Заседание 22.12.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 22.12.2021 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано със ЗСП през 2022 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

2. Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2021 г. и План за работа на комисията за 2022 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

3. Прекратяване на сътрудничество с партньор „Клийнтех България“ ООД при изпълнение на проектно предложение „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“, с който Община Сърница кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG16M10P002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

4. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II-399 - Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница“, АДБФП №BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год., изпълняван по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

5. Искане до Министерство на околната среда и водите за осигуряване на спешно финансиране на проект: “Реконструкция и модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница“

Докл.: А. Кисьов - Гл. спец. ЗГЕ

6. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
21.12.2021 г.(вторник) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
21.12.2021 г.(вторник) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
21.12.2021 г.(вторник) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
21.12.2021 г.(вторник) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 143

Относно: Одобряване на общинска Програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано със ЗСП през 2022 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Общинска Програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано със ЗСП през 2022 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021г., Протокол №14, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0304/ 09.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 144

Относно: Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2021 г. и План за работа на комисията за 2022 г.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.7, ал.2 от ЗБППМН и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2021 г.
 2. Приема План за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2022 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021г., Протокол №14, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0305/ 09.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 145

Относно: Прекратяване на сътрудничество с партньор „Клийнтех България“ ООД при изпълнение на проектно предложение „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“, с който Община Сърница кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG16M10P002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год.

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за прекратяване на сътрудничество с партньор „Клийнтех България“ ООД, ЕИК:203637577 при изпълнение на проектно предложение „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“, с който Община Сърница кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG16M10P002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год.
 2. Потвърждава действията на кмета на Община Сърница, свързани с подписването на допълнително споразумение към Споразумение за партньорство № Д-30 от 25.07.2019 год. за прекратяване на сътрудничеството между Община Сърница и „Клийнтех България“ ООД, ЕИК:203637577 по съвместно изпълнение на горепосочения проект.
 3. Дава съгласие Община Сърница самостоятелно да осъществи изпълнението на проектно предложение „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“, с който Община Сърница кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG16M10P002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год.
 4. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме и осъществи всички последващи действия по своя преценка за успешното изпълнение и приключване на проектно предложение „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“, с който Община Сърница кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG16M10P002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021г., Протокол №14, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0306/ 13.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 146

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II-399 - Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница“, АДБФП №BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год., изпълняван по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за финансиране на проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II-399 - Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница“, АДБФП №BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год., изпълняван по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 5838,70 лв. с ДДС (пет хиляди осемстотин тридесет и осем лева и 70 ст.), представляваща 50% от сумите по договори с изпълнители: Договор №ДЕС-5 от 12.03.2021 год. е фирма „КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Договор № ДЕС-6 от 12.03.2021 год. с фирма „БУЛКОМП“ ООД.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II-399 - Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница“, АДБФП №BG06RDNP001-19.228-0005-C01 от 15.06.2020 год., изпълняван по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

 1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021г., Протокол №14, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0307/ 14.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 147

Относно: Искане до Министерство на околната среда и водите за осигуряване на спешно финансиране на проект: “Реконструкция и модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница“

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за изпращане на искане под формата на декларация до Министерство на околната среда и водите за осигуряване на спешно финансиране на проект: “Реконструкция и модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница“, което депо обслужва общините от Регионално сдружени по управление на отпадъци - Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница.
 2. Одобрява текста на декларация, която ще се изпрати към Министерство на околната среда и водите съгласно Приложение №1;
 3. Упълномощава Председателя на Общински съвет Сърница да подпише горепосочената декларация и да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото решение, а при наличие на обективна невъзможност правомощията се предоставят на Кмета на Община Сърница.
 4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Необходимостта от допускане на предварително изпълнение на настоящото решение е налице поради изключителната важност за Община Сърница от функционирането на регионално депо за неопасни отпадъци, намиращо се в с. Барутин, в което се извозват битовите отпадъци, събрани от територията на Община Сърница. При липса на финансиране на проект: “Реконструкция и модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница“ би се застрашило сметоизвозването както в Община Сърница, така и в другите общини от РСУО, които извозват битовите си отпадъци на депото в с. Барутин - Доспат, Девин, Борино и Сатовча. Поради което считаме, че са налице особено важни общински и обществени интереси, свързани с гарантиране на живота и здравето на населението на петте общини и ако решението не се изпълни във възможно най-кратки срокове, е налице опасност от настъпването на значителна и трудно поправима вреда за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021г., Протокол №14, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0308/ 15.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 148

