Заседание 28.04.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.04.2021 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Общинска Програма за превенция на наркотични зависимости за 2021/2022 г. на Община Сърница и Отчет по Програма за превенция на наркотични зависимости за 2020 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

2. Промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в общинския горски фонд.

Докл.: А. Кисьов –Гл. спец. ЗГЕ

3. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2021 г. .

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

4. Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и „БТК” ЕАД за срок от 5 /пет/ години БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

5. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2020 г. на Народно Читалище „Просвета - 1947“ – Сърница.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

6. Промяна в числеността и правоотношенията на Общинска администрация Сърница.

Докл.: Н. Кисьова – Секретар

7. Предложение за сътрудничество от страна на Държавна агенция „Електронно управление” при изпълнение на проект по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт 

8. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – схема за трасе на нов подземен електропровод – кабелна линия ниско напрежение (1кV) за обект: „Дърводелска работилница“ в УПИ VI в кв.41 по плана на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за приемане през общински път – ул. „Околовръстна“ с о.т. 78-312.

Докл.:Р. Пиюков - Гл. спец. ТСУ

9. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцелен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за обект „Кабелно трасе на електропровод, захранващ 2 бр. фургони за съхранение на инвентар и охрана в ПИ 70648.50 в местност „Хановете“, землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през Общински път“

Докл.:Р. Пиюков - Гл. спец. ТСУ

10. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
27.04.2021 г.(вторник) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
27.04.2021 г.(вторник) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
27.04.2021 г.(вторник) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
27.04.2021 г.(вторник) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№50

Относно: Приемане на Общинска Програма за превенция на наркотични зависимости за 2021/2022 година на Община Сърница и Отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2020г.

На основание:чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсоритеи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Общинска Програма за превенция на наркотични зависимости за 2021/2022 година на Община Сърница и Отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2020г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №94/15.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№51

Относно: Промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в общинския горски фонд.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост, Закона за опазване на земеделските земи, и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за започване на производства по промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в общия горски фонд;
 2. Процедурите по точка 1 да се извършат за имотите – общинска собственост, посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящото Решение;
 3. Упълномощава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №95/15.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№52

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2021 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финансии след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема информацията за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. и актуализираното разпределение на приходите по бюджета на Община Сърница към 31.03.2021 г. съгласно Приложение №1

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №96/15.04.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№53

Относно: Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и  „БТК” ЕАД за срок от 5 /пет/ години  без търг или конкурс.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.19, ал.1 във връзка с чл.30, ал.1 и ал.5 от ЗЕСМФИ, и в изпълнение на Решение №20/28.01.2021 г. на ОбС – Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем, за срок от 5 /пет/ години, без търг или конкурс, на „БТК” ЕАД, ЕИК 831642181, недвижим имот представляващ площ от общо 17 (седемнадесет) кв.м. от подпокривното и покривното пространство в триетажна масивна сграда (3Мсбж), представляваща общежитие, със ЗП - 207 (двеста и седем) кв.м. и РЗП - 621 (шестстотин двадесет и един) кв.м., ведно с изградени апартаменти – по приложение № 1 – неразделна част от АЧОС №1/07.08.2015 г., находяща се в УПИ XXIII (двадесет и три римско) – Общежитие - с площ 1807 (хиляда осемстотин и седем), в кв.15 (петнадесет) по плана на гр. Сърница, съгласно АЧОС №1/07.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Велинград с акт № 35, том 5, дв.вх. рег. № 1313/ 12.08.2015 г., същият този имот е с № 70648.501.1026.1 (седем нула шест четири осем точка пет нула едно точка едно нула две шест точка едно) и с граници и съседи: имот с № 70648.501.9628 – улица, имот с № 70648.501.9626 - улица, имот с № 70648.501.244 – обществен терен и имот с 70648.501.451 – поземлен имот. Наетите обекти са разпределени както следва:

- Площ от 2м х 3 м = 6 кв.м. /два метра на три метра, общо шест квадратни метра/ от подпокривното пространство над трети жилищен етаж за изграждане на технологично помещение, площ от 1 кв.м. /един квадратен метър/ от подпокривното пространство за монтаж на антенен носач и площ от 2м х 2м = 4 кв.м. /два на два метра, общо четири квадратни метра/ за достъп в подпокривното пространство, при граници и съседи от всички страни: подпокривно пространство, отдолу празен жилищен апартамент - общинска собственост, отгоре - студен покрив.

- Площ от 6 кв.м. /шест квадратни метра/ от общата част на покривното пространство за монтаж и обслужване на антенна система, разположена в северната част на билото на покрива - студен, при граници и съседи от всички страни въздух, отдолу подпокривно пространство.

2. „БТК” ЕАД има право да извършва строителни действия, подобрения или луксозни поправки върху наетия имот само с изричното писмено разрешение на Община Сърница, за своя сметка, като след прекратяване на договора за наем подобренията се прехвърлят безвъзмездно в полза на  Община Сърница.

