Заседание 25.03.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.03.2021 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изработване на Проект на ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ-VII-Общински, УПИ-VIII, УПИ-XV–Общински и УПИ-XVI в кв. 15А по плана на с. Побит камък, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец ТСУ

2. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата ПИ 70648.161.774 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков - Гл. спец. ТСУ

3. Даване на разрешение за сключване на Анекс към Договор №ДОС-00016/25.04.2019 г., сключен между Община Сърница и „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, съгласно който новоучреденото дружество – „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 206379370, възникнало в резултат на вътрешногрупово реструктуриране на бизнеса на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с ЕИК 131468980, изразяващо се в отделяне на активи, чрез създаване на ново дружество – „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, да встъпи в правата и задълженията на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, като наемател съобразно Договор №ДОС-00016/25.04.2019 г.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

4. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ XI-521 – общ., находящ се кв. №30, с площ – 725 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №353/29.01.2021 г. на Община Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

5. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.161.774 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков - Гл. спец. ТСУ

6. Попълване на кадастралния план на гр.Сърница с верни имотни граници на ПИ 933, ПИ982, ПИ936, нов ПИ 1527 и нов ПИ 1528-общ. в кв. 42 и кв.42А по план на гр.Сърница, общ.Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец ТСУ

7. Приемане на отчет по програма за управление на отпадъците на община Сърница за 2020г.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

8. Актуализация на програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

9. Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП - План за застрояване на УПИ LXXXVIII-88-„Вилно строителство“ в м. „Петел“, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец ТСУ

10. Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община Сърница за 2020 година.

Докл.: Ф. Пилева – Ст. Спец. ТСДТ

11. Програмата за развитие на туризма на териториятана Община Сърница за 2021 година.

Докл.: Ф. Пилева – Ст. Спец. ТСДТ

12. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
24.03.2021 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
24.03.2021 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
24.03.2021 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
24.03.2021 г.
(сряда)
16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№36

Относно: Изработване на Проект на ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ-VII-Общински, УПИ-VIII, УПИ-XV–Общински и УПИ-XVI в кв. 15А по плана на с. Побит камък, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изработване на Проект на ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ-VII-Общински, УПИ-VIII, УПИ-XV–Общински и УПИ-XVI в кв. 15А по плана на с. Побит камък, Община Сърница.

2. Одобрява приложеното задание, съгласно което подробния устройствен план да се изработи в следните параметри:

 • Дворищната регулация да се измени, като югоизточните регулационни линии на УПИ-VII-Общински и УПИ-XV–Общински се преместят, както е показано със зелен цвят в графичната част на идейното предложение, неразделна част от настоящото решение;
 • За сметка на УПИ-VIII с площ 446 кв.м и УПИ-XVI с площ от 683 кв.м, собственост на възложителя и на Община Сърница и част от УПИ-VII и УПИ-XV- частна общинска собственост да се образува един нов УПИ-VIII„За Бензиностанция, търговия и услуги“ с площ 1224 кв.м., с което новообразуваните парцели УПИ-VIII „За Бензиностанция, търговия и услуги“, УПИ-VII-Общински и УПИ-XV–Общински да станат с еднакви лица от североизток 17.10 м. и от югозапад с 16.02, което е показно в приложената графична част на идейното предложение, неразделна част от настоящото решение;
 • Да се промени отреждането на новообразуваният УПИ-VIII от „ЖС“ в „ЗаБензиностанция, търговия и услуги“
 • Така след направените промени, новообразуваните парцели да бъдат с площ и отреждане съответно:
  • УПИ-VII – Общински с площ 486 кв.м.;
  • УПИ-XV – Общински с площ 714 кв.м.;
  • УПИ-VIII – „За Бензиностанция, търговия и услуги“ да бъде 341 кв.м.;
 • Уличната регулация да не се променя.
 • В плана за застрояване да се предвиди ново застроително петно на УПИ-VIII – „За Бензиностанция, търговия и услуги“, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от другите урегулирани имоти и през улица.
 • Устройствената зона в която да попадат новообразуваните парцели, е „Жм“

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определение процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №63/26.02.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№37

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата ПИ 70648.161.774 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Разрешава изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод с обща дължина 13 м., достигащ до границата на ПИ 70648.161.774  в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

 • Трасето да започва от съществуващ водопровод в обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост), да преминава през местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и да достигне до границата на имота на инвеститора - ПИ 70648.161.774 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница.
 • Дължината на проектното трасе да бъде 13 м.
 • Сервитутните ивици на трасето са съобразени с действащата нормативна уредба.

4. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен водопровод през имот местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №65/10.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№38

Относно: Даване на разрешение за сключване на Анекс към Договор №ДОС-00016/25.04.2019 г., сключен между Община Сърница и „А1 България” ЕАД, съгласно който новоучреденото дружество – „А1 Тауърс България”ЕООД, с ЕИК 206379370, възникнало в резултат на вътрешногрупово реструктуриране на бизнеса на „А1 България” ЕАД, с ЕИК 131468980, изразяващо се в отделяне на активи, чрез създаване на ново дружество – „А1 Тауърс България” ЕООД, да встъпи в правата и задълженията на „А1 България” ЕАД, като наемател съобразно Договор №ДОС-00016/25.04.2019 г.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.19, ал.1 и чл.30, ал.1 и ал.5 от ЗЕСМФИ, и във връзка с постъпило уведомление от „А1 България” ЕАД с вх. №СР-0635/18.02.2021 г. на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Сключване на Анекс към Договор №ДОС-00016/25.04.2019 г., сключен между Община Сърница и „А1 България” ЕАД, съгласно който новоучреденото дружество – „А1 Тауърс България” ЕООД, с ЕИК 206379370, възникнало в резултат на вътрешногрупово реструктуриране на бизнеса на „А1 България” ЕАД, с ЕИК 131468980, изразяващо се в отделяне на активи, чрез създаване на ново дружество – „А1 Тауърс България” ЕООД, да встъпи в правата и задълженията на „А1 България” ЕАД, като наемател съобразно Договор №ДОС-00016/25.04.2019 г., при условие, че всички останали клаузи от Договор №ДОС-00016/25.04.2019 г. остават непроменени и в сила за страните.
 2. Разрешава на Кмета на Община Сърница да подпише Анекс към Договор №ДОС-00016/25.04.2019 г. съобразно параметрите, посочени в т.1
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.
  Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Договор №ДОС-00016/25.04.2019 г., сключен между Община Сърница и „А1 България” ЕАД има за цел да осигури непрекъснатост на работата на телекомуникационните услуги и не допускане на нарушаване на нормалното им функциониране на територията на Община Сърница. Предвид обстоятелството, че договорът за наем е свързан с осигуряването на непрекъснатост на работата на телекомуникационните съоръжения, както и с цел недопускане прекъсване на работата им, което ще се отрази неблагоприятно на гражданите, получаващи мобилни и интернет услуги от съответния оператор и би затруднило комуникацията между хората, са налице значими обществени интереси от допускане на предварително изпълнение на настоящото решение.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №66/10.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№39

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ XI-521 – общ., находящ се кв. №30, с площ – 725 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №353/29.01.2021 г. на Община Сърница

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Община Сърница,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1.  Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ XI-521 – общ., находящ се кв. №30, с площ – 725 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №353/29.01.2021 г. на Община Сърница – на собствениците на построена върху нея жилищна сграда – *** *** ***  с ЕГН ***** и *** *** *** с ЕГН *****, съгласно Удостоверение №553/23.05.1969 г. за отстъпено право на строеж върху УПИ XIV, находящ се в кв. №49 по обезсиления план на с. Сърница, идентичен с част от УПИ XI-521, находящ се в кв. №30 по сега действащия план на гр. Сърница (съгласно Удостоверение за идентичност и описание на имот с №ТСУ-0057/20.01.2021 г. на Община Сърница), цитирано в Скица-виза №249/27.05.1969 г. издадена от районна техническа служба гр. Велинград, Разписен лист на гр. Сърница – страница №75 и Строително разрешение №14/18.07.1969 г., като на основание горецитираните документи, в имота има построена двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП – 91 кв.м., която сграда е дарена от *** *** ***  на синовете си – *** *** ***  1/8 идеална част, съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот №29, том I, рег. №572, дело №24 от 05.02.2019 г. и *** *** ***  7/8 идеални части, съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот №28, том I, рег. №571, дело №23 от 05.02.2019 г., ведно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху имота.

2.  Определя продажна цена на имота в размер на – 7 370 /седем хиляди триста и седемдесет лева/ лв. без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3.  Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №67/12.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№40

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.161.774 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание:чл.21 ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОСи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1.  Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.161.774 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница.

2.  Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3.  Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

 • Трасето на новия електропровод да започва от съществуващ трафопост ”*****”, които е в обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост), да преминава през местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и да достигне до границата на имота на инвеститора - ПИ 70648.161.774  в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница. Дължината на проектното трасе да е 72 м.
 • Сервитутните ивици и на двете трасета са съобразени с действащата нормативна уредба.

4.  Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод  кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), през имот местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №68/18.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№41

Относно: Попълване на кадастралния план на гр.Сърница с верни имотни граници на ПИ 933, ПИ982,  ПИ936, нов ПИ 1527   и нов ПИ 1528-общ. в кв. 42 и кв.42А по план на гр.Сърница, общ.Сърница.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал,1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за допълване на кадастралния план на гр.Сърница с нови поземлени имоти 1527 и 1528-общ. и попълването на верни имотни граници на ПИ 933, ПИ 982 и ПИ 936 в кв.42 и кв.42A по план на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, кмета на Община Сърница, да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имотите.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №69/18.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№42

Относно: Приемане на Отчет по Програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2020 г.

