2022-05/Заседание 18.05.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 18.05.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на представител от Община Сърница за участие в комисия по изработване на Областна здравна карта на Област Пазарджик.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

2. Определяне на представител от Община Сърница за участие в комисия по изработване на Областна аптечна карта на Област Пазарджик .

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

3. Актуализация на програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2022 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител  

4. Въпроси и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 57

Относно:  Определяне на представител от Община Сърница за участие в комисия по изработване на Областна здравна карта на Област Пазарджик.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант Ⅰ

1. Определя за представител на Община Сърница в комисия по изработване на Областна здравна карта на Област Пазарджик:

  • Служителят Джемиле Пашова, на длъжност: гл. спец. ОКСД, Дирекция АОМР, Община Сърница.

2. Определя като резервен представител на Община Сърница в комисия по изработване на Областна здравна карта на Област Пазарджик при обективна невъзможност за участие на титуляра по т.1 в заседанията на комисията:

  • Служителят Халил Туджар, на длъжност: Заместник Кмет на Община Сърница.

3. Възлага на кмета но Община Сърница да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение на настоящото решение.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящата решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Съобразно постъпило писмо с изх.№ 08-00-476/29.04.2022г. от Министерството на здравеопазването в Общинска администрация Сърница, е предоставен срок до 20.05.2022г., в който Община Сърница следва да представи в министерството решение на общински съвет и заповед на кмета на общината, в която да е определен представителя в областната комисия по изработването на Областната здравна карта на Област Пазарджик. Поради което е налице особено важен обществен интерес, който обуславя допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 18.05.2022г., Протокол №5, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0150/16.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 58

Относно:  Определяне на представител от Община Сърница за участие в комисия по изработване на Областна аптечна карта на Област Пазарджик

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.227б, ал.3 от Закона за лекарствените продукти, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант Ⅰ

1. Определя за представител на Община Сърница в комисия по изработване на Областна аптечна карта на Област Пазарджик:

  • Служителят Джемиле Реджепова Пашова, на длъжност: гл. спец. ОКСД, Дирекция АОМР, Община Сърница.

2. Определя като резервен представител на Община Сърница в комисия по изработване на Областна аптечна карта на Област Пазарджик при обективна невъзможност за участие на титуляра по т.1 в заседанията на комисията:

  • Служителят Халил Салих Туджар , на длъжност: Заместник Кмет на Община Сърница.

3. Възлага на кмета но Община Сърница да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение на настоящото решение.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящата решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Съобразно постъпило писмо с изх.№ 08-00-504/11.05.2022г. от Министерството на здравеопазването в Общинска администрация Сърница, е предоставен срок до 31.05.2022г., в който Община Сърница следва да представи в министерството решение на общински съвет и заповед на кмета на общината, в която да е определен представителя в областната комисия по изработването на Областната аптечна карта на Област Пазарджик. Поради което е налице особено важен обществен интерес, който обуславя допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 18.05.2022г., Протокол №5, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0151/16.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 59

Относно:  Актуализация на програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2022 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.94, ал.3, чл.95 и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Актуализира сумата за обект „Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и СМР) на общински път SML 3086 Орлино от км 17 + 300 до км 16 + 000“ с 163 436 лева. Актуализираната сума за обекта става 531 600 лева;

2. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2022 година:

2.1. Увеличава бюджетен параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА“ в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ със 163 436 лева;

2.2. Намалява бюджетен параграф 00-98 „резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в местна дейност 998 „Резерв“ с 163 436 лева;

3. Възлага на Кмета на Община Сърница да отрази промените в бюджета на Община Сърница и в капиталовата програма на община Сърница за 2022 година.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Общински път SML 3086 е от изключителна важност за Община Сърница и развитието на туризма. Голяма част от туристическите обекти в Община Сърница са разположени в непосредствена близост до пътя и той се явява единствения начин за придвижване до туристическите обекти. Предвид факта, че месеците юли и август са най- предпочитани за почивка в Сърница е от изключително значение извършване на строително – монтажните работи преди активния летен сезон в Община Сърница, а именно месец юли.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 18.05.2022г., Протокол №5, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0153/17.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