2022-10/Заседание 27.10.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.10.2022 г. от 09:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021 – 2027 година.

Докл.: А. Кисьов – Гл. специалист ЗГЕ

2. Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сърница за периода 2021 – 2028 година.

Докл.: А. Кисьов – Гл. специалист ЗГЕ

3. Прекратяване на съсобственост в УПИ I-201,202 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №22, по плана на с. Медени поляни, като Община Сърница продава ПИ с пл. №202 – Общински, с площ от 158 кв.м., за който имот е отреден част от УПИ I-201,202 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №22, по плана на с. Медени поляни.

Докл.: А. Байрактар – Гл. специалист ОС

4. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2022 година – 30.09.2022 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2022 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. Счетоводител

5. Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2023г.

Докл.: Дж. Пашова – Гл. спец. ОКСД

6. Предоставяне на съгласие за одобряване на сътрудничество и побратимяване между Община Сърница и Община Османгази, гр. Бурса (Република Турция).

Докл.: Дж. Кисьова - Секретар

7. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
26.10.2022 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
26.10.2022 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
26.10.2022 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
26.10.2022 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 107

Относно: Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021-2027 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

1. Приема Общинска програма за опазване на околната среда, за периода 2021-2027 година, представляващ Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение;

2. Възлага на Кмета но Община Сърница да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0323/14.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 108

Относно: Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сърница за периода 2021-2028 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Отменя свое Решение №55, прието с Протокол №4 от 28.04.2022г.;
 2. Приема  Общинска програма за управление на отпадъците на Община Сърница за периода 2021-2028 година, представляващ Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение;
 3. Възлага на кмета но Община Сърница да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, точка 2 от дневния ред, по Вх. №СРОБС- 0324/14.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 109

Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-201,202 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №22, по плана на с. Медени поляни, като Община Сърница продава ПИ с пл. №202 – Общински, с площ от 158 кв.м., за който имот е отреден част от УПИ I-201,202 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №22, по плана на с. Медени поляни, съгласно АЧОС №870/19.08.2022 г., на *** *** ***, ЕГН *** – съсобственик в УПИ I-201,202 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №22, по плана на с. Медени поляни, като съгласно Н. А. за покупко-продажба на недвижим имот №136, том. II, рег. №4404, дело №317 от 12.09.2019 г., *** *** *** е собственик на ПИ с пл. №201, за който имот е отреден част от УПИ I-201,202 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №22, по плана на с. Медени поляни.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2, ал. 3 и чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и постъпило Заявление с вх. №СР-2654/10.08.2022 г. от *** *** ***, и в изпълнение на Решение за допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г. на ОбС – Сърница, представляващо – Приложение 4-2022 и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Дава съгласие за:

 1. Прекратяване на съсобственост в УПИ I-201,202 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №22, по плана на с. Медени поляни, като Община Сърница продава ПИ с пл. №202 – Общински, с площ от 158 кв.м., за който имот е отреден част от УПИ I-201,202 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №22, по плана на с. Медени поляни, съгласно АЧОС №870/19.08.2022 г., на *** *** *** ЕГН *** – съсобственик в УПИ I-201,202 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №22, по плана на с. Медени поляни, като съгласно Н. А. за покупко-продажба на недвижим имот №136, том. II, рег. №4404, дело №317 от 12.09.2019 г., *** *** *** е собственик на ПИ с пл. №201, за който имот е отреден част от УПИ I-201,202 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №22, по плана на с. Медени поляни.
 2. Определя продажна цена на имота в размер на – 1 360 (хиляда триста и шестдесет) лв. без ДДС съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по прекратяване на съсобствеността и да сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0326/18.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 110

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2022 година – 30.09.2022 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2022 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2022 година – 30.09.2022 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница към 30.09.2022 година, съгласно Приложение № 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС-0327/18.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 111

Относно: Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Културен календар на Община Сърница за 2023г. във вида, в който е.

