Заседание 26.01.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.01.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад за дейността  на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2022 г. и План за работа на комисията за 2023 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

2. Отчет за дейността на Наблюдателна комисия по смисъла на чл. 170 от ЗИНЗС при Общински съвет - Сърница за 2022г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

3. Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2022 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

4. Годишен доклад за наблюдение изпълнението през 2022 год. на План за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год. (ПИРО)

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

5. Годишен доклад за календарната 2022 год. за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019 – 2023 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

6. Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ III-133,134, УПИ VII-1133, УПИ VI-117,121 и УПИ IV-120 в квартал 8 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

7. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ II – Общински, с площ от 698 кв.м., находящ се в кв. №71 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

8. Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.173.42, местност Орлино, землище гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

9. Промяна на числеността на Доброволно формирование към Община Сърница.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

10. Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2023г.

Докл. : А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

11. Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляваща – Приложение 1-2023.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

12. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на имоти, представляващи публична общинска собственост.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

13. Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ IV-944,1168 “За производство, търговия и услуги”, улица „Заводска” и улица „Доспатска” в квартал 40 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

14. Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 923 и нов ПИ 1543-общ. в кв. 24А  по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

15. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2022 година - 31.12.2022 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница към 31.12.2022 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

16. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

Докл.: Д. Кисьова – Секретар

17. Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2022 година и приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2023 година.

Докл.: А. Османджикова – Тех. сътрудник ОбС

18. Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 2023-2024г.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

19. Определяне на маломерни имоти за 2023 г. от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

20. Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода от 01.07.2022г. – 31.12.2022г.

Докл.: Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

21. Определяне на дейности за разходване на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2023 година, съгласно § 59 и 60 от ЗИД на ДОПК (ДВ, бр.105 от 11.12.2020 г., допълнен с ДВ, бр.17 от 2022 година и с ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.)

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

22. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
25.01.2023 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
25.01.2023 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
25.01.2023 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
25.01.2023 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 01.02.2023 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

Относно: Годишен доклад  за  дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2022 г. и План за работа на комисията за 2023 г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл 7, ал. 2 от ЗБППМН и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема Годишен доклад за дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2022 г.
 2. Приема План за работа на Местната комисия за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2023 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 01/06.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

Относно: Отчет за дейността на Наблюдателна комисия по смисъла на чл. 170 от ЗИНЗС при Общински съвет -  Сърница за 2022г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема Отчет за дейността на Наблюдателна комисия по смисъла на чл. 170 от ЗИНЗС при Общински съвет - Сърница за 2022г.

Приложение:

Отчет за дейността на Наблюдателна комисия по смисъла на чл. 170 от ЗИНЗС при Общински съвет -  Сърница за 2022г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 05/10.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3

Относно: Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2022 год.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема отчета за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2022 год., представляващ Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 07/12.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

Относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението през 2022 год. на План за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год. (ПИРО)

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие, чл.72 от Правилника на прилагане на Закона за регионално развитие след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема  годишен доклад за наблюдение изпълнението през 2022 год. на План за интегрирано развитие на Община Сърница за периода 2021 – 2027 год. (ПИРО).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 08/12.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

Относно: Годишен доклад за календарната 2022 год. за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019 – 2023 год.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.5, изр. второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема  годишния доклад за календарната 2022 год. за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019 – 2023 год.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 09/12.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ  УПИ III-133,134, УПИ VII-1133, УПИ VI-117,121 и  УПИ IV-120 в квартал 8 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,         чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

I. Одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ  УПИ III-133,134, УПИ VII-1133, УПИ VI-117,121 и  УПИ IV-120 в квартал 8 по план на гр. Сърница, Община Сърница в следния обхват:

