Заседание 27.05.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.05.2021 г. от 15:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2021 г. на Община Сърница и Отчет по Програма за закрила на детето за 2020 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

2. Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 88 и нов ПИ 1530-общ. в кв.5 по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец. ТСУ

3. Одобряване на проект на ПУП - Парцелен план за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.171.52 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец. ТСУ

4. Одобряване на проект на ПУП - Схема за трасе на ВЛ НН на подземен електропровод, засягащо улица „Доспатска“ в гр. Сърница от о.т.№ 84 до о.т.№81 по план на гр. Сърница, Община Сърница, който ще захранва УПИ V1-982 в кв. 42, гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец. ТСУ

5. Сключване на Анекс за удължаване на Договор №067/12.07.2016 г. за отдаване под наем.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

6. Одобряване на проект на ПУП - план за регулация и застрояване, засягащ улица "Орфей" между ос.т. №122 и ос.т. 164 и УПИ II-439 и УПИ-III-435в кв. 36А, по план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец. ТСУ

7. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
26.05.2021 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
26.05.2021 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
26.05.2021 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
26.05.2021 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

Относно: Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2021 година на Община Сърница и Отчет по Програма за закрила на детето за 2020 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

0

0

0

0

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Общинска Програма за закрила на детето за 2021 година на Община Сърница и Отчет по Програма за закрила на детето за 2020 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.05.2021г., Протокол №5, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0128/ 19.05.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

Относно: Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на  ПИ 88  и нов ПИ 1530-общ. в кв.5 по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал,1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

0

0

0

0

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за допълване на кадастралния план на гр. Сърница с нов поземлен имот 1530-общ. и попълването на верни имотни граници на ПИ 88 в квартал 5 по план на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, кмета на Община Сърница, да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имотите.
 3. Определя вида собственост на новообразувания поземлен имот 1530-общ. в частна общинска собственост съобразно чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост, като задължава Кмета на Община Сърница да състави акт за частна общинска собственост.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.05.2021г., Протокол №5, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0129/ 19.05.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцелен план  за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.171.52 в местността „Орлино” в землище  на  гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1, изр. второ от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

0

0

0

0

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Одобрява представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.171.52 в местността „Орлино” в землище на  гр. Сърница, Община Сърница.

2. Съгласно одобрения проект на ПУП:

 • Трасето на новия подземен електропровод КЛ НН започва от съществуващ трафопост „МТТ къмпинг Орлино”, намиращ се в ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост), преминава през полски път ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и местен път ПИ 70648.141.419  (публична общинска собственост) и достига до границата на имота на инвеститора - ПИ 70648.171.52, в местността „Орлино” в землище гр. Сърница, Община Сърница.
 • Дължината на  трасето е  241м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба .

3. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.171.52 в местността „Орлино” в землище на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.171.52 в местността „Орлино” в землище  на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

6. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.05.2021г., Протокол №5, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0130/ 19.05.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 67

Относно: Одобряване на проект на ПУП – схема за трасе на ВЛ НН на подземен електропровод, засягащо улица „Доспатска“ в гр. Сърница от о.т. №84-81 по план  на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

0

0

0

0

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект за подробен устройствен план - схема за трасе на ВЛ НН на подземен електропровод, засягащо улица „Доспатска“ в гр. Сърница от о.т.№84-81 по план на гр. Сърница, Община Сърница, която започва отново монтажно метално трафо-табло, което ще се изгради срещу о.т.№84, след което трасето продължава посока югоизток, до достигане на имота на инвеститора   - УПИ V1-982, кв. 42, по план на гр. Сърница.
 2. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП, през улица „Доспатска“ в гр. Сърница от о.т.№84-81 по план на гр. Сърница, Община Сърница.
 3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по т.2 през улица „Доспатска“ в гр. Сърница от о.т.№84-81 по план на гр. Сърница, Община Сърница.
 4. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 5. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.05.2021г., Протокол №5, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0131/ 19.05.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 68

Относно: Сключване на Анекс за удължаване на Договор №067/12.07.2016 г. за отдаване под наем на: 76,74 кв.м. от помещение, указани на схема №1/26.05.2016 г., представляващо склад със стар идентификатор – 501.399.3.4, с обща площ от 180.33 кв.м., находящ се на първи етаж в УПИ II-399 – „За младежки дом и обществени услуги”, кв. №47 по плана на гр. Сърница, и към настоящия момент, след направена реконструкция, представляващи два броя помещения, както следва: 1 – Разширение към магазин с нов идентификационен №501.399.1.5, с площ от 13,26 кв.м. и 2 – Разширение към магазин с нов идентификационен №501.399.1.6, с площ от 63,48 кв.м., съгласно АПОС №78/01.12.2020 г., и представляващи част от магазин за хранителни стоки, за срок от 5 (пет) години.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 във връзка с ал.1 от ЗОС и Заявления с вх. №СР-1907/11.05.2021  г. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

