Заседание 28.01.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за Дейността на Общински съвет Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2020г.–31.12.2020г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

2. Отчет за изпълненията на решенията на Общински съвет – Сърница за периода от 01.07.2020г. – 31.12.2020г.

Докл.: Н. Кисьова – Секретар

3. Отчетен доклад за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2020 г. и План за работа на комисията за 2021 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

4. Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Сърница.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

5. Одобряване на Методиката за извършване на оценка и подбор на базата на индивидуалните потребности на кандидати за ползване на социална услуга "Асистентска подкрепа"

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

6. Промяна на Числеността на Общинска администрация – Сърница.

Докл.: Н. Кисьова – Секретар

7. Кандидатстване на Община Сърница по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Докл.: Н. Кабак – Координатор по ППГ

8. Одобряване на проект на ПУП – Парцелен план за трасе на нов поземлен електропровод, достигащ до ПИ 70648.172.120 в местността „Орлино“ в землище на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков– Гл. спец. ТСУ

9. Одобряване на проект на ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ УПИ VIII – „Спортна площадка“ в квартал 16 и улица с о.т. 18-19 по план на село Медени Поляни, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

10. Информация за извършените промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2020 година – 31.12.2020 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2020 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

11. Годишен план за ползване на дървесина от ОГТ през 2021 година.

Докл.: А. Кисьов –Гл. спец. ЗГЕ

12. Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.228 S3 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II-399-Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

13. Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане до размера на ДДС по Договор №BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.228 S3 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II-399-Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

14. Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.026 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

15. Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане до размера на ДДС по Договор №BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.026 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

16. Искане на авансово плащане от Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-156 от 21.10.2016 год. и Заявление № 19-19-2-01-40/29.09.2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

17. Годишен доклад за календарната 2020 год. за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019/2023 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

18. Годишен доклад за календарната 2020 г. за изпълнението на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

19. Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2020 година.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

20. Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021г., представляваща – Приложение 1-2021, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

21. Изработване на проект на ПУП - план за регулация и застрояване, засягащ УПИ II-439 и УПИ-III-435в кв. 36А, по план на гр.Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец. ТСУ

22. Приемане на годишен План за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от общински поземлен фонд за стопанската 2021-2022г.

Докл.: Ф. Пилева –Ст. Спец. ТСДТ

23. Определяне на маломерни имоти за 2021г. от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

Докл.: Ф. Пилева - Ст. Спец. ТСДТ

24. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на поземлен имоти частна държавна собственост от горска територия в отреждане „трасе на линеен обект, разположен върху повърхността на терена – път” и „за пречиствателна станция за отпадни води”

Докл.: М. Фере  – Гл. спец. ТСУ

25. Искане за обезщетение за извършени подобрения на имот – общинска собственост.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

26. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
27.01.2021г.
(сряда)
13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
27.01.2021г.
(сряда)
14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
27.01.2021г.
(сряда)
15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
27.01.2021г.
(сряда)
16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№1

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2020 година – 31.12.2020 година.

На основание:чл.27, ал.6, от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2020година – 31.12.2020 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №4/11.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№2

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

На основание:чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал1, т.7 от Закона за месното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2020 година – 31.12.2020 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС № 5/11.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№3

Относно: Отчетен доклад за дейността на местната комисия за борба срещупротивообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2020 г. и План за работа на комисията за 2021 г.

На основание:чл.21, ал.2,от Закона за месното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от ЗБППМН и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява:Отчетен доклад за дейността на местната комисия за борба срещупротивообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2020 г.
 2. Одобрява: План за работа на комисията за борба срещупротивообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС № 334/30.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№4

Относно: Създаване на Социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Сърница.

На основание:чл.20 от Закона за месното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17 от Закона за месното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Сърница, като държавна делегирана дейност, считано от 01.01.2021 година, която се финансира от държавния бюджет.

2. Параметри на услугата по т.1, които са финансово обезпечени със Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година.

