Заседание 24.11.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.11.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва на Муетдин Мезамединов Саитов, като съветник на Общински съвет – Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

3. Избор на Заместник - председател на Общински съвет на Община Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

4. Избор на председатели и членове на постоянните комисии на Общински съвет -Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

5. Приемане на образци на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

6. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

7. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Пазарджик за мандат 2024г. – 2028 г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

8. Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Велинград, мандат 2024г. – 2028 г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

9. Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Сърница по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

10. Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2024г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

11. Приемане на одитен доклад № 0400210723 и заверен от Сметната палата годишен финансов отчет на община Сърница за 2022 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

12. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №117, прието с Протокол №9 от 21.09.2023г. на Общински съвет Сърница.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

13. Въпроси и питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 04.12.2023 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№2

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Отменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №2 от 29.11.2019 г. с Протокол №2 на Общински съвет Сърница.
 2. Приема Правилник за организацията е дейността на Общински съвет Сърница.
 3. Настоящото решение влиза в сила от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.
 4. Контрол по изпълнение му, както и за спазване на разпоредбите на приетия правилник се възлага на председателя на Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 291/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№3

Относно: Избор на Заместник - председател на Общински съвет на Община Сърница.

На основание чл. 24, ал.2 от ЗМСМА и чл.15,ал.1, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сърница и взаимодействието му с общинската администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Избира за Заместник - председател на Общински съвет на Община Сърница Салих Исмаил.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 292/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№4

Относно: Избор на председатели и членове на постоянните комисии на Общински съвет - Сърница.

На основание чл.21, ал.1,т.1 и чл.48, ал.1, ал.2 от ЗМСМА и чл.38 ал.1 и ал.2 от Правилник за Организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Избира председатели и членове на постоянните комисии на Общински съвет -Сърница, съгласно Приложение №1 към настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 293/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№5

Относно: Приемане на образци на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.49, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Одобрява образец на Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията – Образец 1.
 2. Одобрява образец на Декларация по чл.49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията – Образец 2.
 3. Одобрените образци на декларации следва да се подават от задължените лица по чл.6, ал.1,т.32 и §2, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията в сроковете по чл.50 и чл.53 от Закона за противодействие на корупцията.
 4. Контрол по изпълнение на настоящото решение се възлага на Постоянна комисия за противодействие на корупцията при Общински съвет – Сърница

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 294/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№6

Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет

Салих Салихов Османджиков – Председател на Общински съвет
           (трите имена)                                (позиция в ОбС)

 1. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

Емине Момчилова Талипова – Общински съветник
         (трите имена)                        (позиция в ОбС)

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 295/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№7

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Пазарджик за мандат 2024г. – 2028 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.67, чл.68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, писмо вх.№ СРОбС-279/25.10.2023 г. от Апелативен съд - Пловдив и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд - Пазарджик в съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели. Съдебните заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общински съвет - Сърница, е един съдебен заседател.

2. Определя правила за провеждане на процедура за определяне на съдебен заседател, както следва:

2.1. Условия, на които трябва да отговарят кандидатите:

2.1.1. Да е дееспособен български гражданин (не е поставен под запрещение);
2.1.2. Да е на възраст от 21 до 68 години;
2.1.3. 
Да има настоящ адрес в Община Сърница;
2.1.4. 
Да има завършено най-малко средно образование;
2.1.5. 
Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
2.1.6. Да не страда от психически заболявания;
2.1.7. 
Да не е съдебен заседател в друг съд;
2.1.8. 
Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран (на Окръжен съд Пазарджик);
2.1.9. 
Да неучаства в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
2.1.10. 
Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран (на Окръжен съд Пазарджик).

2.2. Необходими документи за кандидатстване – Всеки кандидат трябва да подаде в деловодството на Общински съвет - Сърница следните документи:

2.2.1. Подробна автобиография, включваща данни за образование, специалност, трудовадейност, общ трудовстаж, семейно положение подписана от кандидата;
2.2.2. 
Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
2.2.3. 
Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
2.2.4. 
Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
2.2.5. 
Мотивационно писмо;
2.2.6. 
Писмено съгласие;
2.2.7. 
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
2.2.8. 
Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Забележка: Обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт (липса на осъждане) се установява служебно от комисията.

2.3. Срок за представяне на писмени предложения за кандидати за съдебни заседатели, ведно с приложени към тях изискуеми документи – от 27.11.2023 г. до 29.11.2023 г.

