Заседание 09.08.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 09.08.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предоставяне на трансфер от бюджета на Община Сърница в СЕС по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница” за финансиране на непризнати разходи в размер до 13 350 лева..

Докл.: И. Църненски – Гл. счетоводител

2. Въпроси и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 96

Относно: Предоставяне на трансфер от бюджета на Община Сърница в СЕС по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница” за финансиране на непризнати разходи в размер до 13 350 лева.

На основание: чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.3, т.6 и чл.128, ал.1 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласието си за предоставяне на трансфер от бюджета на Община Сърница в СЕС по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница” за финансиране на непризнати разходи в размер до 13 350 лева.

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Държавен фонд „Земеделие“ с писмо с техен изх. № 01-0800/2013 от 02.08.2021 година, ни уведомяват за наложена финансова корекция. С цел спазване на срока за плащане на непризнатите разходи е от изключително значение влизането в сила на решението от деня на гласуването му.

3. Възлага на Кмета на Община Сърница изпълнението всички законосъобразни действия по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 09.08.2021г., Протокол №8, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0195/ 05.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/