Заседание 28.04.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.04.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за осъществените дейности и финансов отчет за 2021 година на Народно читалище „Просвета-1947“ – Сърница.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКС

2. Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на самостоятелен обект – търговско помещение (аптека) с обща площ от 47,9 кв.м., представляващ публична общинска собственост.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

3. Приемане на годишен План за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2022 г. и годишен Отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2021 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКС

4. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2022 г.

Докл.: Докл.: И. Църненски – Гл. Счетоводител

5. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“, Административен договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0024-C01, изпълняван по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

6. Временно финансиране с бюджетни средства на проект №BG05M9OP001-6.004-0034-C01 с наименование „Патронажна грижа + в Община Сърница“, процедура №BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

7. Временно финансиране с бюджетни средства на проект № BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в Община Сърница”, изпълняван по процедура: № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

8. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, АДБФП договор № BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год., изпълняван по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

9. Кандидатстване на Община Сърница по Шестата процедура за присъждане на Европейки етикет за иновации и добро управление на местно ниво, обявена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

10. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.142.54 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

11. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.142.36 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

12. Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – За промяна на предназначението на имот 70648.141.626 от земеделска земя „ливада“ в „За индивидуално и вилно строителство“ в м. ”Голяма и Малка Крушици“, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец. ТСУ

13. Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – За промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 70648.72.20 от земеделска земя „ливада“ в „За жилищно строителство“ в местност ”Делджилери”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

14. Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници и сгради в ПИ 457 и верни имотни граници на ПИ 464, ПИ 462, ПИ 458 в кв.25 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец. ТСУ

15. Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

16. Годишен план за ползване на дървесина от ОГТ през 2022 г.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

17. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
27.04.2022 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
27.04.2022 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
27.04.2022 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
27.04.2022 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 36

Относно: Приемане на Отчет за осъществените дейности и Финансов отчет за 2021 година на Народно читалище „Просвета - 1947“ – Сърница.

На основание: чл.2, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.4, и ал.5 от Закона за народните читалища и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за осъществените дейности и Финансов отчет за 2021 година на Народно читалище „Просвета - 1947“ – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0101/08.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 37

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на самостоятелен обект с обща площ от 47,9 кв.м., представляващ публична общинска собственост, състоящ се от: вход-преддверие с площ от 7,2 кв.м., търговско помещение (аптека) с площ от 20,8 кв.м., коридор към тоалетна с площ от 5,6 кв.м., тоалетна с площ от 2,3 кв.м. и склад с площ от 12 кв.м., находящ се на партерния етаж в източното крило на триетажна масивна сграда (3МО) – Здравно заведение със ЗП - 242 кв.м. и РЗП - 752 кв.м., находящ се в кв. №45 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №123/31.01.2022 г.

На основание: : чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за отдаване под наем и разрешава откриването на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на самостоятелен обект с обща площ от 47,9 кв.м., представляващ публична общинска собственост, състоящ се от: вход-преддверие с площ от 7,2 кв.м., търговско помещение (аптека) с площ от 20,8 кв.м., коридор към тоалетна с площ от 5,6 кв.м., тоалетна с площ от 2,3 кв.м. и склад с площ от 12 кв.м., находящ се на партерния етаж в източното крило на триетажна масивна сграда (3МО) – Здравно заведение със ЗП - 242 кв.м. и РЗП - 752 кв.м., находящ се в кв. №45 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №123/31.01.2022 г., за срок от 5 /пет/ години.

2. Определя начална конкурсна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 300 лв. без ДДС, предложена от Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове и приета от Общински съвет – Сърница.

3. Определя конкурсно условие за провеждането на конкурса – имотът, подробно посочен в т.1 от настоящото решение, да се използва за здравни цели – осъществяване на аптечна дейност и предоставяне на аптечни услуги.

4. Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници: 

4.1.*** ***;

4.2. *** ***;

4.3. *** *** - Резервен член.

5. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0107/12.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 38

Относно: Приемане на годишен План за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2022 г. и годишен Отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2021 г.

На основание: чл. 21, ал.1, т. 12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на чл. 25, ал. 1 от Закона за социалните услуги и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема годишен План за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2022 г. и годишен Отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0111/18.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

План за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 39

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2022 година - 31.03.2022 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2022 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2022 година - 31.03.2022 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница към 31.03.2022 година, съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0113/18.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 40

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект  „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“, Административен договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0024-C01, изпълняван по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за финансиране на проект „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“, Административен договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0024-C01, изпълняван по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год. с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 351 854,78 лв. с ДДС (триста петдесет и една хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 78 ст.), представляващи 90% от стойността на Административния договор за БФП.

2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

Финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“, Административен договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0024-C01, изпълняван по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год. е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0114/18.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 41

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект №BG05M9OP001-6.004-0034-C01 с наименование „Патронажна грижа + в Община Сърница“, процедура №BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за финансиране на проект №BG05M9OP001-6.004-0034-C01 с наименование „Патронажна грижа + в община Сърница“, процедура №BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 27 065.79 с ДДС (двадесет и седем хиляди шейсет и пет лева и 79 ст.), представляващи 100% от Административния договор за БФП.

2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение;

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет – Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Предварителното изпълнение е необходимо, с цел да не се нарушават разпоредбите на Закона за държавния бюджет, тъй като според условията на програмата разходите първо трябва да бъдат извършени от бенефициента и след това верифицирани и възстановени от Управляващия орган. Проектът изцяло е насочен към предоставяне на услуги в домашна среда на нуждаещи се лица и изпълнение на дейности основно по дезинфекция на сградния фонд в делегираните от държавата дейности, във връзка със спазване на мерките срещу пандемията от Ковид 19. По този начин ще се защитят особено важни обществени интереси, засягащи пряко гражданите на общ. Сърница.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

Финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект №BG05M9OP001-6.004-0034-C01 с наименование „Патронажна грижа + в община Сърница“, процедура №BG05M9OP001-6.004 - Патронажна грижа + Компонент 2, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0115/18.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 42

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект № BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в Община Сърница”, изпълняван по процедура: № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за финансиране на проект № BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в Община Сърница”, изпълняван по процедура: № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год. с бюджетни средства в размер на 22 000 лв. с ДДС (двадесет и две хиляди лева), които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания.

2. Дава съгласие за съфинансиране на проект № BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в Община Сърница”, изпълняван по процедура: № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год. в размер на 1084,92 лв. с ДДС (хиляда осемдесет и четири лева 92 ст.), които представляват непризнат разход от подаден междинен отчет към Управляващия орган.

3. Отменя решение на Общински съвет – Сърница №49, прието на редовно заседание, проведено на 25.03.2021 год., Протокол №3.

4. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

Финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект № BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в Община Сърница”, изпълняван по процедура: № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год. е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0116/18.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 43

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, АДБФП договор № BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год., изпълняван по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за финансиране на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, АДБФП договор № BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год., изпълняван по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 186 823,54 лв. с ДДС (сто осемдесет и шест хиляди осемстотин двадесет и три лева и 54 ст.), представляваща 50% от сумата по АДБФП.

2. Дава съгласие за съфинансиране на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, АДБФП договор № BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год., изпълняван по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. в размер на 5228,93 лв. с ДДС (пет хиляди двеста двадесет и осем лева и 93 ст.), която сума представлява непризнат разход след проведен последващ контрол по ЗОП от страна на ДФ „Земеделие“.

3. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

Финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ-I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница“, АДБФП договор № BG06RDNP001-19.026-0002-C01 от 30.11.2020 год., изпълняван по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0117/18.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 44

Относно: Кандидатстване на Община Сърница по Шестата процедура за присъждане на Европейки етикет за иновации и добро управление на местно ниво, обявена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

На основание: чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с Покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройство до българските общини за участие в Шестата процедура за присъждане на Европейки етикет за иновации и добро управление на местно ниво и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Община Сърница приема дванадесетте принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа, залегнали в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, и се ангажира да продължи да ги прилага в дейността си;

2. Дава съгласие Община Сърница да участва в Шестата процедура за присъждане на Европейки етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2022 год. по покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройство;

3. Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви и подаде необходимата документация за кандидатстване на Община Сърница по Шестата процедура за присъждане на Европейки етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2022 год. по покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0122/20.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 45

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план  за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.142.54 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, изр. трето от ЗУТ и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Одобрява представения проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.142.54 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Съгласно одобрения проект на ПУП:

 • Трасето започва от съществуващ трафопост „МТП Башев”, които се намира в ПИ 70648.141.51 в местност „Голяма и Малка Крушици” - собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕАД, след което трасето преминава през ПИ 70648.1.111 - общинска публична собственост с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, след което преминава през ПИ 70648.141.419 - общинска публична собственост с НТП за местен път и през 70648.1.114 - общинска публична собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, като завършва с ново разпределително табло на границата на ПИ 70648.142.54 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи  на гр. Сърница, собственост на възложителя.
 • Дължината на  трасето е  217м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.

3. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), за електрозахранване достигащ до границата на ПИ 70648.142.54 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН),  за електрозахранване достигащ до границата на ПИ 70648.142.54 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

6. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 10 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0123/21.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 46

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план  за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.142.36 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1, изр. трето от ЗУТ и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Одобрява представения проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.142.36 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Съгласно одобрения проект на ПУП:

 • Трасето започва от съществуващ трафопост „МТП Башев”, които се намира в ПИ 70648.141.51 в местност „Голяма и Малка Крушици” - собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД, след което трасето преминава през ПИ 1.111 - общинска публична собственост, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, преминава през ПИ 70648.141.419 - общинска публична собственост, с НТП за местен път и през 70648.1.114 - общинска публична собственост, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, като завършва с ново разпределително табло на границата на ПИ 70648.142.36 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница, собственост на възложителя.
 • Дължината на трасето е  213м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.

3. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), за електрозахранване достигащ до границата на ПИ 70648.142.36 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през засегнатите имоти, през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН),  за електрозахранване достигащ до границата на ПИ 70648.142.36 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

6. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 11 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0124/21.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 47

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – За промяна на предназначението на  имот 70648.141.626 от земеделска земя „ливада“ в  „За индивидуално и вилно строителство“ в м. ”Голяма и Малка Крушици“, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Разрешава изработване на проект на ПУП – За промяна на предназначението на имот 70648.141.626 от земеделска земя „ливада“ в „За индивидуално и вилно строителство“ в м. ”Голяма и Малка Крушици“, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

 • За сметка на ПИ с идентификатор 70648.141.626 да се образува един нов урегулиран поземлен имот УПИ I–626 – ,,За индивидуално и вилно строителство“ с площ 1090 кв. м.
 • Достъпът до новообразуваният парцел ще се осъществява посредством съществуващ път с трайна настилка асфалт, а именно: ПИ № 70648.141.419 (публична общинска собственост), който чрез местен път ПИ № 70648.91.620 (публична общинска собственост) се свързва с улица „Околовръстна“ (публична общинска собственост), която е част от уличната мрежа на гр. Сърница.
 • В плана за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот УПИ I–626 – ,,За индивидуално и вилно строителство“ да се предвиди застроително петно до два етажа -„свободно“ застрояване, Кинт – 0.6, плътност на застрояване – 30%, озеленяване – мин. 50%, като се спазват всички нормативни отстояния от границите  на съседните имоти.
 • Устройствената зона, в която ще попадне новообразувания имот съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е „Рекреационна за вилен отдих”.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 12 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0125/21.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 48

