Заседание 30.03.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.03.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Продажба на земя – ЧОС, представляваща – УПИ V-288 – Общински, с площ от 728 кв.м., находящ се в кв. №38 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

2. Приемане на отчет по програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2022 г.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

3. Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г. на Община Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

4. Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП - План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.172.123 местност Орлино, землището на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

5. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН с обща дължина от 148 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88  в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общинска улица.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

6. Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод с обща дължина 111 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общинска улица.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

7. Предоставяне на съгласие за застрояване на гранична регулационна линия и одобряване на скица-виза за проучване и проектиране с указаното петно за застрояване  на  гранична регулационна линия  между  УПИ XV-904  и  УПИ III – 1478- общ., в което има реализирано  ОПС в кв.70  по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

8. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

9. Приемане на тригодишна бюджетна прогноза в частта местни дейности на Община Сърница за периода 2024 - 2026 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

10. Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – За ЧИПРЗ, засягащ ПИ 5 в кв 12, попадащ в зона „за озеленяване” по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

11. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
29.03.2023 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
29.03.2023 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
29.03.2023 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
29.03.2023 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 03.04.2023 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 43

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща – УПИ V-288 – Общински, с площ от 728 кв.м., находящ се в кв. №38 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №917/31.01.2023 г. на Община Сърница – на собственика на законно построената върху нея сграда – *** с ЕГН ***.

За УПИ V-288-Общ., находящ се в кв. №38 по сега действащия план на гр. Сърница, идентичен с част от УПИ V, находящ се в кв. №47 по обезсиления план на с. Сърница, съгласно Удостоверение за идентичност и описание на имот с изх. №ТСУ-091/31.01.2023 г. на служба ТСУ при Община Сърница, има отстъпено право на строеж (ОПС) на *** (***„ съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №ГРАО-00841/04.08.2021 г. на Община Сърница), съгласно Удостоверение на Общински народен съвет с. Сърница с №1429/20.12.1975 г. за признато право на строеж и право на собственост.

В имота има законно построена от *** (***„ съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №ГРАО-00841/04.08.2021 г. на Община Сърница) двуетажна масивна жилищна сграда (2МЖ) със ЗП – 100 кв.м., съгласно Строително разрешение №44/26.07.1976 г.

Към момента – 2МЖ е собственост на *** , съгласно Н. А. за покупко-продажба на недвижим имот №66, том II-ри, рег. №3440, н. дело №249/17.08.2021 г.

Продажната цена към месец февруари 2023 г., съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител е в размер на 8 736 /осем хиляди седемстотин тридесет и шест лева/ лв. без ДДС, а данъчната оценка на имота към 2023 г. е в размер на 4 732,00 лв. /четири хиляди седемстотин тридесет и два лева/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000025/27.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и ал. 9 от НРПРУОИ на Община Сърница, постъпило Заявление от *** с вх. №СР-0291/23.01.2023 г. на Община Сърница, в изпълнение на Решение на ОбС – Сърница №31/23.02.2023 г. за приемане на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 2-2023 и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща – УПИ V-288 – Общински, с площ от 728 кв.м., находящ се в кв. №38 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №917/31.01.2023 г. на Община Сърница – на собственика на законно построената върху нея сграда – *** с ЕГН ***.
За УПИ V-288-Общ., находящ се в кв. №38 по сега действащия план на гр. Сърница, идентичен с част от УПИ V, находящ се в кв. №47 по обезсиления план на с. Сърница, съгласно Удостоверение за идентичност и описание на имот с изх. №ТСУ-091/31.01.2023 г. на служба ТСУ при Община Сърница, има отстъпено право на строеж (ОПС) на *** (***„ съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №ГРАО-00841/04.08.2021 г. на Община Сърница), съгласно Удостоверение на Общински народен съвет с. Сърница с №1429/20.12.1975 г. за признато право на строеж и право на собственост.
В имота има законно построена от *** (***„ съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №ГРАО-00841/04.08.2021 г. на Община Сърница) двуетажна масивна жилищна сграда (2МЖ) със ЗП – 100 кв.м., съгласно Строително разрешение №44/26.07.1976 г.
Към момента – 2МЖ е собственост на ***, съгласно Н. А. за покупко-продажба на недвижим имот №66, том II-ри, рег. №3440, н. дело №249/17.08.2021 г.

2. Определя продажна цена в размер на 8 736 /осем хиляди седемстотин тридесет и шест лева/ лв. без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 70/27.02.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 44

Относно: Приемане на отчет по програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2022 г.

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал.1 и ал.9 от Закон за управление на отпадъците и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема отчет по Програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2022г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 73/17.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 45

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г. на Община Сърница., представляващ приложение „Отчет”, неразделна част към от настоящото решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 4 от Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2022 г. на Община Сърница., представляващ приложение „Отчет”, неразделна част към от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 74/17.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 46

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване, за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.172.123  местност Орлино, землището на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава изработването на проект на ПУП - План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.172.123 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница от земеделска земя “ливада” в УПИ CXIIⅠ-123 с отреждане „За вилно и рекреационно строителство“ в м. Орлино, землището на гр. Сърница, общ. Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. За сметка на ПИ с идентификатор 172.123– частна собственост на инвеститора, да се образува един нов урегулиран поземлен имот с площ и отреждане съответно:

3.1.1. УПИ CXIIⅠ-123 „За вилно и рекреационно строителство“ с площ 1100 кв.м

3.2. Достъпът до новообразувания парцел да се осъществява посредством местен път ПИ с идентификатор 70648.141.419 (публична общинска собственост) намиращ се в землището на гр. Сърница.

3.3. В плана за застрояване на новообразуваният УПИ CXIIⅠ-123 да се предвидят следните параметри::

3.3.1. застроително петно до три етажа – застрояване с височина до 7м стреха, до било 10 метра.
3.3.2. Кинт – 1.5;
3.3.3. Пзастр. – 40%;
3.3.4. озелен. – мин. 60%;
3.3.5. спазване на всички нормативни отстояния от границите на имотите.

3.4. Устройствената зона, в която да попада новообразувания имот съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е „За вилно и рекреационно строителство“ - ,,Ок“.

4. Проектът, който ще се представи за одобрение в Община Сърница, следва да е изготвен в съответствие със Закона за устройство на територията, Наредба №7 от 2003г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 от 2001г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за обема и съдържанието на устройствените планове.

5. След изработването и постъпването на проекта в Общинска администрация Сърница, същият следва да се съобщи в срок от един месец на заинтересованите лица съгласно чл.128, ал.3 от ЗУТ.

6. Внесения проект, заедно с постъпилите възражения, предложения и искания по реда на чл.128 ал.5 от ЗУТ да се представи за разглеждане на ЕСУТ при Община Сърница.

7. На основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ изработването на проекта да стане за сметка на собствениците на имот с идентификатор 70648.172.123 в местност „Орлино”, по КК на гр. Сърница, Община Сърница - заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ.

8. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 76/22.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 47

Относно: Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод  КЛ НН с обща дължина от 148 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88  в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общинска улица.

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН с обща дължина от 148 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. Трасето да се проектира да започва от МТП, които се намира в ПИ 70648.81.26, да преминава през ул.” Бора” в гр. Сърница с о.т.4 – 258 - публична общинска собственост, да продължи през ПИ с идентификатор 70648.81.31, ПИ с идентификатор 70648.81.21 и ПИ с идентификатор 70648.81.20 - частна собственост на инвеститора и да достигне до границата на имота на възложителя - ПИ с идентификатор 70648.88.82 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.
3.2. Дължината на проектното трасе следва да бъде 148 л.м.

4. Изразява предварително съгласие за преминаване на подземното трасе през имот, публична общинска собственост, именно ул.” Бора” в гр. Сърница с о.т. 4 – 258 с дължина на трасето през улицата от 41 л.м.

5. Проектът, който ще се представи за одобрение в Община Сърница, следва да е изготвен в съответствие със Закона за устройство на територията, Наредба №7 от 2003г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 от 2001г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за обема и съдържанието на устройствените планове.

6. След изработването и постъпването на проекта в Общинска администрация Сърница, същият следва да се съобщи в срок от 10 дни на заинтересованите лица съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ чрез обявление в Държавен вестник.

7. Внесения проект, заедно с постъпилите възражения, предложения и искания по реда на чл.128 ал.5 от ЗУТ да се представи за разглеждане на ЕСУТ при Община Сърница.

8. На основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ изработването на проекта да стане за сметка на собственика на имот с идентификатор ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница. - заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ.

9. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 77/22.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 48

Относно: Разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод с обща дължина 111 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване през общинска улица.

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване с обща дължина от 111 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. Трасето да се проектира да започва от съществуващ водопровод, които преминава  по ул.” Бора” в гр. Сърница в о.т. 258 - публична общинска собственост, да продължи през ПИ с идентификатор 70648.81.31, ПИ с идентификатор 70648.81.21 и ПИ с идентификатор  81.20 - частна собственост на инвеститора, и достигне до границата  имота на възложителя - ПИ с идентификатор 70648.88.82 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.
3.2. Дължината на проектното трасе следва да бъде 148 л.м.

4. Изразява предварително съгласие за преминаване на подземното трасе през имот, публична общинска собственост, именно ул.” Бора” в гр. Сърница в о.т. 258.

5. Проектът, който ще се представи за одобрение в Община Сърница, следва да е изготвен в съответствие със Закона за устройство на територията, Наредба №7 от 2003г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 от 2001г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за обема и съдържанието на устройствените планове.

6. След изработването и постъпването на проекта в Общинска администрация Сърница, същият следва да се съобщи в срок от 10 дни на заинтересованите лица съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ чрез обявление в Държавен вестник.

