Заседание 08.09.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 08.09.2021 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2019 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2020 г. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на Община Сърница към 31.12.2020 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

2. Откриване на процедура по продажба на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 581 кв.м., находящ се в кв. №17 по плана на село Побит камък, Община Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

3. Откриване на процедура по продажба на УПИ XII – „За жилищно строителство” с площ от 436 кв.м., находящ се в кв. №14 по плана на село Медени поляни, община Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

4. Промяна в структурата на числеността на Общинска администрация Сърница.

Докл.: И. Църненски – Гл. счетоводител

5. Управление на горските територии общинска собственост.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

6. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 4-2021, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

7. Прекратяване на Договор №ДОС-00029/10.09.2019 г. за наем на общински имоти с цел предоставяне на услугата – Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Сърница, сключен между Община Сърница и Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ и сключване на нов договор за отдаване под наем, без провеждане на публично оповестен търг или конкурс, за друг по-голям имот – публична общинска собственост, представляващ: едноетажна, масивна, обществена сграда за социални грижи със ЗП – 175 кв.м. / РЗП – 175 кв.м., находяща се в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, който ще се използва за осъществяване на същата социална услуга..

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

8. Прекратяване на Договор за учредяване на безвъзмездно право на управление на общинска собственост №ДОС–00029/21.12.2020 г., сключен между Общ. Сърница и Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград и учредяване на ново право на управление на имот – публична общинска собственост, разполагащ с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания..

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

9. Прекратяване на Договор за учредяване на безвъзмездно право на управление на общинска собственост №ДОС–00033/30.12.2020 г., сключен между Общ. Сърница и Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда” гр. Велинград и учредяване на ново право на управление на имот – публична общинска собственост, разполагащ с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

10. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2021 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година.

Докл.: И. Църненски – Гл. счетоводител

11. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“, Административен договор за БФП №BG16M1OP002-3.031-0018-C01 от 08.04.2021 год., изпълняван по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год.

Докл.: Селвие Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

12. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
07.09.2021 г.(вторник) 13:00 ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
07.09.2021 г.(вторник) 14:30 ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
07.09.2021 г.(вторник) 15:00 ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
07.09.2021 г.(вторник) 16:00 ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 99

Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2020 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2020 г. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2020 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема:

1. Годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2020 година, както следва:

1.1. По прихода – 5 098 659 лева, разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 3 689 689 лева;

1.1.2. За местни дейности 1 408 970 лева;

1.2. По разхода – 5 098 659 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение от № 1, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 3 689 689 лева;

1.2.2. За местни дейности 1 408 970 лева;

2. Приема отчет за изпълнението на бюджета за кметство с. Побит камък, съгласно Приложение №6 и отчет за изпълнението на бюджета за кметство с. Медени поляни, съгласно Приложение №7;

3. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – КСФ за 2020 година, съгласно Приложение №2 и по проекти съгласно Приложение №2.1, Приложение №2.2, Приложение №2.3, Приложение №2.4, Приложение №2.5, Приложение №2.6, Приложение №2.7, Приложение №2.8;

4. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – РА за 2020 година, съгласно Приложение №3 и по проекти съгласно Приложение №3.1 и Приложение №3.2;

5. Отчет на изпълнението на чуждите средства, съгласно Приложение №4;

6. Отчет за изпълнението на капиталовата програма за 2020 година заедно с извършените промени, съгласно Приложение №5;

7. Община Сърница няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2020 година.;

8. Приема Протокол от Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2020 година от 23.08.2021 година.;

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0183/ 26.07.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 100

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 581 кв.м., находящ се в кв. №17 по плана на село Побит камък, Община Сърница

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №92/29.07.2021 г., и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Открива процедура по продажба на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 581 кв.м., находящ се в кв. №17 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №420/21.06.2021 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 4 050 лв. (четири хиляди и петдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. **** ****;

3.2. **** ****;

3.3. **** **** - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0213/ 18.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 101

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ XII – „За жилищно строителство” с площ от 436 кв.м., находящ се в кв. №14 по плана на село Медени поляни, Община Сърница

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №92/29.07.2021 г., и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Открива процедура по продажба на УПИ XII – „За жилищно строителство” с площ от 436 кв.м., находящ се в кв. №14 по плана на село Медени поляни, Община Сърница, съгласно АЧОС №432/06.07.2021 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 314 лв. (три хиляди триста и четиринадесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. **** ****;

3.2. **** ****;

3.3. **** **** - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0214/ 18.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 102

Относно: Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.15, ал.1, ал.2, чл.21, ал.1, т.2 и т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.122, ал.2 от Закона за публичните финанси и Класификатор на длъжностите в администрацията, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Общински съвет Сърница одобрява Общата численост и структурата на Общинска администрация Сърница, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.