Приложение:

 1. Проект за Културен календар на Община Сърница за 2023г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0330/20.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№112

Относно: Предоставяне на съгласие за одобряване на сътрудничество и побратимяване между Община Сърница и Община Османгази, гр. Бурса (Република Турция).

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Разрешава сключването на споразумение за сътрудничество и побратимяване между Община Сърница и Община Османгази, гр. Бурса (Република Турция).
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише протокол и споразумение за сътрудничество с Община Османгази, гр. Бурса (Република Турция).
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

            Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

След съвместен диалог от двете страни, Община Сърница получи покана за посещение от Община Османгази, гр. Бурса на дата 28.10.2022г., на която двете администрации ще могат да обменят опит в местното самоуправление. Предвид така организираното посещение, е налице възможност за сключване споразумение за побратимяване между двете общини. То ще предостави възможност за осъществяването на съвместни проекти по програми за побратимени градове, обмяна на опит в културната и образователната сфера, както и в области, свързани с развитието на образованието, икономиката и туризма. Поради което се налага допускане на предварително изпълнение на настоящото решение поради причини, свързани с наличието на сериозни предпоставки за затруднение при изпълнението му ако се забави допълнително във времето сключването на споразумението за побратимяване между двете общини.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС 0331/20.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 113

Относно: Кандидатстване на Община Сърница с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 год.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с кандидатстване на Община Сърница с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 год. и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Сърница да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 год.
 2. При сключване на АДБФП за изпълняване на проектните дейности по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 год., възлага изпълнението на услугата от общ икономически интерес на Дирекция „Административно обслужване и местно развитие“ към Общинска администрация – Сърница;
 3. При сключване на АДБФП за изпълняване на проектните дейности по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 год., упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише заповед за възлагане на услугата от общ икономически интерес за изпълнение от Дирекция „Административно обслужване и местно развитие“ към Общинска администрация – Сърница;
 4. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законово допустими действия във връзка с изпълнението на горе описаните точки.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- №0332/20.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 114

Относно: Искане за индексиране на цени по сключен договор за обществена поръчка.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

Приема Вариант ⅠⅠ:

 1. Не одобрява искане за индексиране на цени по сключен договор за обществена поръчка № ДЗОП-04/12.03.2021г. между Община Сърница и „Джерамис интернешънъл” ЕООД с предмет: Изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница”.
 2. Не осигурява допълнителни средства за индексирането на договора по т.1
 3. Не разрешава на Кмета на Община Сърница да сключи допълнително споразумение към договор за обществена поръчка № ДЗОП-04/12.03.2021г. между Община Сърница и „Джерамис интернешънъл” ЕООД за индексиране на цените на договора.

Мотиви за приемане на настоящото решение:

Предвид сложната икономическа обстановка в страната в следствие от редицата кризи в икономиката и енергетиката, поскъпването на цените на енергоизточниците и суровините и липсата на политическа и правна възможност за отпускането на допълнителни финансови средства към общините от държавния бюджет, местните общински бюджети са изключително уязвими откъм поемането на допълнителни финансови тежести. Такава финансова тежест за бюджета на Община Сърница определено представлява искането за индексиране на вече сключения договор за обществена поръчка № ДЗОП-04/12.03.2021г. между Община Сърница и „Джерамис интернешънъл” ЕООД и дофинансирането със собствени, общински приходи на исканото индексиране в размер на 14 946,12 лв. без ДДС или 17 935,34 лв. с ДДС, още повече че това дофинансиране се явява второ по ред за този проект. Предвид информацията за осъществените приходи и разходи на общинския бюджет, както и очакванията за значителното увеличаване на разходите на общината в идните месеци, особено в сферата на източниците на енергия – природен газ и електричество, Общински съвет Сърница счита, че общинският бюджет не разполага с искания финансов ресурс за осъществяване на индексирането по договора.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- №0333/20.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 115

Относно: Кандидатстване на Община Сърница с проектно предложение по процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“, приоритетна ос „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.122, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с кандидатстване на Община Сърница с проектно предложение по процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“, приоритетна ос „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА 

