Заседание 10.08.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 10.08.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализация на бюджета на община Сърница за 2022 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2022 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. Счетоводител

2. Дофинансиране на СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Сърница.

Докл.: И. Църенски – Гл. Счетоводител

3. Промяна на броя на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Сърница от 10 на 20 от 01.09.2022г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

4. Промяна в числеността на Общинска администрация Сърница.

Докл.: Н. Кисьова – Секретар

5. Поправка на допусната техническа грешка в Решение №87, прието с Протокол №8 от 28.07.2022г. на Общински съвет Сърница.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец ЗГЕ

6. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод, достигащ до границата на ПИ с идентификатор №70648.170.2, м. ”Орлино”, землище на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Реджеп Пиюков – Гл. спец. ТСУ

7. Кандидатстване на Община Сърница с проектно предложение за доизграждане и рехабилитация на участък от обходна улица „Доспатска“, гр. Сърница за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

8. Въпроси и питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 89

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2022 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2022 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.94, ал.3, чл.95 и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема актуализирана програма за капиталови разходи на Община Сърница, съгласно Приложение №1;

2. Увеличава приходната част на бюджета на Община Сърница с 39 000, както следва:

2.1. Параграф 13-01 „данък върху недвижимите имоти“ 2 000 лева;
2.2. Параграф 13-04 „данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ 15 000 лева;
2.3. Параграф 27-10 „технически услуги“ 15 000 лева;
2.4. Параграф 27-11 „административни услуги“ 5 000 лева;
2.5. Параграф 27-29 „други общински такси“ 1 000 лева;
2.6. Параграф 36-19 „други неданъчни приходи“ 1 000 лева.

3. Увеличава параграф 31-13 „получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)“ с 85 600 лева и разходен параграф 52-02 „придобиване на сгради“ в дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ с 85 600 лева.

4. Увеличава разходната част на бюджета на Община Сърница с 39 000, както следва:

4.1. Увеличава бюджетен параграф 52-02 „придобиване на сгради“ в дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ с 37 817 лева;
4.2. Увеличава бюджетен параграф 10-15 „материали“ в дейност 122 „общинска администрация“ 1 183 лева.

5. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2022 година:

5.1. Увеличава бюджетен параграф 52-02 „придобиване на сгради“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ със 30 034 лева;
5.2. Намалява бюджетен параграф 00-98 „резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в местна дейност 998 „Резерв“ с 30 034 лева;
5.3. Намалява бюджетен параграф 10-20 „външни услуги“ в местна дейност 122 „общинска администрация“ с 4 000 лева;
5.4. Увеличава бюджетен параграф 52-04 „транспортни средства в местна дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ с 4 000 лева.
5.5. Намалява бюджетен параграф 10-15 „материали“ в държавна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ с 2 149 лева;
5.6. Намалява бюджетен параграф 10-20 „външни услуги“ в държавна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ с 7 091 лева.
5.7. Увеличава бюджетен параграф 52-01 „придобиване на компютри и хардуер“ в държавна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ с 5 400 лева;
5.8. Увеличава бюджетен параграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в държавна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ с 3 840 лева;
5.9. Намалява бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 28 440 лева;
5.10. Намалява бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в дейност 322 „общообразователни училища“ с 845 лева;
5.11. Увеличавам бюджетен параграф 52-06 „изграждане на инфраструктурни проекти“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 4 380 лева;
5.12. Увеличавам бюджетен параграф 10-20 „външни услуги“ в дейност 122 „общинска администрация“ с 24 905 лева;
5.13. Увеличава приходен параграф 64-01 „получени трансфери“ с 7 500 лева;
5.14. Увеличава бюджетен параграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в местна дейност 311 „Детски градини“ с 6 560 лева.
5.15. Увеличава бюджетен параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 311 „Детски градини“ с 940 лева.

6. Възлага на Кмета на Община Сърница да отрази промените в бюджета на Община Сърница и в капиталовата програма на Община Сърница за 2022 година.

7. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Изграждане на гараж с работилница за общинска техника в УПИ I-281 "За паркинг" в град Сърница“е от изключителна важност за общината, тъй като с реализацията му ще се осигури гараж за придобития чрез дарение пожарен автомобил. Към настоящия момент Община Сърница не разполага с друго подходящо помещение, в което може да се паркира пожарния автомобил. Поради гореизброеното е от изключителна важност до края на летния сезон да бъде построен гараж, с което ще се реши проблема с паркирането на пожарния автомобил и техниката за зимно поддържане.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 10.08.2022г., Протокол №9, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0249/09.08.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 90

Относно: Дофинансиране на СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, Постановление на Министерски съвет № 31 от 17.03.2022 година, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница, чл.282, ал.24, т.3 от Закона за предучилищно и училищно образование и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за дофинансиране на бюджета на СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Сърница с до 16 000 лева. Средствата се предоставят за закупуване на късофокусни проектори.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Предвид наближаването на  новата учебна година е от изключително важно обществено значение да се осигурят своевременно необходимите средства за закупуването на късофокусни проектори за училището. Забавянето на финансирането би затруднило и ограничило в значителна степен дейността му предвид недостига на финансови средства от делегираните бюджети на училището, поради което същото не може със собствени средства да осигури нужното финансиране. Налице е опасност от затрудняване на нормалното функциониране и осъществяване на дейността на училището, както и на учебния процес.

