2022-09/Заседание 29.09.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.09.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо – Приложение 4-2022, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. специалист ОС

2. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Патронажна грижа + в община Сърница“, Административен договор за БФП №BG05M9OP001-6.002-0041-C01, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. специалист  ЕПСП

3. Възлагане на услуга от общ икономически интерес по Административен договор за БФП №BG05M9OP001-6.002-0041-C01 „Патронажна грижа + в община Сърница“, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. специалист  ЕПСП

4. Приемане на проектобюджета на Община Сърница за 2023 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 и 2025 година в частта местни дейности.

Докл.: И. Църенски – Гл. Счетоводител

5. Одобряване на проект на ПУП - схема за трасе за изграждане на КСН, КЛ НН и нов БКТП в м. „Бардуче”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: М. Фере - Гл. Спец. "ТСУ"

6. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия – 20 Kv. и нов трафопост тип БКТП за захранване на ПИ №70648.122.111 в местност „Хановете”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере - Гл. Спец. "ТСУ"

7. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
28.09.2022 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
28.09.2022 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
28.09.2022 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
28.09.2022 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 96

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо – Приложение 4-2022, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, и във връзка с  чл. 13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо – Приложение 4-2022, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС  №0266/08.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 97

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Патронажна грижа + в община Сърница“, Административен договор за БФП №BG05M9OP001-6.002-0041-C01, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие за финансиране на с бюджетни средства на проект „Патронажна грижа + в община Сърница“, Административен договор за БФП №BG05M9OP001-6.002-0041-C01, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год., които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 12 085,92 лв. с ДДС (дванадесет хиляди осемдесет и пет лева и 92 ст.), представляващи 100% от разходите, необходими за изпълнение на Компонент 3.

2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем: финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект „Патронажна грижа + в община Сърница“, Административен договор за БФП №BG05M9OP001-6.002-0041-C01, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0267/13.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 98

Относно: Възлагане на услуга от общ икономически интерес по Административен договор за БФП №BG05M9OP001-6.002-0041-C01 „Патронажна грижа + в община Сърница“, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Общински съвет – Сърница възлага изпълнението на услугата от общ икономически интерес по Административен договор за БФП №BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в община Сърница“, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. на Дирекция „Административно обслужване и местно развитие” към Общинска администрация – Сърница за период от 6 месеца;
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише заповед за възлагане на услугата от общ икономически интерес по Административен договор за БФП №BG05M9OP001-6.002-0041 „Патронажна грижа + в Община Сърница“, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. за изпълнение от Дирекция „Административно обслужване и местно развитие” към Общинска администрация – Сърница;
 3. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законово допустими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0268/13.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 99

Относно: Приемане на проектобюджета на Община Сърница за 2023 година и актуализирана бюджетна прогноза  за 2024 и 2025 година в частта месни дейности.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 83 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема проектобюджета на Община Сърница за 2023 година и актуализирана бюджетна прогноза  за 2024 и 2025 година в частта месни дейности, съгласно Приложение № 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0269/13.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 100

Относно: Одобряване на проект на ПУП - схема за трасе за изграждане на КСН, КЛ НН и нов БКТП в м. Бардуче”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на  съгласие за  преминаване през общински път.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1, изр. трето и чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Одобрява представения проект на ПУП – схема за трасе за изграждане на КСН, КЛ НН и нов БКТП в м. Бардуче”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Съгласно одобрения проект на ПУП:

