2022-01/Заседание 27.01.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.01.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС – Сърница

2. Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

Докл.: Н. Кисьова – Секретар 

3. Отчет за дейността на Наблюдателна комисия по смисъла на чл.170 от ЗИНЗС при Общински съвет – Сърница.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

4. Промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в общинския горския фонд.

Докл.: А. Кисьов– Гл. спец. ЗГЕ

5. Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2021 год.

Докл.: С. Джасурова–Гл. спец.ЕПСП

6. Годишен доклад за календарната 2021 год. за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019 – 2023 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

7. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2021 година – 31.12.2021 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към  12.2021 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител 

8. Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация и план за застрояване, засягащ УПИ XXV-1020 и ХУШ-„Горско стопанство” в квартал 45 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец ТСУ

9. Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план -ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ I - Общински в кв.22 по плана на с.Медени поляни, Община Сърница.

Докл.:М. Фере – Гл. спец ТСУ

10. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
26.01.2022 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
26.01.2022 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
26.01.2022 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
26.01.2022 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

На основание: чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сърница и взаимодействието му с общинската администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №001/ 13.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Сърница за периода 01.07.2021г. - 31.12.2021г.

На основание: чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г. от Общинска администрация – Сърница, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №002/ 13.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3

Относно: Отчет за дейността на Наблюдателна комисия по смисъла на чл.170 от ЗИНЗС при Общински съвет – Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за дейността на Наблюдателна комисия по смисъла на чл.170 от ЗИНЗС при Общински съвет – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №03/ 17.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

Относно: Промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в горския фонд.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за започване на производства по промяна на предназначението на земеделски земи – общинска собственост и включването им в общинския горски фонд;
 2. Процедурите по т.1 да се извършат за имотите – общинска собственост, посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 3. Упълномощава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №04/ 17.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

Относно: Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2021 год.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с 21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема  отчета за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2021 год., представляващ Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №05/ 18.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6

Относно: Годишен доклад за календарната 2021 год. за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019 – 2023 год.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.5, изр. второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема годишния доклад за календарната 2021 год. за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019 – 2023 год.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №06/ 18.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2021 година - 31.12.2021 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2021 година - 31.12.2021 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница към 31.12.2021 година, съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №07/ 20.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

Относно: Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и план за застрояване, засягащ УПИ XXV-1020 и  УПИ XVIIⅠ -„Горско стопанство” в квартал 45 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и план за застрояване, засягащ УПИ XXV-1020-„ЖС“ и XVIIⅠ -„Горско стопанство” в квартал 45 по план на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
  • Северната регулационна линия на УПИ XXV-1020, в източната си част се премества с 1,25 м. на юг, а в западната си част се премества с 1.25 м. на север, така се образуват две взаимнозаменяеми предаваеми места с равни площи от 9 кв.м. с което общата площ и на двата парцела се запазва.
  • Площ на придаваемо място от УПИ XVIⅠI -„Горско стопанство“ към УПИ XXV -„ЖС”- 9кв.м.
  • Площ на придаваемо място от УПИ XXV-„ЖС” към УПИ XVIIⅠ-„Горско стопанство“ - 9 кв.м.
  • Площта и отреждането на нов УПИ XⅩV-„ЖС“е 641кв.м.
  • Площта и отреждането на нов УПИ XVⅠⅠⅠ-„Горско стопанство” е 3140 кв.м.
  • Устройствената зона, в която ще попадат новообразуваните парцели, да е „За жилищно строителство“, малко етажно до 10 м. височина на стрехата ( до 3 етажа).
  • В плана за застрояване се предвижда нови застроителни петна на УПИ XVIIⅠ -„Горско стопанство“ и УПИ XXV-„ЖС”, със следните параметри:
  • Височина на застрояване максимум 3 етажа (10м.), максимална плътност на застрояване 60% , Кинт1.2 и минимално озеленяване 40%.
  • Да се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улица, с изключение на застрояването между УПИ XVIIⅠ -„Горско стопаснство“ и УПИ XXV-„ЖС”, което става свързано застрояване.
  • Да се запазят съществуващите сгради в УПИ XVⅠⅠⅠ -„Горско стопанство”.
 1. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №08/ 20.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9

Относно: Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ I – Общински в кв.22 по плана на с. Медени поляни, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване проект на подробен устройствен план – ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ I-Общински в кв.22 по плана на с. Медени поляни, Община Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
  • Уличната и дворищната регулация да не се изменят;
  • Да се измени отреждането на УПИ I - Общински в кв.22 по плана на с. Медени поляни в ново УПИ I-201,202 с площ 682 кв.м.
  • В плана за застрояване да се предвиди ново застроително петно в УПИ I-201,202 в кв.22 по плана на с. Медени поляни, Община Сърница, свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от другите урегулирани имоти и през улиците.
  • Устройствената зона, в която да попадне новообразувания парцел, да е „Жм“
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №09/ 20.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 10

Относно: Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – ЧИ на план за  застрояване, засягащ УПИ VI-1142 – общ. и УПИ-V- 838 в кв.74 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план - ЧИ на план за застрояване, засягащ УПИ VI-1142 -общ. и УПИ-У-838 в кв.74 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план-план за застрояване следва да се изработи в следните параметри:
  • Застроителните петна на УПИ VI-1142 и УПИ V-838 да минат на улична регулация.
  • Да се предвиди ново застроително петно в УПИ VI-1142, свързано застрояване е част от УПИ V-838 за гаражи на 1ет. с дължина 7 м. а в останалата част между УПИ VI-1142 и УПИ V-838 да се спазят нормативните отстоения.
  • Височина на застрояване и на двата парцела е максимум 3 етажа (10м.), максимална плътност на застрояване 60%, Кинт 1.2 и минимално озеленяване 40%, като се спазват всички нормативни отстояния от другите урегулирани имоти.
  • Устройствената зона, в която да попада новообразуваните парцели, е „Жм“.
 1. 3адължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №010/ 24.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11

Относно: Определяне на маломерни имоти за 2022г. от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс, подробно описани в таблицата, представляваща - Приложение № 1, която е неразделна част от настоящото решение.
 2. Одобрява наемната цена за имотите да бъде, съгласно приетата в Приложение №2 - Таблица за базисни наемни цени и цени за ползване на общински имоти на територията на Община Сърница неразделна част от НРПРУОИ на Община Сърница.
 3. Дава съгласие Кмета на Община Сърница да сключва договори за отдаване под наем за една година на имотите посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №011/ 24.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 12

Относно: Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 2022-2023г.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37 и, ал.1, и ал. З, чл.37о, ал.1 - ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема годишен план за Община Сърница за стопанската 2022-2023 г. и дава съгласие за предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, в едно с приложенията, представляващи неразделна част към настоящия годишен план за паша на Община Сърница за стопанската 2022-2023г., както следва:
 2. Приложение № 1 - Списък на имотите за общо и индивидуално ползване;
 3. Приложение № 2 - Пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на територията на Община Сърница;
 4. Приложение № 3 - Правила за ползване на мери, пасища и ливади от /ОПФ/ на Община Сърница за стопанската 2022-2023 година;
 5. Приложение № 4 - Задължения на Община Сърница по поддържане на пасища, мери и ливади;
 6. Приложение № 5 - Задължения на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на Община Сърница, и по цени определени в Приложение №2 за базисните наемни цени и цени за ползване на общински имоти към Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имуществото на Община Сърница (НРПРУОИОС)
 7. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички по следващи законови действия по предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №012/ 24.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляваща – Приложение 1-2022, неразделна част от настоящото решение.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляваща – Приложение 1-2022, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №013/ 24.01.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №1-2022

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