Заседание 25.05.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.05.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 3-2023, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

2. Приемане на разчет за капиталови разходи на община Сърница за 2023 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

3. Бракуване на дълготрайни активи в ДГ „МИР“ и Общинска администрация Сърница.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

4. Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.173.29 местност Орлино, землището на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: Р. Поюков – Гл. спец. ТСУ

5. Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ VII-278-„Търговски център“ и УПИ XXI-277 в  кв.20 по плана на гр. Сърница,  Община Сърница.

Докл.: М. Фере - Гл. спец. ТСУ

6. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
23.05.2023 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
23.05.2023 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
23.05.2023 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
23.05.2023 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 30.05.2023 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 3-2023, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, и във връзка с  чл. 13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 3-2023, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №5, точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 136/16.05.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

Относно: Приемане на разчет за капиталови разходи на община Сърница за 2023 година.

На основание чл. 54, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т.8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 от ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

  1. Допълва разчетите за капиталови разходи през 2023 година, одобрени с решение №36 от 23.02.2023 година с обект: „Закупуване на ръчна трамбовка“ със сумата от 5 000 лева
  2. Допълва разчети за разходи за текущ ремонт през 2023 година с обект „Текущ ремонт на покрива на общинско общежитие“ със сумата от 3 000 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №5, точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 137/16.05.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 67

Относно: Бракуване на дълготрайни активи в ДГ „МИР“ и Общинска администрация Сърница.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл.37б от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава бракуване на следните активи:

1.1. Пералня автоматична Приьой, с инвентарен номер 206009000 балансова стойност 0.00 лева.
1.2. Лаптоп HP Elitbook 850 G7 с инвентарен номер 369 и балансова стойност 0.00 лева.
1.3. Лаптоп XPS 15 7590 с инвентарен номер 2041070005 и балансова стойност 0.00 лева.

2. Възлага на Кмета на Община Сърница изпълнението всички законосъобразни действия по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №5, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 138/16.05.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 68

Относно: Предоставяне на разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.173.29  местност Орлино, землището на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава, изработването на проект на ПУП - План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на имот с идентификатор 70648.173.29 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница от земеделска земя “ливада” в УПИ XXIX-29 с отреждане съответно „За вилно и рекреационно строителство-Ок“ в м. Орлино, землището на гр. Сърница, общ. Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. За сметка на ПИ с идентификатор 173.29 – частна собственост на инвеститора, да се образува един нов урегулиран поземлен имот с площ и отреждане съответно:

3.1.1. УПИ XXIX-29 „За вилно и рекреационно строителство“ с площ 619 кв.м

4. От ПИ 70648.173.29 за уширение на улица ще бъдат присъединение 27 кв.м към съществуващ път ПИ 70648.1.482(публична общинска собственост за селско стопански ведомствен път).
Достъпът до новообразувания парцел да се осъществява посредством местен път ПИ с идентификатор 70648.141.419 (публична общинска собственост) и посредством местен път ПИ 70648.1.482 (публична общинска собственост селско стопански ведомствен път) намиращ се в землището на гр. Сърница.

4.1. В плана за застрояване на новообразуваният УПИ XXIX-29 да се предвидят следните параметри:

4.1.1. застроително петно до три етажа – застрояване с височина до 7м. стреха, до било 10 метра.
4.1.2. Кинт – 1.5;
4.1.3. Пзастр. – 40%;
4.1.4. озелен. – мин. 60%;
4.1.5. спазване на всички нормативни отстояния от границите на имотите.

4.2. Устройствената зона, в която да попада новообразувания имот съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е „За вилно и рекреационно строителство“ - ,,Ок“.

5. Проектът, който ще се представи за одобрение в Община Сърница, следва да е изготвен в съответствие със Закона за устройство на територията, Наредба №7 от 2003г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 от 2001г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за обема и съдържанието на устройствените планове.

6. След изработването и постъпването на проекта в Общинска администрация Сърница, същият следва да се съобщи в срок от един месец на заинтересованите лица съгласно чл.128, ал.3 от ЗУТ.

