Заседание 21.09.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 21.09.2023 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2022 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2022 г. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2022 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

2. Прекратяване на съсобственост в УПИ III-133,134,1533 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №8, по плана на гр. Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1533 – Общински, с площ от 29 кв.м., за който имот е отреден част от УПИ III-133,134,1533 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №8, по плана на гр. Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

3. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН с обща дължина от 148 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на съгласие за преминаване през общинска улица.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

4. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод с обща дължина 111 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на съгласие за преминаване през общинска улица.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

5. Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

6. Отчет за дейността на  Наблюдателна комисия по смисъла на чл.170 от ЗИНЗС при Общински съвет – Сърница за мандат 2019-2023г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

7. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

Докл.: Д. Кисьова – Секретар

8. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
20.09.2023 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
20.09.2023 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
20.09.2023 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
20.09.2023 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 26.09.2023 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 110

Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2022 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2022 г. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2022 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Приема Годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2022 година, както следва:

1.1. По прихода  –  7 144 990 лева, разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 5 447 244 лева;

1.1.2. За местни дейности  1 697 746 лева.

1.2. По разхода –  7 144 990 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение от  № 1, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 5 447 244 лева;

1.2.2. За местни дейности 1 697 746 лева;

2. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – КСФ за 2022 година, съгласно Приложение № 2 и по проекти съгласно Приложение №2.1, Приложение №2.2, Приложение №2.3, Приложение №2.4, Приложение №2.5, Приложение № 2.6, Приложение № 2.7, Приложение № 2.8 и Приложение № 2.9.

3. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – РА за 2022 година, съгласно Приложение № 3 и по проекти съгласно Приложение №3.1 и Приложение №3.2.

4. Отчет на изпълнението на чуждите средства, съгласно Приложение №4.

5. Отчет за изпълнението на капиталовата програма за 2022 година заедно с извършените промени, съгласно Приложение № 5.

6. Приема отчет за изпълнението на бюджета за кметство с. Побит камък, съгласно Приложение №6 и отчет за изпълнението на бюджета за кметство с. Медени поляни, съгласно Приложение №7.

7. Отчет за дълга на община Сърница за 2022 година, съгласно Приложение №8.

8. Приема протокол от публичното обсъждане на Годишния отчет на бюджета за 2022 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0229/30.08.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 111

Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III-133,134,1533 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №8, по плана на гр. Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1533 – Общински, с площ от 29 кв.м., за който имот е отреден част от УПИ III-133,134,1533 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №8, по плана на гр. Сърница, съгласно АЧОС №921/05.07.2023 г., на *** *** ***, ЕГН *** – съсобственик в УПИ III-133,134,1533 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №8, по плана на гр. Сърница, като съгласно Н. А. за покупко-продажба на недвижим имот №131, том I, рег. №1921, дело №117 от 10.05.2021 г. и Н. А. за продажба на недвижим имот №155, том I, рег. №2201, дело №139 от 03.06.2021 г., *** *** *** е собственик, съответно на ПИ с пл. №133 и ПИ с пл. №134, за които имоти е отреден част от УПИ III-133,134,1533 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №8, по плана на гр. Сърница..

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2, ал. 3 и чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и постъпило Заявление с вх. №СР-2188/03.07.2023 г. от Ахмед Сюлейман Мерджан, и в изпълнение на Решение за допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г. на ОбС – Сърница, представляващо – Приложение 4-2023 и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава прекратяване на съсобственост в УПИ III-133,134,1533 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №8, по плана на гр. Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1533 – Общински, с площ от 29 кв.м., за който имот е отреден част от УПИ III-133,134,1533 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №8, по плана на гр. Сърница, съгласно АЧОС №921/05.07.2023 г., на *** *** ***, ЕГН ***– съсобственик в УПИ III-133,134,1533 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №8, по плана на гр. Сърница, като съгласно Н. А. за покупко-продажба на недвижим имот №131, том I, рег. №1921, дело №117 от 10.05.2021 г. и Н. А. за продажба на недвижим имот №155, том I, рег. №2201, дело №139 от 03.06.2021 г., *** *** *** е собственик, съответно на ПИ с пл. №133 и ПИ с пл. №134, за които имоти е отреден част от УПИ III-133,134,1533 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №8, по плана на гр. Сърница.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 320 (триста и двадесет) лв. без ДДС съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по прекратяване на съсобствеността и сключи договор за продажба

