Заседание 28.07.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.07.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2021 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2021 г. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2021 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. Счетоводител

2. Отчет за дейността на Общински Съвет – Сърница и неговите комисии за периода – 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

3. Отчет за изпълненията на решенията на Общински съвет – Сърница за периода от 01.01.2022г. – 30.06.2022г.

Докл.: Н. Кисьова – Секретар

4. Определяне на средищни училища от Община Сърница през учебната 2022-2023г.

Докл.: Д. Пашова- Гл. спец. ОКСД

5. Определяне на защитените училища от Община Сърница през учебната 2022-2023г.

Докл.: Д. Пашова- Гл. спец. ОКСД

6. Определяне на защитена детска градина от Община Сърница през учебната 2022-2023г.

Докл.: Д. Пашова- Гл. спец. ОКСД

7. Вземане на решения за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4 – годишните деца на територията на Община Сърница за учебната 2022-2023г.

Докл.: Д. Пашова- Гл. спец. ОКСД

8. Приемане на общинска Програма за превенция на наркотични зависимости за 2022-2023г. на Община Сърница и Отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2021-2022г.

Докл.: Д. Пашова- Гл. спец. ОКСД

9. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ I-552 – Общински, с площ от 901 кв.м., находящ се в кв. №28 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

10. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод, достигащ до границата на ПИ с идентификатор №70648.170.2, м. ”Орлино”, землище на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Реджеп Пиюков – Гл. спец. ТСУ

11. Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 1199 и нов ПИ 1539-общ., в кв.25А  по план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Реджеп Пиюков – Гл. спец. ТСУ

12. Приемане на изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз на Община Сърница към 30.06.2022 година и информация за извършените промени по бюджета на Община Сърница през периода от 01.01.2022 до 30.06.2022 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. Счетоводител

13. Определяне на минимални цени за продажба и пределни цени за добив на дървесина в гори общинска собственост през 2022 г.

Докл.:  А. Кисьов – Гл. спец ЗГЕ

14. Възлагане изпълнението на дейности в горски територии – Общинска собственост и продажба на дървесина в горски територии – Общинска собственост през 2022 година.

Докл.:  А. Кисьов – Гл. спец ЗГЕ

15. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
27.07.2022 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
27.07.2022 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
27.07.2022 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
27.07.2022 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 75

Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2021 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2021 г. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2021 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема:

1. Годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2021 година, както следва:

1.1. По прихода – 6 920 687 лева, разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 4 519 834 лева;

1.1.2. За местни дейности 2 400 853 лева;

1.2. По разхода – 6 920 687 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение от № 1, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 4 519 834 лева;

1.2.2. За местни дейности 2 400 853 лева.

2. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – КСФ за 2021 година, съгласно Приложение № 2 и по проекти съгласно Приложение №2.1, Приложение №2.2, Приложение №2.3, Приложение №2.4, Приложение №2.5, Приложение №2.6, Приложение №2.7, Приложение №2.8, Приложение №2.9, Приложение №2.10 и Приложение №2.11.

3. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – РА за 2021 година, съгласно Приложение № 3 и по проекти съгласно Приложение №3.1, Приложение №3.2, Приложение №3.3 и Приложение №3.4.

4. Отчет на изпълнението на чуждите средства, съгласно Приложение №4.

5. Отчет за изпълнението на капиталовата програма за 2021 година заедно с извършените промени, съгласно Приложение № 5.

6. Приема отчет за изпълнението на бюджета за кметство с. Побит камък, съгласно Приложение №6 и отчет за изпълнението на бюджета за кметство с. Медени поляни, съгласно Приложение №7.

7. Отчет за дълга на община Сърница за 2021 година, съгласно Приложение №8.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0187/17.06.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 76

Относно: Отчет за дейността на Общински Съвет – Сърница и неговите комисии за периода – 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

На основание: чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сърница и взаимодействието му с общинската администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0215/13.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 77

Относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 

На основание: чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0216/14.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78

Относно: Определяне на средищни училища от Община Сърница през учебната 2022-2023г.

На основание: чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ПМС 128/29.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на средищни училища и детски градини и условия за тяхното допълнително финансиране и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Разрешава да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, училище СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница да остане в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2022/2023 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0217/14.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79

Относно: Определяне на защитените училища от Община Сърница през учебната 2022 – 2023 година.

На основание: чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ПМС 121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитени училища и детски градини и условия за тяхното допълнително финансиране и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Разрешава да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, училищата:

 • СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница;
 • ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Побит камък;
 • ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни;

Да останат в списъка на защитените училища в Република България през учебната 2022/2023 г.  

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0218/14.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 80

Относно: Определяне на защитена детска градина от Община Сърница през учебната 2022-2023г.

На основание: чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ПМС 121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитени училища и детски градини и условия за тяхното допълнително финансиране и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Разрешава да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, Детска градина „Мир“ да остане в списъка на защитените детски градини в Република България през учебната 2022/2023 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0219/14.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 81

Относно: Вземане на решения за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4 – годишните деца на територията на Община Сърница за учебната 2022-2023г.

На основание: чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §16 от ЗПУП и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Въвежда задължително предучилищно образование на 4 – годишните деца на територията на Община Сърница за учебната 2022-2023г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0220/14.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 82

Относно: Приемане на общинска Програма за превенция на наркотични зависимости за 2022-2023г. на Община Сърница и Отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2021-2022г.

