Заседание 27.04.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.04.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за осъществените дейности и финансов отчет за 2022 година на Народно читалище „просвета – 1947” – Сърница.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

2. Информация за приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2023 година - 31.03.2023 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

3. Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.73.22 в местност „Делджилери”, землището гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

4. Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП за изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ XXI - 923 в кв.24а по плана на гр. Сърница, общ. Сърница

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

5. Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница.

Докл.: А. Туджар - Юрисконсулт

6. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
26.04.2023 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
26.04.2023 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
26.04.2023 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
26.04.2023 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 03.05.2023 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 55

Относно: Приемане на отчет за осъществените дейности и финансов отчет за 2022 година на Народно читалище „просвета – 1947” – Сърница.

На основание чл. 2, ал.1, т. 12 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и 5 от Закона за народните читалища и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема:

Отчет за осъществените дейности и финансов отчет за 2022 година на Народно читалище „Просвета – 1947” – Сърница.

Приложение :

Отчет за осъществените дейности и финансов отчет за 2022 година на Народно читалище „Просвета – 1947” – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №4, точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 100/10.04.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 56

Относно: Информация за приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2023 година - 31.03.2023 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.8 от Наредбата за командировките в страната и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

  1. Приема информация за приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2023 година – 31.03.2023 година, съгласно Приложение №1.
  2. Приема разходите за командировки за Кмета на Община Сърница за периода 01.01.2023 – 31.03.2023 година в размер на 300 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №4, точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 104/18.04.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 57

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.73.22 в местност „Делджилери”, землището гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава, изработването на проект на ПУП – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на част от ПИ 70648.73.22 в местност „Делджилери”, землището на гр. Сърница, Община Сърница от земеделска земя „пасище“ в режим на застрояване - „За площадка за събиране третиране /рециклиране/ и временно съхраняване на строителни и битови отпадъци“.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. За сметка на част от ПИ 70648.73.22 да се образува:

3.1.1. Нов урегулиран поземлен имот, а именно нов УПИ XXII - „За площадка за събиране третиране /рециклиране/ и временно съхраняване на строителни и битови отпадъци“- с проектен ПИ 70648.73.524 с площ от 4000 кв.м. За новообразуваният урегулиран поземлен имот е представено удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като е представен и проектен номер за обособяването на поземлен имот, а именно ПИ с идентификатор 70648.73.524.
3.1.2. Достъпът до новият урегулиран поземлен имот ще се осъществява посредством обособяването на поземлен имот с проектен номер съобразно представено удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър ПИ с идентификатор 70648.73.522, който е с площ от 503 кв.м. и ширина от 8 м.

3.2. Достъпът до новообразувания парцел и проектният ПИ с идентификатор 70648.73.522 ще се осъществява посредством съществуващ ПИ с идентификатор 70648.73.371 по КК на землището на гр. Сърница, община Сърница, представляващ републикански път с номер III-843 - част от републиканската пътна мрежа.
3.3. В плана за застрояване за новообразувания УПИ XXII - „За площадка за събиране третиране /рециклиране/ и временно съхраняване на строителни и битови отпадъци“ съобразно представеното задание се предвиждат следните параметри:

3.3.1. Застроително петно до три етажа - „свободно“ застрояване;
3.3.2. Кинт – 2.0;
3.3.3. Пзастр. – 80%;
3.3.4. Озеленяване – мин. 20%;
3.3.5. Спазване на всички нормативни отстояния от границите на имотите.

3.4. Устройствената зона, в която ще попадне новообразувания имот съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е „предимно производствена“ - ,,Пп“.

4. Проектът, който ще се представи за одобрение в Община Сърница, следва да е изготвен в съответствие със Закона за устройство на територията, Наредба №7 от 2003г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 от 2001г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за обема и съдържанието на устройствените планове.

5. След изработването и постъпването на проекта в Общинска администрация Сърница, същият следва да се съобщи в срок от един месец на заинтересованите лица съгласно чл.128, ал.3 от ЗУТ.

6. Внесения проект, заедно с постъпилите възражения, предложения и искания по реда на чл.128, ал.5 от ЗУТ да се представи за разглеждане на ЕСУТ при Община Сърница.