1. Уличната регулация не се променя.
2. Дворищната регулация се променя, като от ПИ 134, ПИ 133 и ПИ 1533-общ. се създава един нов урегулиран поземлен имот, а именно УПИ ⅠⅠⅠ-133,134,1533.
3. Към новообразувания УПИ се предават по регулация 65 кв.м /предаваема част №1/ от УПИ VII-1133 по взаимно  съгласие  на съсобствениците на засегнатите имоти, видно от Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 29.03.2022 г.
4. Източната дворищната регулационна линия на УПИ III-133,134, 1533 минава по имотната граница на ПИ 133, ПИ 134 и ПИ 1533-общ.
5. Новообразуваният парцел ще бъде в съсобственост между заявителя - Ахмед Сюлейман Мерджан (собственик на ПИ 134 и ПИ 133) и на Община Сърница (собственик на ПИ 1533-общ.) съобразно съответните идеални части по площта на поземлените имоти.
6. Новообразувания урегулиран поземлен имот е с площ и отреждане съответно:

6.1. УПИ III-133,134,1533 - 787 кв.м.
6.2. Площ на предаваема част №1 от УПИ VII-1133 към УПИ III-133,134  - 65 кв.м.

7. В плана за застрояване за новообразувания УПИ III-133,134,1533 се предвиждат следните параметри:

7.1. Свободно застрояване;
7.2. Височина на застрояване максимум до 3 етажа (10 метра);
7.3. Максимална плътност на застрояване 60%;
7.4. Кинт1.2;
7.5. Минимално озеленяване 40%;
7.6. Oтстояние от съседни имоти и през улица са спазени съобразно действащата нормативна уредба.

8. Устройствената зона, в която ще попадне новообразувания парцел, е - ,,Жм“.

II. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 11/16.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ II – Общински, с площ от 698 кв.м., находящ се в кв. №71 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №915/24.11.2022 г. на Община Сърница – на собственика на законно построената върху нея сграда – Шукри Реджепов Шлянгов с ЕГН 6512033421.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и ал. 9 от НРПРУОИ на Община Сърница, постъпило Заявление от Шукри Реджепов Шлянгов с вх. №СР-4113/23.11.2022 г. на Община Сърница, в изпълнение на Решение на ОбС – Сърница №133/22.12.2022 г. за допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г., представляващо – Приложение 6-2022 и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ II – Общински, с площ от 698 кв.м., находящ се в кв. №71 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №915/24.11.2022 г. на Община Сърница – на собственика на законно построената върху нея сграда – Шукри Реджепов Шлянгов с ЕГН 6512033421.
  В имота има реализирано, от Шукри Реджепов Шлянгов (Веселин Ананиев Шлянгов, съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №ГРАО-00203/17.02.2020 г. на Община Сърница), отстъпено право на строеж (ОПС), съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 18.12.1989 г. в УПИ II, в кв. №71 по плана на гр. Сърница и Заповед №1276/19.12.1989 г. за отстъпено право на строеж от на Общински народен съвет – Велинград, като в имота има законно построена триетажна масивна жилищна сграда със ЗП – 120 кв.м. и РЗП – 360 кв.м., съгласно Разрешение за строеж №72/06.06.1990 г. и Удостоверение за описание на сграда с изх. №ТСУ-1169/10.10.2022 г. издадено от Община Сърница.
 1. Определя продажна цена на имота в размер на – 7 017 /седем хиляди и седемнадесет лева/ лв. без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 7 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 13/16.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.173.42, местност Орлино, землище гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава изработването на проект на ПУП - План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.173.42 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница от земеделска земя “ливада” в пет нови урегулирани поземлени имота.
2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. Да се образува пет нови урегулиран поземлен имот с площ и отреждане съответно:

3.1.1. УПИ CXXIII-42 с площ 1000 кв.м;
3.1.2. УПИ CXXIV-42 с площ 908 кв.м;
3.1.3. УПИ CXXV-42 с площ 1909 кв.м;
3.1.4. УПИ CXXVI-42 с площ 844 кв.м;
3.1.5. УПИ CXXVII-42 с площ 900 кв.м;
3.1.6. Прилежащ ведомствен път с ширина 4м с площ 156 кв.м, който да осигурява достъп до УПИ CXXVI-42 с площ 844 кв.м.