На основание: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема общинска Програма за превенция на наркотични зависимости за 2022-2023г. на Община Сърница и приема отчета по програма за превенция на наркотични зависимости за 2021-2022г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0221/14.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 83

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ I-552 – Общински, с площ от 901 кв.м., находящ се в кв. №28 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ I-552 – Общински, с площ от 901 кв.м., находящ се в кв. №28 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №794/01.02022 г. на Община Сърница – на собственика на законно построената върху нея сграда – *** *** ***
В УПИ I, в кв. №55, по обезсиления плана на гр. Сърница от 1976 г., идентичен с част от УПИ I-552-общ. в кв. №28 по сега действащия план на гр. Сърница от 1983 г., съгласно Удостоверение за идентичност и описание на имот с изх. №ТСУ-0525/19.05.2022 г. на Община Сърница, има реализирано от *** *** ***отстъпено право на строеж (ОПС), съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 27.05.1971 г., като в имота има законно построена едноетажна масивна жилищна сграда със ЗП – 86 кв.м. и РЗП – 86 кв.м., съгласно Строително разрешение №27/30.06.1975 г., която сграда *** *** *** придобива по давностно владение, съгласно Н. А. за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка – придобит чрез давностно владение с №21, Том I, рег. №112, Н. Дело №21/07.02.2022 г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 9 010 /девет хиляди и десет лева/ лв. без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0222/14.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 84

Относно: Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на  ПИ 1199  и нов ПИ 1539-общ., в кв.25А  по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал,1 т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.6, ал.1 и ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за допълване на кадастралния план на гр. Сърница с нов поземлен имот 1539-общ.  и попълването на верни имотни граници на ПИ 1199 в квартал 25А по план на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, кмета на Община Сърница, да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имотите.
 3. Определя вида собственост на новообразувания поземлен имот 1539-общ. в частна общинска собственост съобразно чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост, като задължава кмета на Община Сърница да състави акт за частна общинска собственост.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 11 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0225/21.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 85

Относно: Приемане на изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз на Община Сърница към 30.06.2022 година и информация за извършените промени по бюджета на Община Сърница през периода от 01.01.2022 до 30.06.2022 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.4, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.8 от Наредбата за командировките в страната, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема изпълнението на бюджета на Община Сърница към 30.06.2022 г., съгласно Приложение №1.
 2. Приема изпълнението на средствата от Европейския съюз - КСФ на Община Сърница към 30.06.2022 г., съгласно Приложение №2.
 3. Приема изпълнението на средствата от Европейския съюз - РА на Община Сърница към 30.06.2022 г., съгласно Приложение №3.
 4. Приема информация за извършени промени по бюджета на Община Сърница към 30.06.2022 г. и актуализирано разпределение на бюджета към 30.06.2022 г., съгласно Приложение №1.
 5. Приема разходите за командировки в страната на Кмета на Община Сърница за второто тримесечие на 2022 година в размер на 250 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 12 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0226/21.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 86

Относно: Определяне на минимални цени за продажба и пределни цени за добив на дървесина в гори общинска собственост през 2022 г.

На основание: чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.112 и чл.113 от Закона за горите, чл.5, ал.1 и ал.3 и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Утвърждава и приема ценоразпис, представляващ Приложение №1, неразделна част от настоящото решение, за:

1.1. Определени цени за добив на дървесина до временен склад;

1.2. Минимални цени за продажба на добита дървесина;

1.3. Минимални цени за продажба на стояща дървесина на корен.

2. Определя коефициент на плътност за бял бор 0.60м3, коефициент за плътност на смърч 0.60м3 и коефициент за пространсвен кубик.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Допускането на предварително изпълнение се налага поради необходимостта да се осигури защита на особено важни общински интереси, свързани със законосъобразното и целесъобразното провеждане на процедурите по Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти. Предвид необходимостта от осъществяване на сечта в горските територии – общинска собственост във възможно най-кратки срокове и предвид осигуряване на законосъобразността на процедурата, е необходимо допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 13 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0227/21.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87

Относно: Възлагане изпълнението на дейности в горски територии общинска собственост и продажба на дървесина в горски територии общинска собственост през 2022г.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.111 и чл.112 от Закона за горите, във връзка с чл.5, ал.1 и ал.3, чл.10, ал.1, чл.12, ал.1, чл.27, ал.1, т.3, чл.49, ал.1, чл.66, ал.1 и чл.71 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл.60, ал.1 от АПК и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Вариант II

1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да извърши продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с тайно наддаване /конкурс/ за обектите:

1.1. Обект I – Медени поляни с начална тръжна цена 39 287.44 лв. без ДДС;

1.2. Обект II – Сърница с начална тръжна цена 25 905.98 лв. без ДДС;

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение:

Мотиви за предварително изпълнение:

Допускането на предварително изпълнение се налага поради необходимостта да се осигури защита на особено важни общински интереси, свързани със законосъобразното и целесъобразното провеждане на процедурите по Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти. Предвид необходимостта от осъществяване на сечта в горските територии – общинска собственост във възможно най-кратки срокове е необходимо да се допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, точка 14 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0228/21.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 88

Относно: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на Кмет на Община Сърница и Кметовете на Кметства в Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.5, във връзка с чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и ал.5, ал.16 от Постановление №67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства и кмет на община Сърница, считано от 01.08.2022 г., както следва:

№ по ред Наименование на длъжността и населеното място Размер на основната месечна заплата
1 Кмет на Община Сърница 3 960.00 лева
2 Кмет на кметство с. Побит камък 1 518.00 лева
3 Кмет на кметство с. Медени поляни 1 518.00 лева

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Сърница.

3. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Сърница.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от 01.08.2022 година.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, обнародван в ДВ бр.18 от 04.03.2022 година се увеличава размера на заплатите на кметове на общини с 12.5% спрямо 2021 година. Към момента на гласуване на настоящето решение не е увеличаван размера на заплатите на кметовете и поради тази причина предлагам решението да влезе в сила от 01.08.2022 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.07.2022г., Протокол №8, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0232/27.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