Заседание 29.07.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.07.2021 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС – Сърница

2. Отчет за изпълнените решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.

Докл.: Н. Кисьова – Секретар

3. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електропровод, достигащ до ПИ 70648.161.774 в местността „Орлино” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

4. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата на ПИ 70648.161.774 в местността „Орлино” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

5. Одобряване на проект на ПУП - схема за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за обект: „Кабелно трасе на електропровод, захранващ 2бр. фургони в ПИ 70648.122.50, местност „Хановете”, по КК на гр. Сърница, засягащо полски път ПИ 70648.1.764 (публична общинска собственост) по КК на Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец. ТСУ

6. Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 134 и нов ПИ 1533-общ. в квартал  8  по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

7. Промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в общински горски фонд.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

8. Приемане на изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз на Община Сърница към 30.06.2021 година и информация за извършените промени по бюджета на Община Сърница през периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 година.

Докл.: И. Църенски -  Гл. счетоводител

9. Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

10. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
28.07.2021 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
28.07.2021 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
28.07.2021 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
28.07.2021 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 82

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

На основание: чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сърница и взаимодействието му с общинската администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0172/15.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 83

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Сърница за периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т. 24 и чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. от Общинска администрация – Сърница, съгласно Приложение 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0174/16.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 84

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план  за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електропровод,  достигащ до ПИ 70648.161.774 в местността „Орлино” по КК  на  гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС  и чл.129, ал.1, изр. второ от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електропровод , достигащ до ПИ 70648.161.774 в местността „Орлино” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
  • Трасето на новата подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електропровод започва от съществуващ трафопост „МТП Ибишев”, които се намира в обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и достига до границата имота на възложителя - ПИ 70648.161.774 в местност „Орлино”, по КК на гр. Сърница.
  • Дължината на  трасето е 72м.
  • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.
 3. Разрешава преминаването на подземната кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електропровод, достигащ до границата ПИ 70648.161.774 в местността „Орлино” по КК  на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия на проект ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) електропровод, достигащ до ПИ 70648.161.774 в местността „Орлино”  по  КК  на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 6. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0169/13.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 85

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване,  достигащ до границата на  ПИ 70648.161.774 в местността „Орлино” по КК  на  гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, изр. второ от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата на ПИ 70648.161.774 в местността „Орлино” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
  • Трасето започва от съществуващ водопровод в обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост), преминава през местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и достига до границата на имота на инвеститора - ПИ 70648.161.774 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница.
  • Дължината на трасето е 13 м.
  • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.
 3. Разрешава преминаването на трасето на нов подземен водопровод за водоснабдяване, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата на ПИ 70648.161.774 в местността „Орлино” по  КК  на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на трасето на нов подземен водопровод проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата на ПИ 70648.161.774 в местността „Орлино” по  КК  на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземния водопровод през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 6. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0171/13.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 86

Относно: Одобряване на проект на ПУП  - схема за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за обект: „Кабелно трасе на електропровод, захранващ 2бр. фургони в ПИ 70648.122.50, местност „Хановете”, по КК на гр. Сърница, засягащо полски път  ПИ 70648.1.764 (публична общинска собственост) по КК на Сърница .

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС  и чл.129, ал.1, изр. второ от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1.  Одобрява представения проект на ПУП -  схема за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за обект: „Кабелно трасе на електропровод, захранващ 2бр. фургони в ПИ 70648.122.50, местност „Хановете”, по КК на гр. Сърница, засягащо полски път  ПИ 70648.1.764 (публична общинска собственост), по КК на Сърница.

2.  Съгласно одобрения проект на ПУП:

- Трасето започва от съществуващ РТНН трафопост „БКТП Михайлов”, извод СрН „Доспат“, подстанция „Широка поляна“, находящ се в ПИ 70648.121.170, преминава през ПИ 70648.1.764, насочва се на северозапад до ПИ 70648.122.262 и от там на изток до ПИ 70648.122.50.

- Дължината на трасето е 263,84  метра.

3.  Разрешава преминаването на подземната кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП - схема за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за обект: „Кабелно трасе на електропровод, захранващ 2бр. фургони в ПИ 70648.122.50, местност „Хановете”, по КК на гр. Сърница, през полски път  ПИ 70648.1.764  - публична общинска собственост.

4.  Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна  кабелна линия на проект ПУП - схема за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за обект: „Кабелно трасе на електропровод, захранващ 2бр. фургони в ПИ 70648.122.50, местност „Хановете”, по КК на гр. Сърница, през полски път  ПИ 70648.1.764  - публична общинска собственост.