3.2. Достъпът до новообразуваните парцели да се осъществява посредством ПИ 70648.340.691 – частна държавна собственост, вид на територията „горска”, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път.
3.3. В плана за застрояване на проектите новообразувани урегулирани поземлени имоти да се предвидени следните параметри:

3.3.1. Застроително петно до три етажа - „свободно“ застрояване;
3.3.2. Кинт – 1.5;
3.3.3. Пзастр. – 30%;
3.3.4. Озеленяване – мин. 50%;
3.3.5. Спазване на всички нормативни отстояния от границите на имотите.

3.4. Устройствената зона, в която ще попадне новообразувания имот съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е „за рекреационни зони-курорти и др”-,,Ок“.

4. Проектът, който ще се представи за одобрение в Община Сърница, следва да е изготвен в съответствие със Закона за устройство на територията, Наредба №7 от 2003г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 от 2001г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за обема и съдържанието на устройствените планове.
5. След изработването и постъпването на проекта в общинска администрация Сърница, същият следва да се съобщи в срок от един месец на заинтересованите лица, съгласно чл.128, ал.3 от ЗУТ.
6. Внесения проект, заедно с постъпилите възражения, предложения и искания по реда на чл.128 ал.5 от ЗУТ да се представи за разглеждане на ЕСУТ при Община Сърница.
7. На основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ, изработването на проекта да стане за сметка на собствениците на имот с идентификатор 70648.173.42 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница - заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ.
8. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 8 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 14/17.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9

Относно: Промяна на числеността на Доброволно формирование към Община Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка чл.41 ал.1 от Закона за защита при бедствия и чл.4, ал.1, във връзка с чл.5 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Увеличава числеността на Доброволно формирование към Община Сърница, като допуска членовете на формированието да бъдат до 20 (двадесет) души.
 2. Възлага изпълнение на настоящото решение на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 9 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 15/18.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 10

Относно: Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Одобрява Годишен план за ползването на дървесина от общински горски територии за 2023 в следните отдели и подотдели:

1.1. отдел 1 подотдел в – 30м.;
1.2. отдел 1 подотдел ж -240м3;
1.3. отдел 1 подотдел к – 60м3;
1.4. отдел 1 подотдел н – 10м3;
1.5. отдел 1 подотдел п – 10м3;
1.6. отдел 1 подотдел р – 90м3;
1.7. отдел 1 подотдел с – 10м3;
1.8. отдел 2 подотдел а – 20м3;
1.9. отдел 2 подотдел д – 20м3;
1.10. отдел 4 подотдел м – 80м3;
1.11. отдел 4 подотдел н – 40м3;
1.12. отдел 4 подотдел с – 70м3;
1.13. отдел 4 подотдел ф -15м3;
1.14. отдел 5 подотдел и – 15м3;
1.15. отдел 8 подотдел б – 60м3;
1.16. отдел 8 подотдел в – 15м3;
1.17. отдел 8 подотдел е – 100м3;
1.18. отдел 8 подотдел м – 50м3;
1.19. отдел 12 подотдел я – 35м3;
1.20. отдел 11 подотдел т – 15м3;
1.21. отдел 11 подотдел щ – 60м3;
1.22. отдел 265 подотдел г – 70м3.

2. Общо прогнозно предлаганото количество е 1115 м3.

3. Възлага изпълнение на настоящото решение на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 10 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 16/18.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11

Относно: Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляваща – Приложение 1-2023.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и във връзка с  чл. 13г от НРПРУОИ на Община Сърница  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляваща – Приложение 1-2023, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 11 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 17/18.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 12

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на имоти, представляващи публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.16, ал.1 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение на ОбС-Сърница за приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 1-2023 и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Открива процедура за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на следните имоти, представляващи публична общинска собственост:
Помещения за обществено заведение (кафе-закусвалня) с обща площ от 263,21 м2, находящи се в 3МО (триетажна масивна обществена сграда) с идентификатор – 501.399.1, построена в УПИ II-399 – „За младежки дом и обществени услуги”, кв. №47, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №78/01.12.2020 г. на Община Сърница, представляващи:

1.1. Обект с идентификатор – 501.399.1.11 – Кафе-закусвалня с площ от 207,89 м2;
1.2. Обект с идентификатор – 501.399.1.12 – Кухня 1 към кафе-закусвалня с площ от 20,07 м2;
1.3. Обект с идентификатор – 501.399.1.14 – Склад към кафе-закусвалня с площ от 10,70 м2;
1.4. Обект с идентификатор – 501.399.1.15 – Кухня 2 към кафе-закусвалня с площ от 24,55 м2

2. Определя следните условия за провеждане на конкурса:

2.1. Първоначална наемна месечна конкурсна цена от 700 лв. без ДДС предложена от общински съвет.
2.2. Обектът, предмет на конкурса, посочен в точка първа от настоящото решение, да се ползва от наемателя за обществено заведение (кафе-закусвалня).