 • Предвидено е изграждане на нов подземен кабел 20kv от съществуваща КЛ 20kv, който е в обхват на ПИ 70648.132.431, представляващ публична държавна собственост с НТП За път от републиканската пътна мрежа, след което се предвижда трасето да пресече ПИ 132.431 чрез хоризонтален сондаж, след което трасето продължава през ПИ 70648.132.430, представляващ публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път” и достига до границата на ПИ 70648.132.210, в които ПИ ще се  изгражда нов БКТП „Бардуче”. Видно от Нотариален акт №141/06.04.2022г., е учредено право на строеж за изграждане на енергиен обект, представляващ бетонен трансформаторен пост със застроена площ 6,10 кв.м., като са учредени също така и право на преминаване и право на прокарване на електропровода през същият имот.
 • От границата на ПИ 70648.132.210, където ще бъде изграден нов БКТП „Бардуче”, започва нова КЛ НН 1kv до нови КРШ1 и КРШ2, преминава през ПИ 70648.132.425, представляващ публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път” и достига до ПИ 70648.1.340, представляващ публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”, в който ще попада КРШ2.
 • Сервитутните ивици на обекта са съобразени с действащата нормативна уредба.
 • Подробният устройствен план се одобрява и следва да се приложи съобразно условията, изрично посочени в Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона, издадено от Областно пътно управление Пазарджик с техен № РСПП-21/17.08.2022г., в предвид обстоятелството, че разработката засяга имот публична държавна собственост - ПИ 70648.132.431 с НТП за път от републиканската пътна мрежа.

3. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – схема за трасе за изграждане на КСН, КЛ НН и нов БКТП в м. Бардуче”, землището на гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – схема за трасе за изграждане на КСН, КЛ НН и нов БКТП в м. Бардуче”, землището на гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

6. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0282/21.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 101

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план  за трасе на нов подземен електропровод, кабелна линия – 20 Kv. и нов трафопост тип БКТП за захранване на ПИ №70648.122.111 в местност „Хановете”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1, изр. трето от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Одобрява представения проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия – 20 Kv. и нов трафопост тип БКТП за захранване на ПИ №70648.122.111 в местност „Хановете”, в землището на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Съгласно одобрения проект на ПУП:
 • Трасето започва от съществуваща КЛ 20 Kv БКТП „Михайлов” – БКТП „Изгорял кантон”, находяща се в североизточната част на ПИ 70648.122.262, представляващ държавна публична собственост с НТП За път от републиканската пътна мрежа, след което преминава през ПИ 70648.122.262 чрез хоризонтален сондаж и достига до УПИ CXX-111 – „За ТП” собственост на „ДОСПАТЛЕС 2000” АД. Видно от Нотариален акт №158 от 12.11.2020г., в който има учредено право на строеж на „Електроразпределение – ЮГ” ЕАД за изграждане на енергиен обект, представляващ бетонен комплектен трансформаторен пост, видно от Нотариален акт №57 от 15.02.2022г.
 • Сервитутните ивици на трасето са по 50см. от двете страни или общо 1м., което е съобразено с действащата нормативна уредба.
 • Подробният устройствен план се одобрява и следва да се приложи съобразно условията, изрично посочени в Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона, издадено от Областно пътно управление Пазарджик с техен № РСПП-22/17.08.2022г., в предвид обстоятелството, че разработката засяга имот публична държавна собственост - ПИ 70648.122.262 с НТП За път от републиканската пътна мрежа.
 1. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия – 20 Kv. и нов трафопост тип БКТП за захранване на ПИ №70648.122.111 в местност „Хановете”, землището на гр. Сърница, Община Сърница, през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия – 20 Kv. и нов трафопост тип БКТП за захранване на ПИ №70648.122.111 в местност „Хановете”, землището на гр. Сърница, Община Сърница. през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.
 3. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0283/21.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 102

Относно: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост, представляващ УПИ II - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №7, по плана на с. Побит камък, целия с площ от – 487 кв.м., съгласно АЧОС №869/17.08.2022 г. на Община Сърница, като Община Сърница продава своите 4/6 идеални части от горецитирания имот на – *** *** ***, ЕГН *** – съсобственик в него с 1/6 идеална част, съгласно Н. А. за дарение на недвижим имот №123, том. II, рег. №4283, дело №306 от 04.09.2019 г. Продажната цена на имота, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител към м. септември 2022 г. е в размер на 2 763 (две хиляди седемстотин шестдесет и три) лв. без ДДС, а данъчната оценка за 2022 г. е в размер на 946,70 лв. /деветстотин четиридесет и шест лева и седемдесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от приложение №2 към ЗМДТ с изх. №6312000730/17.08.2022 г.

