Заседание 24.11.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.11.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предоставяне на разрешение за изработването на проект на подробен устройствен план – изграждане на нова КЛ СН, КЛ НН и нов БКТП в местност  „Орлино”, по КК на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за  преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо – Приложение 5-2022, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. специалист ОС

3. Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано със ЗСП през 2023 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

4. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ IV-944,1168 „За производство, търговия и услуги“, улица „Заводска” и улица „Доспатска” в квартал 40 по план на гр. Сърница, Община Сърница

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

5. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод, достигащ до границата на ПИ с идентификатор №70648.170.2, м. ”Орлино”, землище на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

6. Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – За промяна на предназначение на земя от горски фонд – държавна собственост в УПИ с отреждане „трасе на линеен обект, разположен върху повърхността на терена- път” за част от поземлен имот с идентификатор 70648.310.170 в м. „Голяма и малка Крушици”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

7. Одобряване на проект на ПУП - ЧИ на ПРЗ, засягащ УПИ V-489 и УПИ XVII-489 в кв.34 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

8. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
23.11.2022 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
23.11.2022 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
23.11.2022 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
23.11.2022 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