2015-04/Заседание 03.04.2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

ПОКАНА

На основание чл. 23,ал.4 т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет Сърница, което ще се проведе на 03.04.2015г. /петък/ от 17:00 часа в залата на Младежкия дом на Общински съвет при следния дневен ред :

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:

  1. Избор на председател на Общински съвет Сърница.
  2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация.
  3. Упълномощаване на Кмета за подписване на разделителен протокол между Общините Велинград и Сърница.
  4. Приемане на структура и численост на Общинската  администрация Сърница  

                                                          Група на Общински съветници

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№1

От извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 03.04.2015г. с протокол №1.

ОТНОСНО: Избор на Председател на ОбС.

            На  основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, протокол на временна комисия по избора  и след проведено тайно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 11

            Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

            Избира за Председател на Общински съвет – Сърница – Любомир Сашов Малинов.

Настоящото решение е прието на  извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 03.04.2015г., Протокол №1, точка №1 от дневния ред, по вх.№.1/03.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№2

От извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 03.04.2015г. с протокол №1.

ОТНОСНО:Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация.

            На  основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
7 4 0 11 11

            Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

            Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация.

            Приложение:Правилник.

Настоящото решение е прието на  извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 03.04.2015г., Протокол №1, точка №2 от дневния ред, по вх.№2/03.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№3

         От извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 03.04.2015г. с протокол №1.

  ОТНОСНО:Упълномощаване на Кмета на Община Сърница за подписване на разделителен протокол между Общините Велинград и Сърница.

            На  основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 11

            Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

            Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише разделителен протокол между Община Велинград и Община Сърница.

Настоящото решение е прието на  извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 03.04.2015г., Протокол №1, точка №3 от дневния ред, по вх.№3/03.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№4

От извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 03.04.2015г. с протокол №1.

ОТНОСНО:Приемане на структура и численост на Общинска администрация Сърница.

            На  основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Ц10, ал.2 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с ПМС №129 от 29.06.2012г. и след проведено гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
6 5 0 11 11

            Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на предложението за приемане на структура и численост на Общинска администрация Сърница за следващо заседание.

Настоящото решение е прието на  извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 03.04.2015г., Протокол №1, точка №3 от дневния ред, по вх.№4/03.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

Вашите мнения, съвети, препоръки и критики може да подавате анонимно от тук