0

0

0

0

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за сключване на Анекс за удължаване на Договор №067/12.07.2016 г. за отдаване под наем на: 76,74 кв.м. от помещение, указани на схема №1/26.05.2016 г., представляващо склад със стар идентификатор – 501.399.3.4, с обща площ от 180.33 кв.м., находящ се на първи етаж в УПИ II-399 – „За младежки дом и обществени услуги”, кв. №47 по плана на гр. Сърница, и към настоящия момент, след направена реконструкция, представляващи два броя помещения, както следва: 1 – Разширение към магазин с нов идентификационен №501.399.1.5, с площ от 13,26 кв.м. и 2 – Разширение към магазин с нов идентификационен №501.399.1.6, с площ от 63,48 кв.м., съгласно АПОС №78/01.12.2020 г., и представляващи част от магазин за хранителни стоки.
 2. Анекса за удължаване на Договор №067/12.07.2016 г. да е за срок от 5 /пет/ години.
 3. Всички останали параметри, както и наемната цена по Договор №067/12.07.2016 г., остават непроменени.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да подпише Анекс по т. 2 от настоящото решение.
 5. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.05.2021г., Протокол №5, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0132/ 19.05.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 69

Относно: Одобряване на проект на ПУП - план за регулация и застрояване, засягащ улица "Орфей" между ос.т. №122 и ос.т 164 и УПИ II-439 и УПИ III-35 в кв. 36А, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинска собственост, представения проект на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, засягащ улица „Орфей“ между ос.т. №122 и ос.т. 164, УПИ II-439 и УПИ III-435 в кв. 36А по плана на гр. Сърница, Община Сърница в следния обхват:

- Дворищната регулация се изменя, като западната граница на УПИ III-435 се поставя в съответствие с имотна граница на ПИ 435 в кв. 36А по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

- Уличната регулация се изменя, като южната граница на УПИ III-435 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 435 в кв. 36А по плана на гр. Сърница, Община Сърница, с което улица „Орфей“ между ос.т. №122 и ос.т. 164 се уширява в частта пред УПИ II-439 и УПИ III-435.

- Дворищната регулация се изменя, като източната граница на УПИ II-439 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 439 в кв. 36А по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

- Уличната регулация се изменя, като южната граница на УПИ II-439 се поставя в съответствие с изградената на място улица „Орфей“ в кв. 36А по плана на гр. Сърница, Община Сърница, с което улица „Орфей“ между ос.т. №122 и ос.т. 164 се уширява в частта пред УПИ II-439 и УПИ III-435.

- Новообразуваните парцели са с площи и отреждане съответно:

- УПИ II-439 „За жилищно строителство с площ 600 кв.м.“

- УПИ III-435„За жилищно строителство с площ 875 кв.м.“

- Устройствената зона, в която попадат новообразуваните парцели, е „За жилищно строителство“.

- В плана за застрояване е предвидено ново застроително петно в УПИ III-435„За жилищно строителство“ свободно застрояване, с височина на застрояване максимум 3 етажа (10м.), максимална плътност на застрояване 60%, Кинт 1.2 и минимално озеленяване 40%, като са спазени всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улица. Устройствената зона в която попада новообразувания имот, е „Жм“.

- Плана на застрояване на УПИ II-439 „За жилищно строителство“ да остава непроменен.

2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.05.2021г., Протокол №5, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0133/ 20.05.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70

Относно: Актуализация на програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 94, ал.3 и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема актуализирана капиталова програма на община Сърница за 2021 година, съгласно Приложение №1.

2. Извършва следните промени по бюджета на община Сърница за 2021 година:

a. Увеличава приходен бюджетен параграф 61-01 „трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ в местна дейност с 29 868 лева;

b. Увеличава бюджетен параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 10 010 лева;

c. Увеличава бюджетен параграф 52-01 „придобиване на компютри и хардуер“ в местна дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 4 410 лева;

d. Увеличава бюджетен параграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в местна дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 11 166 лева;

e. Увеличава бюджетен параграф 52-05 „придобиване на стопански инвентар“ в местна дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 4 282 лева.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Община Сърница има сключен договор с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика от 14.05.2021 година за изпълнение на проект Подобряване на условията на живот на децата и младежите в община Сърница, посещаващи детски център за деца и младежи с увреждания в гр. Сърница“. Предвид кратките срокове за изпълнение на предвидените дейности и необходимостта от провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки е необходимо настоящето решение да влезе в сила от деня на гласуването му. Това ще позволи по-бързо преместване на Дневния център за деца и младежи с увреждания в община Сърница в ново ремонтираната сграда.

4. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация и в програмата за капиталови разходи на община Сърница за 2021 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.05.2021г., Протокол №5, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0135/ 27.05.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/