5.  При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0170/13.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87

Относно: Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 134  и нов ПИ 1533-общ. в  квартал  8  по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал,1 т.8 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за допълване на кадастралния план на гр. Сърница с нов поземлен имот 1533-общ., и попълването на верни имотни граници на ПИ 134 в квартал 8 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, кмета на Община Сърница да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имотите.
 3. Определя вида собственост на новообразувания поземлен имот 1533-общ. в частна общинска собственост съобразно чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост, като задължава кмета на Община Сърница да състави акт за частна общинска собственост.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0175/16.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 88

Относно: Промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в общински горски фонд.  

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за започване на производства по промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в общинския горски фонд;
 2. Процедурите по точка 1 да се извършат за имотите – общинска собственост, посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 3. Упълномощава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0176/16.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 89

Относно: Приемане на изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз на Община Сърница към 30.06.2021 година и информация за извършените промени  по бюджета на Община Сърница през периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.4, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема изпълнението на бюджета на община Сърница към 30.06.2021 година, съгласно Приложение №1.

2. Приема изпълнението на средствата от Европейския съюз – КСФ на община Сърница към 30.06.2021 г., съгласно Приложение №2.

3. Приема изпълнението на средствата от Европейския съюз – РА на община Сърница към 30.06.2021, съгласно Приложение №3.

4. Приема информация за извършени промени по бюджета на община Сърница към 30.06.2021 година и актуализирано разпределение на бюджета към 30.06.2021 г., съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0177/ 19.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 90

Относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27  от Закона социалните услуги, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Създава: Съвет по въпросите на социалните услуги, както следва:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

- Неби Бозов – Кмет на Община Сърница;

2. СЕКРЕТАР:

- Джемиле Пашова – гл. спец. ОКСД – Община Сърница;

3. ЧЛЕНОВЕ:

- Дияна Кехайова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Велинград;
- Саит Мехмед - Ръководител на Дневен център за деца и младежи с увреждания – Сърница;
- Павлина Масларова – Представител на „ДСП” – Велинград;
- Албена Димитрова – Представител на РУО – Пазарджик;
- Мл. експ. Февзи Двуяк – Представител на РУ – Велинград;
- Айсел Байрактар – Представител на ДБТ – Велинград;
- Фатме Църенска – мед. Сестра към Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0178/ 19.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 91

Относно: Вземане на решение за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4 – годишните деца на територията на Община Сърница за учебната 2021/2022 г.

На основание: чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с §16г от ЗПУО и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Въвежда задължително предучилищно образование на 4 – годишните деца на територията на Община Сърница за учебната 2021/2022 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0179/ 26.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 92

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2021г., представляващо – Приложение 3-2021, неразделна част от настоящото проекторешение.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема допълване на Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2021г., представляващо – Приложение 3-2021, неразделна част от настоящото проекторешение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0180/ 26.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 93

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата ПИ 70648.141.55 в местност „Голяма и малка Крушици”, по КК на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод с обща дължина 119 м., достигащ до границата на ПИ 70648.141.55 в местност „Голяма и малка Крушици”, по КК на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
  • Трасето да започва от съществуващ водопровод в обхвата на полски път ПИ 70648.1.111 (публична общинска собственост), да преминава през местен път ПИ 70648.1.111 (публична общинска собственост) и да достигне до границата на имота на инвеститора - ПИ 70648.141.55 в местност „Голяма и малка Крушици”, по КК на гр. Сърница.
  • Дължината на проектното трасе да бъде 119 м.
  • Сервитутните ивици на трасето са съобразени с действащата нормативна уредба.
 4. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен водопровод през имот полски път ПИ 70648.1.111 (публична общинска собственост).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0181/ 26.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 94

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.55 в местност „Голяма и малка Крушици”, по КК на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.55 в местност „Голяма и малка Крушици”, по КК на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
  • Трасето на новия електропровод да започва от съществуващ трафопост ”МТП Башев”, ПИ 70648.141.51 (частна собственост), да преминава през полски път ПИ 70648.1.111 (публична общинска собственост),  и да достигне до границата на имота на инвеститора - ПИ 70648.141.55 в местност „Голяма и малка Крушици”, по КК на гр. Сърница.
  • Дължината на проектното трасе да бъде 113м.
  • Сервитутните ивици и на двете трасета са съобразени с действащата нормативна уредба.
 4. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) през имот местен път ПИ 70648.1.111 (публична общинска собственост).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0182/ 26.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 95

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект BG05M9OP001-1.096-0020-C01 от 26.05.2021 г. "Детски кът за децата на служителите в Община Сърница", изпълняван по процедура: BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за финансиране на Проект BG05M9OP001-1.096-0020-C01 от 26.05.2021 г. "Детски кът за децата на служителите в Община Сърница", изпълняван по процедура: BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания;
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение;

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.07.2021г., Протокол №7, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0186/ 28.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/