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Сърница да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“, приоритетна ос „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс;
 2. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закона за публичните финанси;
 1. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законово допустими действия във връзка с изпълнението на горе описаните точки.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- №0334/20.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 116

Относно: Искане за индексиране на цени по сключен договор за обществена поръчка.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Вариант ⅠⅠ:

1.Не одобрява искане за индексиране на цени по сключен договор за обществена поръчка№ ДЗОП-06/21.09.2020г. между Община Сърница и „Европейски пътища” АД с предмет: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Ремонт на тротоарни площи ул. "Свобода" в град Сърница.

2.Не осигурява допълнителни средства за индексирането на договора по т.1

3. Не разрешава на кмета на Община Сърница да сключи допълнително споразумение към договор за обществена поръчка № ДЗОП-06/21.09.2020г. между Община Сърница и „Европейски пътища” АД за индексиране на цените на договора.           

Мотиви за приемане на настоящото решение:

Предвид сложната икономическа обстановка в страната в следствие от редицата кризи в икономиката и енергетиката, поскъпването на цените на енергоизточниците и суровините и липсата на политическа и правна възможност за отпускането на допълнителни финансови средства към общините от държавния бюджет, местните общински бюджети са изключително уязвими откъм поемането на допълнителни финансови тежести. Такава финансова тежест за бюджета на Община Сърница определено представлява искането за индексиране на вече приключилият договор за обществена поръчка № ДЗОП-06/21.09.2020г. между Община Сърница и „Европейски пътища” АД и дофинансирането със собствени, общински приходи на исканото индексиране в размер на 44 940,02  лв. без ДДС или 53 928,02 лв. с ДДС, още повече че това дофинансиране се явява второ по ред за този проект. Предвид информацията за осъществените приходи и разходи на общинския бюджет, както и очакванията за значителното увеличаване на разходите на общината в идните месеци, особено в сферата на източниците на енергия – природен газ и електричество, Общински съвет Сърница счита, че общинският бюджет не разполага с искания финансов ресурс за осъществяване на индексирането по договора.

На следващо място Общински съвет Сърница отчита и обстоятелството, че съобразно разпоредбите на чл.117а, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.116, ал.1 от ЗОП, на изменение и евентуална индексация на цените подлежат действащи договори по обществени поръчки. Т.е такива договори, които към датата на сключването на допълнителното споразумение за индексация на цените още не са приключили със заплащането от страна на възложителя на цената по договора и приключването на насрещните престации между страните. Настоящият случай не е такъв. Тъкмо обратното - договор за обществена поръчка № ДЗОП-06/21.09.2020г. между Община Сърница и „Европейски пътища” АД е приключил в частта за изпълнението на СМР още на дата 25.10.2021г. с окончателното заплащане на СМР-то по договора, а оставащото изпълнение в частта за упражняването на авторския надзор е приключило на дата 18.05.2022г. със заплащането на сумата за упражняване на авторски надзор. Поради което на дата 19.05.2022г. Община Сърница е изпратила обявление към Агенцията за обществени поръчки за приключен договор за обществена поръчка с ID1034165 и изх.№ на Община Сърница СР-1693/19.05.2022г. Т.е към настоящият момент изпълнението на Договор № ДЗОП-06/21.09.2020г.е изцяло приключило. Съобразно разпоредите на ЗОП като специален закон, ЗЗД като общ закон, и правната доктрина съобразно българското търговско и облигационно право, изменение на договор е възможно само ако същият все още е действащ. При наличие на приключил договор, при който насрещните престации между страните са вече осъществени в пълен обем, е налице липса на предмет за изменение. Ето защо изменението на вече приключил договор по обществена поръчка не е възможно и не е правно допустимо.

