Заседание 28.09.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.09.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

2. Кандидатстване по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ кампания 2022 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

3. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 5-2021, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

4. Въпроси и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 111

Относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

На основание: чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 283, ал. 9, ал. 10 и ал.11 от Закона за предучилищното и училищното образование и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

С приемането на промените в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница се допуска променя при определянето на таксите, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование. Началото на новата учебна година в детските градини на територията на Община Сърница започва от първи септември. С цел да се избегне неразбиране от страна на родителите за начина на образуване на таксите, които дължат, а и за да се внесе яснота и отчетност при събирането на таксите от детските градини е най-рационално и целесъобразно да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение, като по този начин ще се защитят важни обществени интереси на населението на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2021г., Протокол №11, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0233/ 21.09.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 112

Относно: Кандидатстване по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ кампания 2022 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)  

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.8 и чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.94, ал.3, т.6 и чл.128, ал.1 от Закона за публичните финанси, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Одобрява кандидатстване с проектно предложение за изграждане на нова детска градина в с. Медени поляни по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ кампания 2022 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП);

2. Одобрява процент на съфинансиране от страна на Община Сърница за проектно предложение за изграждане на нова детска градина в с. Медени поляни по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ кампания 2022 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - 54,9% от общия бюджет с ДДС на проектното предложение;

3. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2021г., Протокол №11, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0235/ 27.09.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 113

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 5-2021, неразделна част от настоящото проекторешение.   

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с  чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 5-2021, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2021г., Протокол №11, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0236/ 27.09.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