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0241/14.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 112

Относно: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН с обща дължина от 148 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88  в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на съгласие за преминаване през общинска улица.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1, изр. трето и чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Одобрява представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН с обща дължина от 148 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобреният проект е в следният обхват:

2.1. Допуска се изграждане на нова подземна кабелна линия ниско напрежение с обща дължина от 148 л.м.

2.2. Линейното трасе започва от МТП, които се намира в ПИ 70648.81.26, преминава през ул.” Бора” в гр. Сърница в о.т.4 – 258 - публична общинска собственост, продължава през ПИ с идентификатор 70648.81.31, ПИ с идентификатор 70648.81.21 и ПИ с идентификатор 70648.81.20 - частна собственост на инвеститора и достига до границата на имота на възложителя - ПИ с идентификатор 70648.88.82 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2.3. Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.

3. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН през имот публична общинска собственост, засегнат от одобрения проект на ПУП, а именно - ул.” Бора” в гр. Сърница в о.т.4 – 258. Не се разрешават и не се допускат строителни и изкопни дейности в асфалтираните участъци на общинската улица. Допуска се трасето да бъде прокопано и реализирано единствено с подземен хоризонтален сондаж.

4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод КЛ НН през имот публична общинска собственост, засегнат от одобрения проект на ПУП, а именно - ул.” Бора” в гр. Сърница в о.т.4 – 258. Не се разрешават и не се допускат строителни и изкопни дейности в асфалтираните участъци на общинската улица. Допуска се трасето да бъде прокопано и реализирано единствено с подземен хоризонтален сондаж.

5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имота общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сърница.

6. Настоящото решение следва да се съобщи на заинтересованите лица чрез обявление в Държавен вестник по реда на чл.129, ал.1, изр.второ от ЗУТ във връзка с чл.18а от АПК.

7. Същото подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ пред Административен съд Пазарджик в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението в Държавен вестник, като жалбата се подава чрез Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0242/14.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 113

Относно: Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод с обща дължина 111 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на съгласие за преминаване през общинска улица.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1, изр. трето и чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Одобрява представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод с обща дължина 111 л.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.82.88 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобреният проект е в следният обхват:

2.1. Допуска се изграждане на нов подземен електропровод с обща дължина от 111 л.м.

2.2. Линейното трасе започва от съществуващ водопровод, които преминава по ул.” Бора” в гр. Сърница - публична общинска собственост, продължава през ПИ с идентификатор 70648.81.31, ПИ с идентификатор 70648.81.21 и ПИ с идентификатор  81.20 - частна собственост на инвеститора, и достига до границата  на имота на възложителя - ПИ с идентификатор 70648.88.82 в местност „Петел”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

2.3. Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.

3. Разрешава преминаването на подземния водопровод, съгласно представения проект на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод през имот публична общинска собственост, засегнат от одобрения проект на ПУП, а именно - ул.” Бора” в гр. Сърница. Не се разрешават и не се допускат строителни и изкопни дейности в асфалтираните участъци на общинската улица. Допуска се трасето да бъде прокопано и реализирано единствено с подземен хоризонтален сондаж.

4. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод през имот публична общинска собственост, засегнат от одобрения проект на ПУП, а именно - ул.” Бора” в гр. Сърница. Не се разрешават и не се допускат строителни и изкопни дейности в асфалтираните участъци на общинската улица. Допуска се трасето да бъде прокопано и реализирано единствено с подземен хоризонтален сондаж.

