Заседание 13.08.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 13.08.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отмяна на Решение №95, прието с Протокол №7 от 29.07.2021г. на Общински съвет Сърница относно Временно финансиране с бюджетни средства на проект № BG05M9OP001-1.096-0020-C01 от 26.05.2021 год. “Детски кът за децата на служителите в Община Сърница”, изпълняван по процедура: BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

2. Временно финансиране с бюджетни средства на проект № BG05M9OP001-1.096-0020-C01 от 26.05.2021 год. “Детски кът за децата на служителите в Община Сърница”, изпълняван по процедура: BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

3. Въпроси и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 97

Относно: Отмяна на Решение №95, прието с Протокол №7 от 29.07.2021г. на Общински съвет Сърница относно Временно финансиране с бюджетни средства на проект № BG05M9OP001-1.096-0020-C01 от 26.05.2021 год. “Детски кът за децата на служителите в Община Сърница”, изпълняван по процедура: BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.

На основание: чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Заповед № ПО-181/06.08.2021г. на Областният управител на Област Пазарджик и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Общински съвет Сърница Отменя свое Решение №95, прието с Протокол №7 от 29.07.2021г. върнато за преразглеждане със Заповед №ПО-181 от 06.08.2021г. на г-н Иван Василев – Областен управител на Област Пазарджик.

2. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Сърница

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 13.08.2021г., Протокол №9, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0204/ 12.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 98

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект № BG05M9OP001-1.096-0020-C01 от 26.05.2021 год. “Детски кът за децата на служителите в Община Сърница”, изпълняван по процедура: BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.  

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за финансиране на проект № BG05M9OP001-1.096-0020-C01 от 26.05.2021 год. “Детски кът за децата на служителите в Община Сърница”, изпълняван по процедура: BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год. с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 74 900 (седемдесет и четири хиляди и деветстотин лева), представляващи 50% от стойността на Договора за БФП.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем: финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект № BG05M9OP001-1.096-0020-C01 от 26.05.2021 год. “Детски кът за децата на служителите в Община Сърница” е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет – Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Община Сърница изпълнява проект “Детски кът за децата на служителите в Община Сърница”, като има сключен Договор за БФП от 26.05.2021 год. Предвид вече стартиралото изпълнение на дейностите и с цел да не се нарушават сроковете по проекта, се налага извършване на плащания със средства от общинския бюджет. Допускането на предварително изпълнение е необходимо, за да не се нарушават разпоредбите на Закона за държавния бюджет, тъй като изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.096-0020-C01 от 26.05.2021 год. “Детски кът за децата на служителите в Община Сърница” вече е стартирало и се налага извършване на плащания за реализирани дейности, а според условията на програмата разходите първо трябва да бъдат извършени от бенефициента, а след това верифицирани и възстановени от страна на Управляващия орган. Както и за да не се осуетява изпълнението на проекта, който е с насоченост към подпомагане служителите на Общинска администрация – Сърница, като се създаде кът за техните деца, което ще допринесе до по-ефективната работа на служителите, тъй като няма да им се налага да отсъстват, за да се грижат за децата си.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 13.08.2021г., Протокол №9, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0205/ 12.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/