7. На основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ изработването на проекта да стане за сметка на собственика на имот с идентификатор 70648.73.22 в местност „Делджилери”, землището на гр. Сърница, Община Сърница - заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ.

8. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №4, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 106/20.04.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 58

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП за изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ  УПИ XXI - 923 в кв.24а по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава, в качеството си на орган управляващ общинската собственост, изработване проект на подробен устройствен план – За изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ XXI-923 в кв.24а по плана на гр. Сърница, Община Сърница и образуването на нов УПИ XXI – 923,1543-общ. „За жилищно строителство”.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. Уличната регулация да не се променя.
3.2. Дворищната регулация да се промени като се обособи един нов урегулиран поземлени имот, а именно - УПИ XXI – 923,1543-общ.;
3.3. Новият парцел е с площ и отреждане съответно - УПИ XXI – 923,1543-общ. „За жилищно строителство” с площ 552 кв.м.
3.4. В плана за застрояване на новообразуваният УПИ ново се образува ново застроително петно – свободно застрояване, като се предвиждат следните параметри:

3.4.1. застроително петно до три етажа – 10 метра.
3.4.2. Кинт – 1.2;
3.4.3. Пзастр. – 60%;
3.4.4. озелен. – мин. 40%;
3.4.5. спазване на всички нормативни отстояния от границите на имотите и улица.

3.5. Устройствената зона, в която ще попада новообразуваният парцел, да е „Жилищна с малка височина на застрояване“ - Жм.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

 Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №4, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 108/20.04.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 59

Относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 от Закона за местни данъци и такси и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

  1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница, представляваща приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
  2. Приетата Наредба по т.1 влиза в сила и се прилага от 01.05.2023г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №4, точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 109/20.04.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 60

Относно: Окончателен проект на Генерален план за организация на движението на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

  1. Приема и одобрява представеният окончателен проект на Генерален план за организация на движението на Община Сърница.
  2. Задължава Кмета на Община Сърница да предприеме последващи действия по одобряване на окончателният проект по т.1, в съответствие с разпоредбите на Наредба №1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №4, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 112/26.04.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 61

Относно: Предоставяне на съгласие за застрояване на гранична регулационна линия и одобряване на скица-виза за проучване и проектиране с указаното петно  за  застрояване  на  гранична регулационна линия  между  УПИ XV-118-общ., в който има реализирано ОПС, и  УПИ XVI Обществен в кв.13  по плана на с. Побит камък, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал,1 т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

  1. Разрешава, в качеството си на орган управляващ общинската собственост, осъществяване на строителство на западната гранична регулационна линия между XV-118-общ.,  в който има реализирано ОПС, и  УПИ XVI Обществен за реализирането на обект: „Преместваем обект - пункт за изкупуване на гъби” с височина на стрехата  50-един етаж; широчина на застройката до 5.00 метра и дължина на застройката до 6.00 метра.
  2. Одобрява приложения проект на скица-виза с №С-0246/05.10.2022г., с презаверка 13.04.2023г., издадена от главният архитект на Община Сърница, представляваща Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
  3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №4, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 113/26.04.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 62

Относно: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 46, прието с Протокол № 3 от 30.03.2023г. на Общински съвет Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.62, ал.2 от АПК и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

  1. Разрешава поправката на очевидна фактическа грешка в Решение №46, прието с Протокол №3 от 30.03.2023г. на Общински съвет Сърница, както следва: навсякъде в решението, където е записано „УПИ CXIII-123 За вилно и рекреационно строителство” да се чете и да се приема „УПИ CXXIII-123 За вилно и рекреационно строителство”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №4, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 114/26.04.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 63

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация и план за застрояване за определяне на прилежаща площ към съществуваща сграда с идентификатор 59224.307.171.1 в м. Селище, землището на с. Побит камък, общ. Сърница по реда на §5, ал.6 от Закона за горите във връзка с §123 от Закона за горите (отм).

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава, изработването на проект на ПУП - План за регулация и план за застрояване за определяне на прилежаща площ към съществуваща сграда с идентификатор 59224.307.171.1 в м. Селище, землището на с. Побит камък, общ. Сърница по реда на §5, ал.6 от Закона за горите във връзка с §123 от Закона за горите (отм).