3. Определя за членове на комисията, по точка първа за провеждане на публично оповестен конкурс с тайно наддаване, следните общински съветници:

3.1. ***************

3.2. ***************

3.3. *************** – резервен член.

4. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 12 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 18/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ IV-944,1168 “За производство, търговия и услуги”, улица „Заводска” и улица „Доспатска” в квартал 40 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,          чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Одобрява в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ IV-944,1168 “За производство, търговия и услуги”, улица „Заводска” и улица „Доспатска” в квартал 40 по план на гр. Сърница, Община Сърница, в следния обхват:

1.1. Променя се уличната регулация по изградената на място ограда пред ПИ 1168, с цел правилна експлоатация на уличното платно, като ширината на улиците от изток и запад се запазва.
1.2. Дворищната регулация не се променя.
1.3. Новообразувания УПИ-944,1168 „За производство, търговия и услуги” е с площ от 771кв.м.
1.4. В плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ УПИ-944,1168 „За производство, търговия и услуги”, със следните параметри:
1.5. Свободно застрояване на гранична регулационна линия с улица „Доспатска” и улица „Заводска”;
1.6. Височина на застрояване - максимум 2 етажа (10м.);
1.7. Максимална плътност на застрояване 80% ;
1.8. Кинт 2.0;
1.9. Минимално озеленяване 20%;
1.10. Останалите отстояния от съседни имоти и през улица са спазени съобразно действащата нормативна уредба.
1.11. Устройствената зона, в която ще попада новообразувания парцел, е „Пп“.

2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 13 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 19/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 14

Относно: Попълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на  ПИ 923  и нов ПИ 1543-общ. в кв.24А  по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал,1 т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за допълване на кадастралния план на гр. Сърница с нов поземлен имот 1543-общ. и попълването на верни имотни граници на ПИ 923 в квартал 24А по план на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, неразделна част от настоящото решение.
 2. Разрешава, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Сърница, да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имотите.
 3. Определя вида собственост на новообразувания поземлен имот 1543-общ. в частна общинска собственост съобразно чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост, като задължава кмета на Община Сърница да състави акт за частна общинска собственост.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 14 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 20/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2022 година - 31.12.2022 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница към 31.12.2022 година.

На основание чл.21, ал.1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2022 година - 31.12.2022 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница към 31.12.2022 година, съгласно Приложение № 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 15 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 21/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 16

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 24 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г., съгласно Приложение № 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 16 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 22/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 17

Относно: Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2022 година и приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2023 година.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка чл.12, т.1 от Закона за туризма и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2022 година представляващ Приложение №1.
 2. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2023 година – Приложение № 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 17 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 23/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 18

Относно: Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 2023-2024г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.1, и ал.3, чл.37о, ал.1 – ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Приема годишен план за паша на Община Сърница за стопанската 2023-2024 г. и дава съгласие за предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, в едно с приложенията, представляващи неразделна част към настоящия годишен план за паша на Община Сърница за стопанската 2023-2024г., както следва:

а) Приложение № 1 – Списък на имотите за общо и индивидуално ползване;

б) Приложение № 2 – Пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на територията на Община Сърница;

в) Приложение № 3 – Правила за ползване на мери, пасища и ливади от /ОПФ/  на Община Сърница за стопанската 2023-2024 година;

г) Приложение № 4 – Задължения на Община Сърница по поддържане на пасища, мери и ливади;

д) Приложение № 5 – Задължения на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с  пасищни селскостопански животни на територията на Община Сърница, по цени определени в Приложение №2 за базисните наемни цени и цени за ползване на общински имоти към  Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имуществото на Община Сърница (НРПРУОИОС).