2. Създава звено „Управление и стопанисване на горски територии – общинска собственост“ в бюджетна дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“, финансирано с местни приходи.

3. Определя сума в размер на 3 600 лева за заплати и осигурителни вноски на звеното за 2021 година.

4. Възлага на Кмета на общината да приведе длъжностното разписание, съгласно одобрената структура и изпълнението на настоящото решение.

5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от датата на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Необходимостта от допускане на предварително изпълнение е свързана с осигуряване на оперативната функционално на Общинска администрация Сърница за назначаване на служители, които да осъществяват управление и стопанисване на горските територии, общинска собственост. В същото време към настоящият момент са в ход процедури и по провеждане на търгове за продажба на дървесина, общинска собственост и при евентуално сключване на договори ще е налице необходимост от незабавно осигуряване на служители от Община Сърница, които да осъществяват контрол и да извършват необходимите от закона действия.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0216/ 20.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 103

Относно: Управление на горските територии общинска собственост.

На основание: чл.21 ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.181, ал.1, т.1 и ал. 7от Закон за горите и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Отменя свое Решение №27, прието с Протокол №03 от 27.02.2018г.

2. Приема форма на управление на горските територии - общинска собственост чрез общинска горска структура, организирана като звено към администрацията.

3. Задължава Кмета на общината да извърши всички необходими действия за изпълнение на решението.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Към настоящият момент са в ход процедури по провеждане на търгове за продажба на дървесина, общинска собственост и при евентуално сключване на договори ще е налице оперативна необходимост за Община Сърница от определяне на формата на управление на горските територии, общинска собственост, като по този начин ще се осигури и спазването на нормативната уредба. Поради което са налице обективни причини за допускане на предварително изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0217/ 20.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 104

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 4-2021, неразделна част от настоящото проекторешение. 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с  чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 4-2021, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0218/ 31.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 105

Относно: Прекратяване на Договор №ДОС-00029/10.09.2019 г. за наем на общински имоти с цел предоставяне на услугата – Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Сърница, сключен между Община Сърница и Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ и сключване на нов договор за отдаване под наем, без провеждане на публично оповестен търг или конкурс, за друг по-голям имот – публична общинска собственост, представляващ: едноетажна, масивна, обществена сграда за социални грижи със ЗП – 175 кв.м. / РЗП – 175 кв.м., находяща се в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, който ще се използва за осъществяване на същата социална услуга.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 във връзка с ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.4 от НРПУРОИОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

1

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати Договор №ДОС-00029/10.09.2019 г. за наем на общински имоти с цел предоставяне на услугата – Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Сърница, сключен между Община Сърница и Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“, като разрешава на кмета на Община Сърница да подпише допълнително споразумение/анекс за прекратяване на договора.

2. Дава съгласие да се сключи нов договор за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС, със Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“, ЕИК 175487719, със седалище и адрес на управление в град Гоце Делчев, улица „Щип“ № 1, Община Гоце Делчев, област Благоевградска, действащо чрез Председателя на УС и представляващ сдружението Костадин Георгиев Чакалов, управляващо и предоставящо социална услуга: Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Сърница, съгласно сключен Договор за възлагане управлението на социалната услуга №Д-00037/20.08.2019 г. на следния имот – публична общинска собственост, представляващ – едноетажна, масивна, обществена сграда за социални грижи със ЗП – 175 кв.м. / РЗП – 175 кв.м., находяща се в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №30/12.01.2018 г., Разрешение за строеж №14/27.03.2020г., издадено от Главния архитект на Община Сърница, и Удостоверение №03/01.04.2021г. за въвеждане в експлоатация на строеж, издадено от Главния архитект на Община Сърница.

3. Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ ще използва горепосочената едноетажна, масивна, обществена сграда само и единствено във връзка с предоставянето на социалната услуга: Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Сърница и за изпълнение на задълженията ù съгласно Договор за възлагане управлението на социалната услуга №Д-00037/20.08.2019 г., сключен между сдружението с нестопанска цел и Община Сърница.

4. Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ има право да извършва строителни действия, подобрения или луксозни поправки върху наетия имот само с изричното писмено разрешение на Община Сърница, за своя сметка, като след прекратяване на договора за наем подобренията се прехвърлят безвъзмездно в полза на Община Сърница.

5. При сключването на договора за наем Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ се задължава да гарантира, че оборудването и съоръженията, които ще монтира, ще отговарят на българските и европейските стандарти за безопасност, както и че ще се грижи за хигиената в границите на наетия терен и площ, ще спазва противопожарните правила и норми. Всички актове, съставени поради виновното поведение на Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ от контролните органи, както и при причинени вреди на трети лица, ще бъдат отговорност и за сметка на сдружението.

6. Определя месечна наемна цена в размер на 0,20 лева на кв.м без ДДС.

7. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

С цел продължаване на качественото изпълнение на  услугата, стартирана в началото на месец септември 2019 г. в Община Сърница – Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Сърница, която се предоставя посредством избран по реда на ЗСП и ППЗСП изпълнител – Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“, поради обстоятелството, че Община Сърница не разполага с нужния капацитет от компетентни кадри и специалисти, които да предоставят във висока степен на качество делегирана от държавата социална услуга, и поради големия интерес на жителите към същата, като към момента центъра има 17 потребителя възползващи се от нея, и за да се обезпечи качественото предоставяне на услугата, както и да се осигури целесъобразното и законосъобразно управление на общинското имущество, е предвидено дейността на Дневния център да се осъществява в посочената в настоящото решение сграда. Поради тази причина, в съответствие със ЗОС и НРПРУОИОС, е необходимо същата сграда да бъде предоставена за ползване чрез възмездна сделка по реда на чл.14, ал.6 и ал.7 от ЗОС и чл.16, ал.4 от НРПУРОИОС, посредством договор за наем, сключен без провеждането на публично оповестен търг или конкурс с избрания за изпълнител доставчик на социалната услуга. Предвид тези обстоятелства е налице особено важен обществен интерес от допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

8. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0219/ 31.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 106

Относно: Прекратяване на Договор за учредяване на безвъзмездно право на управление на общинска собственост №ДОС–00029/21.12.2020 г., сключен между Общ. Сърница и Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград и учредяване на ново право на управление на имот – публична общинска собственост, разполагащ с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.  

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.14а, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати Договор за учредяване на безвъзмездно право на управление на общинска собственост №ДОС–00029/21.12.2020 г., сключен между Община Сърница и Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград, като разрешава на кмета на Община Сърница да подпише допълнително споразумение/анекс за прекратяване на договора.

2. Дава разрешение за учредяване на ново безвъзмездно право на управление за нуждите на филиал Сърница към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград, териториална структура на Агенция за социално подпомагане, на следната публична общинска собственост разполагаща с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания:

 Самостоятелен обект – помещение в югоизточната част на североизточното крило на първи етаж със застроена площ от 14.72 кв.м., находящ се в триетажна масивна стоманобетонна обществена сграда (3МСбСО) с идентификатор – 501.605.1 (сградата на Община Сърница), построена в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №30/12.01.2018 г.

3. Срока на правото по точка 2 е 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездно право на управление.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

С цел осигуряване на непрекъснатост и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на работата на филиала в гр. Сърница на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград, както и с цел предоставяне на непрекъснати услуги на населението на Община Сърница, свързани със социално подпомагане от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград, е необходимо предварително изпълнение на настоящото решение. По този начин ще се защитят особено важни обществени интереси на гражданите на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0220/ 31.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 107

Относно: Прекратяване на Договор за учредяване на безвъзмездно право на управление на общинска собственост №ДОС–00033/30.12.2020 г., сключен между Общ. Сърница и Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда” гр. Велинград и учредяване на ново право на управление на имот – публична общинска собственост, разполагащ с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.  

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.14а, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се прекрати Договор за учредяване на безвъзмездно право на управление на общинска собственост №ДОС–00033/30.12.2020 г., сключен между Общ. Сърница и Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда” гр. Велинград, като разрешава на кмета на Община Сърница да подпише допълнително споразумение/анекс за прекратяване на договора.

