Заседание 17.02.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 17.02.2021 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на бюджета за 2021 година, програма за капиталови разходи за 2021 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година и бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2022 – 2024 година на Община Сърница.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

2. Приемане на общински годишен План за младежта на Община Сърница за 2021г. и годишен Доклад по плана за младежта за 2020г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

3. Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г. на Община Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

4. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
16.02.2021г
(сряда)
13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
16.02.2021г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
16.02.2021г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
16.02.2021г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№27

Относно: Приемане на бюджета за 2021 година, програма за капиталови разходи за 2021 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година и бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2024 година на Община Сърница

На основание: чл.52, ал.1 и чл.21, ал1, т.6, във връзка с чл 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2, и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите от ЗДБРБ за 2021 годинаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Сърница за 2021 г., както следва:

1.1. По  приходите  в размер на  7 101 000 лева, съгласно Приложение № 1, т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  4 408 394 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 3 889 385 лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на 519 009 лева, в т.ч.:

1.1.1.2.1. Преходен остатък от 2020 година в Община Сърница – ПРБ в размер на 548 357 лева, съгласно Приложение №2;

1.1.1.2.2. Остатък по проект „Образование за утрешния ден” и проект „Подкрепа за успех” (минус) 28 881 лева, съгласно Приложение №2;

1.1.1.2.3. Възстановени средства в ЦБ – 467 лева;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 692 606 лева, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи  в размер на 317 000 лева (Приложение №1);

1.1.2.2. Неданъчни приходи  в размер на 401 780 лева (Приложение №1);

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 575 100 лева, в. т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  502 600 лева;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 72 500 лева.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 245 700 лева (Приложение № 3 );

1.1.2.5. Преходен остатък в частта местни дейности в размер на 1 400 180 лева (Приложение № 2), в това число:

1.1.2.5.1. С целеви характер  в размер на 876 488 лева;

1.1.2.5.2. За разпределяне от общински съвет в размер на  523 692 лева.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на минус (-)  439 103 лева;

1.1.2.7. Трансфери между бюджети (нето)в размер на 84 044 лева, както следва:

1.1.2.7.1. Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците минус (–) 78 621   лева;

1.1.2.7.2. Съфинансиране по проект "Красива България" за обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и пространствено оформление на сграда „Младежки дом и обществени услуги“, намираща се в УПИ II-399 по плана на гр. Сърница – 115 000 лева;

1.1.2.7.3. Получен трансфер от ДФ „Земеделие” по чл.84 от ЗДБРБ за 2020 година в размер на 277 666 лева.

1.1.2.8. Възстановени временни безлихвени заеми 51 586 лева;

1.1.2.9. Възстановени средства от отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО - 56 319 лева.

1.2. По разходите в размер на 7 101 000 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от  № 1:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 408 394 лева;

1.2.2. За местни дейности в размер на 2 692 606 лева. 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо;

1.3.1. Приема разпределението на преходния остатък в делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №2;

2. Приема програмата за капиталови разходи в размер на 3 887 085 лева, съгласно Приложение № 3:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 245 700, съгласно Приложение №3;

2.2. Приема разчет за разходи, финансирани с приходи от постъпления  от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №3;

2.3. Приема разходи за Съфинансиране по проект "Красива България" за обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и пространствено оформление на сграда „Младежки дом и обществени услуги“, намираща се в УПИ II-399 по плана на гр. Сърница;, в размер на 115 000, съгласно Приложение №3;

2.4. Съфинансиране по проект: „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница“ в размер на 11 437 лева;

2.5. Съфинансиране към фонд „Социална закрила“ за закупуване на оборудване за Дневен център за деца и младежи с увреждания“ 6 120 лева;

2.6. Съфинансиране за изпълнение на допълнително СМР по Проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в град Сърница“ 150 000 лева;

2.7. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз(Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година), в размер на 2 065 509, съгласно Приложение №3;

2.8. Приема разходите за текущ ремонт през 2021 година, съгласно Приложение №3.1;

2.9. Приема разходите за основен ремонт по стопански начин през 2021 година, съгласно Приложение №3.2.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала  в общинска администрация  и  местните  дейности, съгласно Приложение №4;

3.2. Разпределение на плановите разходи за заплати за 2021 г., съгласно Приложение № 5;

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Определя субсидия за Читалище „Просвета – 1947” от делегираните държавни дейности в размер на 34 452 лева;

4.2. Утвърждава разходи за членски внос в размер на 10 000 лева;

4.3. Определя средства за пенсионерски клуб Сърница в размер на 5 401 лева;

4.4. Определя средства за работно облекло на помощния персонал в ДГ „МИР” в размер до 3 000 лева;

4.5. Определя средства за работно облекло на медицинските сестри, работещи в здравен кабинет в училищата и детските градини  в размер до 900 лева;

4.6. Одобрява средства за реализиране на Общински план за младежта в размер на 500 лева;

4.7. Упълномощава кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето на целеви средства по т.4.2 – т.4.6.

