2022-05/Заседание 31.05.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.05.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на общинска Програма за закрила на детето за 2022 г. на Община Сърница и Отчет по програма за закрила на детето за 2021 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

2. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ VIII – Общински, с площ от 701 кв.м., находящ се в кв. №56 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

3. Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ XXV-1020 и XVIIⅠ - „Горско стопанство” в квартал 45 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

4. Предоставяне на разрешение за изработването на проект на подробен устройствен план - схема за трасе на ВЛ НН от същ. ТП1 до УПИ XII в кв. 20 по плана на с. Медени Поляни, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общинска улица.

Докл.: М. Фере – Гл. спец ТСУ

5. Предоставяне на разрешение за изработването на проект на подробен устройствен план – изграждане на КСН, КЛ НН и нов БКТП в махала „Бардуче”, по КК на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

6. Одобряване на проект на ПУП - ЧИ на плана за застрояване, засягащ УПИ VI-1142 –общ. и УПИ-V-838 в кв.74 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

7. Одобряване на проект на ПУП - ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ I – Общински в кв.22 по плана на с. Медени поляни, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

8. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН с обща дължина от 140лм, достигащ до границата на ПИ 70648.170.2  в местността „Орлино”  по КК на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

9. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
30.05.2022 г.(понеделник) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
30.05.2022 г.(понеделник) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
30.05.2022 г.(понеделник) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
30.05.2022 г.(понеделник) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 60

Относно:  Приемане на общинска Програма за закрила на детето за 2022 г. на Община Сърница и Отчет по програма за закрила на детето за 2021 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема общинска Програма за закрила на детето за 2022 г. на Община Сърница и Отчет по програма за закрила на детето за 2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.05.2022г., Протокол №6, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0160/19.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 61

Относно:  Одобряване на проект на ПУП  - частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ XXV-1020 и  XVIIⅠ „Горско стопанство” в квартал 45 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Oдобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ XXV-1020 и XVIII „Горско стопанство” в квартал 45 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, в следния обхват:

 • Уличната регулация не се променя.
 • Дворищната регулация се променя, като северната регулационна линия на УПИ XXV-1020 в източната си част се премества с 1,25м. на юг, а в западната си част се премества с 1.25м. на север, така се образуват две взаимнозаменяеми предаваеми места с равни площи от 9 кв.м., с което общата площ и на двата парцела се запазва. След извършването на промяната урегулираните поземлени имоти са със следните параметри:

- УПИ XVIII „Горско стопанство” с площ от 3140 кв.м (придаваема площ от УПИ XVIII към УПИ XXV – 9 кв.м.);
- УПИ XⅩV-1020 „ЖС“ с площ от 641кв.м. (придаваема площ от УПИ XXV към УПИ XVIII – 9 кв.м.)

 • В плана за застрояване на УПИ XVIII „Горско стопанство“ са предвидени следните параметри:

- Височина на застрояване - максимум 3 етажа (10м.);
- Максимална плътност на застрояване 60%;
- Кинт 1.2;
- Минимално озеленяване 40%;
- Допуска се свързано застрояване между УПИ XVIII „Горско стопанство” и УПИ XⅩV-1020 „ЖС“;
- Запазват се съществуващите постройки в урегулирания поземлен имот.

 • В плана за застрояване на УПИ XⅩV-1020 „ЖС“ са предвидени следните параметри:

- Височина на застрояване - максимум 3 етажа (10м.);
- Максимална плътност на застрояване 60%;
- Кинт 1.2;
Минимално озеленяване 40%;
- Допуска се свързано застрояване между УПИ XVIII „Горско стопанство” и УПИ XⅩV-1020 „ЖС“;

 • Устройствената зона, в която ще попаднат новообразуваните УПИ-та, ще бъде „Жилищна, с преобладаващо застрояване с малка височина” (Жм)

2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.05.2022г., Протокол №6, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0163/23.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 62

Относно:  Предоставяне на разрешение за изработването на проект на подробен устройствен план - схема за трасе на ВЛ НН от същ. ТП1 до УПИ XII в кв. 20 по плана на с. Медени Поляни, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за  преминаване през общинска улица.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, ал.1 от ЗУТ и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Разрешава в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване на проект на ПУП - схема за трасе на ВЛ НН от същ. ТП1 до УПИ XII в кв. 20 по плана на с. Медени Поляни, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

- Трасето да се проектира с дължина 128м. и да засяга 240,15 кв.м. от улицата.
- Трасето да се предвиди да бъде въздушно, като започва от съществуващ трафопост, намиращ се в УПИ IV-общ., след което да продължи на запад до достигане на улица „Младост“ с о.т.№ 58-42-43 и да продължава по гореописаната улица в посока юг, като достигне до нов ел. стълб пред УПИ XI и XII в кв. 20 по плана на село Медени Поляни.
- Сервитутните ивици на трасето да бъдат по 1м. от двете страни или общо 2м., като се съобразят с действащата нормативна уредба.
- За изграждането на новопроектираното трасе да се предвиди поставянето на 5 нови стоманобетонни стълба.

4. Дава предварително съгласие за преминаване на въздушното трасе на електропровода през улица „Младост“ с о.т.№ 58-42-43 в с. Медени поляни – публична общинска собственост.

5. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.05.2022г., Протокол №6, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0164/23.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 63

Относно: Предоставяне на разрешение за изработването на проект на подробен устройствен план – схема за трасе за изграждане на КСН, КЛ НН и нов БКТП в махала „Бардуче”, по КК на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за  преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Разрешава изработването на проект на подробен устройствен план – схема за трасе за изграждане на КСН, КЛ НН и нов БКТП в махала „Бардуче”, по КК на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

 • От границата на ПИ 70648.132.210, където ще бъде изграден нов БКТП „Бардуче”,  да започне нова КЛ НН 1kv до нови КРШ1 и КРШ2,  да премине през  ПИ 70648.132.425 (публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”) и достигне до ПИ 70648.1.340 (публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”), в които ще попада КРШ2  в махала „Бардуче”, по КК на гр. Сърница, Община Сърница.

4. Дава предварително съгласие за преминаване на подземното трасе през имоти, публична общинска собственост ПИ 70648.132.425 (публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”) и ПИ 70648.1.340 (публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.05.2022г., Протокол №6, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0165/23.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

Относно:  Одобряване на проект на ПУП - ЧИ на плана за  застрояване, засягащ УПИ VI-1142 –общ. и УПИ-V-838 в кв.74 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – ЧИ на плана за застрояване, засягащ УПИ VI-1142 –общ. и УПИ-V-838 в кв.74 по плана на гр. Сърница, Община Сърница в следния обхват:

 • Променя се плана за застрояване на УПИ VI-1142 –общ. и УПИ-V-838 в кв.74 по плана на гр. Сърница, като се предвижда ново застроително петно в УПИ VI-1142 –общ. - свързано застрояване с част от УПИ V-838 и застрояване на гранична регулационна линия с улица „Римски път” (публична общинска собственост) за изграждането на постройки с височина до 1 етаж (гаражи).
 • Дължината на свързаното застрояване между УПИ VI-1142 –общ. и УПИ-V-838 е 7 метра, като в останалата част по граничната регулационна линия между двата парцела се предвижда свободно застрояване.
 • Дължината на застрояване на УПИ VI-1142 –общ. и УПИ-V-838 по граничната им регулационна линия с улица „Римски път” (публична общинска собственост) е 8 метра в частта, показана на проекта за изграждане на постройки с височина до 1 етаж (гаражи).
 • В плана за застрояване също така се предвижда ново застроително петно в УПИ VI-1142 –общ., свързано застрояване с част от УПИ V-838, със следните параметри:

- Височина на застрояване - максимум 3 етажа (10м.);
- Максимална плътност на застрояване 60% ;
- Кинт1.2;
- Минимално озеленяване 40%;

 • Ще се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и улица с изключенията, посочени по-горе.
 • За УПИ-V-838 застроителното петно остава непроменено, с изключение на параметрите за свързано застрояване и застрояване на гранична регулационна линия с улица „Римски път”, посочени по-горе.
 • Устройствената зона, в която ще попада новообразуваните парцели, е „За жилищно строителство“.

2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.05.2022г., Протокол №6, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0166/23.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

Относно:  Одобряване на проект на ПУП  - ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ I – Общински в кв.22 по плана на с. Медени поляни, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – план за частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ УПИ I – Общински в кв.22 по плана на с. Медени поляни, Община Сърница., в следния обхват:

 • Уличната и дворищната регулация не се изменят.
 • Променя се отреждането на парцела, като от УПИ I – Общински се преобразува в УПИ I - 201,202:
 • Площта на новообразувания УПИ I-201,202 е 682 кв.м.
 • В плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ I-201,202 в кв.22 по плана на с. Медени поляни, Община Сърница, свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от другите урегулирани имоти и през улиците.
 • Застроителното петно е със следните параметри:

- Височина на застрояване максимум 3 етажа (10м.);
- Максимална плътност на застрояване 60%;
- Кинт 1.2;
- Минимално озеленяване 40%.

 • Устройствената зона, в която ще попада новообразуваните парцели, е „За жилищно строителство“.

2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.05.2022г., Протокол №6, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0167/23.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

Относно:  Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод  КЛ НН с обща дължина от 140лм, достигащ до границата на ПИ 70648.170.2  в местността „Орлино”  по КК на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

1. Разрешава изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН с обща дължина от 140лм., достигащ до границата границата на ПИ 70648.170.2 в местността „Орлино” по КК на гр. Сърница, община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

 • Трасето да проектира да започва от МТТ до стълб №218.13.32 от ВЛ 20kV Доспат, който се намира в обхвата на местен път в ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост с НТП За местен път), преминава през  ПИ 70648.170.771 (частна собственост на инвеститора видно от Нотариален кат №76/20.08.2018г. с НТП  За селскостопански, горски и ведомствен път) и да достигне до границата на имота на инвеститора - ПИ 70648.170.2 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.
 • Дължината на проектното трасе следва да бъде 140лм.

4. Дава предварително съгласие за преминаване на подземното трасе през имот, публична общинска собственост ПИ 70648.141.419 (НТП За местен път).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 31.05.2022г., Протокол №6, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0168/23.05.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