Тук следва да се обърне внимание и на основната идея на законодателя в лицето на 47-мото Народно събрание, което осъществи изменението на Закона за обществените поръчки чрез създаването на новият чл.117а. Възможността за осъществяване на индексацията на цените по договорите за обществени поръчки за изпълнение на СМР е допусната с цел да бъдат реализирани и успешно приключени такива договори, които към датата на обнародването на изменението на закона са сключени, но по които изпълнението не може да бъде започнато, или при започнато изпълнение същото не може да бъде приключено поради липса на достатъчно финансов ресурс по договора предвид наличието на инфлация и значителното оскъпяване на цените на суровините и продуктите. Настоящият случай не е такъв доколкото изпълнението на СМР-то по Договор № ДЗОП-06/21.09.2020г. е приключило още на 21.10.2021г. с подписването на приемо-предавателния протокол за извършените СМР между страните, като в този протокол ясно са посочени извършените СМР от изпълнителя и цената, която дължи възложителя по тях. От датата на сключването на договора до настоящият момент изпълнителят не е предявил никакви искания или претенции за невъзможност за изпълнение на договора поради липсата на достатъчен финансов ресурс по него, т.е осъществил е преценка за икономическа поносимост от негова страна за осъществяване на изпълнението на договора за обществена поръчка съобразно първоначално заложените икономически параметри. Нещо повече дори - с подписването на приемо-предавателния протокол за извършените СМР от 21.10.2021г. и издадената в последствие въз основана на него фактура се е съгласил на посочените цени за изпълнението на строителните дейности, без да предявява допълнителни искания за компенсации или увеличение на единичните цени или общата сума по договора. Поради което искането му за индексация на цената по Договор № ДЗОП-06/21.09.2020г., предявено една година след приключването на СМР-то и разплащането по него, се явява неаргументирано и би могло да се счете като искане за неоснователно обогатяване от страна на изпълнителя.

На последно място Общински съвет Сърница в качеството си на орган, управляващ общинския бюджет и принципал на общинското имущество съобразно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинската собственост счита, че посоченото тълкуване от страна на изпълнителя на действащото законодателство в областта на обществените поръчки и по-конкретно на разпоредбите на чл.117а във връзка с чл.116 от Закона за обществените поръчки и Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет, се явява превратно и несъобразено с духа и предназначението на осъществените промени от Народното събрание и Министерски съвет. Изменението на договорите за обществени поръчки за изпълнение на СМР с цел индексация на цените представлява правна възможност, която законодателят предостави на възложителите като органи на държавната власт и местното самоуправление да осъществят при наличие на съответните предпоставки и преди всичко на финансови възможности за това. Житейски нелогично, правно необосновано и в нарушение на всякакви финансови правила и финансова дисциплина би било законодателят да въведе задължение за възложителите да сключват допълнителни споразумения за индексация на цените по вече сключени договори за обществени поръчки за изпълнение на СМР, без същите да разполагат със съответния финансов ресурс за осъществяване на престацията за заплащането на индексацията, което пък от своя страна би довело до поемане от страна на възложителите на финансови задължения, които не са предвидени в бюджетите им. Още повече че договорите по обществените поръчки са сключени след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, която пък се предхожда от определяне на актуална прогнозна стойност на поръчката и съответно предвиждането на финансов ресурс за това от националния или общинския бюджет, или финансиране с европейски средства. Т.е при обявяването на поръчката възложителят добросъвестно е упражнил правото си да определи прогнозната стойност, като изпълнителят се е съгласил с така посоченият предел на цена на обществената поръчка и въз основа на него е представил ценовото си предложение, което на по-следващ етап е станало неделима част от договора за обществена поръчка. На следващото място изпълнителят в качеството си на търговец е поел икономическият и търговски риск да поеме задължение за изпълнение на договор при точно определени условия, за които условия впоследствие не е представил искания и/или доказателства, че не могат да бъдат изпълнени от него поради променени икономически условия и появата на икономическа непоносимост за изпълнението на сключения договор при договорените условия. Предвид така посочените аргументи, индексацията на договорите за обществени поръчки представлява правна възможност за страните по договора, а не задължение, и като правна възможност следва да се прилага само при наличие на взаимно изразена воля (съгласие) между тях и наличието на съответните финансови възможности за индексация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0337/24.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 117

