Заседание 29.09.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.09.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо – Приложение 4-2022, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. специалист ОС

2. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Патронажна грижа + в община Сърница“, Административен договор за БФП №BG05M9OP001-6.002-0041-C01, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. специалист  ЕПСП

3. Възлагане на услуга от общ икономически интерес по Административен договор за БФП №BG05M9OP001-6.002-0041-C01 „Патронажна грижа + в община Сърница“, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. специалист  ЕПСП

4. Приемане на проектобюджета на Община Сърница за 2023 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 и 2025 година в частта местни дейности.

Докл.: И. Църенски – Гл. Счетоводител

5. Одобряване на проект на ПУП - схема за трасе за изграждане на КСН, КЛ НН и нов БКТП в м. „Бардуче”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: М. Фере - Гл. Спец. "ТСУ"

6. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод кабелна линия – 20 Kv. и нов трафопост тип БКТП за захранване на ПИ №70648.122.111 в местност „Хановете”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере - Гл. Спец. "ТСУ"

7. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
28.09.2022 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
28.09.2022 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
28.09.2022 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
28.09.2022 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