На основание На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2, ал. 3 и чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и постъпило Заявление с вх. №СР-2576/02.08.2022 г. от *** *** ***, и в изпълнение на Решение за допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г. на ОбС – Сърница, представляващо – Приложение 4-2022 и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Дава съгласие за:

 1. Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост, представляващ УПИ II - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №7, по плана на с. Побит камък, целия с площ от – 487 кв.м., съгласно АЧОС №869/17.08.2022 г. на Община Сърница, като Община Сърница продава своите 4/6 идеални части от горецитирания имот на – *** *** ***, ЕГН *** – съсобственик в него с 1/6 идеална част, съгласно Н. А. за дарение на недвижим имот №123, том. II, рег. №4283, дело №306 от 04.09.2019 г.
 2. Определя продажна цена на имота в размер на – 2 763 (две хиляди седемстотин шестдесет и три) лв. без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по прекратяване на съсобствеността и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0288/27.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 103

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ XI – Ветеринарна лечебница – (имот 550), с площ от 896 кв.м., находящ се в кв. №28 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №862/11.08.2022 г. на Община Сърница – на собственика на построената върху нея сграда – „ХАВАЛЕ” ООД, с ЕИК 200278756, представлявано от *** *** ***, като съгласно Договор за продажба чрез електронен търг на имот – частна държавна собственост №Д-12/09.05.2022 г., вписан в Служба по вписванията гр. Велинград с вх. рег. №1262/09.05.2022 г., Акт №140, Том – V, Дв. вх. №1262 – „ХАВАЛЕ” ООД е собственик на двуетажна масивна сграда (един етаж в скат), с обща застроена площ от 165 кв.м., построена в горецитирания имот.

Продажната цена на имота към месец август 2022 г., съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител е в размер на 12 180 /дванадесет хиляди сто и осемдесет лева/ лв. без ДДС, а данъчната оценка на имота към 2022 г. е в размер на 3 544,60 лв. (три хиляди петстотин четиридесет и четири лева и шестдесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000658/03.08.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и ал. 9 от НРПРУОИ на Община Сърница, постъпило Заявление от „ХАВАЛЕ” ООД с вх. №СР-2800/22.08.2022 г. на Община Сърница и в изпълнение на Решение на ОбС – Сърница за допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо – Приложение 4-2022 и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ XI – Ветеринарна лечебница – (имот 550), с площ от 896 кв.м., находящ се в кв. №28 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №862/11.08.2022 г. на Община Сърница – на собственика на построената върху нея сграда – „ХАВАЛЕ” ООД, с ЕИК 200278756, представлявано от *** *** ***, съгласно Договор за продажба чрез електронен търг на имот – частна държавна собственост №Д-12/09.05.2022 г., вписан в Служба по вписванията гр. Велинград с вх. рег. №1262/09.05.2022 г., Акт №140, Том – V, Дв. вх. №1262 – „ХАВАЛЕ” ООД е собственик на двуетажна масивна сграда (един етаж в скат), с обща застроена площ от 165 кв.м., построена в горецитирания имот.
 2. Определя продажна цена на имота в размер на – 12 180 /дванадесет хиляди сто и осемдесет лева/ лв. без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0289/27.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 104

Относно: Предварителен проект на Генерален план за организация на движението на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

  

 1. Изразява положително становище и одобрява представеният предварителен проект на Генерален план за организация на движението на Община Сърница.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница да предприеме последващи действия по съгласуване и приемане на одобрения предварителен проект по т.1 с ресорните институции и органи и изготвяне въз основа на предварителния проект на окончателен проект на Генерален план за организация на движението на Община Сърница, в съответствие с разпоредбите на Наредба №1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0290/27.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 105

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен довеждащ  водопровод АЦ ф200мм за питейна вода  от „КЕИ  МОСЛИЦКОТО” в ПИ 70648.310.137 и  резервоар в ПИ 70648.170.727 за водоснабдяване на хотел „МЕРДЖАН” в ПИ 70648.1.363 в местност „Орлино” в землището на гр. Сърница, община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1, изр. трето и чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Одобрява представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен довеждащ водопровод АЦ ф200мм за питейна вода  от „КЕИ  МОСЛИЦКОТО” в ПИ 70648.310.137 и резервоар в ПИ 70648.170.727 за водоснабдяване на хотел „МЕРДЖАН” в ПИ 70648.1.363 в местност „Орлино” в землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Съгласно одобрения проект на ПУП:

