2022-02/Заседание 24.02.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.02.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на 50 кв.м. от самостоятелен обект – публична общинска собственост – склад, находящ се в триетажна масивна сграда, построена в УПИ II-399 – „Младежки дом и обществени услуги", в кв.47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

2. Приемане на Общински годишен План за младежта на Община Сърница за 2022 г. и годишен Доклад по плана за младежта за 2021 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКС

3. Приемане на годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2022 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКС

4. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ IX – Общински, с площ от 789 кв.м., находящ се в кв. №26А по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

5. Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – Общински, с площ от 651 кв.м., находящ се в кв. №15 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

6. Приемане на Доклад по Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в Община Сърница.

Докл.: А. Кисьов - Гл. спец. ЗГЕ

7. Допълване на списъка с общински улици в гр. Сърница и определяне на наименования им.

Докл.: М. Фере – Гл. спец ТСУ

8. Определяне на наименования на улици на територията на с. Побит камък, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец ТСУ

9. Определяне на наименования на улици на територията на с. Медени поляни, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец ТСУ

10. Освобождаване от такса за извършване на административни услуги във връзка с провеждане на процедура за определяне на наименования на улици на територията на Община Сърница и създаване на нови административни адреси.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

11. Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г. на Община Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

12. Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2021 година.

Докл.: Ф. Пилева – Ст. спец. ТСДТ

13. Програма за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2022г.

Докл.: Ф. Пилева – Ст. спец. ТСДТ

14. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
23.02.2022 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
23.02.2022 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
23.02.2022 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
23.02.2022 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 14

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на 50 кв.м. от самостоятелен обект – публична общинска собственост , представляващ част от помещение с идентификатор 501.399.1.1 – склад, находящ се в триетажна масивна сграда (3МО) с идентификационен №501.399.1 със ЗП - 937 кв.м., построена в УПИ II-399 – „Младежки дом и обществени услуги", в кв. 47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №78/01.12.2020 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Отдава под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване – 50 кв.м. от самостоятелен обект – публична общинска собственост , представляващ част от помещение с идентификатор 501.399.1.1 – склад, находящ се в триетажна масивна сграда (3МО) с идентификационен №501.399.1 със ЗП - 937 кв.м., построена в УПИ II-399 – „Младежки дом и обществени услуги", в кв. 47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №78/01.12.2020 г., за срок от 5 /пет/ години.

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 270 лв. без ДДС, предложена от Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове и приета от Общински съвет – Сърница.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. *** ***;

3.2. *** ***;

3.3. *** *** - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №20/ 03.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

Относно: Приемане на Общински годишен План за младежта на Община Сърница за 2022 г. и годишен Доклад по плана за младежта за 2021 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за Младежта, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Общински годишен План за младежта на Община Сърница за 2022 г. и годишен Доклад по плана за младежта за 2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №22/ 15.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 16

Относно: Приемане на годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2022 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.26а от Закона за Народните читалища, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2022 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №23/ 15.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 17

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ IX – Общински, с площ от 789 кв.м., находящ се в кв. №26А по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Община Сърница, постъпило Заявление от *** *** *** с вх. №СР-4930/26.11.2021 г. на Община Сърница и в изпълнение на Решение №13/27.01.2022 г. на ОбС – Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ IX – Общински, с площ от 789 кв.м., находящ се в кв. №26А по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №600/15.12.2021 г. на Община Сърница – на собственика на построената върху нея сграда – *** *** *** с ЕГН ****.

В имота има реализирано, от *** *** ***, съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №ГРАО-00679/22.06.2021 г. на Община Сърница), отстъпено право на строеж (ОПС), съгласно Договор за БЕЗВЪЗМЕЗДНО отстъпено право на строеж с вх. №771/05.18.1985 г. в УПИ IX, в кв. №26 по плана на гр. Сърница, Удостоверение №1115/05.08.1985 г. за признато право на строеж и право на собственост и Заповед №41/13.02.1985 г. на Общински народен съвет с. Сърница, като в имота има построена двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП – 91 кв.м. и РЗП – 182 кв.м., съгласно Разрешение за строеж №28/02.12.1985 г. и Удостоверение за търпимост на строеж №30/22.11.2021 г. издадено от гл. архитект на Община Сърница.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 8 679 /осем хиляди шестстотин седемдесет и девет лева/ лв. без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №24/ 15.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 18