- Вид: Асистентска подкрепа
- Профил:Специализирана социална услуга
- Адрес: гр. Сърница, ул. „Свобода“ 20
- Брой асистенти: 5
- Брой потребители: 10

3. Параметрите по т.2 подлежат на съответно актуализиране при съобразяване на Закона за държавния бюджет на Република България за всяка следваща календарна година.

4. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме необходимите действия по създаване и администриране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС № 1/04.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№5

Относно: Одобряване на Методиката за извършване на оценка и подбор на базата на индивидуалните потребности на кандидати за ползване на социална услуга "Асистентска подкрепа"

На основание:чл.21, ал.1, т.23 от Закона за месното самоуправление и местната администрация във връзка с изпълнението на чл.93 от Закона за социалните услуги и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява Методиката за извършване на оценка и подбор на базата на индивидуалните потребности на кандидати за ползване на социална услуга "Асистентска подкрепа"
 2. Приложение Методика за извършване на оценка и подбор на базата на индивидуалните потребности на кандидати за ползване на социална услуга "Асистентска подкрепа"

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС № 11/15.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№6

Относно: Промяна на Числеността на Общинска администрация – Сърница.

На основание:чл.15, ал.1, чл.21, ал.1, т.2от Закона за месното самоуправление и местната администрация ичл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за социалните услуги и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява Числеността на Общинска администрация, съгласно Приложение №1.
 2. Възлага на Кмета на Общината да приведе длъжностното разписание, съгласно одобрената численост.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 6 от дневния ред, по Вх.СРОБС№ 10/14.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№7

Относно: Кандидатстване на Община Сърница по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

На основание:чл.21, ал.1, т.12, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация във връзка с кандидатстване на Община Сърница по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Сърница да кандидатствас проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощBG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;

2. Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви и подаде необходимата документация за кандидатстване на Община Сърница по ОПРЧР 2014-2020, процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 7 от дневния ред, по Вх.СРОБС№ 8/13.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№8

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцелен план  за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ70648.172.120 в местността „Орлино” в землище  на  гр.Сърница, Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1,т.11 от Закона за месното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал.1, изр.второ от ЗУТи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Одобрява представения проект на ПУП – Парцеларен план  за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.172.120 в местността „Орлино” в землище  на  гр. Сърница, Община Сърница.

2. Съгласно одобрения проект на ПУП:

 • Трасето на новия подземен електропровод НН започва от съществуващ трафопост „МТТ къмпинг Орлино”, намиращ се в ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост), преминава през полски път ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и полски път ПИ 70648.1.524  (публична общинска собственост) и достига до границата на ПИ 70648.172.120, където ще се монтира табло за мерене. Всички имоти се намират в местността „Орлино” в землище гр. Сърница, Община Сърница.
 • Дължината на  трасето е 297м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба .

3. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план  за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.172.120 в местността „Орлино” в землище  на  гр.Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна  кабелна линия на ПУП – Парцеларен план  за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.172.120 в местността „Орлино” в землище  на  гр.Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

6. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 8 от дневния ред, по Вх.СРОБС№ 6/11.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№9

Относно: Одобряване на проект -ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ УПИ VIII-“Спортна площадка” в квартал 16 и улица с о.т. 18-19 по план на село Медени Поляни, Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 и 134, ал.5 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за одобряване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ VIII-“Спортна площадка” в квартал 16 и улица с о.т. 18-19 по план на село Медени Поляни, Община Сърница в следните параметри:

 • Уличната регулация да се промени, като всички регулационни линии да се изместят на изток приблизително с 5,5м. при осова точка.18 и с 0,5м. при осова точка 19 съобразно графичната част на проекта;
 • Ширината на новопроектираната улица да се запази 10 м.;
 • Дворищната регулация на парцелите в квартал 10 да се измести до новопроектираната улица;
 • УПИ VIII-„Спортна площадка“ в квартал 16 по плана на с.Медени поляни да стане с площ 3936 кв.м.

2. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 9 от дневния ред, по Вх.СРОБС№ 7/11.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№10

Относно: Информация за извършените промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2020 година – 31.12.2020 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2020 година.