2. Дава разрешение за учредяване на ново безвъзмездно право на управление за нуждите на филиал Сърница към Дирекция „Бюро по труда“ гр. Велинград, териториална структура на Агенцията по заетостта, на следната публична общинска собственост разполагаща с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания:

Самостоятелен обект – помещение в северозападната част на североизточното крило на първи етаж със застроена площ от 15.02 кв.м., находящ се в триетажна масивна стоманобетонна обществена сграда (3МСбСО) с идентификатор – 501.605.1 (сградата на Община Сърница), построена в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №30/12.01.2018 г.

3. Срока на правото по точка 2 е 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездно право на управление.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

С цел осигуряване на непрекъснатост и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на работата на филиала в гр. Сърница на Дирекция „Бюро по труда” гр. Велинград, както и с цел предоставяне на непрекъснати услуги на населението на Община Сърница, свързани с дейността на Дирекция „Бюро по труда” гр. Велинград, е необходимо предварително изпълнение на настоящото решение. По този начин ще се защитят особено важни обществени интереси на гражданите на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0221/ 31.08.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 108

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2021 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.94, ал.3, чл.124, ал.2 и ал.3 и чл.128 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема актуализирана капиталова програма на Община Сърница за 2021 година, съгласно Приложение №1.

2. Приема актуализирана програма за извършване на текущ ремонт за 2021 година, съгласно Приложение №2.

3. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2021 година:

3.1. Извършва увеличение на бюджета на община Сърница, както следва:

3.1.1. Увеличава по прихода бюджета на община Сърница за 2021 година с 60000 лева, както следва:

3.1.1.1. Увеличава приходен параграф 13-01 „данък недвижими имоти“ с 2 000 лева;

3.1.1.2. Увеличава приходен параграф 13-04 „данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ с 32 000 лева;

3.1.1.3. Увеличава приходен параграф 27-05 „такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.“ с 3 000 лева;

3.1.1.4. Увеличава приходен параграф 27-10 „технически услуги“ с 14 000 лева;

3.1.1.5. Увеличава приходен параграф 27-11 „административни услуги“ със 7 000 лева;

3.1.1.6. Увеличава приходен параграф 36-19 „други неданъчни приходи“ с 2 000 лева.

3.1.2. Увеличава по разхода бюджета на община Сърница за 2021 година с 60 000 лева, както следва:

3.1.2.1. Увеличава параграф 10-30 „текущ ремонт” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 20 000 лева;

3.1.2.2. Увеличава параграф 10-15 „материали” в местна дейност 122 „общинска администрация“ с 9 764лева;

3.1.2.3. Увеличава параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в местна дейност 122 „общинска администрация“ с 10 000 лева;

3.1.2.4. Увеличава параграф 10-30 „текущ ремонт” в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ с 20 236 лева.

4. Извършва компенсирани промени по бюджета на община Сърница, както следва:

4.1. Увеличава параграф 10-30 „разходи за текущ ремонт” в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата ” с 19 764 лева;

4.2. Намалява параграф 52-06 „изграждане на инфраструктурни обекти” в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата ” с 19 764 лева;

4.3. Намалява параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ” с 995 лева;

4.4. Увеличава параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата ” с 995 лева;

5. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 10 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0222/ 01.09.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 109

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“, Административен договор за БФП №BG16M1OP002-3.031-0018-C01 от 08.04.2021 год., изпълняван по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за финансиране на проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“, Административен договор за БФП №BG16M1OP002-3.031-0018-C01 от 08.04.2021 год., изпълняван по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год. с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 57 120,00 (петдесет и седем хиляди сто и двадесет лева), представляващи 80% от стойността на Договора за БФП.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

Финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“, Административен договор за БФП №BG16M1OP002-3.031-0018-C01 от 08.04.2021 год., изпълняван по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год. е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, точка 11 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0223/ 01.09.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 110

Относно: Одобряване на маломерна група към ДГ „Мир“ – гр. Сърница за учебната 2021/2022 година.

На основание: чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1, т.1 от Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Одобрява на маломерна група към ДГ „Мир“ – гр. Сърница за учебната 2021/2022 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.09.2021г., Протокол №10, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0225/ 03.09.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