 1. Възлага на Кмета на Община Сърница изпълнението на всички законосъобразни действия по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 10.08.2022г., Протокол №9, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0250/09.07.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 91

Относно: Промяна на броя на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Сърница от 10 на 20 потребителя от 01.09.2022г.

На основание: чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за промяна на броя на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа” в Община Сърница от 10 на 20 считано от 01.09.2022г ., която се финансира от държавния бюджет.
 2. Параметри на услугата по т.1, които са финансово обезпечени със Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г.

- Вид: Асистентска подкрепа
- Профил : Специализирана социална услуга
- Адрес: гр. Сърница, ул. „Свобода”20
- Брой потребители: 20

 1. Параметрите по т.2 подлежат на съответно актуализиране при съобразяване на Закона за държавния бюджет на Република България за всяка следваща календарна година.
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме необходимите действия по администриране на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 10.08.2022г., Протокол №9, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0251/09.08.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 92

Относно: Промяна в числеността на Общинска администрация Сърница.

На основание: чл.15, ал.1, чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.93 , ал.1 и ал.2 от Закона за социалните услуги и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява числеността на Общинска администрация – Сърница, съгласно Приложение №1.
 2. Възлага на Кмета на общината да приведе длъжностното разписание, съгласно одобрената численост.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 10.09.2022г., Протокол №9, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0252/09.08.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 93

Относно: Поправка на допусната техническа грешка в Решение №87, прието с Протокол №8 от 28.07.2022г. на Общински съвет Сърница.

На основаниечл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

чл.112 и чл.113 от Закона за горите, чл.5, ал.1 и ал.3 и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл.62, ал.1 от АПК и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Допуска поправката на техническите грешки в Решение №87, прието с Протокол №8 от 28.07.2022г. на Общински съвет Сърница, приложение „Обект №2 – Сърница, както следва:

1.1. Отдел 272, подотдел „ц”, се заменя с отдел 272, подотдел „м”
1.2. Отдел 272, подотдел „и”, се заменя с отдел 273, подотдел „и”

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Допускането на предварително изпълнение се налага поради необходимостта да се осигури защита на особено важни общински интереси, свързани със законосъобразното и целесъобразното провеждане на процедурите по Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти. Предвид необходимостта от осъществяване на сечта в горските територии - общинска собственост във възможно най – кратки срокове и предвид осигуряване на законосъобразността на процедурата, е необходимо допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 10.08.2022г., Протокол №9, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0253/09.08.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 94

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод, достигащ до границата на ПИ с идентификатор №70648.170.2, м. ”Орлино”, землище на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод с обща дължина 256 л. м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.170.2  в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Трасето да започва от съществуващ водопровод АЦ 125/150 към каптаж „ДЗС”, преминаващ през водосток пресичащ ПИ 70648.141.419,  след което продължава в посока на изток по  същият имот 70648.141.419 – публична общинска собственост (с НТП За местен път), достига до съществуващ водосток с координати  т.13.     793  377663.810, преминава по него в посока юг и продължава отново на изток като достига и преминава през ПИ 70648.170.771 – собственост на възложителя с НПТ за селскостопански, горски, ведомствен път  и да достига до нова водомерна шахта на границата на ПИ с кадастрален номер 70648.170.2.
 • Дължината на проектното трасе да бъде 256 л. м.
 • Сервитутните ивици на трасето са съобразени с действащата нормативна уредба.
 1. Изразява предварително съгласие за прокарване за трасето на новия подземен водопровод през имот ПИ с идентификатор 70648.141.419 - публична общинска собственост с НТП За местен път.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 10.08.2022г., Протокол №9, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0254/09.08.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 95

Относно: Кандидатстване на Община Сърница с проектно предложение за доизграждане и рехабилитация на участък от обходна улица „Доспатска“, гр. Сърница за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава Община Сърница да кандидатства с проектно предложение за доизграждане и рехабилитация на участък от обходна улица „Доспатска“, гр. Сърница, с максимален размер на финансиране до левовата равностойност на 1 000 000 евро и интензитет на финансиране 100%, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.;
 2. Удостоверява, че дейностите, включени в проектното предложение за доизграждане и рехабилитация на участък от обходна улица „Доспатска“, гр. Сърница, съответстват на План за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год., Приоритет №2 – Устойчиво и балансирано развитие на територията с оглед опазване на околната среда, Мярка №2.2 – Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоарни площи, съоръженията и принадлежностите към тях, както и улично осветление;
 3. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаните точки.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 10.08.2022г., Протокол №9, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0256/09.08.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