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички по следващи законови действия по предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасища, мери и ливади, за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 18 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 24/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 19

Относно: Определяне на маломерни имоти за 2023 г. от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд за 2023 г. за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс, подробно описани в таблицата, представляваща - Приложение № 1, която е неразделна част от настоящото решение.
 2. Определя наемната цена за имотите да бъде, съгласно приетата в Приложение №2 – Таблица за базисни наемни цени и цени за ползване на общински имоти на територията на Община Сърница неразделна част от НРПРУОИ на Община Сърница.
 3. Дава съгласие Кмета на Община Сърница да сключва договори за отдаване под наем за една година на имотите посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 19 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 25/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 20

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода от 01.07.2022г. – 31.12.2022г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сърница и взаимодействието му с общинската администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 20 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 26/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 21

Относно: Определяне на дейности за разходване на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2023 година, съгласно § 59 и 60 от ЗИД на ДОПК (ДВ, бр.105 от 11.12.2020 г., допълнен с ДВ, бр.17 от 2022 година и с ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.)

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.64, ал.4 от Закона за управление на отпадъците, чл.24 от Наредба №7 за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и във връзка с  §59 и §60 от ЗИД на ДОПК (ДВ, бр.105 от 11.12.2020 г., допълнен с ДВ, бр.17 от 2022 година и с ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.)  и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Одобрява дейности за разходване на отчисления по чл. 60и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2023 година, както следва:

1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
1.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, включително разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на лицата ангажирани с дейностите по събиране и сметоизвозване, разходи за горива, резервни части, материали, ремонт, работно облекло, разходи за застраховане, тол такси, разходи за външни услуги и други съпътстващи процеса на сметосъбиране и сметоизвозване разходи;
1.3. Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване;
1.4. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително проектиране, СМР, строителен и авторски надзор за обект: „Изграждане на площадка за масово разпространени отпадъци и претоварна станция за осигуряване нуждите на община Сърница”;
1.5. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
1.6. Проектиране, включително прединвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, морфологични анализи на отпадъците, и изграждане на нови съоръжения за оползотворяване/рециклиране на битови и строителни отпадъци, в т.ч. инсталации за сепариране, инсталации за компостиране, инсталации за анаеробно разграждане, площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, както и дейностите, свързани с авторски, строителен надзор и инвеститорски контрол на същите;
1.7. Закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци), транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците;
1.8. Осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци;
1.9. Осигуряване на собствен принос при финансиране на проекти за управление на отпадъците със средства от Оперативна програма "Околна среда", Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда и други публични източници;
1.10. Осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на региона/общината, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна употреба и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО съгласно мерките, заложени в програмата за управление на отпадъците; разходите за осигуряване на информация не трябва да надвишават 7 % от годишно натрупаните отчисления за съответната година;
1.11. Предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране.

2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение и да извършва компенсирани промени в план сметката на Община Сърница за 2022 година, без да променя общия размер на приходите и разходите.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, точка 21 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 27/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 22

Относно: Кандидатстване по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ кампания 2023 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 и чл. 20, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 и чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал.3, т.6 и чл. 128, ал.1 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава Община Сърница да кандидатства с проектно предложение за доизграждане на нова детска градина в с. Медени поляни по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ кампания 2023 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП);
 2. Одобрява процент на съфинансиране от страна на Община Сърница за проектно предложение за доизграждане на нова детска градина в с. Медени поляни по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ кампания 2023 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - 54,9% от общия бюджет с ДДС на проектното предложение;
 1. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 27/19.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 23

Относно: Кандидатстване на Община Сърница по Покана 1 за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост – План за възстановяване и устойчивост.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.2, чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.128, ал.1 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Предоставя съгласие Община Сърница да кандидатства с проектно предложение: „Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в община Сърница“ по Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 1), Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023г., Протокол №1, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 30/25.01.2023г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 24

Относно: Реализиране на общинско сътрудничество между Столична община и Община Сърница за предоставяне на споделена услуга при осъществяване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в изпълнение на изискванията от Закона за българския жестов език.  

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.63, ал.5 и ал.6, връзка с ал.3, чл. 62 от ЗМСМА и чл.24, т.1 от Закона за българския жестов език и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава реализиране на общинско сътрудничество между Столична община и Община Сърница за предоставяне на споделена услуга при осъществяване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица, в изпълнение на изискванията от Закона за българския жестов език.
 2. Общинското сътрудничество по т.1 ще се осъществява за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“.
 3. Чрез реализиране на Общинското сътрудничество по т.1 ще се постигнат целите, заложени в чл.24, т.1 от Закона за българския жестов език за осигуряване на превод на български жестов език извън осигурения лимит по чл. 20, ал. 1 и 2 от закона при заявяване и/или получаване на административно обслужване от Общинска администрация Сърница.
 4. Формата на сътрудничество по т.1 ще се осъществява въз основа на сключване на Споразумение за общинско сътрудничество между Столична община и Община Сърница. Общински съвет Сърница одобрява приложеният проект на Споразумение за общинско сътрудничество, представен от Столична община и представляващ приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
 5. Разрешава на Кмета на Община Сърница да подпише одобреният проект на Споразумение за общинско сътрудничество по т.4.
 6. Източници на финансиране на дейностите по т.1 – бюджета на Община Сърница.
 7. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 31/25.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 25

Относно: Приемане на актуализиран проектобюджет на община Сърница за 2023 година и актуализирана бюджетна прогноза за  2024 и 2025 година в частта местни дейности.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 83 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема актуализиран проектобюджет на община Сърница за 2023 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2024 и 2025 година в частта местни дейности, съгласно Приложение№1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 32/25.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 26

Относно: Предоставяне на разрешение за провеждането на обществени поръчки по реда на ЗОП и осигуряване на средства за услуги по строителен надзор на обекти на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г., чл.94, ал.3 и чл.128 от Закона за публичните финанси, Постановление №7/19.01.2023г. на Министерски съвет, указания с изх.№ ФО1/20.01.2023г. Министерство на финансите и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Определя обекти на Община Сърница за 2023 г. за осъществяване на услуги по строителен надзор, средства, както и източник на финансиране както следва:

1.1. Обект: „Рехабилитация на общински път PAZ 1065 /III-843/, Велинград – Сърница/ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците – Медени поляни, 2 етап: от км. 0+000 до км. 1+300 и от км. 2+500 до км. 7+269“ –Средства в размер на 89 030,00 без ДДС или 106 836,00 с ДДС. Източник на финансиране: Споразумение №РД-02-30-49/25.10.2022г., подписано между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Сърница в изпълнение на Решение №711/30.09.2022г. на Министерски съвет.
1.2. „Ремонт на ОУ "Г. С. Раковски" - с. Медени поляни, в УПИ Ⅰ-Училище, кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница” – Средства в размер на 4 166,67 без ДДС или 5 000,00 с ДДС. Източник на финансиране: средства от целева субсидия за капиталови разходи на Община Сърница за 2023г.
1.3. „ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ЕДНА ГРУПА ОТ 25 ДЕЦА”, находящ се в УПИ-VIII-“Детска градина“, кв.4 по плана на село Медени Поляни, община Сърница– Средства в размер на 4 166,67 без ДДС или 5 000,00 с ДДС. Източник на финансиране: средства от целева субсидия за капиталови разходи на Община Сърница за 2023г.
1.4. „Доизграждане и рехабилитация на обходна улица „Доспатска”, гр. Сърница Етап Първи от км.0+605.46 до км.1+724.32 с обща дължина от 1118.86 л.м.” - Средства в размер на 23 000,00 без ДДС или 27 600,00 с ДДС. Източник на финансиране: сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура: BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г;
1.5. „Извършване на основен ремонт на част от общински път SML 3086 Орлино” - Средства в размер на 6 000,00 без ДДС или 7 200,00 с ДДС. Източник на финансиране: средства от целева субсидия за капиталови разходи на Община Сърница за 2023г.
1.6. „Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в община Сърница“ - Средства в размер на 5 958,33 без ДДС или 7 150,00 с ДДС. Източник на финансиране: сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 1), Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.

2. Разрешава на Кмета на Община Сърница провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП и сключване на договори за обществени поръчки за осъществяване на услуги по строителен надзор за обектите по т.1 от настоящото решение при следните условия:

2.1. За обекта по т.1.3. от настоящото решение следва изрично да се заложи условие в договора за обществена поръчка за услугата по строителен надзор, че същият ще се осъществи при осигуряване на финансиране на СМР-то за обекта по проект ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” – Кампания за 2023г.
2.2. За обекта по т.1.4. от настоящото решение следва изрично да се заложи условие в договора за обществена поръчка за услугата по строителен надзор, че същият ще се сключи в хипотезата на чл.114 от ЗОП.
2.3. За обекта по т.1.6. от настоящото решение следва изрично да се заложи условие в договора за обществена поръчка за услугата по строителен надзор, че същият ще се сключи в хипотезата на чл.114 от ЗОП.

3. Възлага на кмета на Община Сърница да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

  Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

При определяне на прогнозните стойности на договорите, които трябва да бъдат сключени, кмета на общината като възложител е длъжен да се съобрази със съответно предвидените прагове по Закона за обществените поръчки и при достигането им, да се проведе съответната процедура за обществена поръчка. Тези процедури изискват време от към подготовка на процедурата на обществената поръчка, провеждането ù, разглеждането на подадените оферти, избора на изпълнител, предвидените срокове за обжалване на ИАА на кмета на общината и сключването на договорите по обществените поръчки. В същото време, дори да има осигурено финансиране за съответното СМР по горепосочените проекти, както и сключен договор по реда на ЗОП за изпълнение на СМР, без осигурен строителен надзор не е възможно започването на строителството. Именно поради тази причина е налице обективна необходимост да се започнат възможно най-рано процедурите по реда на ЗОП. В същото време съобразно действащото законодателство Общински съвет Сърница е органът, който осъществява управлението на общинския бюджет и общинското имущество, като кмета на общината разходва средствата съобразно волята на общински съвет и в рамките и параметрите на действащото законодателство. Поради, което е налице обективна необходимост от допускането на предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница с цел да се защитят особено важни общински интереси, както и поради опасността, че може да бъде сериозно затруднено изпълнението на настоящото решение и от закъснението на изпълнението му може да последва значителна и трудно поправима вреда за Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 34/25.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 27

Относно: Предоставяне на разрешение за изработването на проект на подробен устройствен план – изграждане на нова КЛ СН, КЛ НН и нов БКТП,  в местност  „Орлино”, по КК на гр. Сърница, Община Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за  преминаване през общински път.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – изграждане на нова КЛ СН, КЛ НН и нов БКТП, в местност  „Орлино”, по КК на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Изграждане на нова кабелна линия 20kv, в разглеждания участък а именно ПИ 70648.174.149 (частна собственост - за което има учредено право на строеж видно от н.а №86 от 27.10.2022г.) и ПИ 70648.174.148  (частна собственост - за което има учредено право на сервитутни права видно от н.а №85от 27.10.2022г) като се изгражда нов БКТП-КЛ СН и от него се изгражда нова КЛ НН, която преминава през ПИ 70648.1.484 (публична общинска собственост с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път) преминава през ПИ 70648.1.490  които се насочва на север (публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път),ще се изгради ново ЕТ пред ПИ 70648.174.150  и  ПИ 70648.174.42  и пред ПИ 70648.174.14 и завършва до ново ЕТ до границата на ПИ 70648.174.11  и  ПИ 70648.174.12. Видно от Нотариален акт №86 от 27.10.2022г, е че е учредено право на строеж за изграждане на енергиен обект, представляващ бетонен трансформаторен пост със застроена площ 6,10 кв.м,.
 • Дължината на трасето е 348,50лм.
 1. Изразява предварително съгласие за преминаване на подземното трасе през имоти, публична общинска собственост ПИ 70648.1.484 (публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”) и ПИ 70648.1.490 (публична общинска собственост, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път”).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2023 г., Протокол №1, допълнителна точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 35/25.01.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