2.4. Процедура за допускане на представилите заявления кандидати – В едноседмичен срок от крайния срок за подаване на документи назначената от Общински съвет - Сърница Временна комисия проверява представените писмени предложения и документи към тях за съответствие с изискванията на т.2.1. и т.2.2. и Закона за съдебната власт на закрито заседание, като кандидати, които не отговарят на изискванията, се отстраняват от процедурата. Също така определя и дата и част за провеждане на изслушвания. Временната комисия съставя списък на допуснатите до участие кандидати, който  заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи се публикуват на интернет страницата на Община Сърница най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

2.5. Процедура за определяне на кандидати

2.6. Изслушване по реда на чл.68а от Закона за съдебната власт – Определената от Общински съвет - Сърница Временна комисия на предварително обявена дата и час изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки нейн член може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет - Сърница становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. След края на изслушванията комисията съставя доклад за протичането им, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди датата на гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

2.7. Решение за определяне на кандидати за съдебни заседатели – На първата си редовна или извънредна сесия Общински съвет Сърница в публично заседание разглежда представения от Временната комисия доклад. С мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, взема решение за определяне на кандидатите за съдебни заседатели на Окръжен съд – Пазарджик, които се предлагат за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Пловдив. Решението се изпраща в срок от три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели в едно със списъка на одобрените от Общински съвет Сърница кандидати и документите по т.2.2. от настоящото решение.

3. Създава Временна комисия от Общински съветници за проверка на представените писмени предложения от кандидати и провеждане на изслушвания по реда на чл.68а от Закона за съдебната власт в състав както следва:

Председател: ***************
Член: ***************
Член: ***************

4. Настоящото решение да се изпрати на Председателя на Апелативен съд - Пловдив и да се разгласи на заинтересовани лица, като се публикува в един местен вестник, в това число и ежедневник и на официалната интернет страница на Община Сърница.

5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид кратките срокове за определяне на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в съдебния район на Окръжен съд – Пазарджик, три месеца преди изтичането на мандата им, както и сложността на процедурата и като взема под внимание необходимостта настоящото решение да се разгласи на максимален кръг от хора, които биха изявили желание за участие в процедурата, Общински съвет - Сърница счита, че са налице важни държавни и обществени интереси, както и наличие на опасност за затрудняване на изпълнението на настоящото решение, които налагат допускане на предварително му изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 7 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 296/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№8

Относно: Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Велинград, мандат 2024г. – 2028 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.67, чл.68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, писмо вх.№ СРОбС-281/10.11.2023 г. от Окръжен съд - Пазарджик и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд - Велинград в съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели. Съдебните заседател, които трябва да бъдат предложени от Общински съвет– Сърница, са трима заседатели.

2. Определя правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели както следва:

2.1. Условия, на които трябва да отговарят кандидатите

2.1.1. Да е дееспособен български гражданин (не е поставен под запрещение);
2.1.2. 
Да е на възраст от 21 до 68 години;
2.1.3. 
Да има настоящ адрес в Община Сърница;
2.1.4. 
Да има завършено най-малко средно образование;
2.1.5. 
Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
2.1.6. 
Да не страда от психически заболявания;
2.1.7. 
Да не е съдебен заседател в друг съд;
2.1.8. 
Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран (на Районен съд –Велинград);
2.1.9. 
Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
2.1.10. 
Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран (на Районен съд– Велинград).

2.2. Необходими документи за кандидатстване – Всеки кандидат трябва да подаде в деловодството на Общински съвет – Сърница следните документи:

2.2.1. Подробна автобиография, включваща данни за образование, специалност, трудова дейност, общ трудов стаж, семейно положение подписана от кандидата;
2.2.2. 
Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
2.2.3. 
Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
2.2.4. 
Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
2.2.5. 
Мотивационно писмо;
2.2.6. 
Писмено съгласие;
2.2.7. 
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
2.2.8. 
Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Забележка: Обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт (липса на осъждане) се установява служебно от комисията.

2.3. Срок за представяне на писмени предложения за кандидати за съдебни заседатели, ведно с приложени към тях изискуеми документи – от 27.11.2023 г. до 29.12.2023 г.

2.4. Процедура за допускане на представилите заявления кандидати – В едноседмичен срок от крайния срок за подаване на документи назначената от Общински съвет Сърница Временна комисия проверява представените писмени предложения и документи към тях за съответствие с изискванията на т.2.1. и т.2.2. и Закона за съдебната власт на закрито заседание, като кандидати, които не отговарят на изискванията, се отстраняват от процедурата. Също така определя и дата и част за провеждане на изслушвания. Временната комисия съставя списък на допуснатите до участие кандидати, който  заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи се публикуват на интернет страницата на Община Сърница най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

2.5. Процедура за определяне на кандидати

2.6. Изслушване по реда на чл.68а от Закона за съдебната власт – Определената от Общински съвет –Сърница Временна комисия на предварително обявена дата и час изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки нейн член може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет - Сърница становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. След края на изслушванията комисията съставя доклад за протичането им, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди датата на гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

2.7. Решение за определяне на кандидати за съдебни заседатели – На първата си редовна или извънредна сесия Общински съвет - Сърница в публично заседание разглежда представения от Временната комисия доклад. С мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, взема решение за определяне на кандидатите за съдебни заседатели на Районен съд - Велинград, които се предлагат за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Пазарджик. Решението се изпраща в срок от три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели в едно със списъка на одобрените от Общински съвет –Сърница кандидати и документите по т.2.2. от настоящото решение.