На основание:чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4,и ал.5 от ЗМСМА, чл.125, ал.4 от Закона за  публичните финанси и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема информация за извършените промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г. и актуализираното разпределение на промените по бюджета на Община Сърница към 31.12.2020г. съгласно Приложение №1.
 2. Приема разходите за командировки на кмета на Община Сърница за IV тримесечие на 2020г. в размер на 247 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 10 от дневния ред, по Вх.СРОБС№ 9/14.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№11

Относно: Годишен план за ползване на дървесина от ОГТ през 2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Одобрява Годишен план за ползването на дървесина за 2021г. в размер на 2100 куб.м в следните отдели и подотдели:

 • Отдел – 3 подотдел „з“ и „ж“- 240 м3;
 • Отдел – 5 подотдел „г“ и „и“ – 105 м3;
 • Отдел – 6 подотдел „л“, „о“ и „п“ – 100 м3;
 • Отдел – 7 подотдел „ж“, „и“, „о“ и „щ“ – 460 м3;
 • Отдел – 12 подотдел „у“ и „я“ – 150 м3;
 • Отдел – 16 подотдел „в“ – 20 м3;
 • Отдел – 265 подотдел „г“ – 75 м3;
 • Отдел – 268 подотдел „а“ – 300 м3;
 • Отдел – 269 подотдел „в“ – 600 м3;
 • Отдел – 269 подотдел „г“ – 50 м3;

Общо прогнозно предлаганото количество е 2100 м3.

2. Възлага на Кмета на Община Сърница да извърши всички законоустановени действия за изпълнения на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г.,Протокол №1, точка 11 от дневния ред, по Вх.СРОБС№13/15.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№12

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.228 S3 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II-399-Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“ 

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1.  Упълномощава Кмета  на  Община  Сърница да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”,  в  размер  на 44104,52 лв. (четиридесет и четири хиляди сто и четири лева и 52 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.228 S3 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II-399-Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“;

2.  Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г.,Протокол №1, точка 12 от дневния ред, по Вх.СРОБС№19/20.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№13

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане до размера на ДДС по Договор №BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.228 S3 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II-399-Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1.  Упълномощава Кмета  на  Община  Сърница да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”,  в  размер  на 8820,90 лв. (осем хиляди осемстотин и двадесет лева и 90 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане до размера на ДДС по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.228 S3 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II-399-Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“;

2.  Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане до размера на ДДС по Договор № BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г.,Протокол №1, точка 13 от дневния ред, по Вх.СРОБС№20/20.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№14

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.026 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“ 

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община  Сърница да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”,  в  размер  на 195580.00 лв. (сто деветдесет и пет хиляди петстотин и осемдесет лева) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.026 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“;

2. Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор № №BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 14 от дневния ред, по Вх. СРОБС №17/20.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№15

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане до размера на ДДС по Договор №BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.026 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“ 

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1.  Упълномощава Кмета  на  Община  Сърница да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”,  в  размер  на 39116.00 лв. (тридесет и девет хиляди сто и шестнадесет лева) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане до размера на ДДС по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год. по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.026 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие“;

2.  Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане до размера на ДДС по Договор № №BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 15 от дневния ред, по Вх. СРОБС №21/20.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№16

Относно: Искане на авансово плащане от Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-156 от 21.10.2016 год. и Заявление № 19-19-2-01-40/29.09.2020 год.

На основание: чл.21, ал.1, т10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.28, ал.1, т.5 и т.6 от Наредба № 1 от 22 януари 2016г. на МЗХ за прилагане подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 110 000,00 лева (сто и десет хиляди лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Заявление № 19-19-2-01-40/29.09.2020г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, съгласно Споразумение №РД50-156 от 21.10.2016г. на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи- Борино – Доспат-Сърница” за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие;

2. Възлага на Кмета на Община Сърница да предостави подписаната запис на заповед на Адалберт Ферев – председател на колективния управителен орган на Сдружение „МИГ Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница”, необходима за получаване на авансовото плащане по Заявление № 19-19-2-01-40/29.09.2020 год. от Държавен фонд „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 16 от дневния ред, по Вх. СРОБС №18/20.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№17