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – За промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 70648.72.20 от земеделска земя „ливада“ в „За жилищно  строителство“ в местност ”Делджилери”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Разрешава изработването на проект на ПУП – За промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 70648.72.20 от земеделска земя „ливада“ в „За жилищно строителство“ в местност ”Делджилери”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

 • Да се образува един нов урегулиран поземлен имот, а именно УПИ ХⅩ-20 - „За жилищно строителство“ с площ от 1317 кв. м.
 • Достъпът до новообразуваният парцел да се осъществява посредством ПИ с идентификатор 70648.72.77 – публична общинска собственост с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, който е свързан с улица „Родопи” в гр. Сърница – част от общинската улична мрежа на гр. Сърница.
 • В плана за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот ХⅩ-20 - „За жилищно строителство“ да се предвиди ново застроително петно до три етажа - „свободно“ застрояване, Кинт – 1.2, Пзастр. – 60%, озелен. – мин. 40%, като за останалите имоти да се спазят всички нормативни отстояния от границите им.
 • Устройствената зона, в която да попада имота съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е - ,,Жм“.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 13 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0126/21.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 49

Относно: Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници и сгради в  ПИ 457 и верни имотни граници на ПИ 464, ПИ 462, ПИ 458  в кв.25 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал,1 т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за попълване на кадастралния план на гр. Сърница на верни имотни граници и сгради в ПИ 457  и верни имотни граници на ПИ 464, ПИ 462, ПИ 458  в квартал 25 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, неразделна част от настоящото решение.

2. Предоставя съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, кмета на Община Сърница да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имотите.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Допускане на предварително изпълнение на настоящото решение се налага поради искане от страна на заявителя по преписката *** *** ***, който желае собственият му имот ПИ 457 в кв.25 по плана гр. Сърница да бъде заснет с верни имотни граници, като същият минава по одобрената и действаща улична регулация на гр. Сърница за улици „Беглика” и „Цар Иван Асен ⅠⅠ”. Лицето има инвестиционни намерения, свързани с имота, поради което е налице интерес от негова страна за по-скорошното приключване на преписката. Без изричното волеизявление на Общински съвет Сърница в качеството му орган, управляващ общинската собственост, кмета на Община Сърница не би могъл да се произнесе съобразно компетенциите си по §4, т.2 от ЗКИР.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 14 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0127/21.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 50

Относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обн., ДВ, бр.17 от 2022г. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница, представляваща Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

С приемането на промените в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница се допуска променя при определянето на таксите, дължими от родителите за дейностите по ползването на детски градини и ясли. От 1-ви април 2022г. същите ставата безплатни на територията на цялата страна. С цел да се избегне неразбиране от страна на родителите за начина на образуване на таксите, които дължат, а и за да се внесе яснота и отчетност при събирането на таксите от детските градини в месеците януари-март 2022 година е най-рационално и целесъобразно да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение, като по този начин ще се защитят важни обществени интереси на населението на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 15 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0128/21.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

Относно:  Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от ОГТ през 2022 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Одобрява годишен план за ползването на дървесина за 2022 в размер на 1265 куб.м в следните отдели и подотдели: отдел 1 подотдел „ц”- 90 куб.м. отдел 5 подотдел „г”-80 куб. м.; отдел 8 подотдел „д”- 75 куб.м.; отдел 10 подотдел „е”- 220куб.м; отдел 11 подотдел „а”-150 куб.м.; отдел 11 подотдел „в”-10куб.м.; отдел 11 подотдел „д”- 10 куб.м; отдел 12 подотдел „я”-35 куб.м.; отдел 16 подотдел „в”- 15 куб.м.; отдел 47 подотдел „б”- 10 куб.м.; отдел 121 подотдел „в”-45 куб.м; отдел 196 подотдел „е”- 30 куб.м.; отдел 205 подотдел „п”- 50 куб.м; отдел 205 подотдел „р”- 10куб.м.; отдел 209 подотдел „е”- 25 куб.м.; отдел 210 подотдел „а”- 90 куб.м.; отдел 222 подотдел „г”-120 куб.м.; отдел 222 подотдел „е”-120 куб.м.; отдел 272 подотдел „м”- 45 куб.м.; отдел 273 подотдел „и”- 70 куб.м. ; Общо прогнозно предлаганото количество е 1265 м3.