5. Приема  лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от утвърдените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

5.1. Приема разходи за представителни цели, както следва:

5.1.1. Представителни разходи на кмета на община Сърница в размер до  4 000 лева;

5.1.2. Представителни разходи на председателя на общински съвет Сърница в размер до 2 000 лева.

5.2. Утвърждава показателите по чл.45, ал. 1, т.2 от ЗПФ за кметство с. Побит камък, съгласно Приложение №10;

5.3. Утвърждава показателите по чл.45, ал. 1, т.2 от ЗПФ за кметство с. Медени поляни, съгласно Приложение №11.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложения  № 6, №6.1,  №6.2, №6.3, №6.4, №6.5, №6.6, №6.7, №6.8, №6.9, №6.10, №6.11, №6.12, №6.13 и №6.14 .

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г., съгласно Приложение № 7.

8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

8.1. СУ „Св.св. Кирил и Методий” – град Сърница;

8.2. ОУ „Никола Вапцаров” – с. Побит камък;

8.3. ОУ „Г. С. Раковски – с. Медени поляни.

9. Дава съгласието за кандидатстване за безлихвен заем от Централния бюджет, както следва:

9.1. По проект: "Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в град Сърница"" в УПИ XXII, кв. 15 по плана на град Сърница" в размер на 874 237 лв.

9.2. По проект:  „Изграждане на спортна площадка в УПИ X-290, кв. 21 в град Сърница” в размер на 47 536 лева.

9.3. По проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двор на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“ в размер на 190 632 лева;

9.4. По проект: „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница“ в размер на 44 105 лева;

9.5. Община Сърница няма да издава общински гаранции през 2021 година;

9.6. Община Сърница няма да поема друг дълг през 2021 година, освен кандидатстване за безлихвен заем от ЦБ съгласно Постановление на МС №215 от 05.10.2018 година.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер до 5 000 747 лева, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер до 5 000 747 лева, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на  75 000 лева.

12.1. Община Сърница няма просрочени задължения, които следва да бъдат разплащани през 2021 година, съгласно приложение №8.

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

13.1. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

13.2. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал.1. т.4 от Закона за публичните финанси;

13.3. За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския бюджет.

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

15.2. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и намаляване на бюджетните разходи;

15.3. Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган;

15.4. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредителите с бюджет;

15.5. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси;

16. Задължава кмета  на общината:

16.1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2021 г. по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.  

16.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

16.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната дисциплина;

17. Упълномощава кмета:

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението им в края на годината.

17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №9.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.02.2021г., Протокол №2, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №42/9.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№28

Относно: Приемане на общински годишен План за младежта на община Сърница за 2021г. и годишен Доклад по плана за младежта за 2020г.

На основание:чл. 21,ал.1, т.12 и т.23 и от ЗМСМА във връзка с чл. 16, ал1 от Закона за Младежта и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема: Общински годишен План за младежта на община Сърница за 2021г. и годишен Доклад по плана за младежта за 2020 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.02.2021г., Протокол №2, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №43/10.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№29

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г. на Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.2, ал.2 и чл.4 от Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г. на Община Сърница., представляващ приложение „Отчет”, неразделна част към от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.02.2021г., Протокол №2, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №44/10.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№30

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 години на Петно №1 за поставяне на преместваем търговски обект, с площ от 35 кв.м.,  находящо се в северозападния ъгъл на УПИ I – „Площад – озеленяване”, в кв. №1, по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АПОС №11/24.03.2016 г. и показано на Скица – Схема №40/19.02.2016 г. с презаверка от 11.02.2021 г. на петно за разполагане на преместваем търговски обект по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от ОбС-Сърница с Решение №65/30.05.2016 г.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публичен търг с тайно наддаване, на Петно №1 за поставяне на преместваем търговски обект, с площ от 35 кв.м.,  находящо се в северозападния ъгъл на УПИ I – „Площад – озеленяване”, в кв. №1, по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АПОС №11/24.03.2016 г. и показано на Скица – Схема №40/19.02.2016 г. с презаверка от 11.02.2021 г. на петно за разполагане на преместваем търговски обект по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от ОбС-Сърница с Решение №65/30.05.2016 г.