Относно: Годишен доклад за календарната 2020 год. за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019/2023 год.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема  годишния доклад за календарната 2020 год. за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019/2023 год.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 17 от дневния ред, по Вх. СРОБС №23/20.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№18

Относно: Годишен доклад за календарната 2020 г. за изпълнението на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 год.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема годишния доклад за календарната 2020 г. за изпълнението на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 год.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 18 от дневния ред, по Вх. СРОБС №22/20.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№19

Относно: Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2020 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема  отчета за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчета по изпълнение на проекти по Националните програми за 2020 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 19 от дневния ред, по Вх. СРОБС №16/20.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№20

Относно: Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляваща – Приложение 1-2021, неразделна част от настоящото проекторешение. 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с  чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021г., представляваща – Приложение 1-2021, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 20 от дневния ред, по Вх. СРОБС №25/20.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№21

Относно: Изработване на проект на ПУП - план за регулация и застрояване, засягащ УПИ II-439 и УПИ-III-435в кв. 36А, по план на гр.Сърница, Община Сърница

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изработването на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, засягащ УПИ II-439 и УПИ-III-435в кв. 36А, по план на гр.Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява приложеното задание, съгласно което подробния устройствен план да се изработи в следните параметри:

1)  Дворищната регулация се изменя, като западната граница на УПИ УПИ-III-435 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 435 в кв. 36А, по план на гр.Сърница, Община Сърница.

2)  Уличната регулация се изменя, като южната граница на УПИ-III-435 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 435 в кв. 36А, по план на гр.Сърница, Община Сърница, с което улица „Орфей“ между ос.т. № 122 и ос.т. 164 се уширява в частта пред УПИ II-439 и УПИ-III-435.

3)  Дворищната регулация се изменя, като източната граница на УПИ УПИ-II-439 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 439 в кв. 36А, по план на гр.Сърница, Община Сърница.

4)  Уличната регулация се изменя, като южната граница на УПИ-II-439 се поставя в съответствие с изградената на място улица „Орфей“ в кв. 36А, по план на гр.Сърница, Община Сърница, с което улица „Орфей“ между ос.т. № 122 и ос.т. 164 се уширява в частта пред УПИ II-439 и УПИ-III-435.

5)  Новообразуваните  парцели са с площи и отреждане съответно:

  • УПИ II-439 “За жилищно строителство”  с площ 600 кв.м.
  • УПИ III-435 “За жилищно строителство” с площ 875 кв.м.

6)  Устройствената зона, в която ще попада новообразуваните парцели е „За жилищно строителство“.

7)  В плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ III-435“За жилищно строителство” свободно застрояване, с височина на застрояване максимум 3 етажа (10м.), максимална плътност на застрояване 60% , Кинт1.2 и минимално озеленяване 40%, като се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улица. Устройствената зона, в която ще попадне имота, е „Жм“.

8)  Плана на застрояване на УПИ II-439 “За жилищно строителство” остава непроменен.

3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 21 от дневния ред, по Вх. СРОБС №26/21.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№22

Относно: Приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от общински поземлен фонд за стопанската 2021-2022г.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.1, и ал.3, чл.37о, ал.1 – ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема годишен план за Община Сърница за стопанската 2021-2022 г. и дава съгласие за предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, в едно с приложенията, представляващи неразделна част към настоящия годишен план за паша на Община Сърница за стопанската 2021-2022г., както следва:

 • Приложение № 1 – Списък на имотите за общо и индивидуално ползване;
 • Приложение № 2 – Пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на територията на Община Сърница;
 • Приложение № 3 – Правила за ползване на мери, пасища и ливади от /ОПФ/ на Община Сърница за стопанската 2021-2022 година;
 • Приложение № 4 – Задължения на Община Сърница по поддържане на пасища, мери и ливади;
 • Приложение № 5 – Задължения на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на Община Сърница,и по цени определени в Приложение №2 за базисните наемни цени и цени за ползване на общински имоти към Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имуществото на Община Сърница (НРПРУОИОС).

