Заседание 24.06.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.06.2021 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Участие на Доброволците към Община Сърница в Сдружение "Национална асоциация на доброволците в Република България ".

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

2. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабел НН, достигащ до ПИ 70648.171.57 в местността „Орлино“ по КК на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

3. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабел НН, достигащ до ПИ 70648.172.43 в местността „Орлино“ по КК на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

4. Възлагане изпълнението на дейности в горски територии общинска собственост и продажба на дървесина в горски територии общинска собственост през 2021г.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

5. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
23.06.2021 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
23.06.2021 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
23.06.2021 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
23.06.2021 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 71

Относно: Участие на Доброволците към Община Сърница в Сдружение "Национална асоциация на доброволците в Република България ".

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Дава съгласие за участие на доброволно формирование на Община Сърница в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.

 1. Одобрява Устава на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в
  Република България“.
 2. Дава съгласие за внасяне на годишен членски внос в размер на 120.00 лева.
 3. Определя за представител на Община Сърница в Сдружение „ Национална
  асоциация на доброволците в Република България“ Кмета на Община Сърница г-н Неби Бозов.
 4. Възлага на Кмета на Община Сърница в изпълнение на решението да подаде писмена молба за членство до Управителния съвет на Сдружението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0144/ 15.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабел НН, достигащ до ПИ 70648.171.57 в местността „Орлино“ по КК на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1.  Разрешава изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за нов подземен електропровод кабел НН с обща дължина от 297 м., достигащ до ПИ 70648.171.57  в местността „Орлино” по КК на гр. Сърница, община Сърница.

2.  Проектът за подробен устройствен план да се изработи в следните параметри:

 • Трасето да започва от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино” ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост), да преминава през полски път ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и да достигне до  границата на имота на инвеститора - ПИ 70648.171.57, в местността „Орлино” по КК на гр. Сърница.
 • Дължината на проектното трасе да е 297 м.

3.  Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

4.  Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод през имоти ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост),  ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост)

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0145/15.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабел НН, достигащ до ПИ 70648.172.43 в местността „Орлино“ по КК на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1.  Разрешава изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за нов подземен електропровод кабел НН с обща дължина от 287 м., достигащ до ПИ 70648.172.43  в местността „Орлино” по КК на гр. Сърница, община Сърница.

2.  Проектът за подробен устройствен план да се изработи в следните параметри:

 • Трасето да започва от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино” ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост), да преминава през полски път ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и полски път ПИ 70648.1.524  (публична общинска собственост) и да достигне до  границата на имота на инвеститора - ПИ 70648.172.43, в местността „Орлино” по КК на гр. Сърница.
 • Дължината на проектното трасе да е 287 м.

3.  Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

4. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод през имоти ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост),  ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и полски път ПИ 70648.1.524  (публична общинска собственост)

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0146/16.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

Относно: Възлагане изпълнението на дейности в горски територии общинска собственост и продажба на дървесина в горски територии общинска собственост през 2021г.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  във връзка с чл.99, ал.1, т.2 от Административно-процесуалния кодекс и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, във връзка с чл. 4, ал.2, чл.46, т.1, чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Отменя свое Решение №63 прието с Протокол №4 от заседание, проведено на 28.04.2021г.

2. Упълномощава кмета на Община Сърница да извърши продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с тайно наддаване за обектите, подробно изброени както следва:

2.1. Обект I – с. Медени поляни с начална тръжна цена 38 840,00 лв. без ДДС, подробно обособени в Приложение №2.1.А, което е неразделна част от настоящото решение.

- Отдели и подотдели в Обект I са: 3 „ж,з” 5 „и” 6 „л,п,о” 7 „ж,и,о,щ”, съобразно Приложение №2.1.Б, което е неразделна част от настоящото решение.

2.2. Обект II – гр. Сърница с начална тръжна цена 28 866,00 лв. без ДДС, подробно обособени в Приложение №2.2.А, което е неразделна част от настоящото решение.

- Отдели и подотдели в Обект II са: 268 „а” 269 „в”, съобразно Приложение №2.2.Б, което е неразделна част от настоящото решение

3. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му:

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: се налага поради необходимостта да се осигури защита на особено важни общински интереси, свързани със законосъобразното и целесъобразното провеждане на процедурите по Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти. Предвид необходимостта от осъществяване на сечта в горските територии – общинска собственост във възможно най-кратки срокове е необходимо допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0147/ 17.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 75

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 години на Петно №2 за поставяне на преместваем търговски обект, за изкупуване на диворастящи гъби, плодове и билки, с площ от 35 кв.м.,  находящо се в УПИ I – „Площад – озеленяване”, в кв. №1, по плана на с. Побит камък, общ. Сърница.

На основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и във връзка с подадена от „********“ Молба с вх. №СР-2327/18.06.2021 г. на Общ. Сърница, относно изтичане на Договор №77/17.08.2016 г. за отдаване под наем на имот публична общинска собственост и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за откриване на процедури за отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публичен търг с тайно наддаване, на Петно №2 за поставяне на преместваем търговски обект, за изкупуване на диворастящи гъби, плодове и билки, с площ от 35 кв.м., находящо се в УПИ I – „Площад – озеленяване”, в кв. №1, по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АПОС №11/24.03.2016 г. и показано на Скица – Схема №150/14.05.2016 г., с презаверка от 11.02.2021 г., на петно за разполагане на преместваем търговски обект по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от ОбС-Сърница с Решение №65/30.05.2016 г.

