Заседание 28.10.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.10.2021 г. от 15:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ VI-571 – общ., находящ се кв. №31, с площ – 678 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

2. Приемане на проектобюджет на Община Сърница за 2022 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 година в частта местни дейности.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

3. Приемане на Проект на Наредба за правилата за движение и изискванията, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

4. Приемане на културен календар на Община Сърница за 2022 година.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

5. Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 година.

Докл.: Н. Кисьова – Секретар

6. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2021 година – 30.09.2021 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към  09.2021 година.

Докл.: И. Църненски – Гл. счетоводител

7. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
27.10.2021г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
27.10.2021г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
27.10.2021г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
27.10.2021г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 114

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ VI-571 – общ., находящ се кв. №31, с площ – 678 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ VI-571 – общ., находящ се кв. №31, с площ – 678 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №479/23.08.2021 г. на Община Сърница – на собственика на построените върху нея сгради – *** *** *** с ЕГН *****.
 2. В имота има реализирано, от *** *** ***, син на *** *** ***, отстъпено право на строеж (ОПС), съгласно Удостоверение №1634/08.12.1966 г. за отстъпено право на строеж върху УПИ XX, находящ се в кв. №50 по обезсиления план на с. Сърница, идентичен с УПИ VI-571, находящ се в кв. №31 по сега действащия план на гр. Сърница (съгласно Удостоверение за описание на имот с №ТСУ-0733/03.08.2021 г. на Община Сърница), като в имота има законно построени: 1 – едноетажна масивна сграда за търговия със ЗП – 53 кв.м. и 2 – едноетажна масивна сграда за търговия със ЗП – 37 кв.м., съгласно Строително разрешение №8/15.04.1993 г. и Разрешително за строеж №228/24.09.2004 г. описани в Удостоверение за описание на сграда с изх. №ТСУ-0417/17.05.2021 г. на Община Сърница, които сгради към настоящия момент са собственост на сина на *** *** *** – *** *** ***, съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот №27, том II, рег. №2927, дело №210 от 15.07.2021 г. и Удостоверение за наследници с изх. №ГРАО-01117/04.12.2020 г. на Община Сърница, ведно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху имота.
 3. Определя продажна цена на имота в размер на – 7 076 /седем хиляди седемдесет и шест лева/ лв. без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0250/ 15.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 115

Относно: Приемане на проектобюджет на Община Сърница за 2022 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 година в частта местни дейности.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.83 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема проектобюджет на Община Сърница за 2022 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 година в частта местни дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0251/ 18.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 116

Относно: Приемане на Проект на Наредба за правилата за движение и изискванията, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Сърница.

На основание: чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движението и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема Наредба за правилата за движение и изискванията, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Сърница.
 2. Настоящото решение влиза в сила след изтичане на законоустановените срокове за обжалването му съобразно ЗМСМА и ЗНА.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0252/ 19.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 117

Относно: Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2022 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема Културен календар на Община Сърница за 2022 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0253/ 19.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 118

Относно: Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 година.

На основание: чл.6Д, от Закона за защита при бедствия и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема Програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 година;
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законово допустими действия във връзка с изпълнението на горепосочената точка.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0254/ 19.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 119

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2021 година – 30.09.2021 година и актуализираното разпределение на бюджета на  Община Сърница  към  30.09.2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2021 година – 30.09.2021 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница към 30.09.2021 година, съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0255/ 21.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 120

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Трасето да започва от съществуващ трафопост „МТП Башев”, които се намира в ПИ70648.141.51 в местност „Голяма и Малка Крушици” - собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, след което трасето преминава през ПИ 70648.1.111 - Общинска публична собственост, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, след което минава през ПИ 70648.141.419 - Общинска публична собственост, с НТП За местен път и през 70648.1.114 - Общинска публична собственост, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, като завършва с ново разпределително табло на границата на ПИ 70648.141.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница, собственост на възложителя.
 • Сервитутните ивици на трасето да са по 0,60м. от двете страни, които са съобразени с изискванията действащата законова и подзаконова нормативна уредба.
 1. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) през имот местен път ПИ 70648.1.111, ПИ 70648.141.419 и 70648.1.114, всичките публична общинска собственост.
 2. При реализиране на гореописаното задание за подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0256/ 25.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 121

Относно: Одобряване на проект на ПУП – Частично изменение на Плана за застрояване на УПИ LXXXVIII-88-„Вилно строителство“ в м. „Петел“, по КК на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – Частично изменение на Плана за застрояване на УПИ LXXXVIII-88 -„Вилно строителство“ в м. „Петел“, по КК на гр. Сърница, Община Сърница в следния обхват:
 • От югоизток с ПИ 70648.82.20 – собственост на възложителя, свободно и свързано застрояване.
 • От юг ПИ с 70648.81.544, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път– Общинска Публична собственост с нарушени отстояния - застрояване до пътя (улична регулационна линия).
 • От запад с ПИ 70648.81.50 свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния.
 • От северозапад с ПИ 70648.72.536, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път – Общинска Публична собственост, свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния.
 • От север с 70648.82.87, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път – Общинска Публична собственост, ,с нарушени отстояния - застрояване до пътя (улична регулационна линия).
 • Устройствената зона, в която попада УПИ LXXXVIII-88-„Вилно строителство“ е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване“, със следните параметри:
 • Етажност - до три етажа с максимална височина на стрехата до 10 м.
 • Плътност на застрояване – застрояване 60%, минимално озеленяване 40%