7. Внесения проект, заедно с постъпилите възражения, предложения и искания по реда на чл.128 ал.5 от ЗУТ да се представи за разглеждане на ЕСУТ при Община Сърница.

8. На основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ изработването на проекта да стане за сметка на собствениците на имот с идентификатор 70648.173.29 в местност „Орлино”, по КК на гр. Сърница, Община Сърница - заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ.

9. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №5, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 139/16.05.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 69

Относно: Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ VII-278 За „Търговски център“  и УПИ XXI-277  в  кв.20 по плана на гр. Сърница,  Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено  поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване проект на подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ VII-278 и УПИ XXI-277 в  кв.20 по плана на гр. Сърница,  Община Сърница.

2. Дава съгласие подробният устройствен план да бъде изработен в следните параметри:

2.1. Уличната регулация да не се променя.

2.2. Дворищната регулация да се промени, като за сметка на УПИ VII-278-„Търговски център“ и УПИ XXI-277 в кв.20 да се образува един нов УПИ VII-277, 278 – „за Търговски център и Фотоволтаична централа”.

2.3. Новообразувания УПИ да е с площ и отреждане съответно

2.3.1. УПИ VII-277, 278 – „за Търговски център и Фотоволтаична централа” е с площ 1594 кв.м.;

2.4. В плана за застрояване за новообразувания УПИ VII-277, 278 – „за Търговски център и Фотоволтаична централа” да се предвидят следните параметри:

2.4.1. Височина на застрояване максимум до 3 етажа (10м.);
2.4.2. Свободно застрояване;
2.4.3. Максимална плътност на застрояване 60%;
2.4.4. Кинт 1.2;
2.4.5. Минимално озеленяване 40%;
2.4.6. Устройствената зона, в която да попада новообразувания УПИ е - „Жм”;
2.4.7. Да се запази линията за застрояване по сега действащият застроителен план, приет със Заповед № 856/21.07.1983г. на ОНС Пазарджик на УПИ VII-278 (респективно новият УПИ VII-277, 278) в кв.20 с улица „Чепино” в о.т. 65-96 от 6 метра от граничната регулационна линия с улицата.
2.4.8. Да се запази линията за застрояване по сега действащият застроителен план, приет със Заповед № 856/21.07.1983г. на ОНС Пазарджик на УПИ VII-278 с кв.20 с улица „Свобода” в о.т. 65-61 от 1 метър от граничната регулационна линия с улицата само за построената и съществуваща към настоящият момент сграда. За останалата част по граничната регулационна линия на УПИ VII-278 УПИ VII-278 (респективно новият УПИ VII-277, 278) в кв.20 с улица „Свобода” застроителната линия да остане на 3 метра от граничната регулационна линия между парцела и улицата.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №5, точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 140/16.05.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70

Относно: Откриване на процедури за отдаване под наем, чрез публични търгове с тайно наддаване за срок от 5 /пет/ години на 8 бр. петна за поставяне на преместваеми търговски обекти, всяко от което с площ от 16 кв.м. и с номера, както следва: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8,  находящи се в УПИ X-1166 – „За търговия и услуги”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №166/06.04.2023 г. и показани на Схема за петна за разполагане на преместваеми търговски обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ одобрена от главния архитект на Община Сърница и ОбС-Сърница с Решение №69/30.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 56 от ЗУТ, чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава откриване на процедури за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публични търгове с тайно наддаване, на 8 бр. петна за поставяне на преместваеми търговски обекти, всяко от което с площ от 16 кв.м. и с номера, както следва: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8, находящи се в УПИ X-1166 – „За търговия и услуги”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №166/06.04.2023 г. и показани на Схема за петна за разполагане на преместваеми търговски обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ одобрена от главния архитект на Община Сърница и ОбС-Сърница с Решение №69/30.05.2018 г.

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за всяко от горепосочените петна в размер на 65,00 лв. /шестдесет и пет лв./ без ДДС.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търговете следните общински съветници:

3.1. **********;
3.2. **********;
3.3. ********** - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №5, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 142/23.05.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