3. При сключването на договора за наем „БТК” ЕАД се задължава да гарантира, че оборудването и съоръженията, които ще монтира, ще отговарят на българските и европейските стандарти за безопасност, както и че ще се грижи за хигиената в границите на наетия терен и площ, ще спазва противопожарните правила и норми. Всички актове, съставени поради виновното поведение на „БТК” ЕАД от контролните органи, както и при причинени вреди на трети лица, ще бъдат отговорност и за сметка на оператора на електронно съобщителната мрежа.

4. Определя месечна наемна цена в размер на680 лв. (шестстотин и осемдесет лева) лева без ДДС.

5. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №98/19.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№54

Относно: Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2020 г. на Народно Читалище „Просвета - 1947“ – Сърница.

На основание:чл.2, ал.1, т.12, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

1

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2020 г. на Народно Читалище „Просвета - 1947“ – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №99/19.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№55

Относно: Промяна в числеността и правоотношенията на Общинска администрация Сърница.

На основание: чл.15, ал.1, и чл.21, ал.1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява числеността и правоотношенията на Общинска администрация Сърница, съгласно Приложение №1.
 2. Възлага на Кмета на Общината да приведе длъжностното разписание, съгласно одобрената численост и правоотношения.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №101/21.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№56

Относно: Предложение за сътрудничество от страна на Държавна агенция „Електронно управление” при изпълнение на проект по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант I

1. Дава съгласие за осъществяване на сътрудничество между Община Сърница и Държавна агенция „Електронно управление” при изпълнение на проект по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. при изпълнение на следните условия:

1.1. Преди подаване на проектното предложение от страна на Държавна агенция „Електронно управление” да се представи проекта на Споразумение за партньорство между Община Сърница и Държавна агенция „Електронно управление”, в което ясно са посочени правата и задълженията на страните при изпълнение на проекта. Същото следва изрично да бъде одобрено от Общински съвет Сърница преди подписването му от кмета на общината.

1.2. Преди подаване на проектното предложение от страна на Държавна агенция „Електронно управление” и преди издаването на съответното разрешение за строеж да се представи инвестиционния проект за проектните строително-монтажни дейности, както и имотите на територията на Община Сърница, през които следва да премине широколентова инфраструктура. След обстоен анализ на имотите, общинска собственост, които ще се засегнат, в това число и улици и тротоари, Общински съвет Сърница, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, ще съгласува, респективно ще предостави разрешени за право на преминаване, право на прокарване съобразно чл.192 и чл.193 от Закона за устройство на територията или ще откаже да предостави разрешение.

1.3. Предвид официалното становище на Държавен фонд „Земеделие”, отразено в кореспонденцията им с Националното сдружение на общините в Република България и получено от Община Сърница под вх.№ СР-1389/26.03.2021г., Общински съвет Сърница, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост не разрешава прокопаването и/или каквото и да е било засягане по време на изпълнение на СМР на обектите, предмет на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 год. сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Сърница по подмярка 7.2 по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница, общ. Сърница“, включващ следните обекти: ул. „Родопи“, ул. „Пролет“, ул. „Пирин“, ул. „Широка поляна“, ул. „Дунав“, ул. „Европа“, ул. „Одрин“, ул. „Римски път“, ул. „Лале“, ул. „Чатъма“, ул. „Валтата“ и ул. „Гарвана“.

2. Предоставя на Държавна агенция „Електронно управление” за нуждите на изпълнение на проект по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. помещение, представляващо публична общинска собственост, намиращо се на административен адрес: гр.Сърница, П.К.4633, ул.”Свобода” №20, сградата на Общинска администрация Сърница, етаж-партер с както следва:

2.1. На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.14а, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница предоставя разрешение за учредяване на безвъзмездно право на управление на Държавна агенция „Електронно управление” за изпълнение на проект по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. на следната публична общинска собственост:

 • Помещение с площ от 15,96 кв.м., намиращо се на партерния етаж в лявото североизточно крило на сградата, построена в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад” с площ от 3 897 кв.м., находящ се в кв. №48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, представляващо самостоятелен обект – мазе, при граници: югозапад – мазе с площ от 14,33 кв.м., североизток – коридор, югоизток – мазе с площ от 26 кв.м. и северозапад – двор, и при граници на УПИ VIII-605: от североизток – улица с ос.т. 189 – ос.т. 190, УПИ IX-„Хотел, търговия и услуги, УПИ ІІІ-606, УПИ ІV-607, УПИ V-607; от югоизток – улица с ос.т. 139 – ос.т. 155а – ос.т. 239; от югозапад – улица с ос.т. 155а – ос.т. 157а – ос.т. 157 – ос.т. 158; от северозапад – улица с ос.т. 158 – ос.т. 189., съгласно АПОС №30/12.01.2018 г.

