Заседание 31.03.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.03.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ V – Общински, с площ от 507 кв.м., находящ се в кв. №22 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

2. Приемане на отчет по Програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2021 г.

Докл.: А. Кисьов - Гл. спец. ЗГЕ

3. Приемане на бюджета за 2022 година, програма за капиталови разходи за 2022 година,  индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година и  бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2023 – 2025 година на Община Сърница.

Докл.: И. Църненски – Гл. счетоводител

4. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ XV-308 в квартал 22 и улица „Свобода“ с о.т. 113-114 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец ТСУ

5. Приемане на План за интегрирано развитие на община Сърница (ПИРО) за периода 2021 – 2027 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

6. Възлагане на услуга от общ икономически интерес по проект №BG05M9OP001-6.004-0034-C01 с наименование „Патронажна грижа + в община Сърница“, процедура №BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

7. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

8. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
30.03.2022 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
30.03.2022 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
30.03.2022 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
30.03.2022 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 28

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ V – Общински, с площ от 507 кв.м., находящ се в кв. №22 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №13/27.01.2022 г. на ОбС – Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ V – Общински, с площ от 507 кв.м., находящ се в кв. №22 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик, съгласно АЧОС №601/28.01.2022 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 4 360 лв. (четири хиляди триста и шестдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. *** ***

3.2. *** ***

3.3. *** *** – Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.03.2022г., Протокол №3, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0056/07.03.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 29

Относно: Приемане на Отчет по Програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2021 г.

На основание: чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.52, ал.1 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет по Програмата за управление на отпадъците на Община Сърница за 2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.03.2022г., Протокол №3, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0061/18.03.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 30

Относно: Приемане на бюджета за 2022 година, програма за капиталови разходи за 2022 година,  индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година и  бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2023 – 2025 година на Община Сърница.

На основание: чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, Постановление на Министерски съвет № 31 от 17.03.2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Сърница за 2022 г., както следва:

1.1. По  приходите  в размер на  7 166 337 лева, съгласно Приложение № 1, т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  4 831 090 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4 190 695 лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 година в размер на 640 395 лева, в т.ч.:

1.1.1.2.1. Преходен остатък от 2021 година в Община Сърница – ПРБ в размер на 562 968 лева, съгласно Приложение №2;

1.1.1.2.2. Остатък по проект „Образование за утрешния ден”, проект „Подкрепа за успех” и проект „Равен достъп до образование (минус) 54 321 лева, съгласно Приложение №2;

1.1.1.2.3   Остатък от ВРБ – 77 427 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 335 247 лева, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи  в размер на 331 000 лева (Приложение №1);

1.1.2.2. Неданъчни приходи  в размер на 423 647 лева (Приложение №1);

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 619 800 лева, в. т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  547 300 лева;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 72 500 лева.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 306 800 лева (Приложение № 3 ); 

1.1.2.5. Преходен остатък в частта местни дейности в размер на 622 184 лева (Приложение № 2), в това число:

1.1.2.5.1. С целеви характер  в размер на 124 953 лева;

1.1.2.5.2. За разпределяне от общински съвет в размер на  497 231 лева.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на минус (-)  57 812 лева, както следва:

1.1.2.6.1. Проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двор на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“ (-) 48 991 лева;

1.1.2.6.2. Проект „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница“ (-) 8 821 лева.

1.1.2.7. Трансфери между бюджети (нето)        в размер на 169 628 лева, както следва:

1.1.2.7.1. Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 18 800 лева;

1.1.2.7.2.  Трансфер по проект "Красива България" за обект: „Изграждане на нова детска градина в с. Медени поляни“ – 103 988 лева;

1.1.2.7.3. Получен трансфер от ДФ „Земеделие” по чл.86 от ЗДБРБ за 2022 година в размер на 46 840 лева.