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0257/ 25.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 122

Относно: Одобряване на проект на ПУП  - Частично изменение на Плана за регулация, засягащ УПИ IX-88 в квартал 5 и улица „Никола Вапцаров“ между ос.т. 46 и ос.т.16 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – Частично изменение на Плана за регулация, засягащ УПИ IX-88 в квартал 5 и улица „Никола Вапцаров“ между ос.т. 46 и ос.т.16 по плана на гр. Сърница, Община Сърница в следния обхват:
 • Уличната регулация на улица „Никола Вапцаров“ се променя в частта между ос.т. 46 и ос.т.16, така че да мине по югозападната и северозападната граница на новообразувания ПИ 1530-общински в кв. 36А по план на гр. Сърница, Община Сърница.
 • Ширината на новопроектираната улица е 8 м.
 • Да се промени отреждането на УПИ IX-88 в УПИ IX-88,1530-общ.
 • Новообразувания парцел е с площ и отреждане съответно:

- УПИ IX-88,1530-общ. “За жилищно строителство”  с площ 950 кв.м.

 • Устройствената зона, в която попада новообразуваният парцел, е „За жилищно строителство“.
 1. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0258/ 25.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 123

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация за ПИ 70648.1.983 в м. Бардуче по КККР на гр. Сърница, Община Сърница

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал,1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 131, ал.1 и ал. 2 т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на ПУП – План за регулация за ПИ 70648.1.983 в м. Бардуче по КККР на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • За сметка на част от ПИ 70648.1.983 в м. Бардуче по КККР на гр. Сърница, Община Сърница да се образува един нов УПИ I – 986 - „За път“ с площ 1591 кв.м. и ширина 4м., както е показано в приложената графична част на идейното предложение.
 • Така след направените промени, новообразувания парцел да е с площ и отреждане съответно:
 • УПИ I – 986 - „За път“ с площ 1591 кв.м.3.
 1. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0260/ 26.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 124

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план  за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.55 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, изр. второ от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.55 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
 • Трасето започва от съществуващ трафопост „МТП Башев” ПИ 70648.141.51 (частна собственост ЕВН Електроразпределение ЕАД), преминава през полски път ПИ 70648.1.111 (публична общинска собственост) и достига до границата на имота на възложителя - ПИ 70648. 141.55. Имотите се намират в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.
 • Дължината на трасето е  113м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.55 в местността „Голяма и Малка Крушици” по  КК  на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.55 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 3. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 1. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0261/ 26.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 125

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата ПИ 70648.141.55 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК  на  гр. Сърница, Община Сърница

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1, изр. второ от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата ПИ 70648.141.55 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
 • Трасето започва от съществуваща водопроводна мрежа и преминава през полски път ПИ 70648.1.111 (публична общинска собственост) и достига до границата  на  имота на възложителя - ПИ 70648.141.55. Имота се намират в местност „Голяма и Малка Крушици”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.
 • Дължината на трасето 119 м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба
 1. Разрешава преминаването на подземен водопровод за водоснабдяване, съгласно одобрения проект на ПУП през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземен водопровод за водоснабдяване съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата ПИ 70648.141.55 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 3. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземния водопровод за водоснабдяване през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0262/ 26.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 126

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2021 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.94, ал.3, чл.128 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема актуализирана капиталова програма на Община Сърница за 2021 г., съгласно Приложение №1;

2. Приема актуализиран индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложение №2 и по проекти от Приложение №2.1. до Приложение №2.17.

3. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2021 г.:

3.1. Извършва увеличение на бюджета на Община Сърница, както следва:

3.1.1. Увеличава по прихода бюджета на Община Сърница за 2021 г. с 20 500 лв., както следва:

3.1.1.1. Увеличава приходен параграф 13-04 „данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ с 15 500 лв.;

3.1.1.2. Увеличава приходен параграф 27-10 „технически услуги“ с 5 000 лв.;

3.1.2. Увеличава по разхода бюджета на Община Сърница за 2021 г. с 20 500 лв., както следва:

3.1.2.1. Увеличава параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА“ в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 15 500 лв.

3.1.2.2. Увеличава параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения “ в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 5 000 лв.;

4. Определя сума в размер до 8 000 лв. за издръжка на обект: „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъците за общините от РСУО – Доспат“. Средствата да бъдат използвани от възстановените средства за 2020 г. по чл.60, ал.2, т.1 и чл.64, ал1, от Закона за управление на отпадъците.

