Заседание 30.11.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.11.2021 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.174 в местност „Голяма и малка Крушици”, в землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

2. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.175 в местност „Голяма и малка Крушици”, в землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

3. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.173 в местност „Голяма и малка Крушици”, в землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

4. Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 655 и ПИ 654 (ПИ 653, 654 и 658 образуват УПИ XII -653,654,658-“детско заведение”-  в квартал  55  по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

5. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението за: Хидротехнически съоръжения „Санитарно- охранителна зона – пояс I”- „КЕИ МОСЛИЦКОТО” и „Резервоар за питейна вода” с възложител „Мерджан” ООД , в част от ПИ 70648.310.137 и част  от  ПИ 70648.170.727   от земя „горски  фонд“ в „УПИ- за две хидротехнически  съоръжения“  в местност. ”Орлино”, по КК в землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

6. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен довеждащ водопровод АЦ ф200мм за водоснабдяване на хотел „МЕРДЖАН” ПИ 70648.1.363 от водоизточник „КЕИ МОСЛИЦКОТО” в местност „Орлино” в  землището на гр. Сърница, община Сърница  и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

7. Прекратяване на съсобственост в УПИ II-1057,1518 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, Община Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1518 с площ от 101 /сто и един/ кв.м. , част от УПИ II-1057,1518 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

8. Учредяване на възмездно право на ползване без провеждането на публичен търг или конкурс върху имот частна общинска собственост с идентификатор 70648.121.155 в местност “Хановете”, землище на гр. Сърница за поставяне на постоянен пчелин.

Докл.: Ф. Пилева – Ст. Спец. ТСДТ

9. Отмяна на Решение №120, прието с протокол №12 от 28.10.2021г. на Общински съвет Сърница, с което е предоставено разрешение за изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница и предоставено предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

10. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.142.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

11. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 6-2021, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

12. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
29.11.2021 г.(понеделник) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
29.11.2021 г.(понеделник) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
29.11.2021 г.(понеделник) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
29.11.2021 г.(понеделник) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 131

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.174 в местност „Голяма и малка Крушици”, в землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.174 в местност „Голяма и малка Крушици”, землището на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Трасето е проектирано да започва от съществуващ трафопост „ТП Ретранслатор”, които се намира в ПИ 70648.1.650 (собственост на Държавен поземлен фонд- МЗХ), преминава в обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и достига до границата имота на възложителя - ПИ 70648. 141.174 в местност „Голяма и малка Крушици”,  в землището на гр. Сърница, община Сърница.
 • Дължината на проектното трасе да е 345м.
 • Сервитутните ивици и на двете трасета са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), през имот местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0277/ 18.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 132

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.175 в местност „Голяма и малка Крушици”, в землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.175 в местност „Голяма и малка Крушици”, землището на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Трасето е проектирано да започва от съществуващ трафопост „ТП Ретранслатор”, които се намира в ПИ 70648.1.650 (собственост на Държавен поземлен фонд- МЗХ), преминава в обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и достига до границата имота на възложителя - ПИ 70648.141.175 в местност „Голяма и малка Крушици”,  в землището на гр. Сърница, община Сърница.
 • Дължината на проектното трасе да е 345м.
 • Сервитутните ивици и на двете трасета са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), през имот местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0278/ 18.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 133

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.173 в местност „Голяма и малка Крушици”, в землището на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.173 в местност „Голяма и малка Крушици”, землището на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Трасето е проектирано да започва от съществуващ трафопост „ТП Ретранслатор”, които се намира в ПИ 70648.1.650(собственост на Държавен поземлен фонд- МЗХ), преминава в обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и достига до границата имота на възложителя - ПИ 70648. 141.173 в местност „Голяма и малка Крушици”,  в землището на гр. Сърница, община Сърница.
 • Дължината на проектното трасе да е 345м.
 • Сервитутните ивици и на двете трасета са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), през имот местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0279/ 18.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 134