2. Общо прогнозно предлаганото количество е 1265 м3.

3. Възлага на Кмета на община Сърница да извърши всички законоустановени действия за изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, точка 16 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0129/21.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 52

Относно:  Разрешение за изработване на проект на ПУП – За промяна на предназначението на части от ПИ 70648.310.137, ПИ 70648.170.176,   ПИ 70648.170.177  и  ПИ 70648.170.727 (държавна частна собственост с НТП Друг вид дървопроизводителна гора) от земя „горски  фонд“ в обособяване на три  нови урегулирани позелени имота - две  УПИ „За хидротехнически  съоръжения“ и още едно УПИ „За Път”, с което ще се осигури достъп до съоръженията,  в местността „Орлино” в землището на  гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Разрешава изработването проект на ПУП – За промяна на предназначението на части от ПИ 70648.310.137, ПИ 70648.170.176, ПИ 70648.170.177 и  ПИ 70648.170.727 (държавна частна собственост с НТП Друг вид дървопроизводителна гора) от земя „горски  фонд“ в обособяване на три  нови урегулирани позелени имота - две  УПИ „За хидротехнически  съоръжения“ и още едно УПИ „За Път”, с което ще се осигури достъп до съоръженията,  в местността „Орлино” в землището на  гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

- Да се образуват следните нови урегулирани поземлени имота:

  • УПИ Ⅰ-137 - „За хидротехническо съоръжение – Каптаж” с площ от 00 кв.м. УПИ-то да се образува за сметка на част от ПИ 70648.310.137;
  • УПИ ⅠⅤ-727 – „За хидротехническо съоръжение - Резервоар за питейна вода” с площ от 120.00 кв.м. УПИ-то да се образува за сметка на част от ПИ 70648. 170.727;
  • УПИ Ⅴ – „За път” с площ от 368 кв.м. и широчина на пътя от 3.5 л.м. УПИ-то да се образува за сметка на части от ПИ 70648.310.137, ПИ 70648.170.176, ПИ 70648.170.177 и ПИ 70648.170.727. То ще осигурява достъп до новообразуваните УПИ Ⅰ-137 и УПИ ⅠⅤ-727.

- В плана за застрояване на новообразувания УПИ Ⅰ-137 - „За хидротехническо съоръжение – Каптаж” да се предвиди ново застроително петно до един етаж и височина до 3 метра, Кинт – 1.2, Пзастр. – 80%, озеленяване – мин. 20%;

- В плана за застрояване на новообразувания УПИ ⅠⅤ-727 – „За хидротехническо съоръжение - Резервоар за питейна вода” да се предвиди ново застроително петно до един етаж и височина до 3 метра, Кинт – 1.2, Пзастр. – 80%, озеленяване – мин. 20%;

- Достъпът до новообразуваните парцели ще се осъществява посредством ПИ 70648.141.419, представляващ публична общинска собственост с НТП „За местен път”;

- Устройствената зона, в която ще попадне имота съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е „Предимно производствена“ - ,,Пп“. Разработката попада в обхвата на Държавно горско стопанство „Селище”.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0131/26.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

Относно:  Кандидатстване на Община Сърница по трети прием на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.228 по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на мярка M07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница, ПРСР 2014-2020 год.

На основание: чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно условия за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.228 по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на мярка M07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница, ПРСР 2014-2020 год. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Одобрява Община Сърница да кандидатства с проектно предложение „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница“ по трети прием на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.228 по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на мярка M07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница, ПРСР 2014-2020 год.

