени услуги”, кв. 47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, което помещение към датата на гласуване на решението е с променен вид на общинската собственост – от частна общинска собственост в публична общинска собственост и променени идентификатори, както на самото помещение, така и на сградата, в която се намира.

2. Условията за провеждане на конкурса, началната конкурсна месечна наемна цена, както и членовете от състава на Общински съвет Сърница, включени в конкурсната комисия, остават непроменени съобразно Решение №102, прието с Протокол №10 от 29.10.2020г. на Общински съвет Сърница.

3. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Сърница.

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:
Предвид обстоятелството, че процедурата за провеждане на публично оповестения конкурс с тайно наддаване вече е открита, както и че договорът за наем, действащ към настоящият момент, изтича до края на календарната 2020 г., са налице особено важни общински интереси на Община Сърница за допускане на предварително изпълнени на настоящото решение с цел правилното и ирационално управление на общинското имущество на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0295/24.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№121

Относно: Учредяване на право на управление на имот – публична общинска собственост

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.14а, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Отменя свое Решение №098, прието с Протокол №10 от 29.10.2020 г.

2. Дава разрешение за учредяване на безвъзмездно право на управление за нуждите на филиал Сърница към Дирекция „Бюро по труда“ гр. Велинград, териториална структура на Агенцията по заетостта, на помещение представляващо:

 • Самостоятелен обект – офис, с нов идентификационен №501.399.1.19 с площ от 26.29 кв.м., находящ се на III – ти етаж в сградата на Младежки дом (3МО с нов идентификационен №501.399.1), построена в УПИ II – „Младежки дом и обществени услуги”, в кв. 47 по плана на гр. Сърница, община Сърница – имот, представляващ публична общинска собственост.

3. Срока на правото по точка 2 е 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездно право на управление.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:
Договорът за право на ползване на горепосоченото помещение, сключен между Община Сърница и Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда” гр. Велинград изтича на 18.01.2021 г. С чел осигуряване на непрекъснатост на работата на филиалът в гр. Сърница на Дирекция „Бюро по труда” гр. Велинград, както и с цел предоставяне на непрекъснати услуги на населението на Община Сърница, свързани с трудовата мобилност от Дирекция „Бюро по труда” гр. Велинград, е необходимо предварително изпълнение на настоящото решение. По този начин ще се защитят особено важни обществени интереси на гражданите на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.11.2020г., Протокол №11, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0296/24.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/