Относно: Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на  ПИ 655 и ПИ 654   (ПИ 653, 654 и 658 образуват УПИ XII -653,654,658-“детско заведение”-  в квартал  55  по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал,1 т.8 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на територията на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за допълване на кадастралния план на гр. Сърница с попълване на верни имотни граници на ПИ 655 и ПИ 654 (ПИ 653, 654 и 658 образуват УПИ XII -653,654,658-“детско заведение”-  в квартал  55  по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, кмета на Община Сърница да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имотите.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0280/ 18.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 135

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението за: Хидротехнически съоръжения „Санитарно - охранителна зона – пояс I”- „КЕИ Мослицкото” и „Резервоар за питейна вода” с възложител  „Мерджан” ООД , в част от ПИ 70648.310.137  и част  от  ПИ 70648.170.727   от земя „горски  фонд“ в „УПИ- за две хидротехнически  съоръжения“  в местност ”Орлино”, по КК в землището на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на ПУП – За промяна на предназначението за Хидротехнически съоръжения „Санитарно- охранителна зона – пояс I” - „КЕИ Мослицкото” и „Резервоар за питейна вода” с възложител „Мерджан” ООД , в част от ПИ 70648.310.137  и част  от  ПИ 70648.170.727   от земя „горски  фонд“ в „УПИ- за две хидротехнически  съоръжения“  в местност ”Орлино”, по КК в землището на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ. Съгласно него подробният устройствен план ще се изработи в следните параметри:
 • Ще се образуват два нови урегулиран поземлен имот, а именно новообразуваният УПИ I137 ще бъде с площ от 199.00 кв. м и отреждане за ,, за хидротехническо съоръжение – СОЗ ПОЯС I“ за сметка на част от ПИ 70648.310.137, и новообразуваният УПИ IV727 ще бъде с площ от 120.00 кв. м и отреждане за “за хидротехническо съоръжение - Резервоар за питейна вода” за сметка на част от ПИ 70648. 170.727.
 • В плана за застрояване за новообразуваните УПИ I137 – ,, за хидротехническо съоръжение – СОЗ ПОЯС I“ и УПИ IV727-“за хидротехническо съоръжение - Резервоар за питейна вода” се предвиждат две нови застройтелни петна до два етажа - „свободно“ застрояване, Кинт – 2.0, Пзастр.– 80%, озелен. – мин. 20%, засегнатата площ представлява горска територия държавна частна собственост която е предмет на ПУП, строителството ще попадне в района на ДГС „Селище”., като за останалите имоти да се спазят всички нормативни отстояния от границите им.
 • Устройствената зона, в която ще попадне имота съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е „предимно производствена“ - ,,Пп“.
 1. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0282/ 18.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 136

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен довеждащ водопровод АЦ ф200мм за водоснабдяване на хотел „МЕРДЖАН” ПИ 70648.1.363 от водоизточник „КЕИ МОСЛИЦКОТО” в местност „Орлино” в землището на гр. Сърница, община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен довеждащ водопровод с обща дължина 204м., достигащ до хотел „МЕРДЖАН” ПИ 70648.1.363 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, община Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Трасето да започва от съществуващ КЕИ „МОСЛИЦКОТО” който попада в ПИ 70648.310.137 (Държавна частна територия - Горска дървопроизводителна; за него се провежда процедура по чл.73,ал1,т1 от ЗГ); преминава през ПИ 70648.170.176 (Държавна частна територия - Горска дървопроизводителна); преминава през ПИ 70648.170.177 (Държавна частна територия - Горска дървопроизводителна); преминава през ПИ 70648.170.727 (Държавна частна територия - Горска дървопроизводителна)  достига до  резервоар с обем 80м3-също попада в ПИ 70648.170.727 (за него се провежда процедура по чл.73,ал1,т1 от ЗГ) и продължава през ПИ 70648.170.727; преминава в  обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) също и в обхвата на горски ведомствен път ПИ 70648.1.407 (публична общинска собственост)  и достига до крайната си точка хотел „МЕРДЖАН”  ПИ 70648.1.363  в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница. 
 • Дължината на проектното трасе да бъде 204м.
 • Сервитутните ивици на трасето са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен довеждащ водопровод през имот местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и ПИ 70648.1.407 публична общинска собственост за селскостопански горски ведомствен път.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0283/ 18.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 137

Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-1057,1518 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, Община Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1518 с площ от 101 /сто и един/ кв.м. , част от УПИ II-1057,1518 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2, ал.3 и чл.64, ал.1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Прекратява съсобственост в имот, представляващ УПИ II-1057,1518 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, Община Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1518 с площ от 101 /сто и един/ кв.м., част от УПИ II-1057,1518 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, община Сърница, съгласно АЧОС №500/27.09.2021 г. на Община Сърница на – *** *** ***, ЕГН ***** и *** *** *** , ЕГН ***** – съсобственици в УПИ II-1057,1518, като съгласно Нотариален Акт удостоверяващ договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот №199, том I, рег. №1238, дело №197/23.12.2020 г. – *** *** *** и *** *** *** са собственици на ПИ с пл. №1057, част от УПИ II-1057,1518 – „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.
 2. Определя продажна цена на ПИ с пл. №1518 с площ от 101 /сто и един/ кв.м., част от УПИ II-1057,1518 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №65, по плана на гр. Сърница, община Сърница, съгласно АЧОС №500/27.09.2021 г. на Община Сърница в размер на – 944 (деветстотин четиридесет и четири) лв. без ДДС съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по прекратяване на съсобствеността и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0285/ 22.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 138

Относно: Учредяване на възмездно право на ползване без провеждането на публичен търг или конкурс върху имот частна общинска собственост с идентификатор 70648.121.155 в местност “Хановете”, землище на гр. Сърница за поставяне на постоянен пчелин.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, отговаряйки на изискванията по чл.13 от Закона за пчеларството и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на *** *** *** за разполагане на пчелин за срок от 10 (десет) години върху следния имот - частна общинска собственост, представляващ земеделски имот с площ 324 (триста двадесет и четири) кв. м. от поземлен имот с идентификатор 70648.121.155 (седемдесет хиляди шестстотин четиридесет и осем точка сто двадесет и едно точка сто петдесет и пет) категория десета, находящ се в м. „Хановете”, землище гр. Сърница, с НТП „Ливада“, (АЧОС № 499 от 23.09.2021 г„ вписан в Служба по вписванията гр. Велинград.
 2. Правото на ползване по т.1 се учредява на лицето *** *** *** , ЕГН*****, регистрирана като земеделски производител.
 3. Годишната цена на правото на ползване е в размер на 2,70 лв. (два лева и седемдесет стотинки) без ДДС. за целия имот.
 4. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички последващи действия, свързани с учредяване правото на ползване, в това число и сключването на договор за учредяване на възмездно право на ползване.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0286/ 22.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 139

Относно: Отмяна на Решение №120, прието с протокол №12 от 28.10.2021г. на Общински съвет Сърница, с което е предоставено разрешение за изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница и предоставено предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.99, т.1 от АПК и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Отменя свое Решение №120, прието с протокол №12 от 28.10.2021г. на Общински съвет Сърница, с което е предоставено разрешение за изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница и е предоставено предварително съгласие за преминаване през общински път.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви да допускане на предварително изпълнение:

Общински съвет Сърница счита, че е необходимо допускането на предварително изпълнение на настоящото решение за да може преписката по допускане изработването на проект на ПУП с заявление с вх.№ТСУ-1003/15.10.2021г. на Община Сърница да продължи и Общински съвет Сърница да може да постанови законосъобразно решение по нея, в съответствие с представеното от възложителя задание и компетенции си съобразно ЗУТ. Недопускането на предварително изпълнение ще затрудни и забави ненужно произнасянето на административния орган, от което може да последва значителна или трудно поправима вреда за възложителя, още повече че същият не носи вина или отговорност за неправилното произнасяне на Общински съвет Сърница по така представената му за разглеждане преписка.

 1. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

МОТИВИ:

Със свое Решение №120, прието с протокол №12 от 28.10.2021г. Общински съвет Сърница е предоставил разрешение за изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.141.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница и е предоставил предварително съгласие за преминаване през общински път.

            След приемане на решението от Общински съвет Сърница обаче е констатирано, че идентификаторът на имота, за който се извършва изработването на ПУП е грешен, като вместо да се изпише че трасето на електропровода достига до границата на ПИ 70648.142.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница, в решението на Общински съвет Сърница е записано, че трасето на електропровода достига до границата на ПИ 70648.141.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница. Очевидно е, че е допусната техническа грешка при правилното изписване на кадастралния номер на имота, тъй като в графичната част на приложеното към заявление с  вх. № ТСУ-1003 от 15.10.2021 г. от *** *** ***  задание, както и в представените документи е видно, че разработката засяга имот с кадастрален номер 70648.142.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница.  Въпреки това обаче допуснатата грешка води до такова несъответствие, което опорочава законосъобразността на решението, защото променя масива на имота, предмет на разработката. Поради което Общински съвет Сърница счита, че е законосъобразно и целесъобразно с цел недопускане на несъответствия и неразбиране на предмета на разработката Решение №120 да бъде отменено и Общински съвет Сърница да постанови ново, в което да е правилно изписан кадастралния номер на разработката, засягаща заявление с вх.№ТСУ-1003/15.10.2021г. на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0288/ 23.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 140

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.142.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), достигащ до границата на ПИ 70648.142.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Трасето да започва от съществуващ трафопост „МТП Башев”, които се намира в ПИ 70648.141.51 в местност „Голяма и Малка Крушици” - собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, след което трасето преминава през ПИ 70648.1.111 - Общинска публична собственост, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, след което минава през ПИ 70648.141.419 - Общинска публична собственост, с НТП За местен път и през 70648.1.114 - Общинска публична собственост, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, като завършва с ново разпределително табло на границата на ПИ 70648.142.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница, собственост на възложителя.
 • Сервитутните ивици на трасето да са по 0,60м. от двете страни, които са съобразени с изискванията действащата законова и подзаконова нормативна уредба.
 1. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) през имот местен път ПИ 70648.1.111, ПИ 70648.141.419 и 70648.1.114, всичките публична общинска собственост.
 2. При реализиране на гореописаното задание за подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 10 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0289/ 23.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 141

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 6-2021, неразделна част от настоящото проекторешение. 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с  чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г., представляващо – Приложение 6-2021, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, точка 11 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0290/ 23.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 142

Относно: Приемане на мерки, които да бъдат извършени с цел предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.3, т.6 и чл.128, ал.1 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема следните мерки, които да бъдат извършени с цел предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Сърница:

1.1. Възстановяване на платените от общинския бюджет средства за изграждане на втори етаж на пристройката за спешна медицинска помощ към Здравна служба Сърница.

1.2. Обособяване на втория етаж на пристройката за спешна медицинска помощ за обслужване на пациенти с COVID-19 или със съмнения за COVID-19.

1.3. Закупуване на специализиран автомобил за почистване и дезинфекция на уличните платна и териториите за обществено ползване.

1.4. Закупуване на необходимото оборудване за осигуряване на дистанционна форма на работа.

1.5. Финансиране на други мерки свързани с борбата с COVID-19 на територията на община Сърница.

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Предвид извънредната епидемична обстановка, в която се намира страната, както и удължаването и до 31.03.2022г., както и непрекъснато покачващия се брой новозаразени жители в Община Сърница е от изключително важно значение в рамките на кратки срокове да се предприемат горепосочените мерки  с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на общината. С допускането на предварително изпълнение на настоящото решение ще се осигури живота и здравето на гражданите на Община Сърница, както и ще се особено важни обществени интереси на жителите на Община Сърница.

3. Възлага на Кмета на Община Сърница изпълнението на всички законосъобразни действия по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.11.2021г., Протокол №13, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0294/ 29.11.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