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 81,20 лв. /осемдесет и един лева и двадесет стотинки/ без ДДС, съгласно приложение №2 /таблица за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Сърница/, неразделна част от НРПРУОИ на Община Сърница.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търговете следните общински съветници:

3.1. *** ***;

3.2.*** ***;

3.3. *** *** – Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.02.2021г., Протокол №2, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №45/11.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№31

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 2-2021, неразделна част от настоящото проекторешение. 

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с  чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 2-2021, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.02.2021г., Протокол №2, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №46/12.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№32

Относно: Представяне на доклад  на  програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Сърница за 2020г.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Законаза местното самоуправление и местната администрация, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Доклад за програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в Община Сърница за 2020г., който е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.02.2021г., Протокол №2, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №47/12.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№33

Относно: Приемане на годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26а, от Законаза народните читалища,и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема – Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2021 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.02.2021г., Протокол №2, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №49/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№34

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условия и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Законаза публичните финанси, чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове и след проведеноявно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условия и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Сърница, както следва:

§1. чл.30, ал.2 се изменя по следния начин:

„Общински съвет приема годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл.11, ал. 10 от Закона за публичните финанси в срок до 15 работни дни от внасянето му от Кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет за съответната година, както и на други, относими за общината показатели и разпоредби“

§2. В чл.30 се съставя нова ал.9 със следното съдържание:

„Общински съвет Сърница утвърждава показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2, букви „а“- „д“ от Закона за публичните финанси по кметства както следва:

А) Персонал – разходи за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя, въз основа на приета структура на Общинска администрация Сърница от Общински съвет Сърница, утвърдени Вътрешни правила за работна заплата от кмета на Община Сърница и индивидуалните договори на служителите в кметствата;

Б) Издръжка – отчетни данни от предходната година, коригирани с процент на инфлация и на база направен експертен анализ;

В) Лихви – при сключени краткосрочни и дългосрочни заеми, с които се финансират от обекти в кметствата на територията на Община Сърница;

Г) Помощи и обезщетения за домакинства – съгласно решение на Общински съвет Сърница за определяне на групи лица, които могат да бъдат подпомагани;

Д) Текущи субсидии – отчетни данни от предходната година, коригирани с процент на инфлация и на база направен експертен анализ.“

§3. В чл.30 се съставя нова ал.10 със следното съдържание:

„Общински съвет Сърница утвърждава капиталовите разходи по чл,45, ал1, т.2, буква „е“ от Закона за публичните финанси по кметства, въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в района или в населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейски съюз.“

§4. В чл.35, ал.1 се изменя по следния начин:

„Кметът организира изпълнението на общинския бюджет, включително своевременното изпълнение на утвърдените от Общински съвет показатели по чл.52, ал.2 за районите, кметствата и населените места с кметски наместници“.

§5. В чл.40 се създава нова ал.3 със следното съдържание:

„При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация с решението по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА общински съвет определя:“

А) Не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;

Б) Не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.“

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.02.2021г., Протокол №2, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №50/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№35

Относно: Учредяване на право на управление на имот – публична общинска собственост.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.14а, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Дава разрешение за учредяване на безвъзмездно право на управление за нуждите на филиал – Общинска служба „Земеделие” гр. Сърница към Областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, териториална структура на Министерство на земеделието, храните и горите, на следната публична общинска собственост:

  1. Самостоятелен обект – офис, с нов идентификационен №501.399.1.18 с площ от 19,80 кв.м.
  2. Самостоятелен обект – офис, с нов идентификационен №501.399.1.21 с площ от 29,22 кв.м., находящи се на III – ти етаж в сградата на Младежки дом (3МО с нов идентификационен №501.399.1), построена в УПИ II – „Младежки дом и обществени услуги”, в кв. 47 по плана на гр. Сърница, община Сърница – имот, представляващ публична общинска собственост., съгласно АПОС №78/01.12.2020 г.
  3. Срока на правото по точка 1 е 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездно право на управление.
  4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.
  5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Договорът за право на ползване на горепосоченото помещение, сключен между Община Сърница и Областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик изтича на 15.02.2021 г. С цел осигуряване на непрекъснатост на работата на филиалът в гр. Сърница на Областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, както и с цел предоставяне на непрекъснати услуги на населението на Община Сърница, свързани със дейността на Областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, е необходимо предварително изпълнение на настоящото решение. По този начин ще се защитят особено важни обществени интереси на гражданите на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.02.2021г., Протокол №2, допълнителна точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №51/15.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/