Относно: Одобряване на проект на ПУП – ЧИ на план за  регулация, засягащ УПИ II-465 в кв.25А по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, ал.1 и ал. 2 т.1 от ЗУТ, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ II-465 в кв.25А по плана на гр. Сърница, Община Сърница в следният обхват:

1.1. Уличната регулация на ул. „Дъбраш“ се променя в частта с о.т 176-1811, като регулационната линия мине по реализираната на място подпорна стена и новообразувани ПИ 1539 – общински;

1.2. Променя се отреждането на урегулирания поземлен имот, като от УПИ II-465 се променя на УПИ ⅠⅠ-1199,1539.

2. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0339/25.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 118

Относно: Одобряване на проект на ПУП  - Частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ XV-308 в квартал 22 и улица „Свобода“ в о.т. 113-114 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ XV-308 в квартал 22 и улица „Свобода“ в о.т. 113-114 по плана на гр. Сърница, Община Сърница в следния обхват:

1.1. Уличната регулация на ул. „Свобода“ се променя в частта между о.т.113-114 по регулационния план на гр. Сърница, като югозападната регулационна линия на УПИ XV-308 в квартал 22 се коригира така че да се запази съществуващата масивна ограда и мине по нейната граница;

1.2. Ширината на новопроектираната улица е 15 м. от североизточната страна и 16 м. от южната страна на УПИ XV-308 в квартал 22по плана на гр.Сърница;

1.3. УПИXV-308 е с площ 743кв.м.;

1.4. Устройствената зона, в която ще попадне имота, е „За жилищно строителство”.

2. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, допълнителна точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0340/25.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 119

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод  КЛ НН, достигащ до границата на ПИ 70648.170.2  в местността „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1, изр. второ от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Одобрява представения проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН с обща дължина от 140 лм, достигащ до границата на ПИ 70648.170.2 в местността „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.  

2. Съгласно одобрения проект на ПУП:

2.1. Трасето започва от МТТ до стълб №218.13.32 от ВЛ 20kV Доспат, който се намира в обхвата на местен път в ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост с НТП За местен път), преминава през ПИ 70648.170.771 (частна собственост на инвеститора видно от Нотариален кат №76/20.08.2018г. с НТП  За селскостопански, горски и ведомствен път) и достига до границата  имота на възложителя - ПИ 70648.170.2 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2.2. Дължината на трасето е 140 лм.

2.3. Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба .

3. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН с обща дължина от 140лм, достигащ до границата на ПИ 70648.170.2 в местността „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница през имотите публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН с обща дължина от 140лм, достигащ до границата на ПИ 70648.170.2  в местността „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП.

5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

6. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, допълнителна точка 7 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0341/25.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 120

Относно: Одобряване на проект на ПУП - План за регулация за образуване на нов линеен обект - път, засягащ ПИ 70648.1.983 в м. Бардуче по КККР на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1, изр. второ от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Одобрява представения проект на ПУП - План за регулация за образуване на нов УПИ I – 986 „За път“ (линеен обект), засягащ ПИ 70648.1.983 в м. Бардуче по КККР на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Съгласно одобрения проект на ПУП:

2.1. За сметка на част от ПИ 70648.1.983 в м. Бардуче, землището на гр. Сърница, Община Сърница се образува един нов УПИ I – 986 „За път“ (линеен обект) с площ 1591 кв.м. и ширина 4м., както е показано в приложената графична част на проекта.

2.2. Новообразувания парцел ще е с площ и отреждане съответно - УПИ I – 986 „За път“ с площ 1591 кв.м.

2.3. Достъпът до УПИ I – 986 „За път“ се осъществява от ПИ 70648.131.404 (публична държавна собственост с НТП За път от републиканска пътна мрежа).

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.10.2022г., Протокол №11, допълнителна точка 8 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0342/25.10.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