На основание:чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.1 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците и след проведено явно  гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема Отчет по Програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2020 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №69/18.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

  

Р Е Ш Е Н И Е

№43

Относно: Актуализация на Програма за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.3 и ал.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на три годишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Промяна на наименованието на обект: „Проектиране и изграждане на спортна площадка в кв. Петелци, град Сърница“ от капиталовата програма на Община Сърница за 2021 година, приета с Решение №27 от 17.02.2021 година със следното наименование „СМР за спортна площадка в с. Побит камък, Община Сърница в имот граничещ с път от о.т.33 до о.т.27, улица от о.т.27 до о.т.28, улица от о.т.28 до о.т. 29 и улица от о.т.29 до о.т.33“
 2. „Управление на строителен надзор за обект помпена станция и довеждащ водопровод в с. Медени поляни“ във функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“. Параграф 52-06 „Придобиване на инфраструктурни обекти. Предвидени средства в размер на 4 000 лева.
 3. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация и в програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №69/18.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

  

Р Е Ш Е Н И Е

№44

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП - План за застрояване на УПИ LXXXVIII-88-„Вилно строителство“ в м. „Петел“, землището на гр. Сърница, Община Сърница

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,чл.8, ал.1 от ЗОС и чл. 131, ал.1 и ал. 2 т.1 от ЗУТи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработването на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ LXXXVIII-88 -„Вилно строителство“ в м. „Петел“, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява приложеното задание, съгласно което подробния устройствен план-план за застрояване да се изработи в следните параметри:

 • От югоизток с ПИ 70648.82.20 – собственост на възложителя, свободно и свързано застрояване.
 • От юг ПИ с 70648.81.544, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път– Общинска Публична собственост нарушени отстояния - застрояване до пътя (улична регулационна линия).
 • От запад с ПИ 70648.81.50 свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния.
 • От северозапад с ПИ 70648.72.536, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път – Общинска Публична собственост, свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния.
 • От север с 70648.82.87, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път – Общинска Публична собственост, ,с нарушени отстояния - застрояване до пътя (улична регулационна линия).
 • Устройствената зона, в която попада УПИ LXXXVIII-88-„Вилно строителство“ е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване“, със следните параметри:
  • Етажност - до три етажа с максимална височина на стрехата до 10 м.
  • Плътност на застрояване – застрояване 60% минимално озеленяване 40%

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №72/18.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№45

Относно: Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община Сърница за 2020 година.

На основание:чл.21, ал.2, във връзка счл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, т.1, от Закона за туризмаи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община Сърница за 2020 година представляващ Приложение №1, който е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 10 от дневния ред, по Вх. СРОБС №73/18.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№46

Относно: Програмата за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2021 година.

На основание:чл.21, ал.2, във връзка счл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, т.1, от Закона за туризмаи след проведеноявно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема Програмата за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2021 година представляваща Приложение №1, която е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница изпълнението на приетатаПрограмата за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2021 година

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, точка 11 от дневния ред, по Вх. СРОБС №74/18.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№47

Относно: Приемане на Годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2020г.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с изпълнението на чл.19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомаганеи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2020година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №78/23.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№48

Относно: Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект № BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в Община Сърница”

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Общински съвет- Сърница възлага изпълнението на Услугата от общ икономически интерес по проект № BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в Община Сърница”, изпълняван по процедура: № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., Административен договор BG05M9OP001-6.002-0041-С01 от 26.02.2021 г. на Дирекция „Административно обслужване и местно развитие” за период от 12 месеца;
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише заповед за възлагане на Услугата от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в Община Сърница”, Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0041-С01 от 26.02.2021 г. за изпълнение от Дирекция „Административно обслужване и местно развитие”
 3. Възлага Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законово допустими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.
 4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет – Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: предварителното изпълнение е необходимо, тъй като проектът изцяло е насочен към предоставяне на услуги в домашна среда на нуждаещи се лица и изпълнение на дейности основно по дезинфекция на сградния фонд в делегираните от държавата дейности, във връзка със спазване на мерките срещу пандемията от Ковид 19. По процедурата беше предвидено предварително изпълнение от 01.02.2021 год. с идеята възможно най-скоро да се подпомогнат хората, попадащи в засегнатите групи.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №75/19.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№49

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект № BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в Община Сърница”, изпълняван по процедура: № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекси след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за финансиране на проект № BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в Община Сърница”, изпълняван по процедура: № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год. с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания;
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение;
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет – Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: предварителното изпълнение е необходимо, с цел да не се нарушават разпоредбите на Закона за държавния бюджет, тъй като според условията на програмата разходите първо трябва да бъдат извършени от бенефициента и след това верифицирани и възстановени от Управляващия орган. Проектът изцяло е насочен към предоставяне на услуги в домашна среда на нуждаещи се лица и изпълнение на дейности основно по дезинфекция на сградния фонд в делегираните от държавата дейности, във връзка със спазване на мерките срещу пандемията от Ковид 19. По процедурата беше предвидено предварително изпълнение от 01.02.2021 год. с идеята възможно най-скоро да се подпомогнат хората, попадащи в засегнатите групи.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.03.2021г., Протокол №3, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №76/19.03.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/