2. Удостоверява, че проектно предложение „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница“ съответства на План за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год., Приоритет №2 – Устойчиво и балансирано развитие на територията с оглед опазване на околната среда, Мярка №2.5. – Подобряване на здравната, социалната, образователната и др. инфраструктура.

3. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаните точки.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0132/26.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 54

Относно:  Разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия - 20 Kv. и нов трафопост тип БКТП за захранване на ПИ 70648.122.111 в местност „Хановете”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Разрешава изработването на проект на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия - 20 Kv. и нов трафопост тип БКТП за захранване на ПИ 70648.122.111 в местност „Хановете”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

 • Трасето да се проектира да започва от съществуваща КЛ 20 kV БКТП „Михайлов” - БКТП „Изгорял кантон”, находяща се в североизточната част на ПИ 70648.122.262, представляващ държавна публична собственост с НТП За път от републиканската пътна мрежа, след което да пресече ПИ 70648.122.262 и да достигне до УПИ CXX-111 - “За ТП” собственост на „ДОСПАТЛЕС 2000“ АД, видно от Нотариален акт № 158 от 12.11.2020г., в който има учредено право на строеж на „Електроразпределение – Юг” ЕАД за изграждане на енергиен обект, представляващ бетонен комплектен трансформаторен пост, видно от Нотариален акт № 57 от 15.02.2022г.
 • Дължината на проектното трасе да бъде 18,60 м.
 • Сервитутните ивици на трасето да се предвидят по 50 см. от двете страни или общо 1м., като се съобразят с действащата нормативна уредба.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0134/27.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 55

Относно:  Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сърница за периода 2021-2028 година.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант Ⅰ:

1. Приема общинска Програма за управление на отпадъците на Община Сърница за периода 2021-2028 година, представляващ Приложение №1.

2. Възлага на Кмета но Община Сърница да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0135/28.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сърница за периода 2021-2028 година - Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 56

Относно:  Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ Ш-133,134, УПИ VII-1133, УПИ VI-117,121 и УПИ IV-120 в квартал 8 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант I:

1. Разрешава в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване проект на подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ Ш-133,134, УПИ VII-1133, УПИ VI-117,121 и УПИ IV-120 в квартал 8 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Дава съгласие подробният устройствен план да бъде изработен в следните параметри:

 • Уличната регулация не се променя;
 • В плана за регулация дворищната регулация се променя, като от ПИ 134, ПИ 133 и ПИ 1533-общ. се създава един нов урегулиран поземлен имота, а именно УПИ HI- 133,134,1533. Към новообразувания УПИ се предават по регулация 65 кв.м /предаваема част №1/ от УПИ VII-1133 по взаимно съгласие на съсобствениците на засегнатите имоти, видно от Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 29.03.2022г.;
 • Източната дворищната регулационна линия на УПИ Ш-133,134, 1533 минава по имотната граница на ПИ 133, ПИ 134 и ПИ 1533-общ.;
 • Новообразуваният парцел ще бъде в съсобственост между заявителя - *** *** *** (собственик на ПИ 134 и ПИ 133) и на Община Сърница (собственик на ПИ 1533-общ.) съобразно съответните идеални части по площта на поземлените имоти;
 • Новообразувания УПИ III-133,134,1533 е с площ от 787 кв.м., площ на предаваема част №1 от УПИ VII-1133 към УПИ Ш-133,134 - 65 кв.м.;
 • В плана за застрояване се предвижда свободно застрояване на УПИ-то, височина на застрояване максимум до 3 етажа (10 метра), максимална плътност на застрояване 60%, Кинт 1.2, минимално озеленяване 40%, допуска се намалено отстояние от 3 метра в дъното на УПИ Ш-133,134,1533 с УПИ XVIII-136,762,1173, останалите отстояние от съседни имоти и през улица са спазени съобразно действащата нормативна уредба;
 • Устройствената зона, в която да попада новообразуваните парцели, е „Жм“

4. 3адължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.04.2022г., Протокол №4, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0136/28.04.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