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 81,20 лв. /осемдесет и един лева и двадесет стотинки/ без ДДС, съгласно приложение №2 /таблица за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Сърница/, неразделна част от НРПРУОИ на Община Сърница.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търговете следните общински съветници:

3.1. *** ***;

3.2. *** ***;

3.3. *** *** – Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0149/ 18.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 76

Относно: Определяне на защитена детска градина от Община Сърница през учебна 2021/2022 година.

На основание: чл17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 121/23.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, Детска градина „Мир” да остане в списъка на защитените детски градини в Република България през учебната 2021/2022 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0150/ 21.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 77

Относно: Определяне на защитените училища от Община Сърница през учебна 2021/2022 година.

На основание: чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 121/23.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, училищата:

 • СУ „Св.св. “Кирил и Методий” – гр. Сърница;
 • ОУ „Никола Й. Вапцаров”- с. Побит камък;
 • ОУ „Г.С. Раковски”- с. Медени поляни

 да останат в списъка на защитените училища в Република България през учебната 2021/2022г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0151/ 21.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78

Относно: Определяне на средищните училища от Община Сърница през учебна 2021/2022 година.

На основание: чл17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 128/29.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на средищните детски градини и средищните училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, СУ „Св.св. Кирил и Методий” –  гр. Сърница да остане в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2021/2022 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0152/ 21.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79

Относно: Учредяване на Асоциация по ВиК между Община Велинград, Община Сърница и държавата.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.198б т. 2 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласието си Община Сърница да участва в учредяването на ВиК асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВКТВ” ЕООД гр. Велинград, между Община Сърница, Община Велинград и държавата,като възлага на кмета да предприеме законоустановените действия за това.
 2. Определя за представител на Община Сърница в органите за управление на асоциацията по т.1 кмета на Община Сърница – Неби Реджеп Бозов, съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите за срока на мандата 2019г. – 2023г.;
 3. Определя позицията и мандата на представителя на Община Сърница в органите на управление, а именно да прави предложения, да изразява становища, да гласува, да извършва всякакви правни и фактически действия по своя преценка, като спазва нормативната уредба на Република България и запазвайки интересите на Община Сърница за срока на мандат 2019г. – 2023г.
 4. При невъзможност за участие на кмета на общината, Община Сърница ще се представлява от упълномощено от кмета на общината лице;
 5. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.
 6. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Допускането на предварително изпълнение се налага поради необходимостта да се осигури защита на особено важни обществени и общински интереси, свързани с навременното и успешно започване и приключване на процедура за учредяване на нова ВиК асоциация на обособената територия, обслужвана от „ВКТВ” ЕООД гр. Велинград, между Община Сърница, Община Велинград и държавата с цел осигуряване на качествено и икономически обосновано управление на ВиК активите, както осигуряване на предоставянето на ВиК услуги на физическите и юридическите лица на територията на двете общини.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0154/ 23.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 80

Относно: Одобряване на Бизнес план на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД („ВКТВ” ЕООД) за регулаторен период 2022г. – 2026г.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, както и във връзка с разпоредите на Закона за водите и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Съгласува и одобрява представения с писмо изх.№ 320/18.06.2021г. и наш вх.№ на Община Сърница СР-2333/18.06.2021г. Бизнес план на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД („ВКТВ” ЕООД) за регулаторен период 2022г. – 2026г., който ще се представи пред КЕВР.
 2. Възлага на кмета на Община Сърница да извърши всички законовоопределени процедури по изпълнение на настоящото решение.
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Допускането на предварително изпълнение се налага поради необходимостта да се осигури защита на особено важни обществени и общински интереси, свързани с навременното и успешно приключване на процедурата по одобряване на Бизнес план на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД („ВКТВ” ЕООД) за регулаторен период 2022г. – 2026г. пред КЕВР.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, допълнителна точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0155/ 23.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 81

Относно: Актуализация на програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.94, ал.3 и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема актуализирана капиталова програма на община Сърница за 2021 година, съгласно Приложение №1.

2. Извършва следните промени по бюджета на община Сърница за 2021 година:

2.1. Намалява бюджетен параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 1 699 лева;

2.2. Увеличава бюджетен параграф 52-01 „придобиване на компютри и хардуер“ в местна дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ с 1 699 лева;

2.3. Увеличава бюджетен параграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 2 640 лева;

2.4. Намалява бюджетен параграф 52-01 „придобиване на компютри и хардуер“ в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 2 640 лева;

2.5. Намалява бюджетен параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 720 лева;

2.6. Увеличава бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в местна дейност 832 „Общински служби и дейности по поддържане на пътища“ с 720 лева.

3. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация и в програмата за капиталови разходи на община Сърница за 2021 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.06.2021г., Протокол №6, допълнителна точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0156/ 23.06.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/