2.2. Срока на правото по точка 2.1 е 10 /десет/ години, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездно право на управление.

2.3. Помещението, подробно описано в т.2.1 следва да се използва само и единствено с цел изпълнение на проект по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. като се монтират съответните крайни съоръжения на оптичните кабелни линии и активното оборудване (рутери и комутатори), електрозахранване, климатизация.

2.4. Помещението следва да се ползва с грижата на добър стопанин, като Държавна агенция „Електронно управление” не може да извършва ремонти и/или реконструкции в дадените за управление имоти без предварителното писмено разрешение на Община Сърница. Комуналните услуги, в това число разходите за електроенергия, са за сметка на Държавна агенция „Електронно управление”.

2.5. Държавна агенция „Електронно управление” се задължава да гарантира, че оборудването и съоръженията, които ще монтира, ще отговарят на българските и европейските стандарти за безопасност, както и че ще се грижи за хигиената в границите на отдадения терен и площ, ще спазва противопожарните правила и норми. Всички актове, съставени поради виновното поведение на Държавна агенция „Електронно управление” или изпълнителя на СМР от контролните органи, както и при причинени вреди на трети лица, ще бъдат негова отговорност и за негово сметка.

2.6. Община Сърница и Държавна агенция „Електронно управление” следва да сключат договор за учреденото по т.2 право, като разрешава на кмета на Община Сърница да подпише договора. Договорът следва да бъде вписан в служба по вписванията при Районен съд Велинград за сметка на Държавна агенция „Електронно управление”.

3. Разрешава на кмета на Община Сърница да подпише споразумение за сътрудничество между Община Сърница и Държавна агенция „Електронно управление” при изпълнение на проект по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. само при стриктно изпълнение на всички условия по т.1 от настоящото решение.

4. Разрешава на кмета на Община Сърница да подпише договор с Държавна агенция „Електронно управление” за учредяване на безвъзмездно право на управление на помещението, подробно описано в т.2.1 само при стриктно изпълнение на всички условия по т.2 от настоящото решение.

5. Настоящото решение следва да бъде доведено до знанието на Държавна агенция „Електронно управление” за сведение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №102/21.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№57

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  схема за трасе на нов подземен електропровод - кабелна линия ниско напрежение (1кV) за обект: „Дърводелска работилница“ в УПИVI в кв.41 по плана на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път – ул.„Околовръстна” с о.т.78-312.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Разрешава, в качеството си на орган управляващ общинската собственост, изработването на проект на Подробен устройствен план – схема за трасе на нов подземен електропровод - кабелна линия ниско напрежение (1кV) за обект: „Дърводелска работилница“ в УПИ VI в кв.41 по плана на гр. Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

 • Трасето на новия електропровод да започва от съществуващ *** „****“, да преминава през ул.„Околовръстна” с о.т.78-312 и да достигне до ново ЕТ в УПИ VI в кв.41 по плана на гр.Сърница;
 • Дължината на проектното трасе да бъде 48,8м;
 • Сервитутните ивици на трасето да са съобразени с действащата нормативна уредба.

4. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод - кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), през ул.„Околовръстна” с о.т.78-312 (публична общинска собственост) съобразно представеното задание и скицата идейно-предложение към него.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №103/21.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№58

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за обект: „Кабелно трасе на електропровод, захранващ 2бр. фургони за съхранение на инвентар и охрана в ПИ 70648.122.50в местност „Хановете”, землището на гр.Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОСи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод, кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за обект: „Кабелно трасе на електропровод, захранващ 2бр. фургони за съхранение на инвентар и охрана в ПИ 70648.122.50 в местност „Хановете”, землището на гр.Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

 • Трасето на новия електропровод да започва от съществуващ РТНН трафопост „БКТП Михайлов”, извод СрН „Доспат“, подстанция „Широка поляна“, находящ се в ПИ 70648.121.170, да преминава през ПИ 70648.1.764 (публична общинска собственост), да се насочи на северозапад по ПИ 70648.122.262 (публична държавна собственост - републикански път III-843) и от там на изток до ПИ 70648.122.50 (собственост на инвеститора).
 • Общата дължина на проектното трасе е 263,84 м., като 10,84 м. преминава през ПИ 70648.1.764 (публична общинска собственост) и 253 м. през ПИ 70648.122.262 (публична държавна собственост - републикански път III-843)
 • Сервитутните ивици и на трасето са съобразени с действащата нормативна уредба.
 • Проектът за ПУП – Парцеларен план следва да бъде съобразен при изготвянето си със съответните забележки на Областно пътно управление Пазарджик, отразени в протокол от 15.03.2021г. на Областно пътно управление Пазарджик.

4. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), през имот полски път ПИ 70648.1.764(публична общинска собственост).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №104/21.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

  

Р Е Ш Е Н И Е

№59

Относно: Актуализация на програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.3 и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за създаване на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема актуализирана капиталова програма на Община Сърница за 2021 година съгласно Приложение №1;

2. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2021 година:

2.1. Намалява бюджетен параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 122 „общинска администрация“ със 6 100 лева;

2.2. Намалява бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги“ в местна дейност 122 „общинска администрация“ с 20 000 лева;

2.3. Увеличава бюджетен параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА“ в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт, и изграждане на пътищата“ с 26 100 лева;

2.4. Намалява бюджетен параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ със 7 000 лева;

2.5. Увеличава бюджетен параграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в местна дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ със 7 000 лева;

3. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Община Сърница има сключен договор по реда на Закона за обществените поръчки с фирма изпълнител на обекта. Предвид кратките срокове за изпълнение на обекта и нуждата от извършването на допълнителни строителни – монтажни работи с цел финално приключване на строителството, което няма да позволи компрометиране на пътна настилка. Предвид гореизложеното и факта, че ремонтираната отсечка е част от общински път PAZ 1065 ДГС Селище – с. Побит камък и с. Медени поляни и представлявана единствената връзка на с. Побит камък и с. Медени поляни с общинския център от изключително обществено значение е приключването на строителството в кратки срокове.

4. Възлага на Кмета на Община Сърница да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация и в програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №106/23.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№60

Относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в Община Сърница за 2021-2025г.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА,чл.40, ал.3 от ЗЗЖ,Писмо от ОДБХ-Пазарджик с изх. № ПЗ-976/29.03.2021г. и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в Община Сърница за 2021-2025г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №108/26.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№61

Относно: Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ IX-88 в квартал 5 и улица с о.т. 46-16а-16-127 по плана на гр.Сърница, Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.131, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърницаи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ IX-88 в квартал 5 и улица с о.т. 46-16а-16-127 по плана на гр.Сърница, Община Сърница.

2. Дава съгласие подробният устройствен план да бъде изработен в следните параметри:

 • Уличната регулация да се промени в частта между 46-16а-16-127 по регулационния план на гр.Сърница като южната (югоизточната) регулационна линия се коригира така че да се запази съществуващата стара жилищна сграда и да мине по имотната граница на новообразувания ПИ 1530-общински;
 • Ширината на новопроектираната улица да бъде 8 м;
 • УПИ IX-88 в квартал 5 да бъде с площ 950 кв.м.;
 • Площта на ПИ-1530-общ., придаваема към УПИ IX, да бъде 20 кв.м.;
 • Устройствената зона, в която да попада имота, да е „За жилищно строителство”

3. Проектът да бъде изработен и внесен за разглеждане след одобряване на промяната в кадастралния план на гр. Сърница, засягаща новообразувания ПИ 1530-общински.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №109/27.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№62

Относно: Определяне на минимални цени за продажба и пределни цени за добив на дървесина в гори общинска собственост през 2021 г.

На основание:чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.112 и чл.113 от Закона за горите, във връзка с чл.5, ал.1 и ал.3, чл.71от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  чл.60, ал.1 от АПКи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Утвърждава и приема Приложение №1 за пределни цени за добив на дървесина до временен склад, цени за продажба на добита дървесина и  цени за продажба на стояща дървесина на корен.

2. Утвърждава и приема ценоразпис за продажба на дървесина на корен и от временен склад.

3. Определя коефициент на плътност пространствен кубик за бял бор 0.60м3 за дърва и  коефициент за плътност на смърч 0.60м3 за дърва.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №110/27.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№63

Относно: Възлагане изпълнението на дейности в горски територии общинска собственост и продажба на дървесина в горски територии общинска собственост през 2021г.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.111 и чл112 от Закона за горите, във връзка с чл.5, ал.1 и ал.3, чл.10, ал.1, чл.12, ал.1, чл.27, ал.1, т.3, чл.49, ал.1, чл.66, ал.1 и чл.71от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  чл.60, ал.1 от АПКи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Сърница да извърши продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с тайно наддаване за обектите:

1.1. Обект I- Медени поляни с начална тръжна цена 38 177 без ДДС
С отдели и подотдели: 3 „ж,з” 5 „и” 6 „л,п” 7 „ж,и,о,щ”, съгласно Приложение №1

1.2.Обект II- Сърница с начална тръжна цена 13 644 без ДДС
С отдели и подотдели: 268 „а” 269 „в”, съгласно Приложение №2

2. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение:

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Налага се поради необходимостта да се осигури защита на особено важни общински интереси, свързани със законосъобразното и целесъобразното провеждане на процедурите по Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти. Предвид необходимостта от осъществяване на сечта в горските територии – общинска собственост във възможно най-кратки срокове е необходимо да се допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2021г., Протокол №4, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №111/27.04.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/