5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет – Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Община Сърница има сключен договор за продажба на стояща дървесина на корен от общинските горски територии, с цел осъществяване на контрол е от изключителна  важност покупката да GPS, което ще позволи качествен контрол на дейностите в горски територии общинска собственост.

6. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0263/ 26.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 127

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод  кабел НН от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино ” в ПИ 70648.1.529 и достигащ до ПИ 70648.171.57 в местността „Орлино” по КК  на  гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, изр. второ от ЗУТ  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабел НН от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино ” в ПИ 70648.1.529 и достигащ до ПИ 70648.171.57 в местността „Орлино” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
 • Трасето на новия подземен електропровод НН започва от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино” ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост), преминава през полски път ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и достига до границата  имота на възложителя - ПИ 70648.171.57, където ще се монтира табло за мерене. Всички имоти се намират в местността „Орлино” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница.
 • Дължината на трасето е  297м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабел НН от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино ” в ПИ 70648.1.529 и достигащ до ПИ 70648.171.57 в местността „Орлино” по КК на гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.171.57 в местността „Орлино” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 3. Трасето и кабела НН при изработване на инвестиционен проект, издаване на разрешение за строеж и извършване на самото строителство следва задължително да преминат през предвидените за това подземни тръби на участъците, в които има изградена инфраструктура (положена асфалтова настилка). При неизпълнение на това задължение, виновните лица следва да заплатят и поправят за своя сметка нанесените щети на изградената инфраструктура (положената асфалтова настилка).
 1. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0264/ 26.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 128

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод  кабел НН, достигащ до ПИ 70648.172.43 в местността „Орлино”  по КК на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл. 129, ал.1, изр. второ от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабел НН, достигащ до ПИ 70648.172.43 в местността „Орлино” по КК  на  гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
 • Трасето започва от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино” ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост), преминава през полски път ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и полски път ПИ 70648.1.524  (публична общинска собственост) и достига до границата  имота на възложителя - ПИ 70648.172.43, където ще се монтира табло за мерене. Всички имоти се намират в местността „Орлино” в землище гр. Сърница, Община Сърница.
 • Дължината на трасето е  287м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Разрешава преминаването на нов подземен електропровод кабел НН, съгласно одобрения проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабел НН, достигащ до ПИ 70648.172.43 в местността „Орлино” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на нов подземен електропровод кабел НН съгласно одобрения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабел НН, достигащ до ПИ 70648.172.43 в местността „Орлино” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 3. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземен електропровод кабел НН през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0265/ 26.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 129

Относно: Одобряване на проект на ПУП - схема за трасе на нов подземен електропровод, кабелна линия ниско напрежение (1кV) за обект: „Дърводелска работилница“  в УПИ VI в кв.41 по плана на гр. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, изр. второ от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява представения проект на ПУП – схема за трасе на нов подземен електропровод, кабелна линия ниско напрежение (1кV) за обект: „Дърводелска работилница“ в УПИ VI в кв.41 по плана на гр. Сърница, община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
 • Трасето е проектирано да започва от съществуващ МТТ „Хавале“, преминава по ул. “Околовръстна” с о.т.78-312 и достига до ново ЕТ в УПИVI в кв.41 по плана на гр. Сърница.
 • Дължината на трасето е 48,8м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – схема за трасе на нов подземен електропровод, кабелна линия ниско напрежение (1кV) за обект: „Дърводелска работилница“ в УПИ VI в кв.41 по плана на гр. Сърница, Община Сърница общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия на ПУП – схема за трасе на нов подземен електропровод, кабелна линия ниско напрежение (1кV) за обект: „Дърводелска работилница“ в УПИ VI в кв.41 по плана на гр. Сърница, Община Сърница общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 3. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 10 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0266/ 27.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 130

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.142.36 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648. 142.36 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Трасето да започва от съществуващ трафопост „МТП Башев”, които се намира в ПИ 70648.141.51 в местност „Голяма и Малка Крушици” - собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, след което трасето да преминава през ПИ 70648.1.111 - Общинска публична собственост, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, след което да минава през ПИ 70648.141.419 - Общинска публична собственост, с НТП За местен път и през 70648.1.114 - Общинска публична собственост, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, като да завършва с ново разпределително табло на границата на ПИ 70648.142.36 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница, собственост на възложителя.
 • Сервитутните ивици на трасето да са по 0,60м. от двете страни, които да са съобразени с изискванията действащата законова и подзаконова нормативна уредба.
 1. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) през имот местен път ПИ 70648.1.111, ПИ 70648.141.419 и 70648.1.114, всичките публична общинска собственост.
 2. При реализиране на гореописаното задание за подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.10.2021г., Протокол №12, допълнителна точка 11 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0267/ 27.10.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