2.  Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички по следващи законови действия по предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 22 от дневния ред, по Вх. СРОБС №27/21.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№23

Относно: Определяне на маломерни имоти за 2021г. от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земии след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс, подробно описани в таблицата, представляваща - Приложение № 1, която е неразделна част от настоящото решение.
 2. Определя наемната цена за имотите да бъде, съгласно приетата в Приложение №2 - Таблица за базисни наемни цени и цени за ползване на общински имоти на територията на Община Сърница неразделна част от НРПРУОИ на Община Сърница.
 3. Дава съгласие Кмета на Община Сърница да сключва договори за отдаване под наем за една година на имотите посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 23 от дневния ред, по Вх. СРОБС №28/21.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№24

Относно: Искане за обезщетение за извършени подобрения на имот – общинска собственост.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване за Вариант II с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1.  Не предоставя съгласие за извършване на обезщетение за извършените подобрения в общински имот с кадастрален № 70648.1.483, намиращ се в м.Орлино, землището на гр.Сърница, представляващ публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски , ведомствен път”, които засягат 710 кв.м от него.

 • Мотиви: Със заявление с вх.№ СР-3750/10.12.2020г. от юридическото лице „*****”чрез управителя си *** *** *** изисква да бъде обезщетено предприятието за извършени от него подобрения в имот – публична общинска собственост, като се представя и подробна сметка, изготвена от оценител по молба на дружеството.
  На първо място следва да се отбележи, че извършените дейности, представляващи по своята същност СМР, са осъществени върху имот – публична общинска собственост, без изричното разрешение на собственика на имота – а именно Община Сърница или по-конкретно Общински съвет Сърница в качеството му орган, управляващ общинската собственост съобразно чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

  На следващо място следва да се посочи, че извършените СМР са осъществени без строителни разрешения и одобряване на инвестиционни проекти, което по своята същност ги прави незаконно строителство съобразно чл.225 от Закона за устройство на територията.
  На трето място извършените СМР са направени с цел да се облагодетелства именно заявителя, защото СМР е извършено в отсечка, водеща до ПИ 70648.174.8, собственост на „*****” , в който лицето има изградени сгради с идентификационни номера от кадастралната карта 70648.174.8.1 и 70648.174.8.2., в които осъществява хотелиерски услуги (търговска дейност). Т.е строителство е извършено с цел добиване на търговска печалба, а не е безвъзмездно, в полза на обществото.
  В същото време общинският имот с кадастрален № 70648.1.483 представлява селскостопански път, служещ за достъп до земеделски земи. Предвид така представените доводи, Общински съвет Сърница отказва да извърши обезщетение за извършените СМР в общински имот с кадастрален № 70648.1.483, намиращ се в м.Орлино, землището на гр.Сърница.

2. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, точка 25 от дневния ред, по Вх. СРОБС №29/21.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№25

Относно: Кандидатстване на Община Сърница по Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ – Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, одобрено със Заповед №РД01-4 от 12.01.2021 год. на Председателя на УС на ФСЗ – Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и чл.20, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1.  Дава съгласие Община Сърница да кандидатства с проектно предложение за оборудване и/или обзавеждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Сърница по Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ – Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, одобрено със Заповед №РД01-4 от 12.01.2021 год. на Председателя на УС на ФСЗ – Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика;

2.  Определя процент на съфинансиране 17% от общия бюджет на проектното предложение в лева с включен ДДС;

3.  Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки. 

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №31/25.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№26

Относно: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на Кмет на Община и Кметове на Кметства в Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.5, във връзка с чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.16 от Постановление №67 от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейностии след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на Кметовете ма Кметства и Кмет на Община Сърница, считано от 01.01.2021 г., както следва:

№ по ред

Наименование на длъжността и населеното място

Размер на основната месечна заплата

1

Кмет на Община Сърница

3 600.00 лева

2

Кмет на с. Побит камък

1 380.00 лева

3

Кмет на с. Медени поляни

1 380.00 лева

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете на Кметства да се определят от Кмета на Общината, съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организацията на работната заплата в Община Сърница.

3. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.01.2021г., Протокол №1, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №32/25.01.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/