Относно: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Сърница за 2022 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.12, и чл.27, ал.3  от Закона за местното управление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Програма за работа на Общински съвет Сърница за 2022 година. Приложение – Програма.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021г., Протокол №14, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0310/ 16.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 149

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – За промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.51.144, местност Караасан, землище гр. Сърница

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на ПУП – За промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.51.144, местност Караасан, от земеделска земя “ливада” в нов УПИ CXLIV144 - „За енергопроизводство, търговия и услуги” по КК в землището на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • За сметка на ПИ с идентификатор 70648.51.144 да се образува един нов урегулиран поземлен имот CXLIV144 - „За енергопроизводство, търговия и услуги” с площ от 7172 кв.м.;
 • 50 кв.м. от ПИ 70648.51.144 да бъдат присъединение към съществуващ път с идентификатор 70648.51.380 като уширение и да се използват за „ведомствен път”;
 • застроително петно до два етажа - „свободно“ застрояване, Кинт – 2.0, Пзастр. – 80%, озелен. – мин. 20%, като се спазят всички нормативни отстояния от границите на имотите;
 • Устройствената зона, в която да попадне новообразувания имот съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, да е „предимно производствена“ - ,,Пп“.
 1. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021г., Протокол №14, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0316/ 20.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 150

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – За промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.51.143, местност Караасан, землище град Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на ПУП – За промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.51.143, местност Караасан, от земеделска земя “ливада” в нов УПИ- CXLIII143 - „За енергопроизводство, търговия и услуги” по КК в землището на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • За сметка на ПИ с идентификатор 70648.51.143 да се образува един нов урегулиран поземлен имот CXLIII143 - „За енергопроизводство, търговия и услуги” с площ от 4770 кв.м.;
 • 43 кв.м. от ПИ 70648.51.143 да бъдат присъединение към съществуващ път с идентификатор 70648.51.380 като уширение и да се използват за „ведомствен път”;
 • застроително петно до два етажа - „свободно“ застрояване, Кинт – 2.0, Пзастр. – 80%, озелен. – мин. 20%, като се спазят всички нормативни отстояния от границите на имотите;
 • Устройствената зона, в която да попадне новообразувания имот съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, да е „предимно производствена“ - ,,Пп“.
 1. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021г., Протокол №14, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0316/ 20.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 151

Относно: Приемане на план-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022г. за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

I. Приема и одобрява план-сметка за 2022 г. за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - Приложение № 1, както следва:

 • Приходи в размер на 366 608 лева по Приложение №1, както следва:
 • Приходи от такса битови отпадъци за 2022 година –151 215 лева;
 • Възстановени средства през 2020 година по чл.60, ал.2, т.1 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците – 56 319 лева;
 • Дофинансиране от други общински приходи –159 074лева.
 • Разходи в размер на 366 608 лева съгласно Приложение №1.

II. Приема и одобрява Протокол от публично обсъждане на план- сметка за 2022г.- Приложение № 2

III. Потвърждава размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. съобразно определените промили през 2021г. както следва:

1. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – гр. Сърница, е определен на 7.2 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.72 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

 • За събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 3 промила за застроените недвижими имоти извън в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън в регулация.
 • За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън в регулация;
 • За поддържане чистота на териториите за обществено ползване –2.2 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън в регулация.

2. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – с. Медени поляни, с. Побит камък, е определена на 9.6 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.72 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

 • За събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 5 промила за застроените недвижими имоти извън в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън в регулация.
 • За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън в регулация;
 • За поддържане чистота на териториите за обществено ползване –2.6 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън в регулация.

3. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – гр. Сърница, се определя на 7.2 промила върху данъчната оценка на застроените недвижимите имоти в регулация и извън регулация и 0.72 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

 • За събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 3 промила за застроените недвижими имоти извън в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън в регулация.
 • За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън в регулация;
 • За поддържане чистота на териториите за обществено ползване –2.2 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън в регулация.

4. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 9.6 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.72 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

 • За събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 5 промила за застроените недвижими имоти извън в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън в регулация.
 • За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън в регулация;
 • За поддържане чистота на териториите за обществено ползване –2.6 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън в регулация.

5. Размерът на таксата за нежилищни имоти на предприятията, находящи се територията на всички населени места в Община Сърница – гр. Сърница, с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 10.20 промила върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация, 6 промила за застроени имоти извън регулация и 0.72 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

 • За събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 3.2 промила за застроените недвижими имоти в регулация, 2 промила за застроени имоти извън регулация и 0 промила за незастроени имоти извън в регулация.
 • За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2.3 промила за застроените имоти в регулация, 2 промила за застроени имоти извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън в регулация;
 • За поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 4.7 промила за застроени имоти в регулация, 2 промил за застроени имоти извън регулация, и 0.62промила за незастроени имоти извън в регулация.

IV. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение, считано от 01.01.2022г.

     Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Необходимостта от допускане на предварително изпълнение е продиктувана от обстоятелството, че такса битови отпадъци се калкулира за всяка календарна година – считано от първи януари до тридесет и първи декември. Ако настоящото решение не започне да се прилага от 01.01.2022г. би се получило несъответствие н начина на определяне и изчисляване на ТБО за недвижимите имоти на лицата през 2022г. – от 01.01.2022г. хипотетично би била една такса, а след влизането в законна сила на настоящото решение ще бъде друга такса. Подобна хипотеза би била незаконосъобразно предвид действащото законодателство и би накърнила права, както и би затруднила изпълнението на задължения на лицата, свързани със заплащане на такса ТБО. Т.е допускането на предварително изпълнение е необходимо, за да се защитят особено важни обществени интереси, както и защото от закъснението на изпълнението на акта би последвало значителна и трудно поправима вреда.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021г., Протокол №14, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0317/ 21.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 152

Относно: Предоставяне на съгласие от Общински съвет Сърница за представяне на искане към Регионална инспекция по околна среда и води - Смолян за възстановяване на средства съобразно отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.64, ал.4 от Закона за управление на отпадъците и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за представяне на искане към Регионална инспекция по околна среда и води - Смолян за възстановяване на средства съобразно отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, натрупани от Община Сърница в размер на 13 200 лв.
 2. Средствата се изискват и при евентуално предоставяне следва да бъдат използвани за закупуване на верижен багер, който ще се използва за нуждите на регионалното депо за неопасни отпадъци в с. Барутин, в което се извозват битовите отпадъци на общините от РСУО на общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница.
 3. Упълномощава кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.
 4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Необходимостта от допускане на предварително изпълнение на настоящото решение е налице поради изключителната важност за Община Сърница от функционирането на регионално депо за неопасни отпадъци, намиращо се в с. Барутин, в което се извозват битовите отпадъци, събрани от територията на Община Сърница. Нуждата от закупуване на верижен багер е продиктувана от необходимостта за обезпечаване непрекъснатата, безаварийна и целесъобразна работа на депото за отпадъци, като по този начин ще се осигури необходимия капацитет за обслужване на всички общини, които извозват отпадъците си там, като по този начин ще се обезпечи осигуряването на услугите по сметосъбирането и сметоизвозването от крайните й ползватели. Т.е налице са особено важни общински интереси, които продиктуват необходимостта от допускане на предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021г., Протокол №14, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0317/ 21.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