7. Внесения проект, заедно с постъпилите възражения, предложения и искания по реда на чл.128 ал.5 от ЗУТ да се представи за разглеждане на ЕСУТ при Община Сърница.

8. На основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ изработването на проекта да стане за сметка на собственика на имот с идентификатор ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница. - заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ.

9. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 78/22.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 49

Относно: Предоставяне на съгласие за застрояване на гранична регулационна линия и одобряване на скица-виза за проучване и проектиране с указаното петно  за  застрояване  на  гранична регулационна линия  между  УПИ XV-904  и  УПИ III – 1478- общ., в което има реализирано  ОПС в кв.70  по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал,1 т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за осъществяване на строителство на северозападната гранична регулационна линия между  УПИ XV-904  и  УПИ III – 1478- общ. за реализирането на обект: „Гараж  и стопанска постройка” с височина на стрехата от 3.60 до 8.60 метра и с дължина от 10.00 метра.
 2. Одобрява приложения проект на скица-виза с №С-009/23.01.2023г., издадена от главният архитект на Община Сърница, представляваща Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, точка 7 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 79/22.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 50

Относно: Приемане на:

 1. Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
 2. Предложение за планиране на социални и интегрирани на здравно – социални услуги и максималния брой потребители на тези услуги ( по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на Община Сърница.

На основание чл. 21,ал.1, т.12 и т. 23 и от ЗМСМА във връзка с изпълнението на чл.43, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема:

 1. Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
 2. Предложение за планиране на социални и интегрирани на здравно – социални услуги и максималния брой потребители на тези услуги ( по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на Община Сърница.

Приложение:

 1. Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
 2. Предложение за планиране на социални и интегрирани на здравно – социални услуги и максималния брой потребители на тези услуги ( по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, точка 8 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 80/22.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

Относно: Приемане на тригодишна прогноза за 2024 – 2026  година в частта местни дейности на община Сърница.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 83 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сърница, както и предвид фактическите основания и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема тригодишна бюджетна прогноза в частта местни дейности на община Сърница за периода 2024 – 2026 година , съгласно Приложение№1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, точка 9 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 84/22.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 52

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – За частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ  ПИ 5 в кв.12 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване проект на подробен устройствен план - За частично изменение на план за регулация и план за застрояване, засягащ ПИ 5 в кв.12 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора, като проектът на ПУП следва да се изработи в параметрите по т.3 от настоящото решение.

3. Дава съгласие подробният устройствен план да бъде изработен в следните параметри:

3.1. Уличната регулация да не се променя;
3.2. Да се предвиди промяна на дворищната регулация чрез обособяването на нов УПИ XVIⅠ-5 “За жилищно строителство, търговия и услуги” в рамките на ПИ 5 в кв.12 по плана на гр. Сърница, Община Сърница с площ от 1257 кв.м
3.3. В рамките на новообразуваният имот да се предвиди ново застроително петно със следните параметри:

3.3.1. застроително петно до три етажа – 10 метра;
3.3.2. Кинт – 1.2;
3.3.3. Пзастр. – 60%;
3.3.4. озелен. – мин. 40%;
3.3.5. спазване на нормативни отстояния от границите на имотите и улица.

3.4. Устройствената зона, в която следва да попада новообразуваният парцел, да е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване“.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, точка 10 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 86/23.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

Относно: Приемане на разчети за целеви разходи през 2023 година на община Сърница.

На основание чл. 54, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т.8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 от ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница приема и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Утвърждава разчет за целеви разходи през 2023 г. за организиране на празнична вечеря ифтар в размер на 6 500 лева.
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да извърши всички необходими действия за изпълнение на решението.
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Необходимостта от допускане на предварително изпълнение е продиктувана от нуждата от организиране на празнична вечеря през вече започналия свещен месец за мюсюлманите - Рамазан.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 88/28.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 54

Относно: Определяне на вида собственост на новопостроен недвижим общински имот като публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Определя вида собственост на новопостроен недвижим общински имот, представляващ гараж с работилница (метално хале) за общинска техника, находящо се в УПИ I- 281 в кв.39 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, като недвижим имот публична общинска собственост.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница да разпореди съставянето на Акт за публична общинска собственост за обект гараж с работилница (метално хале) за общинска техника, находящо се в УПИ I- 281 в кв.39 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Необходимостта от допускане на предварително изпълнение е продиктувана от нуждата да се състав акт за публична общинска собственост на въпросният обект, за да може същият да се използва съобразно предназначението, за което е изграден и да се ползва със съответната защита на закона като специфичен вид общинска собственост, която се използва за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Т.е налице са нуждата от защита на особено важен обществен интерес и за да не настъпи значителна или трудно поправима вреда при осъществяването на стопанисването на обекта ако изпълнението на акта бъде забавено във времето.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №3, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 89/29.03.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