Заседание 27.09.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 27.09.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Временно изпълняващи длъжността „Кмет на Община Сърница”.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

2. Избор на Избор на Временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство с. Побит камък, Община Сърница”.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

3. Избор на Временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство с. Медени поляни, Община Сърница”.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

4. Определяне на месечно възнаграждение на ВрИД кметове.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

5. Въпроси и питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 27.09.2023 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 122

Относно: Избор на Временно изпълняващи длъжността „Кмет на Община Сърница”.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.42, ал.8 и чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 2122-МИ/29.08.2023г. на Централната избирателна комисия и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

  1. Определя лицето Халил Салих Туджар – Заместник-кмет на Община Сърница, за Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сърница, считано от 27.10.2023г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.09.2023 г., Протокол №10, точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0261/27.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 123

Относно: Избор на Временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство с. Побит камък, Община Сърница”.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.42, ал.8 и чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 2122-МИ/29.08.2023г. на Централната избирателна комисия и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

  1. Определя лицето Метуна Реджеп Квунска за Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Побит камък, Община Сърница, считано от 27.10.2023г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.09.2023 г., Протокол №10, точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0262/27.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 124

Относно: Избор на Временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство с. Медени поляни, Община Сърница”.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.42, ал.8 и чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 2122-МИ/29.08.2023г. на Централната избирателна комисия и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

  1. Определя лицето Салих Юмер Вехби за Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Медени поляни, Община Сърница, считано от 27.10.2023г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.09.2023 г., Протокол №10, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0263/27.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 125

Относно: Определяне на месечно възнаграждение на ВрИД кметове.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Основна на месечна база възнаграждението за времето, през което лицата ще осъществяват функциите на временно изпълняващ длъжността кмет на община, респективно кмет на кметство във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. от 27.10.2023г. до полагането на клетва от новоизбраните кметове, както следва:

За ВрИД кмет на Община Сърница Халил Салих Туджар, определен с Решение № 122/27.09.2023 г. на Общински съвет Сърница – 3 960 лв.

За ВрИД кмет на кметство с. Побит камък, Община Сърница Метуна Реджеп Кавунска, определена с Решение № 123/27.09.2023 г. на Общински съвет Сърница – 1 518 лв.

За ВрИД кмет на кметство с. Медени поляни, Община Сърница Салих Юмер Вехби - определен с Решение № 124/27.09.2023 г. на Общински съвет Сърница – 1 518 лв.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.09.2023 г., Протокол №10, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 0264/27.09.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