ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 16.12.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН   РЕД:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ IX – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница.

Докл.: А. Байрактар

2. Откриване на процедура по продажба на УПИ III – „За жилищно строителство” с площ от 476 кв.м., находящ се в кв. №21 по плана на село Медени поляни, община Сърница.

Докл.: А. Байрактар

3. Откриване на процедура по продажба на УПИ III – „За жилищно строителство” с площ от 509 кв.м., находящ се в кв. №2 по плана на село Медени поляни, община Сърница.

Докл.: А. Байрактар

4. Учредяване на право на управление на имот – публична общинска собственост.

Докл.: А. Байрактар

5. Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи хора с увреждания на територията на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар

6. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 70648.172.70 от земеделска земя „ливада“ в „Къщи за гости“ в м. „Орлино“, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

7. Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар

8. Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Сърница за 2021 година.

Докл.: С. Османджиков

9. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
15.12.2020г.
(вторник)
13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
15.12.2020г.
(вторник)
14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
15.12.2020г.
(вторник)
15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
15.12.2020г.
(вторник)
16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№125

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ IX – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №273/20.10.2020г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, като началната цена е в размер на 3 405 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал.1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2020г. е в размер на 956.90 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000443/20.10.2020г.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №114/26.11.2020 г. на ОбС – Сърница,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

 Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ IX – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №273/20.10.2020г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 405 лв. (три хиляди четиристотин и пет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: 

3.1. Саит Мехмед – Член от постоянната комисия по провеждане на търга;

3.2. Салих Османджиков – Член от постоянната комисия по провеждане на търга;

3.3. Муетдин Саитов - Резервен член от постоянната комисия по провеждане на търга;

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0316/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№126

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ III – „За жилищно строителство” с площ от 476 кв.м., находящ се в кв. №21 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №255/01.10.2020г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, като началната цена е в размер на 3 620 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал.1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2020г. е в размер на 925.30 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000408/01.10.2020г.

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №109/29.10.2020 г. на ОбС – Сърница след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ III – „За жилищно строителство” с площ от 476 кв.м., находящ се в кв. №21 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №255/01.10.2020г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 620 лв. (три хиляди шестстотин и двадесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: 

3.1.Саит Мехмед – Член от постоянната комисия по провеждане на търга;

3.2. Салих Османджиков – Член от постоянната комисия по провеждане на търга;

3.3. Муетдин Саитов - Резервен членот постоянната комисия по провеждане на търга;

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0317/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№127

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ III – „За жилищно строителство” с площ от 509 кв.м., находящ се в кв. №2 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №272/20.10.2020г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, като началната цена е в размер на 3 870 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2020г. е в размер на 989.50 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000442/20.10.2020г.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна организация, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №114/26.11.2020г. на ОбС – Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ III – „За жилищно строителство” с площ от 509 кв.м., находящ се в кв. №2 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №272/20.10.2020 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 870 лв. (три хиляди осемстотин и седемдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: 

3.1. Саит Мехмед – Член от постоянната комисия по провеждане на търга;

3.2. Салих Османджиков – Член от постоянната комисия по провеждане на търга;

3.3. Муетдин Саитов - Резервен членот постоянната комисия по провеждане на търга;

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0318/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№128

Относно: Учредяване на право на управление на имот – публична общинска собственост

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.14а, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за учредяване на безвъзмездно право на управление за нуждите на филиал Сърница към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград, териториална структура на Агенция за социално подпомагане, на следната публична общинска собственост:

 - Помещение от 12 кв.м., находящо се на II-ри етаж, кабинет №8, в сградата на Община Сърница, построена в УПИ VIII-605 – „Съвет, поща и площад”, в кв.48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №30/12.01.2018 г.

2. Срока на правото по точка 1 е 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездно право на управление.

3. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

4. На основание чл.60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Договорът за право на ползване на горепосоченото помещение, сключен между Община Сърница и Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград изтича на 22.12.2020 г. С цел осигуряване на непрекъснатост на работата на филиалът в гр. Сърница на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград, както и с цел предоставяне на непрекъснати услуги на населението на Община Сърница, свързани със социално подпомагане от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград, е необходимо предварително изпълнение на настоящото решение. По този начин ще се защитят особено важни обществени интереси на гражданите на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0319/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№129

Относно: Приемане на Проект на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи хора с увреждания на територията на Община Сърница

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.99а, ал.1 от Закона за движение по пътищатаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приемане Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи хора с увреждания на територията на Община Сърница.

2. Наредбата влиза в сила в деня, следващ деня на влизането в законна сила на Решение №742/02.10.2020г. по адм.д.№350/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0320/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№130

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 70648.172.70 от земеделска земя „ливада“ в „Къщи за гости“ в м. „Орлино“, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание:чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на ПУП – За промяна на предназначението на имот 70648.172.70 от земеделска земя „ливада“ в „Къщи за гости“ в м. „Орлино“, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ. Съгласно него подробният устройствен план ще се изработи в следните параметри:

  • Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот, а именно УПИ LXX70 – „Къщи за гости“ с площ от 621 кв. м.
  • Достъпът до новообразувания парцел ще се осъществява посредством полски път от КК на град Сърница / ПИ 70648.172.414 – публична общинска собственост/
  • В плана за застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот LXX70 – „Къщи за гости“ да се предвиди новозастроително петно до два етажа „свободно“ застрояване Кинт – 1.5, Пзастр. – 40% озелен. – мин. 60%, като за останалите имоти да се спазват всички нормативни отстояния от границите им.
  • Устройствената зона, в която ще попадне имота съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е „Курорт и допълващите го дейности“ – „Ок“

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0321/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№131

Относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на  Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.9 от Закона за местни данъци и таксии след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на  Община Сърница.

2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0323/09.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№132

Относно: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Сърница за 2021 година.

На основание:чл.21, ал.1, т.12, и чл.27, ал.3  от Закона за местното управление и местната администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема Програма за работа на Общински съвет Сърница за 2021 година (Приложение Програма)

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0324/09.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№133

Относно: Одобряване на внесен проект на подробен устройствен план – План за частично изменение на плана за регулация и застрояване на  имот 70648.1.547 (Вилна зона) в м.”Орлино”, землището на гр.Сърница, Община Сърница в качеството си на орган, управляващ общинската собственост.

На основание:чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинска собствености след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за одобряване на внесен проект на подробен устройствен план – План за частично изменение на плана за регулация и застрояване на имот 70648.1.547 (Вилна зона) в м. ”Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница в качеството си на орган, управляващ общинската собственост.

2. Одобреният проект по т.1 е изработен в следните параметри:

  • Уличната и дворищната регулация не се изменят.
  • Променя се отреждането на 70648.1.547  от  (Вилна зона)  в УПИ I-574 – ,,За хотел, търговия и услуги“
  • Новообразуваният урегулиран поземлен имот, а именно: УПИ I-574 – ,,За хотел, търговия и услуги“, е с площ от 2076 кв. м.
  • Достъпът до новообразуваният парцел ще се осъществява посредством полски пътища от КК на град Сърница /ПИ 70648.1.567 и ПИ 70648.1.488 – публична общинска собственост/.
  • В плана за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот I-574 – ,,За хотел, търговия и услуги“ се предвижда ново застроително петно до три етажа - „свободно“ застрояване, Кинт – 1.2, Плътност на застрояване – 60%, минимална озеленена площ – 40%, начин на застрояване - свързано застрояване с ПИ 70648.173.66, с нарушено отстояние -2 м. с ПИ 70648.1.488 - ведомствен път, представляващ публична общинска собственост, а за останалите имоти се спазват всички нормативни отстояния от границите им.
  • Устройствената зона, в която ще попадне новообразувания урегулиран поземлен имот съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е „Рекреационна за курорт и допълващите го дейности“.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0325/15.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№134

Относно: Актуализация на индикативния разчет за средствата от Европейския съюз на Община Сърница за 2020 година.