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. Да се предвиди определяне на прилежаща площ към съществуваща жилищна сграда в горска територия съгласно §5, ал.6 от Закона за горите във връзка с §123 от Закона за горите (отм)., като ще се образува един нов УПИ Ⅰ-171 “За жилищна сграда” с площ от 423 кв.м.
3.2. Общата площ на ПИ с идентификатор 59224.307.171 е 5231 кв.м.
3.3. Площта на жилищната сграда с идентификатор 59224.307.171.1 е 101 кв.м.
3.4. В плана за застрояване на новообразувания УПИ Ⅰ-171 се предвижда запазване на съществуващата сграда, както е показано в графичната част, като за строителното петно има следните параметри:

3.4.1. застроително петно до три етажа - „свободно“ застрояване (10 метра);
3.4.2. Кинт – 0.3;
3.4.3. Пзастр. – 24%;
3.4.4. озелен. – мин. 76%;
3.4.5. спазване на всички нормативни отстояния от границите на имотите.

3.5. Устройствената зона, в която следва да попадне новообразувания имот съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е „Жилищна с малка височина на застроявана – Жм“.

4. Проектът следва да бъде изготвен съобразно указаният, представения на инвеститора от Изпълнителна агенция по горите съобразно тяхно писмо с техен изх.№ ИАГ-24447/10.10.2022г. и съобразно представеното становище от ТП Държавно горко стопанство „Селище” при ЮЦДП – Смолян с техен изх.№ 23-329/07.04.2023г.

5. Проектът, който ще се представи за одобрение в Община Сърница, следва да е изготвен в съответствие със Закона за устройство на територията, Наредба №7 от 2003г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 от 2001г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за обема и съдържанието на устройствените планове.

6. След изработването и постъпването на проекта в Общинска администрация Сърница, същият следва да се съобщи в срок от един месец на заинтересованите лица съгласно чл.128, ал.3 от ЗУТ.

7. Внесения проект, заедно с постъпилите възражения, предложения и искания по реда на чл.128, ал.5 от ЗУТ да се представи за разглеждане на ЕСУТ при Община Сърница.

8. На основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ изработването на проекта да стане за сметка на собствениците на сграда с идентификатор 59224.307.171.1 в местност „Селище”, землището на с. Побит Камък, общ. Сърница - заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ.

9. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №4, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 115/26.04.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП - За частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ  УПИ VIII , УПИ XVI, УПИ ⅩⅤ-общ. и УПИ ⅤⅠⅠ-общ. в кв. 15A по плана на с. Побит камък, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава, в качеството си на орган управляващ общинската собственост, изработване проект на подробен устройствен план - За частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ VIII , УПИ XVI, УПИ ⅩⅤ-общ. и УПИ ⅤⅠⅠ-общ. в кв. 15A по плана на с. Побит камък, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. Уличната регулация да не се променя.
3.2. Дворищната регулация да се промени, като северозападната регулационна линия се премести на северозапад, както е показано със зелен цвят в графичната част на скицата идейно-предложение.
3.3. За сметка на УПИ VIII и УПИ XVI  в кв.15A да се предвиди образуването на един нов парцел – УПИ ⅤⅠⅠⅠ.
3.4. След извършените промени засегнатите от разработката урегулирани поземлени имоти да бъдат със следните параметри и отреждане:

3.4.1. УПИ VIII „За жилищно строителство, търговия и услуги” с площ 1179 кв.м.;
3.4.2. УПИ VII-общ. с площ от 486 кв.м.
3.4.3. УПИ XV-общ. с площ от 678 кв.м.

3.5. Да се предвиди ново застроително петно в новообразувания УПИ VIII „За жилищно строителство, търговия и услуги” свободно и свързано застрояване, като се предвиждат следните параметри:

3.5.1. застроително петно до три етажа – 10 метра;
3.5.2. Кинт – 1.2;
3.5.3. Пзастр. – 60%;
3.5.4. озелен. – мин. 40%;
3.5.5. спазване на всички нормативни отстояния от границите на имотите и улица;

3.6. Устройствената зона, в която ще попада е „Жилищна с малка височина на застрояване“-Жм.

3.7. Параметрите за застрояване на УПИ VII-общ. и УПИ XV-общ. остават непроменени.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №4, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 117/26.04.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