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – Общински, с площ от 651 кв.м., находящ се в кв. №15 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл22, ал. 3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №13/27.01.2022 г., във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-4848/19.11.2021 г. от *** *** *** за закупуване на УПИ XI – Общински, с площ от 651 кв.м., находящ се в кв. №15 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик, съгласно АЧОС №599/15.12.2021 г. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

1

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – Общински, с площ от 651 кв.м., находящ се в кв. №15 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик, съгласно АЧОС №599/15.12.2021 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 5 520 лв. (пет хиляди и петстотин и двадесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1.*** ***;

3.2.*** ***;

3.3. *** *** - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №25/ 16.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 19

Относно: Представяне на Доклад на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Сърница за 2021 г.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА  и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Доклад на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Сърница за 2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №26/ 16.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 20

Относно: Допълване на списъка с общински улици в гр. Сърница и определяне на наименования им.

На основание: чл.21, ал.1, т.18 и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.89, ал.5 от Закона за гражданска  регистрация,  чл.126 от Наредба №РД-02-20-9 от 25.01.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.5 ал.1 от Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сърница и чл.60, ал.1 от АПК, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

I. Допълва списъка с общински улици на територията на гр. Сърница и определя наименования им както следва:

1. Улица ”Витоша”;
2. Улица „Слънце”;
3. Улица „Панорама”;
4. Улица „Борика”;
5. Улица „Люляк”;
6. Улица „Мура”;
7. Улица „Балкан”;
8. Улица „Мусала”;
9. Улица „Ален мак”;
10. Улица „Здраве”;
11. Улица „Жасмин”;
12. Улица „Вихрен”;
13. Улица „Звезда”;
14. Улица „Зора”

II. Наименованието на улиците и териториалният им обхват са подробно представени в Приложение №1 и Приложение №2, които са неразделна част от настоящото решение.

III. Упълномощава кмета на Община Сърница да предприеме и осъществи всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение.

IV. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Процедурата по наименуване на улици в гр. Сърница  е започната поради възникналата необходимост от предоставяне на информация за териториалното деление на гр. Сърница по улици и съответния обхват на административните адреси на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във връзка със започната при тях процедура по изработване и одобряване на кадастрална карта съобразно ЗКИР. Преди обаче да се уведоми АГКК за улиците и административните адреси в гр. Сърница, следва да се проведе процедура и пред ГД ГРАО при МРРБ съобразно Наредба №РД-02-20-9 от 25.01.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация за нанасянето на информацията за новите улици и адреси в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България – процедура, която предвид обемността на работата, ще изисква допълнително време. В същото време след актуализирането на данните в Класификатора, ще възникне необходимост от осъществяване на нови адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес на засегнатите физически лица, както и подмяна на документи за самоличност.

Поради извършването на серия от процедури пред  държавни и общински органи, което ще изисква време, сериозна организация и голям човешки ресурс, съществува обективна необходимост от допускане на предварително изпълнение на настоящото решение с цел максимално бързо започване на процедурите.

Налице са особено важни обществени интереси, както и наличие на опасност от осуетяване и/или сериозно затруднение при изпълнението на настоящият акт, което обосновава  предварително му изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0027/ 16.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №1

Приложение №2

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 21

Относно: Определяне на наименования на улици на територията на с. Побит камък, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.18 и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.89, ал.5 от Закона за гражданска  регистрация, чл.126 от Наредба №РД-02-20-9 от 25.01.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.5 ал.1 от Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сърница и чл.60, ал.1 от АПК, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

I. Определя наименования на улици на територията на с. Побит камък, Община Сърница както следва:

1. Улица ”Европа”;
2. Улица „Младост”;
3. Улица „Пирин”;
4. Улица „Детелина”;
5. Улица „Мир”;
6. Улица „Пролет”;
7. Улица „Еделвайс”;
8. Улица „Рила”;
9. Улица „Родопи”;
10. Улица „Бор”;
11. Улица „Орфей”;
12. Улица „Дунав”;
13. Улица „Малина”;
14. Улица „Дъга”
15. Улица „Слънце”;
16. Улица „Стадиона”;
17. Улица „Лале”;
18. Улица „Търговска”;
19. Улица „Независимост”

II. Наименованието на улиците по т. Ⅰ и териториалният им обхват са подробно представени в Приложение №1 и Приложение №2, които са неразделна част от настоящото решение.

III. Упълномощава кмета на Община Сърница да предприеме и осъществи всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение

IV. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Процедурата по наименуване на улици в с. Побит камък е започната поради възникналата необходимост от предоставяне на информация за териториалното деление на с. Побит камък по улици и съответния обхват на административните адреси на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във връзка със започната при тях процедура по изработване и одобряване на кадастрална карта съобразно ЗКИР. Преди обаче да се уведоми АГКК за улиците и административните адреси в с. Побит камък, следва да се проведе процедура и пред ГД ГРАО при МРРБ съобразно Наредба №РД-02-20-9 от 25.01.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация за нанасянето на информацията за новите улици и адреси в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България – процедура, която предвид обемността на работата, ще изисква допълнително време. В същото време след актуализирането на данните в Класификатора, ще възникне необходимост от осъществяване на нови адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес на засегнатите физически лица, както и подмяна на документи за самоличност.

Поради извършването на серия от процедури пред  държавни и общински органи, което ще изисква време, сериозна организация и голям човешки ресурс, съществува обективна необходимост от допускане на предварително изпълнение на настоящото решение с цел максимално бързо започване на процедурите.

Налице са особено важни обществени интереси, както и наличие на опасност от осуетяване и/или сериозно затруднение при изпълнението на настоящият акт, което обосновава  предварително му изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0028/ 16.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №1

Приложение №2

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 22

Относно: Определяне на наименования на улици на територията на с. Медени поляни, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.18и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.89, ал.5 от Закона за гражданска  регистрация, чл.126 от Наредба №РД-02-20-9 от 25.01.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.5, ал.1 от Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сърница ичл.60, ал.1 от АПК,  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

I. Определя наименования на улици на територията на с. Медени поляни, Община Сърница както следва:

1. Улица „Младост”
2. Улица „Детелина”
3. Улица „Мир”
4. Улица „Пролет”
5. Улица „Рила”
6. Улица „Родопи”
7. Улица „Бор”
8. Улица „Орфей”
9. Улица „Дунав”
10. Улица „Малина”
11. Улица „Дъга”
12. Улица „Слънце”
13. Улица „Стадиона”
14. Улица „Лале”
15. Улица „Зора”
16. Улица „Европа”
17. Улица „Бреза”
18. Улица „Дъбраш”

II. Наименованието на улиците по т.Ⅰ и териториалният им обхват са подробно представени в Приложение №1 и Приложение №2, които са неразделна част от настоящото решение.

III. Определя наименования на улици на територията на прилежащия към с. Медени поляни кв. Горелци, Община Сърница както следва:

1. Улица „Вихрен”
2. Улица „Чаарджик
3. Улица „Панорама”
4. Улица „Черни връх”
5. Улица „Чепино”
6. Улица „Беслет”
7. Улица „Райска вода”
8. Улица „Череша”
8. Улица „Ранча”
10. Улица „Белмекен”
11. Улица „Мура”
12. Улица „Беглика”
13. Улица „Широка поляна”
14. Улица „Пчела”
15. Улица „Сокол”
16. Улица „Мусала”
17. Улица „Смърч”

IV. Наименованието на улиците по т. ⅠⅠⅠ и териториалният им обхват са подробно представени в Приложение №3 и Приложение №4, които са неразделна част от настоящото решение.

V. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме и осъществи всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение.

VI. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Процедурата по наименуване на улици в с. Медени поляни е започната поради възникналата необходимост от предоставяне на информация за териториалното деление на с. Медени поляни и прилежащия му квартал по улици и съответния обхват на административните адреси на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във връзка със започната при тях процедура по изработване и одобряване на кадастрална карта съобразно ЗКИР. Преди обаче да се уведоми АГКК за улиците и административните адреси в с. Медени поляни, следва да се проведе процедура и пред ГД ГРАО при МРРБ съобразно Наредба №РД-02-20-9 от 25.01.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация за нанасянето на информацията за новите улици и адреси в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България – процедура, която предвид обемността на работата, ще изисква допълнително време. В същото време след актуализирането на данните в Класификатора, ще възникне необходимост от осъществяване на нови адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес на засегнатите физически лица, както и подмяна на документи за самоличност.

Поради извършването на серия от процедури пред  държавни и общински органи, което ще изисква време, сериозна организация и голям човешки ресурс, съществува обективна необходимост от допускане на предварително изпълнение на настоящото решение с цел максимално бързо започване на процедурите.

