ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на Извънредно заседание, което ще се проведе на 07.12.2020 г. от 09:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН   РЕД:

1. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година.

Докл.: И. Църенски

2. Откриване на процедура по продажба на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 523 кв.м., находящ се в кв. №22 по плана на село Медени поляни, община Сърница.

Докл.: А. Байрактар

3. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 6-2020, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар 

4. Въпроси и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№122

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.94, ал.3, чл.124, ал.2 и ал.3 и чл.128 от Закона за публичните финанси  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница:,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирана капиталова програма на Община Сърница за 2020 година, съгласно Приложение №1.

2. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2020 година:

2.1. Извършва увеличение на бюджета на община Сърница, както следва:

2.1.1. Увеличава по прихода бюджета на община Сърница за 2020 година с 16 000 лева, както следва:

2.1.1.1. Увеличава приходен параграф 13-01 „данък върху недвижими имоти“ с 1 000 лева;

2.1.1.2. Увеличава приходен параграф 13-03 „данък превозни средства“ с 10 000 лева;

2.1.1.3. Увеличава приходен параграф 13-04 „данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ с 5 000 лева;

2.1.1.4. Увеличава параграф 10-20 „външни услуги” в местна дейност 122 „общинска администрация“ с 16 000 лева.

3. Извършва компенсирани промени по бюджета на община Сърница, както следва:

3.1. Увеличава параграф 52-04 „придобиване на транспортни средства” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 27 500 лева;

3.2. Намалява параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 27 500 лева;

3.3. Намалява параграф 19-01 „платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции” в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 101 049 лева;

3.4. Намалява бюджетен параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ с 13 951 лева;

3.5. Увеличава параграф 61-02 „трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)“ с 115 000 лева.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид кратките срокове за кандидатстване по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” кампания 2021 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и приключване на бюджетната 2020 година е от изключителна важност кандидатстването по мярката да се реализира до края на месец декември 2020 година.

5. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 07.12.2020г., Протокол №12, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0307/04.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№123

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 523 кв.м., находящ се в кв. №22 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №256/01.10.2020 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, като началната цена е в размер на 3 975 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2020 г. е в размер на 1 016,70 лв. /хиляда и шестнадесет лева и седемдесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000407/01.10.2020 г.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №109/29.10.2020 г. на ОбС – Сърница,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

2

0

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1.    Откриване на процедура по продажба на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 523 кв.м., находящ се в кв. №22 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №256/01.10.2020 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2.    Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 975 лв. (три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3.    Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: 

3.1. Салих Османджиков;

3.2. Муетдин Саитов;

3.3. Саит Мехмед - Резервен член.

4.    Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 07.12.2020г., Протокол №12, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0308/04.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№124

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 6-2020, неразделна част от настоящото проекторешение. 

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с  чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 6-2020, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 04.12.2020г., Протокол №12, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0309/24.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

January 21, 2021

Заседание 28.01.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
December 09, 2020

Заседание 16.12.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация