Заседание 23.02.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 23.02.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2023 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

2. Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Сърница за 2023г. и Годишен доклад по плана за младежта за 2022г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

3. Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и ДП „Български спортен тотализатор”.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

4. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 2-2023, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

5. Приемане на Доклад за програма за овладяване на популацията за безстопанствени кучета в Община Сърница за 2022 г.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

6. Продажба на земя – ЧОС, представляваща 11/12 идеални части от УПИ VIII-327 – Общински, с площ от 605 кв.м., находящ се в кв. №36 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

7. Промяна на вида на собствеността на общински имот – УПИ X-1166, кв. №48, гр. Сърница – от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

8. Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

9. Приемане на разчети за капиталови разходи на община Сърница за 2023 година, разчети по показателите по единната бюджетна класификация на община Сърница за 2023 годна, разчети по индикативния годишен размер на за сметките за средства от Европейския съюз на община Сърница за 2023 година, разчети по прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси на община Сърница, определяне на условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо, съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

10. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
22.02.2023 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
22.02.2023 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
22.02.2023 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
22.02.2023 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 27.02.2023 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 28

Относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2023 г.

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а от Закона за народните читалища и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2023 година.

Приложение: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2023 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 46/01.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 29

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Сърница за 2023г. и Годишен доклад по плана за младежта за 2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16. Ал.1 от Закона за младежта и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Общински годишен план за младежта на Община Сърница за 2023г. и Годишен доклад по плана за младежта за 2022г.

Приложение: Общински годишен план за младежта на Община Сърница за 2023г. и Годишен доклад по плана за младежта за 2022г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 47/08.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 30

Относно: Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и  ДП „Български спортен тотализатор” за срок от 10 /десет/ години БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС, при запазване на досегашната месечна наемна цена от 132 лв. (сто тридесет и два лева) без ДДС, съгласно Договор №ДОС-00011/12.04.2018 г., определена въз основа на чл. 51б от Закона за физическото възпитание и спорта, на терен публична общинска собственост, представляващ петно с площ от 79 кв.м. за поставяне на временен търговски обект /ВТО/ - павилион за тото пункт, находящо се в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №100/06.10.2021 г. на Община Сърница и одобрена схема петно от главния архитект на Община Сърница за разполагане на ВТО по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ с №46/07.03.2018 г., при граници на петното: североизток – площ за озеленяване , югоизток – обществена сграда за социални грижи, югозапад – детска площадка и северозапад – пешеходна алея между сградата на Община Сърница и петното за поставяне на ВТО, и при граници на УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”: от североизток – улица с ос.т. 189 – ос.т. 190, УПИ IX-„Хотел, търговия и услуги, УПИ ІІІ-606, УПИ ІV-607, УПИ V-607; от югоизток – улица с ос.т. 139 – ос.т. 155а – ос.т. 239; от югозапад – улица с ос.т. 155а – ос.т. 157а – ос.т. 157 – ос.т. 158; от северозапад – улица с ос.т. 158 – ос.т. 189.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 и ал.7 от ЗОС във връзка с  чл. 51б от Закона за физическото възпитание и спорта, в изпълнение на Решение №011/26.01.2023 г. на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-439/31.01.2023 г. на Община Сърница от Димитър Добрев – директор на ДП „Български спортен тотализатор” РО Пловдив, относно подновяване на Договор №ДОС-00011/12.04.2018 г., изтичащ на 12.04.2023 г. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Дава съгласие за:

 1. Сключване на нов договор за отдаване под наем между Община Сърница и ДП „Български спортен тотализатор” за срок от 5 /пет/ години БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГ или КОНКУРС на терен публична общинска собственост, представляващ петно с площ от 79 кв.м. за поставяне на временен търговски обект /ВТО/ - павилион за тото пункт, находящо се в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №100/06.10.2021 г. на Община Сърница, при граници на петното: североизток – площ за озеленяване , югоизток – обществена сграда за социални грижи, югозапад – детска площадка и северозапад – пешеходна алея между сградата на Община Сърница и петното за поставяне на ВТО, и при граници на УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”: от североизток – улица с ос.т. 189 – ос.т. 190, УПИ IX-„Хотел, търговия и услуги, УПИ ІІІ-606, УПИ ІV-607, УПИ V-607; от югоизток – улица с ос.т. 139 – ос.т. 155а – ос.т. 239; от югозапад – улица с ос.т. 155а – ос.т. 157а – ос.т. 157 – ос.т. 158; от северозапад – улица с ос.т. 158 – ос.т. 189.
 2. Определя месечна наемна цена за горепосочения имот в размер на 132 лв. (сто тридесет и два лева) без ДДС, съгласно Договор №ДОС-00011/12.04.2018 г., определена въз основа на чл. 51б от Закона за физическото възпитание и спорта.
 3. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 48/08.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 31

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 2-2023, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, и във връзка с  чл. 13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 2-2023, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 50/13.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 32

Относно: Приемане на Доклад за програма за овладяване на популацията за безстопанствени кучета в Община Сърница за 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Доклад за програма за овладяване на популацията за безстопанствени кучета в Община Сърница за 2022 г., които са неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 51/13.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 33

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща 11/12 идеални части от УПИ VIII-327 – Общински, с площ от 605 кв.м., находящ се в кв. №36 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №916/09.01.2023 г. на Община Сърница – на собственика на законно построената върху нея сграда – *** *** *** с ЕГН ***.

В имота има реализирано, от *** *** *** – бивш жител на гр. Сърница, отстъпено право на строеж (ОПС), съгласно Решение №11 от 26.05.1961 г. на Общински народен съвет с. Сърница, като в имота има законно построена двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП – 85 кв.м., съгласно Удостоверение за факти и обстоятелства с изх. №ТСУ-1383/07.12.2022 г. издадено от гл. архитект на Община Сърница.
Към настоящия момент 11/12 ид. ч. от 2МЖ са собственост на *** *** *** с ЕГН ***, съгласно Н. А. за покупко-продажба на недвижим имот №149, том I-ви, рег. №860, н. дело №142/11.06.2014 г. 
Продажната цена на 11/12 ид. ч. от имота към месец февруари 2023 г., съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител е в размер на 6 122 /шест хиляди сто двадесет и два лева/ лв. без ДДС, а данъчната оценка на имота към 2023 г. е в размер на 3 932,50 лв. /три хиляди деветстотин тридесет и два лева и петдесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000003/03.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и ал. 9 от НРПРУОИ на Община Сърница, постъпило Заявление от *** *** *** с вх. №СР-4313/09.12.2022 г. на Община Сърница, в изпълнение на Решение на ОбС – Сърница №11/26.01.2023 г. за приемане на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 1-2023 и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща 11/12 идеални части от УПИ VIII-327 – Общински, с площ от 605 кв.м., находящ се в кв. №36 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №916/09.01.2023 г. на Община Сърница – на собственика на законно построената върху нея сграда – *** *** *** с ЕГН ***.

В имота има реализирано, от *** *** *** – бивш жител на гр. Сърница, отстъпено право на строеж (ОПС), съгласно Решение №11 от 26.05.1961 г. на Общински народен съвет с. Сърница, като в имота има законно построена двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП – 85 кв.м., съгласно Удостоверение за факти и обстоятелства с изх. №ТСУ-1383/07.12.2022 г. издадено от гл. архитект на Община Сърница.
Към настоящия момент 11/12 ид. ч. от 2МЖ са собственост на *** *** *** с ЕГН ***, съгласно Н. А. за покупко-продажба на недвижим имот №149, том I-ви, рег. №860, н. дело №142/11.06.2014 г.

2. Определя продажна цена на 11/12 ид. ч. от имота в размер на – 6 122 /шест хиляди сто двадесет и два лева/ лв. без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 52/15.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 34

Относно: Промяна на вида на собствеността на общински имот – УПИ X-1166, кв. №48, гр. Сърница – от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Променя вида на собствеността на общински имот, представляващ УПИ X-1166 – „Търговия и услуги”, находящ се в кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница – от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница да разпореди съставянето на Акт за публична общинска собственост за УПИ X-1166 – „Търговия и услуги”, находящ се в кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, точка 7 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 53/15.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 35

Относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, както следва:

§1. В Приложение №2 към наредбата - Таблица за базисни наемни цени и цени за използване на общински имоти на територията на Община Сърница, се създава нова T.VIIA със следното съдържание:
„ Наеми за един календарен ден
1. Лекарски кабинет в сградата на Здравната служба в гр. Сърница - без отопление - 15.00 лв.;
2. Лекарски кабинет в сградата на Здравната служба в гр. Сърница - с отопление -25.00 лв.”

 1. Приетата Наредба по т.1 влиза в сила и се прилага от 01.03.2023г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, точка 8 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 54/16.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 36

Относно: Приемане на разчети за капиталови разходи на община Сърница за 2023 година, разчети по показателите по единната бюджетна класификация на община Сърница за 2023 годна, разчети по индикативния годишен размер на за сметките за средства от Европейския съюз на община Сърница за 2023 година, разчети по прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси на община Сърница, определяне на условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо, съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

На основание чл. 54, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т.8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 от ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. До приемане на бюджета на Община Сърница за 2023 г. се прилагат следните правила, условия и разчети:

1.1. Приходите се изпълняват в съответствие с приетата актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 година с решение на Общински съвет Сърница №25 от 26.01.2023 година и решение на общински съвет №11 от 26.11.2023 година.
1.2. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет - Трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности, за обща изравнителна субсидия, трансферите за зимно поддържане и снегопочистване и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят по реда на чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на влезли в сила нормативни актове.
1.3. Приходите се изпълняват в съответствие с приетата актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 година с решение на Общински съвет Сърница №25 от 26.01.2023 година и като се има предвид, че разходите по бюджетите на общините се извършват в размери, не по-големи от размера на разходите за същия период на 2022 г., и при отчитане на влезли в сила нормативни актове, а разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация – до фактическия им размер за съответния месец на 2023 г. Кметът на общината може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за публичните финанси, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по бюджета на общината.

1.4. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС съгласно приложение №3

1.5. Отпуснати и възстановени временни безлихвени заеми, съгласно Приложение №3:

1.6. Приема разпределението на преходния остатък от 2023 година по дейности и вида на разхода, който ще се финансира с преходния остатък и срок на изпълнение, съгласно Приложение №1;

2. Приема разчет за капиталови разходи през 2023 година в размер на 4 285 947 лева по източници на финансиране, съгласно Приложение № 2;

3. Приема разчети за разходи за текущ ремонт през 2023 година, съгласно Приложение №2.1;

4. Приема разчети за разходите за основен ремонт по стопански начин през 2023 година, съгласно Приложение №2.2.

5. Приема разходи за съфинансиране по следните проекти:

5.1. Проект „ Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двор на ОУ "Никола Вапцаров", намираща се в УПИ I - 232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница;
5.2. Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Г.С. Раковски“;
5.3. Проект „Детски кът за децата на служителите на общинска администрация“;
5.4. Проект „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“.

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии през 2023 г., както следва:

6.1. Определя субсидия за Читалище „Просвета – 1947” от делегираните държавни дейности в размер на 38 010 лева;
6.2. Утвърждава разходи за членски внос в размер на 11 000 лева;
6.3. Определя средства за пенсионерски клуб Сърница в размер на 5 000 лева;
6.4. Определя средства за работно облекло на помощния персонал в ДГ „МИР” в размер до 2 850 лева;
6.5. Определя средства за работно облекло на медицинските сестри, работещи в здравен кабинет в училищата и детските градини в размер до 900 лева;
6.6. Определя средства за работно облекло на служителите в местни дейности – „Чистота“ и „Поддръжка на общински пътища и улица“, както и за други служители, които са задължени да имат работно облекло – 2 200 лева;
6.7. Одобрява средства за реализиране на Общински план за младежта в размер на 1 000 лева;
6.8. Упълномощава Кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето на целеви средства по т.6.2 – т.6.7.

7. Приема лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от утвърдените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

7.1. Приема разходи за представителни цели, както следва:

7.1.1. Представителни разходи на Кмета на Община Сърница в размер до 5 000 лева;
7.1.2. Представителни разходи на председателя на Общински съвет Сърница в размер до 2 500 лева.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложения № 3, №3.1, №3.2, №3.3, №3.4, №3.5, №3.6, №3.7, №3.8, №3.9, №3.10 и  №3.11.

9. Възлага на Кмета на общината да разработи бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 година, съгласно РМС № 70 от 2023 година.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

10.1. СУ „Св.св. Кирил и Методий” – град Сърница;
10.2. ОУ „Никола Вапцаров” – с. Побит камък;
10.3. ОУ „Г. С. Раковски – с. Медени поляни.

11. Дава съгласието за кандидатстване за безлихвен заем от Централния бюджет, както следва:

11.1. Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Г.С. Раковски“;

12. Община Сърница няма да издава общински гаранции и да поема дълг през 2023 година;

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

13.1. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;
13.2. За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския бюджет.

14. Оправомощава Кмета да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
14.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на Кмета на общината:

15.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
15.2. Да определи субсидии на второстепенните разпоредители с бюджет до приемане на бюджета за 2023 година;
15.3. Да определи субсидии Народно читалище „Просвета 1947“ до приемане на бюджета за 2023 година;
15.4. Да сключи анекс към договор за социална услуга с СНЦ Емпатия за предоставяне на средства до приемане на бюджета за 2023 година;
15.5. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси;

16. Задължава Кмета на общината:

16.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
16.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната дисциплина;

17. Упълномощава Кмета:

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението им в края на годината.
17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на разчетите за 2023 година, съгласно Приложение №4.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, точка 9 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 55/16.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 37

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Топъл обяд в община Сърница“, № BG05SFPR003-1.001-0238, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021 – 2027 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и чл. 10 от ПМС №7 от 19.01.2023 година  и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за финансиране с бюджетни средства на проект „Топъл обяд в община Сърница“, № BG05SFPR003-1.001-0238, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021 – 2027 год., които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до максимален размер от 674 365.44 лв. с ДДС (шестстотин седемдесет и четири хиляди триста шестдесет и пет лева и 44 ст.), представляващи 100% от разходите, необходими за проекта за период от 32 месеца (01.02.2023 год. – 30.09.2025 год.)
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем: финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект „Топъл обяд в община Сърница“, № BG05SFPR003-1.001-0238, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021 – 2027 год., е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 57/21.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 38

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Сърница“, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.002-0048-C01, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и чл. 10 от ПМС №7 от 19.01.2023 и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за финансиране на с бюджетни средства на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Сърница“, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.002-0048-C01, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 22 120,99 лв. с ДДС (двадесет и две хиляди сто и двадесет лева и 99 ст.), представляващи 100% от разходите, необходими за изпълнение на проекта.
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем: финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект „Укрепване на общинския капацитет на община Сърница“, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.002-0048-C01, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 58/21.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 39

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект “Грижа в дома в община Сърница”, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0031-C01, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 10 от ПМС №7 от 19.01.2023 година и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за финансиране на с бюджетни средства на проект “Грижа в дома в община Сърница”, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0031-C01, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 186 819.46 лв. с ДДС (сто осемдесет и шест хиляди осемстотин и деветнадесет лева и 46 ст.), представляващи 100% от разходите, необходими за изпълнение на проекта.
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем: финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект “Грижа в дома в община Сърница”, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0031-C01, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 59/21.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 40

Относно: Допълнение на решение № 150 на Общински Съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021 г., Протокол № 14, влязло в сила на 17.01.2022 г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Разрешава Допълнение на решение № 150 на Общински Съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021 г., Протокол № 14, влязло в сила на 17.01.2022 г. с точка номер 5 а именно:

5. Разрешава изработването на проект на ПУП – За промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.51.380 с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път (публична общинска собственост), в нов УПИ- I-380 – „За път” по КК в землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 60/21.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 41

Относно: Допълнение на решение № 149 на Общински Съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021 г., Протокол № 14, влязло в сила на 17.01.2022 г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Разрешава Допълнение на решение № 149 на Общински Съвет – Сърница, проведено на 22.12.2021 г., Протокол № 14, влязло в сила на 17.01.2022 г. с точка номер 5 а именно:

5. Разрешава изработването на проект на ПУП – За промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.51.380 с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път (публична общинска собственост), в нов УПИ- I-380 – „За път” по КК в землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 60/21.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 42

Относно: Изменение и допълнение на Решение №26, прието с Протокол №1 от 26.01.2023г. на Общински съвет Сърница относно предоставяне на разрешение за провеждането на обществени поръчки по реда на ЗОП и осигуряване на средства за услуги по строителен надзор на обекти на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г., чл.94, ал.3 и чл.128 от Закона за публичните финанси, Постановление №7/19.01.2023г. на Министерски съвет, указания с изх.№ ФО1/20.01.2023г. Министерство на финансите, Решение №26, прието с Протокол №1 от 26.01.2023г. на Общински съвет Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

I. Изменя и допълва свое Решение №26, прието с Протокол №1 от 26.01.2023г. по следният начин:

1. В т.1 от Решение №26 добавят 3 допълнителни обекта за осъществяване на строителен надзор през 2023 година, като текстът на отделните подточки се променя и допълва по следният начин:

1.1. „Рехабилитация на общински път PAZ 1065 /III-843/, Велинград – Сърница/ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците – Медени поляни, 2 етап: от км. 0+000 до км. 1+300 и от км. 2+500 до км. 7+269“ – Средства в размер на 89 030,00 без ДДС или 106 836,00 с ДДС. Източник на финансиране: Споразумение №РД-02-30-49/25.10.2022г., подписано между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Сърница в изпълнение на Решение №711/30.09.2022г. на Министерски съвет за сумата от 44 515,00 без ДДС. За останалата сума от 44 515,00 без ДДС не е осигурено финансиране, като договорът за обществена поръчка следва да бъде сключен в условието на чл.114 от ЗОП.
1.2. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ "Г.С. Раковски", с. Медени поляни, в УПИ Ⅰ-Училище, кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница” – Средства в размер на 4 166,67 без ДДС или 5 000,00 с ДДС. Източник на финансиране: средства от целева субсидия за капиталови разходи на Община Сърница за 2023г.
1.3. „Изграждане на детска градина за една група от 25 деца”, находящ се в УПИ-VIII-“Детска градина“, кв.4 по плана на село Медени Поляни, Община Сърница– Средства в размер на 4 166,67 без ДДС или 5 000,00 с ДДС. Източник на финансиране: средства от целева субсидия за капиталови разходи на Община Сърница за 2023г.
1.4. „Доизграждане и рехабилитация на обходна улица „Доспатска”, гр. Сърница Етап Първи от км.0+605.46 до км.1+724.32 с обща дължина от 1118.86 л.м.” - Средства в размер на 23 000,00 без ДДС или 27 600,00 с ДДС. Източник на финансиране: сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура: BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г;
1.5. „Извършване на СМР на общински път SML 3086 Орлино от км 16 + 000 до км 15 + 200” - Средства в размер на 6 000,00 без ДДС или 7 200,00 с ДДС. Източник на финансиране: средства от целева субсидия за капиталови разходи на Община Сърница за 2023г.
1.6. „Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в Община Сърница“ - Средства в размер на 5 958,33 без ДДС или 7 150,00 с ДДС. Източник на финансиране: сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 1), Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.
1.7. „Ремонт и реконструкция на канализация в ул. "Доспатска" от о.т 152 до о.т. 236, град Сърница” - Средства в размер на 2 000,00 без ДДС или 2 400,00 с ДДС. Източник на финансиране: средства от целева субсидия за капиталови разходи на Община Сърница за 2023г.”
1.8. „Изграждане на навес за материали за зимно поддържане в УПИ I-281 "За паркинг" в град Сърница” - Средства в размер на 1 250,00 без ДДС или 1 500,00 с ДДС. Източник на финансиране: средства от целева субсидия за капиталови разходи на Община Сърница за 2023г.”
1.9. „Разширяване на съществуващ водоем с. Побит камък ПИ 59224.307.14” - Средства в размер на 1 500,00 без ДДС или 1 800,00 с ДДС. Източник на финансиране: средства от целева субсидия за капиталови разходи на Община Сърница за 2023г.”

2. В т.2 от Решение №26 добавя нова т.2.4. със следният текст:
„2.4. За обекта по т.1.1. от настоящото решение следва изрично да се заложи условие в договора за обществена поръчка за услугата по строителен надзор, че същият ще се сключи в хипотезата на чл.114 от ЗОП за частта за сумата от 44 515,00 без ДДС, която не е покрита за финансиране чрез Споразумение №РД-02-30-49/25.10.2022г.”

II. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

III. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: При определяне на прогнозните стойности на договорите, които трябва да бъдат сключени, кмета на общината като възложител е длъжен да се съобрази със съответно предвидените прагове по Закона за обществените поръчки и при достигането им, да се проведе съответната процедура за обществена поръчка. Тези процедури изискват време от към подготовка на процедурата на обществената поръчка, провеждането ù, разглеждането на подадените оферти, избора на изпълнител, предвидените срокове за обжалване на ИАА на кмета на общината и сключването на договорите по обществените поръчки. В същото време, дори да има осигурено финансиране за съответното СМР по горепосочените проекти, както и сключен договор по реда на ЗОП за изпълнение на СМР, без осигурен строителен надзор не е възможно започването на строителството. Именно поради тази причина е налице обективна необходимост да се започнат възможно най-рано процедурите по реда на ЗОП. В същото време съобразно действащото законодателство Общински съвет Сърница е органът, който осъществява управлението на общинския бюджет и общинското имущество, като кмета на общината разходва средствата съобразно волята на общински съвет и в рамките и параметрите на действащото законодателство. Поради което  налице обективна необходимост от допускането на предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница с цел да се защитят особено важни общински интереси, както и поради опасността, че може да бъде сериозно затруднено изпълнението на настоящото решение и от закъснението на изпълнението му може да последва значителна и трудно поправима вреда за Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №2, допълнителна точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 63/23.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