Налице са особено важни обществени интереси, както и наличие на опасност от осуетяване и/или сериозно затруднение при изпълнението на настоящият акт, което обосновава  предварително му изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0029/ 16.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 23

Относно: Освобождаване от такса за извършване на административни услуги  във връзка с провеждане на процедура за определяне на наименования на улици на територията на Община Сърница и създаване на нови административни адреси.

На основание: чл.21, ал.1, т.7 и във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8,  ал.6 от Закона за местни данъци и такси и чл.8, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

I. Освобождава от заплащането на следните такси:

1. Такса по реда на чл.30, ал.1, т.5, буква „к” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница – за извършване на административна услуга по издаването на заповед и удостоверение за нов административен адрес;
2. Такса по реда на чл.31, т.7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница – за извършване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес и издаване на удостоверение за новата адресна регистрация.

II. Освобождаването от таксите по т. Ⅰ се извършва за следните категории лица:

1. Физически лица, които:

1.1. Имат постоянен адрес на територията на Община Сърница;
1.2. Определянето на наименования на улици и създаването на нови административни адреси ги засяга пряко тъй като недвижимият имот, в който е постоянният им адрес, е обект на промяната съобразно Решение № 20, Решение № 21 и Решение № 22, приети с Протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет Сърница;
1.3. Желаят постоянният им адрес да остане на територията на Община Сърница и са подали заявление за промяна на постоянния си адрес.

2. Физически лица, които:

2.1. Имат настоящ адрес на територията на Община Сърница;
2.2. Определянето на наименования на улици и създаването на нови административни адреси ги засяга пряко тъй като недвижимият имот, в който е настоящият им адрес, е обект на промяната съобразно Решение № 20, Решение № 21 и Решение № 22, приети с Протокол № 2 от 24.02.2022г. на Общински съвет Сърница;
2.3. Желаят настоящият им адрес да остане на територията на Община Сърница и са подали заявление за промяна на настоящия си адрес.

3. Подусловията по т.1 и т.2 трябва да са налице кумулативно за освобождаването от таксата по т. Ⅰ.

III. Освобождаването от заплащането на таксите по т. I се допуска за периода от влизането на настоящото решение в законна сила до 31.12.2022г.

IV. Освобождаването от заплащането на таксите по т. I е еднократно и се допуска за извършването на първата регистрация на постоянен/настоящ адрес на лицето след приемането на Решение № 20, Решение № 21 и Решение № 22, приети с Протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет Сърница.

V. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме и осъществи всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 10 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0030/ 16.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 24

Относно: Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2021 година.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка чл.12, т.1 от Закона за туризма, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2021 година представляващ Приложение №1, който е неразделна част от настоящата решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24/02.2022г., Протокол №2, точка 11 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0031/ 17.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 25

Относно: Програма за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2022г.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка чл.12, т.1 от Закона за туризма и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

  1. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2022 г., съгласно Приложение №1.
  2. Възлага на Кмета на Община Сърница изпълнението на приетата Програма за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2022г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 12 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0032/ 17.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 26

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г. на Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.2, ал.2 и чл.4 от Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2021 г. на Община Сърница., представляващ приложение „Отчет”, неразделна част към от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка 13 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0033/ 17.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 27

Относно: Даване на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – ЧИ на план за  регулация и застрояване, засягащ УПИ ⅠⅠI-317 в кв.36 по плана на гр. Сърница, Община Сърница

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, ал.1, и ал.2, т.1 от ЗУТ, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – ЧИ на плана за регулация и застрояване, засягащ УПИ ⅠⅠⅠ-317 в кв.36 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. Да се промени дворищната регулация, като за сметка на УПИ ⅠⅠⅠ-317, се образуват два нови урегулирани поземлени имота с площ и отреждане съответно:

* УПИ ⅠⅠⅠ-317 с площ от 388 кв.м;

* УПИ XⅤⅠ-317 с площ от 463 кв.м.

3.2. Да се предвидят нови застроителни петна в новообразуваните парцели както следва:

* За УПИ ⅠⅠⅠ-317 да се предвиди запазване на съществуващата постройка, а останалите параметри на строителното петно да са в законовоопределените отстояния от съседните имоти и улица;

* За УПИ XⅤⅠ-317 да се предвидят две застроителни петна. На първото да се спазят законовоопределените отстояния от съседните имоти и улица. При второто застроително петно да се допусне застрояване на улична регулация – улица „Сокол” в гр. Сърница.

* Устройствената зона, в която да попаднат новообразуваните парцели, да е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване“.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0036/ 22.02.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