1.1.2.8. Отпуснати временни безлихвени заеми (-) 80 000  лева, както следва:

1.1.2.8.1. Възстановен временен безлихвен заем по проект „„Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница“ – 1 919 лева;

1.1.2.8.2. Възстановен временен безлихвен заем по проект „Патронажна грижа плюс компонент 1“ – 19 022 лева;

1.1.2.8.3. Възстановен временен безлихвен заем по проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“ -  1 286 лева;

1.1.2.8.4. Отпуснат временен безлихвен заем по проект „Детски кът за децата на служителите на общинска администрация Сърница“ – 22 227 лева;

1.1.2.8.5. Отпуснат временен безлихвен заем по проект „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране  и създаване на обществен екологичен център“ – 80 000 лева.

1.2. По разходите в размер на 7 166 337 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от  № 1:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 831 090 лева, в това число резерв за непредвидени и неотложни разходи 31 464 лева.

1.2.2. За местни дейности в размер на 2 208 526 лева, в това  число резерв за непредвидени и неотложни разходи 491 266 лева.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо;

1.3.1 Приема разпределението на преходния остатък в делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №2;

2. Приема програмата за капиталови разходи в размер на 1 400 716 лева, съгласно Приложение № 3:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 306 800, съгласно Приложение №3;

2.2. Приема разчет за разходи, финансирани с приходи от постъпления  от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №3;

2.3. Приема разходи за съфинансиране по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двор на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, в размер на  5 230 лева;

2.5. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз(Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, ОПОС 2014-2020 и Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.), в размер на 557 794, съгласно Приложение №3;

2.6. Приема разходите за текущ ремонт през 2022 година, съгласно Приложение №3.1;

2.7. Приема разходите за основен ремонт по стопански начин през 2022 година, съгласно Приложение №3.2.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала  в общинска администрация  и  местните  дейности, съгласно Приложение №4;

3.2. Разпределение на плановите разходи за заплати за 2022 г., съгласно Приложение № 5;

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Определя субсидия за Читалище „Просвета – 1947” от делегираните държавни дейности в размер на 37 121 лева;

4.2. Утвърждава разходи за членски внос в размер на 11 000 лева;

4.3. Определя средства за пенсионерски клуб Сърница в размер на 5 000 лева;

4.4. Определя средства за работно облекло на помощния персонал в ДГ „МИР” в размер до 5 700 лева;

4.5. Определя средства за работно облекло на медицинските сестри, работещи в здравен кабинет в училищата и детските градини  в размер до 900 лева;

4.6. Определя средства за работно облекло на служителите в местни дейности – „Чистота“ и „Поддръжка на общински пътища и улица“, както и за други служители, които са задължени да имат работно облекло – 2 200 лева;

4.7. Одобрява средства за реализиране на Общински план за младежта в размер на 1 000 лева;

4.7. Упълномощава кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето на целеви средства по т.4.2 – т.4.7.

5. Приема  лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от утвърдените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

5.1. Приема разходи за представителни цели, както следва:

5.1.1. Представителни разходи на кмета на община Сърница в размер до  5 000 лева;

5.1.2. Представителни разходи на председателя на общински съвет Сърница в размер до 2 500 лева.

5.2. Утвърждава показателите по чл.45, ал. 1, т.2 от ЗПФ за кметство с. Побит камък, съгласно Приложение №10;

5.3. Утвърждава показателите по чл.45, ал. 1, т.2 от ЗПФ за кметство с. Медени поляни, съгласно Приложение №11;

5.4. Приема компенсирани промени по план сметката на община Сърница за 2022 година, съгласно Приложение №12;

5.5. Упълномощава кмета на община Сърница да извършва допълнителни компенсирани промени в план сметката на община Сърница за 2022 година, без да променя общия размер на приходите и разходите в приетата план сметка.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложения  № 6, №6.1,  №6.2, №6.3, №6.4, №6.5, №6.6, №6.7, №6.8, №6.9, №6.10, №6.11, №6.12, №6.13, №6.14, №6.15 и №6.16.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г., съгласно Приложение № 7.