2.1. Трасето започва от съществуващ КЕИ „МОСЛИЦКОТО”, който попада в ПИ 70648.310.137 - частна държавна собственост с НТП, друг вид дърво производителна гора, преминава през ПИ 70648.170.176 (частна държавна собственост с НТП, друг вид дърво производителна гора, през ПИ 70648.170.177 - частна държавна собственост с НТП, друг вид дърво производителна гора, през ПИ 70648.170.727 - частна държавна собственост с НТП, друг вид дърво производителна гора, премивана и пресича ПИ 70648.141.419 - публична общинска собственост с НТП За местен път, преминава през ПИ 70648.1.407 – публична общинска собственост чрез хоризонтален сондаж с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и достига до крайната си точка – сграда (хотел „МЕРДЖАН”) в ПИ 70648.1.363 – частна собственост на възложителя.

2.2. Трасето започва от съществуващ КЕИ „МОСЛИЦКОТО”, който попада в ПИ 70648.310.137 - частна държавна собственост с НТП, друг вид дърво производителна гора и да премине през резервоар с обем 80м3, попадащ в ПИ 70648.170.727 - частна държавна собственост с НТП, друг вид дърво производителна гора, като за двата имота и съоръженията в тях е започната процедура по реда на чл.73,ал.1,т.1 от Закона за горите (процедурата за подробният устройствен план за тези имоти и съоръженията в тях не е приключила).

2.3. Имотите, предмет на разработката, се намират в м. Орлино, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2.4. Дължината на трасе е  204 лм.

2.5. Сервитутните ивици на трасето са съобразени с действащата нормативна уредба и Решение № ИАГ-9289/20.04.2022г. за изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии-частна държавна собственост, издадено от Изпълнителна агенция по горите

3. Разрешава преминаването на трасето на подземния довеждащ водопровод, съгласно одобрения проект на ПУП през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземен довеждащ водопровод съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен довеждащ  водопровод АЦ ф200мм за питейна вода  от „КЕИ  МОСЛИЦКОТО” в ПИ 70648.310.137 и  резервоар в ПИ 70648.170.727 за водоснабдяване на хотел „МЕРДЖАН” в ПИ 70648.1.363 в местност „Орлино” в землището на гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземния довеждащ водопровод през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

6. В съответствие с разпоредите на чл.63 от Закона за горите, одобреният подробен устройствен план се прилага след учредяване на сервитут от компетентният орган по чл.63 от Закона за горите за имотите държавна собственост, като за инвеститора възниква задължение да представи в Община Сърница договора за учредяването на сервитута след вписването му в служба по вписвания, който договор се прилага към преписката по одобряване на ПУП.

7. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0300/28.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 106

Относно: Одобряване на проект на ПУП - схема за трасе на ВЛ НН от същ. ТП1 до УПИ XII в кв.20 по плана на село Медени Поляни, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Дава съгласие и одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – схема за трасе на ВЛ НН от същ. ТП1 до УПИ XII в кв.20 по плана на село Медени Поляни, Община Сърница.

2. Съгласно одобрения проект на ПУП:

2.1. Трасето е предвидено да бъде въздушно, като започва от съществуващ трафопост намиращ се в УПИ IV-общ., след което да продължи на запад, като достигне до ул. Младост” и да продължи в сервитута ù на юг в о.т.№ 58-42-43, като достигне до нов ел. стълб пред УПИ XI и XII в кв.20 по плана на село Медени Поляни.

2.2. Дължината на трасето е  128м. и засяга 240,15 кв.м. от улицата.

2.3. Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба

3. Разрешава преминаването на въздушна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – схема за трасе на ВЛ НН от същ. ТП1 до УПИ XII в кв.20 по плана на село Медени Поляни, Община Сърница през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

4. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

5. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.09.2022г., Протокол №10, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0301/28.09.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