5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имота общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сърница.

6. Настоящото решение следва да се съобщи на заинтересованите лица чрез обявление в Държавен вестник по реда на чл.129, ал.1, изр. второ от ЗУТ във връзка с чл.18а от АПК.

7. Същото подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ пред Административен съд Пазарджик в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението в Държавен вестник, като жалбата се подава чрез Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0243/14.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 114

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сърница и взаимодействието му с общинската администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0244/14.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 115

Относно: Отчет за  дейността  на  Наблюдателна комисия по смисъла на чл.170 от ЗИНЗС при Общински съвет – Сърница за мандат 2019-2023г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Приема Отчет за дейността на  Наблюдателна комисия по смисъла на чл.170 от ЗИНЗС при Общински съвет – Сърница за мандат 2019-2023г.

Приложение: Отчет за  дейността  на  Наблюдателна комисия по смисъла на чл.170 от ЗИНЗС при Общински съвет – Сърница за мандат 2019-2023г

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0245/14.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 116

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 24 и чл. 21 , ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г., съгласно Приложение № 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, точка 7 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0246/14.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 117

Относно: Съфинансиране на проект „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница“.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 3, чл.124  и чл.128, ал.1 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава съфинансиране на проект „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница” в размер до 51 300,00 лева с ДДС с източник на финансиране преходен остатък от изравнителна субсидия за 2022 година.

2. Разрешава на Кмета на Община Сърница да сключи допълнително споразумение към договор за обществена поръчка № ДЗОП-16/14.06.2026г. между Община Сърница и „Фейзал” ЕООД за възлагане изпълнението на допълнителни количества и видове СМР съобразно представения доклад на изпълнителя, становище на проектант и представено КСС. Сумата по т.1 се явява крайна и включва и данък добавена стойност.

3. Възлага на Кмета на Община Сърница да извърши всички необходими действия по изпълнение на решението, в това число и отразяване на промяната в капиталовата програма на община Сърница за 2023 година.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Към настоящият момент е започнато строителството на обект: „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница”. Поради което е налице необходимост от предприемане на незабавни мерки и решения относно необходимостта за осъществяване на допълнителни строителни дейности както за да се осигури качественото изпълнение на строителните работи, така и за да се извършат същите в предвидените по договора срокове и план-графици за строителство, а и за да се осъществят същите при добри метеорологични условия, тъй като вече сме в есенния сезон, а влошаването на метеорологичните условия, особено във високо планинско място като с. Медени поляни е с голяма вероятност. Т.е чрез допускането на предварително изпълнение ще се защитят особено важни обществени интереси на Община Сърница, свързани с реализацията на проект „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница”,  и ще се предотврати сериозно затруднение при изпълнението на акта на Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0247/19.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 118

Относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сърница, представляваща приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

2. Приетата Наредба по т.1 влиза в сила и се прилага съобразно сроковете по чл.5, ал.5 от Конституцията на Република България, с изключение на §3 от проекта на наредбата, който влиза в сила и се прилагат от 01.01.2023г. съобразно §12 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г., обн. ДВ, бр. 66 от 01.08.2023г., в сила от 01.01.2023 г., с който са приети изменения в Закона за общинския дълг във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за нормативните актове.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0248/19.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 119

Относно: Предоставяне на разрешение за провеждането на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Решение №104, прието с Протокол №8 от 31.08.2023г. Общински съвет Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава на кмета на Община Сърница да проведе обществена поръчка по реда на ЗОП и ППЗОП и сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и СМР) на общински път SML 3086 Орлино от км 15+200 до км 13+950” при следните условия:

1.1. Максимален размер на обществената поръчка и договора за изпълнение: 545 833,34 лв. без ДДС или 655 000,00 лв. с ДДС;

1.2. Обществената поръчка да бъде проведена и договорът за изпълнение да бъде сключен в хипотезата на чл.114 от Закона за обществените поръчки.

2. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

При определяне на прогнозните стойности на договорите, които трябва да бъдат сключени, кмета на общината като възложител е длъжен да се съобрази със съответно предвидените прагове по Закона за обществените поръчки и при достигането им, да се проведе съответната процедура за обществена поръчка. Тези процедури изискват време от към подготовка на процедурата на обществената поръчка, провеждането ù, разглеждането на подадените оферти, избора на изпълнител, предвидените срокове за обжалване на ИАА на кмета на общината и сключването на договорите по обществените поръчки. Именно поради тази причина е налице обективна необходимост да се започнат възможно най-рано процедурите по реда на ЗОП. В същото време съобразно действащото законодателство Общински съвет Сърница е органът, който осъществява управлението на общинския бюджет и общинското имущество, като кмета на общината разходва средствата съобразно волята на общински съвет и в рамките и параметрите на действащото законодателство. Поради което  налице обективна необходимост от допускането на предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница с цел да се защитят особено важни общински интереси, както и поради опасността, че може да бъде сериозно затруднено изпълнението на настоящото решение и от закъснението на изпълнението му може да последва значителна и трудно поправима вреда за Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0249/19.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 120

Относно: Приемане на актуализация за 2023 год. на План за интегрирано развитие на община Сърница (ПИРО) за периода 2021 – 2027 год.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.13, ал.4, чл.24, ал.1 и чл.23 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл.19, ал.1 и чл.22 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Приема актуализирания за 2023 год. План за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год. и приложенията, които представляват неразделна част от него, както следва:

- Актуализирана Програма за реализация на ПИРО на Община Сърница за периода 2021 – 2027 год. и описание на предвидените мерки и дейности;

- Актуализиран Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на Община Сърница за периода 2021 – 2027 год.;

- Актуализирана Индикативна финансова таблица;

- Актуализирана Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Сърница за периода 2021 – 2027 год.

2. Актуализацията на Плана за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год. влиза в сила след получаване на становище от РИОСВ – Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

3. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законово допустими действия във връзка с изпълнение на гореописаното.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0250/20.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 121

Относно: Предоставяне на съгласие за започване на процедура за безвъзмездно придобиване на терени - държавна собственост на територията на Община Сърница в местността Черновръх (Кара тепе), землището на гр. Сърница и местността Черновръх, землището на с. Побит камък.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.21, ал.6 от Закона за общинската собственост, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Предоставя съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за започване на процедура за безвъзмездно придобиване от Община Сърница на собствеността върху имоти – държавна собственост в хипотезата на чл.54 от Закона за държавната собственост, за осигуряване на особено важен обществен интерес, свързан с трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение за определяне на улици, детски площадки и паркинг в м. Черновръх (Кара тепе), землището на гр. Сърница и м. Черновръх, землището на с. Побит камък върху следните имоти:

1.1. Имот с идентификатор 70648.400.3, с площ от 1325 кв. м., намиращ се в местността Черновръх (Кара тепе), землището на гр. Сърница, Община Сърница, вид на собствеността – частна държавна собственост;

1.2. Имот с идентификатор 70648.400.5, с площ от 7171 кв. м., намиращ се в местността Черновръх (Кара тепе), землището на гр. Сърница, Община Сърница, вид на собствеността – частна държавна собственост;

1.3. Имот с идентификатор 59224.405.5, с площ 7156 кв. м., намиращ се в местността Черновръх, землището на село Побит камък, Община Сърница, вид на собствеността – частна държавна собственост;

1.4. Имот с идентификатор 59224.405.9, с площ от площ 6146 кв.м., намиращ се в местността Черновръх, землището на село .Побит Камък, Община Сърница, вид на собствеността – частна държавна собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение, в това число и отправяне на искане за безвъзмездно придобиване на имотите по т. 1 от настоящото решение, чрез областния управител на Област Пазарджик и евентуално подписване на договор.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.09.2023 г., Протокол №9, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0252/21.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