8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

8.1. СУ „Св.св. Кирил и Методий” – град Сърница;

8.2. ОУ „Никола Вапцаров” – с. Побит камък;

8.3. ОУ „Г. С. Раковски – с. Медени поляни.

9. Дава съгласието за кандидатстване за безлихвен заем от Централния бюджет, както следва:

9.1. По проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двор на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“ в размер на 194 441 лева;

9.2. По проект: „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница“ в размер на 44 105 лева;                                                               

9.5. Община Сърница няма да издава общински гаранции през 2022 година;

9.6. Община Сърница няма да поема друг дълг през 2022 година, освен кандидатстване за безлихвен заем от ЦБ съгласно Постановление на МС №215 от 05.10.2018 година.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 година в размер до 5 000 747 лева, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година в размер до 5 000 747 лева, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година в размер на  75 000 лева.

12.1. Община Сърница няма просрочени задължения, които следва да бъдат разплащани през 2022 година, съгласно приложение №8.

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

13.1. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

13.2. За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския бюджет.

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.

15. Възлага на Кмета на общината:

15.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

15.2. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и намаляване на бюджетните разходи;

15.3. Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган;

15.4. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредителите с бюджет;

15.5. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси;

16. Задължава Кмета  на общината:

16.1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2022 г. по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.  

16.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

16.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната дисциплина;

17. Упълномощава Кмета:

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението им в края на годината.

17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №9.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.03.2022г., Протокол №3, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0067/23.03.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Бюджет 2022 /Проложения 1-12/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 31

Относно: Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ XV-308 в квартал 22 и улица „Свобода“ с о.т. 113-114  по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ XV-308 в квартал 22 и Улица „Свобода“ с о.т. 113-114 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Дава съгласие подробният устройствен план да бъде изработен в следните параметри:

  • Уличната регулация на ул. „Свобода“ се променя в частта между 113-114 по регулационния план на гр. Сърница като югозападната регулационна линия на УПИ XV-308 в квартал 22 се коригира така че да се запази съществуващата  масивна ограда и мине по нейната граница;
  • Ширината на новопроектираната улица ще бъде 15 м. от североизточната страна и 16 м. от южната страна на УПИ XV-308 в квартал 22  по плана на гр. Сърница;
  • УПИ XV-308 ще бъде с площ 743 кв.м.;
  • Устройствената зона, в която ще попадне имота, е „За жилищно строителство”

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.03.2022г., Протокол №3, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0068/24.03.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 32

Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Сърница (ПИРО) за периода 2021 – 2027 год.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.13, ал.4 и чл.24, ал.1 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема Плана за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год. и приложенията, които представляват неразделна част от него, както следва:

- Програма за реализация на ПИРО на Община Сърница за периода 2021 – 2027 год. и описание на предвидените мерки и дейности;

- Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на Община Сърница за периода 2021 – 2027 год.;

- Индикативна финансова таблица;

- Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Сърница за периода 2021 – 2027 год.

2. Одобреният План за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год. да се представи от Кмета на общ. Сърница пред Областния съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане;

3. Планът за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год. и решението на Общински съвет – Сърница за неговото приемане да се публикуват на интернет страницата на общ. Сърница и на портала за обществени консултации на Министерски съвет в срок до 5 работни дни от дата на решението за приемането му;

4. Планът за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год. влиза в сила след получаване на становище от РИОСВ – Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.03.2022г., Протокол №3, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0069/24.03.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

План за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 33

Относно: Възлагане на услуга от общ икономически интерес по проект №BG05M9OP001-6.004-0034-C01 с наименование „Патронажна грижа + в Община Сърница“, процедура №BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Общински съвет – Сърница възлага изпълнението на услугата от общ икономически интерес по проект №BG05M9OP001-6.004-0034-C01 с наименование „Патронажна грижа + в Община Сърница“, процедура №BG05M9OP001-6.004 – Патронажна грижа + Компонент 2, приоритетна ос – Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. на Дирекция „Административно обслужване и местно развитие” за период от 6 месеца;

2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише заповед за възлагане на услугата от общ икономически интерес по проект №BG05M9OP001-6.004-0034-C01 с наименование „Патронажна грижа + в община Сърница“, процедура №BG05M9OP001-6.004 – Патронажна грижа + Компонент 2 за изпълнение от Дирекция „Административно обслужване и местно развитие”;

3. Възлага Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законово допустими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет – Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Предварителното изпълнение е необходимо, за да не се прекъсва предоставянето на социалната услуга, която се реализира по АДБФП и подписано Допълнително споразумение към него за удължаване на проектните дейности с още 6 месеца по проект №BG05M9OP001-6.004-0034-C01 с наименование „Патронажна грижа + в община Сърница“, процедура №BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2, тъй като проектът изцяло е насочен към предоставяне на услуги в домашна среда на нуждаещи се лица.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.03.2022г., Протокол №3, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0071/24.03.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 34

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо – Приложение 2-2022, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.03.2022г., Протокол №3, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0072/24.03.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №2-2022

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 35

Относно: Определяне на дейности за разходване на отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.2 от Закона за управление на отпадъците за 2020 година, 2021 година и 2022 година, съгласно § 59 и 60 от ЗИД на ДОПК (ДВ, бр.105 от 11.12.2020 г. и допълнен с ДВ, бр.17 от 2022 година).

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.64, ал.4 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.24 от Наредба №7 за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Определяне на дейности за разходване на отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.2 от Закона за управление на отпадъците за 2020 година, както следва:

1.1. Проектиране, включително пред инвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, морфологични анализи на отпадъците, и изграждане на нови съоръжения за оползотворяване/рециклиране на битови и строителни отпадъци, в т.ч. инсталации за сепариране, инсталации за компостиране, инсталации за анаеробно разграждане, площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, както и дейностите, свързани с авторски, строителен надзор и инвеститорски контрол на същите;

1.2. Закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци), транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците;

1.3. Осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци;

1.4. Осигуряване на собствен принос при финансиране на проекти за управление на отпадъците със средства от Оперативна програма "Околна среда", Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда и други публични източници;

1.5. Осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на региона/общината, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна употреба и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО съгласно мерките, заложени в програмата за управление на отпадъците; разходите за осигуряване на информация не трябва да надвишават 7 % от годишно натрупаните отчисления за съответната година;

1.6. Предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране;

1.7. Програми за управление на отпадъците.

1.8. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

1.9. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

1.10. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

1.11. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

2. Определяне на дейности за разходване на отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.2 от Закона за управление на отпадъците за 2021 година, както следва:

2.1. Проектиране, включително пред инвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, морфологични анализи на отпадъците, и изграждане на нови съоръжения за оползотворяване/рециклиране на битови и строителни отпадъци, в т.ч. инсталации за сепариране, инсталации за компостиране, инсталации за анаеробно разграждане, площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, както и дейностите, свързани с авторски, строителен надзор и инвеститорски контрол на същите;

2.2. Закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци), транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците;

2.3. Осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци;

2.4. Осигуряване на собствен принос при финансиране на проекти за управление на отпадъците със средства от Оперативна програма "Околна среда", Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда и други публични източници;

2.5. Осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на региона/общината, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна употреба и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО съгласно мерките, заложени в програмата за управление на отпадъците; разходите за осигуряване на информация не трябва да надвишават 7 % от годишно натрупаните отчисления за съответната година;

2.6. Предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране;

2.7. Програми за управление на отпадъците.

3. Определяне на дейности за разходване на отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.2 от Закона за управление на отпадъците за 2022 година, както следва:

3.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

3.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

3.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

4. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение и да извършва компенсирани промени в план сметката на община Сърница за 2022 година, без да променя общия размер на приходите и разходите.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.03.2022г., Протокол №3, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0078/30.03.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