На основание:чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.3, чл.124, ал.2 и ал.3 и чл.128 от Закона за публичните финанси  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз - Приложение №1, Приложение №1.1, Приложение №1.2, Приложение №1.3, Приложение №1.4, Приложение №1.5, Приложение №1.6, Приложение №1.7, Приложение №1.8, Приложение №1.9, Приложение №1.10, Приложение №1.11, Приложение №1.12, Приложение №1.13, Приложение №1.14, Приложение №1.15 и Приложение №1.16.

2. Актуализира сумата за обект „Закупуване на лек автомобил за общинска администрация“ от капиталовата програма на Община Сърница за 2020 година от 27 500 на 30 000 без ДДС или 36 000 с ДДС

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид кратките срокове за годишно приключване и изпълнението на капиталовата програма на Община Сърница за 2020 година е от съществено значение до края на месец декември да се приключат всички обекти от програма.

4. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0326/15.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№135

Относно: Приемане на план-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021г. и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021г. за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица.

На основание:чл.21, ал.2, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на местните такси и цени на услуги на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Определя размера на такса битови отпадъци за 2021г. за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица, съгласно Приложение №2, което е неразделна част от настоящото решение.

2. Приема и одобрява план-сметка за 2021г. за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на Община Сърница,представляваща Приложение №1 и Приложение №1.1, което е неразделна част от настоящото Решение.

3. Промяна в Приложение №1, Раздел – Приходи, Графа – Дофинансиране от други общински приходи се увеличава с 10 000 лева и става обща сума от 119 840 лева.

4. Настоящото Решение влиза в сила от 01.01.2021г.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК:
Необходимостта от допускане на предварително изпълнение е налице, за да се спазят законово определените срокове съобразно Закона за местните данъци и такси, както според разпоредбата на чл.68, ал.1 от същия закон не се допускат изменения на начина на определяне на размера на таксата за битови отпадъци в течение на календарната година. Поради което са налице особено важни обществени интереси за допускане на предварително изпълнение на настоящото решение с цел правилното и законосъобразно начисление на такса битови отпадъци, както и ирационалното заплащане на таксата от данъчно-задължените лица.

5. Възлага на Кмета на Община Сърница изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0327/15.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№136

Относно: Отпадане на задължение за заплащане на наемни цена от страна на наематели на общински нежилищни имоти по действащи наемни правоотношения, засегнати от въведените противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, като се вземе в предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазванетои след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за отпадане на задължението за заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения за наематели на общински нежилищни имоти на територията на Община Сърница, които са пряко засегнати от въведените със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и са преустановили дейността си съобразно разпорежданията на заповедта.

2. Отпадането на задължението за заплащане на наемна цена от лицата по т.1 е със срок от 01.12.2020г. до отмяна на мерките, преустановяващи дейността на лицата, с акт на министъра на здравеопазването или друг държавен орган.

3. При издаване на последващ акт на министъра на здравеопазването или друг държавен орган за преустановяване на дейността на други обекти или дейности поради налагане на противоепидемични мерки, за лица, заплащащи наемна цена по действащи наемни правоотношения с Община Сърница, засегнати от този акт, също отпада задължението за плащане на наемна цена, ако в наетия имот се осъществява дейността, преустановена с акта.

4. Лицата, желаещи да се възползват от мярката по т.1 или евентуално по т.3, следва да подадат заявление и декларация по образец, в която декларират обстоятелството, че са пряко засегнати от действието на мерките, въведени с акт на министъра на здравеопазването или друг държавен орган, и са преустановили дейността си, до Общинска администрация Сърница.

5. Възлага на кмета на Община Сърница да предприеме съответните действия за изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 16.12.2020г., Протокол №13, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0328/15.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

January 21, 2021

Заседание 28.01.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
December 09, 2020

Заседание 16.12.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация