Заседание 30.06.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.06.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на Клетва на Новоизбраният Общински съветник в Общински съвет - Сърница.

2. Промяна в състава на постоянните комисии при Общински съвет Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС – Сърница

3. Промяна на вида на собствеността на общински имот – от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

4. Отмяна на Решение на ОбС – Сърница №34, прието с Протокол №6/31.03.2022 г., поради допусната техническа грешка, представляващо допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г. – Приложение 2-2022 г., и приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г. – Приложение 3-2022 г.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

5. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.174 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Реджеп Пиюков – Гл. спец.

6. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.175 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр .Сърница, Община Сърница.

Докл.: Реджеп Пиюков – Гл. спец.

7. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.173 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Реджеп Пиюков – Гл. спец.

8. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
29.06.2022 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
29.06.2022 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
29.06.2022 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
29.06.2022 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 67

Относно:  Промяна в състава на постоянните комисии при Общински съвет Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.38, ал.3 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Новоположилият клетва Общински съветник Реджеп Салих Осман да бъде член на следните постоянни комисии при Общински съвет Сърница:

- Комисията по Образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика;

- Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

2. Възлага изпълнението на настоящото решение на председателя на Общински съвет Сърница и председателите на Комисията по Образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика и Комисия за противодействие на корупцията и за отмяна на незаконно придобито имущество при Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.06.2022г., Протокол №7, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0188/20.06.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 68

Относно:  Промяна на вида на собствеността на общински имот – от публична общинска собственост в частна общинска собственост

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

 1. Променя вида на собствеността на общински имот, представляващ УПИ XI-„Ветеринарна лечебница” в кв. №28 по плана на гр. Сърница, който е актуван с АПОС №25/23.02.2017 г. – от публична общинска собственост в частна общинска собственост поради отпадане на функциите му за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница, след влизането в законна сила на настоящото решение, да разпореди съставянето на Акт за частна общинска собственост за УПИ XI-„Ветеринарна лечебница” в кв. №28 по плана на гр. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.06.2022г., Протокол №7, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0186/17.06.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 69

Относно:  Отмяна на Решение на ОбС – Сърница №34, прието с Протокол №6/31.03.2022 г., поради допусната техническа грешка, представляващо допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г. – Приложение 2-2022 г., и Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г. – Приложение 3-2022 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.1Зг от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Отменя Решение №34, прието с Протокол №6 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Сърница за допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо - Приложение 2-2022 неразделна част от решението, поради допусната техническа грешка.
 2. Приема Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо - Приложение 3- 2022, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.06.2022г., Протокол №7, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0169/20.06.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70

Относно:  Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план  за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.174 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1, изр. второ от ЗУТ и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

 1. Одобрява представения проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.174 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
 • Трасето започва от съществуващ трафопост „ТП Ретранслатор”, който се намира в ПИ 70648.1.650 в местност „Голяма и Малка Крушици”, след което минава през ПИ 70648.141.419 - общинска публична собственост с НТП За местен път, преминава през ПИ 70648.141.176 – частна собственост, с НТП За местен път и завършва с ново разпределително табло на границата на ПИ 70648.141.174 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница, собственост на възложителя.
 • Дължината на трасето е  345м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), за електрозахранване достигащ до границата на ПИ 70648.141.174 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН),  за електрозахранване достигащ до границата на ПИ 70648.141.174 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 3. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.06.2022г., Протокол №7, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0191/21.06.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 71

Относно:  Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план  за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.175 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1, изр. второ от ЗУТ  и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

 1. Одобрява представения проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.175 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
 • Трасето започва от съществуващ трафопост „ТП Ретранслатор”, който се намира в ПИ 70648.1.650 в местност „Голяма и Малка Крушици”, след което минава през ПИ 70648.141.419 - общинска публична собственост с НТП За местен път, преминава през ПИ 70648.141.176 – частна собственост, с НТП За местен път и завършва с ново разпределително табло на границата на ПИ 70648.141.175 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница, собственост на възложителя.
 • Дължината на трасето е  345м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), за електрозахранване достигащ до границата на ПИ 70648.141.175 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН),  за електрозахранване достигащ до границата на ПИ 70648.141.175 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 3. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.06.2022г., Протокол №7, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0192/21.06.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

Относно:  Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план  за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.173 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, изр. трето от ЗУТ  и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

 1. Одобрява представения проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.141.173 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
 • Трасето започва от съществуващ трафопост „ТП Ретранслатор”, който се намира в ПИ 70648.1.650 в местност „Голяма и Малка Крушици”, след което минава през ПИ 70648.141.419 - общинска публична собственост с НТП За местен път, преминава през ПИ 70648.141.176 – частна собственост, с НТП За местен път и завършва с ново разпределително табло на границата на ПИ 70648.141.173 в местност „Голяма и Малка Крушици” по КК на земеделските земи на гр. Сърница, собственост на възложителя.
 • Дължината на трасето е  345м.
 • Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН), за електрозахранване достигащ до границата на ПИ 70648.141.173 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН),  за електрозахранване достигащ до границата на ПИ 70648.141.173 в местността „Голяма и Малка Крушици” по КК на  гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 3. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.06.2022г., Протокол №7, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0193/21.06.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73

Относно:  Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ VIII – Общински, с площ от 701 кв.м., находящ се в кв. №65 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №793/31.05.2022 г. на Община Сърница – на собственика на законно построената върху нея сграда – *** *** *** 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Община Сърница, постъпило Заявление от *** *** ***  с вх. №СР-0632/18.02.2022 г. на Община Сърница и в изпълнение на Решение на ОбС – Сърница за допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо – Приложение 3-2022 и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ VIII – Общински, с площ от 701 кв.м., находящ се в кв. №65 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №793/31.05.2022 г. на Община Сърница – на собственика на законно построената върху нея сграда – *** *** ***
  В УПИ VIII, в кв. №65 по плана на гр. Сърница има реализирано от *** *** *** отстъпено право на строеж (ОПС), съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 05.10.1990 г., като в имота има построена двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП – 98 кв.м. и РЗП – 196 кв.м., съгласно Строително разрешение №84/23.11.1990г.

  *** *** ***  и съпругата му *** *** ***  продават 2МЖ със ЗП – 98 кв.м. и РЗП – 196 кв.м. на *** *** ***  , съгласно Н.А. за покупко-продажба на недвижим имот №199, Том III, Н. Дело №1454/08.10.1996 г.
 1. Определя продажна цена на имота в размер на – 8 482 /осем хиляди четиристотин осемдесет и два лева/ лв. без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.06.2022г., Протокол №7, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0194/28.06.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

Относно: Даване на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – ЧИ на план за  регулация, засягащ УПИ II-465 в кв.25А по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант І:

 1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ II-465 в кв.25А по плана на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Уличната регулация на ул. „Дъбраш“ да се промени в частта с о.т 176- като регулационната линия мине по реализираната на място подпорна стена и новообразувани ПИ 1539 – общински. Така в най-тясната си част ул. „Дъбраш“ ще бъде с ширина 8,60 метра по регулационния план на гр. Сърница.
 • Да се променя отреждането на урегулирания поземлен имот, като от УПИ II-465 да се промени на УПИ ⅠⅠ-1199;1539.
 1. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.06.2022г., Протокол №7, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0195/28.06.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