3. Създава Временна комисия от Общински съветници за проверка на представените писмени предложения от кандидати и провеждане на изслушвания по реда на чл.68а от Закона за съдебната власт в състав както следва:

Председател: ***************
Член: ***************
Член: ***************

4. Настоящото решение да се изпрати на Председателя на Окръжен съд–Пазарджик и да се разгласи на заинтересовани лица като се публикува в един местен вестник, в това число и ежедневник и на официалната интернет страница на Община Сърница.

5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет –Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид кратките срокове за определяне на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в съдебния район на Районен съд Велинград  – три месеца преди изтичането на мандата им, както и сложността на процедурата  и като взема под внимание необходимостта настоящото решение да се разгласи на максимален кръг от хора, които биха изявили желание за участие в процедурата, Общински съвет–Сърница счита, че са налице важни държавни и обществени интереси, както и наличие на опасност за затрудняване на изпълнението на настоящото решение, които налагат допускане на предварително му изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 8 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 297/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№9

Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Сърница по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

I. Създава: Наблюдателна комисия към Общински съвет – Сърница в състав:

Председател: Салих Османджиков- Председател на ОбС- Сърница;
Секретар: Джемиле Пашова – гл.спец. „Образование, култура и соц.дейности” – Община Сърница;

Членове:
1. Айтен Туджар – Юрисконсулт на Община Сърница;
2. Аки Кисьов – гл. спец. ЗГЕ – Община Сърница
3. Представител  на РС „Изпълнения на наказания”, звено- Велинград;
4. Педставител – Районно управление – гр. Велинград;
5. Педставител – Районно управление – гр. Велинград.

IIПриема: Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 9 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 298/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№10

Относно: Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Културен календар на община Сърница за 2024 г. във вида, в който е.

Приложение:

1. Културен календар на община Сърница за 2024 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 10 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 299/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№11

Относно: Приемане на Одитен доклад №0400210723 и заверен от Сметна палата годишен финансов отчет на община Сърница за 2022 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема одитен доклад № 0400210723 за извършен одит на годишния финансов отчет на Община Сърница за 2022 година и приложеният към него одитиран годишен финансов отчет, включващ баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, оповестяване към годишния финансов отчет и обяснителна записка.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 11 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 300/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№12

Относно: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №117, прието с Протокол №9 от 21.09.2023г. на Общински съвет Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.62, ал.1 от АПК и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Допуска поправката на очевидна фактическа грешка в Решение №117, прието с Протокол №9 от 21.09.2023г. на Общински съвет Сърница, както навсякъде, където в решението е записано Договор №ДЗОП-16/14.06.2026г., да се чете и приема коректният номер на договора, а именно: Договор №ДЗОП-12/14.06.2023г.
 2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Сърница.
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му от Общински съвет Сърница.

Мотиви: Към настоящият момент е започнато строителството на обект: „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница”. Поради, което е налице необходимост от предприемане на незабавни мерки при осъществяване на допълнителните строителни дейности както за да се осигури качественото изпълнение на строителните работи, така и за да се извършат същите в предвидените по договора срокове и план-графици за строителство, а и за да се осъществят същите при добри метеорологични условия, тъй като вече сме в края на есенния сезон, а влошаването на метеорологичните условия, особено във високо планинско място като с. Медени поляни е с голяма вероятност. Т.е чрез допускането на предварително изпълнение ще се защитят особено важни обществени интереси на Община Сърница, свързани с реализацията на проект „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница”,  и ще се предотврати сериозно затруднение при изпълнението на акта на Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, точка 12 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 301/17.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№13

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 5-2023, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, и във връзка с  чл. 13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г., представляващо – Приложение 5-2023, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 303/20.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№14

Относно: Откриване на процедури за отдаване под наем, чрез публични търгове с тайно наддаване за срок от 5 /пет/ години на 4 бр. петна за поставяне на преместваеми търговски обекти, всяко от което с площ от 16 кв.м. и с номера, както следва: №2, №3, №5 и №8,  находящи се в УПИ X-1166 – „За търговия и услуги”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №166/06.04.2023 г. и показани на Схема за петна за разполагане на преместваеми търговски обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ одобрена от главния архитект на Община Сърница и с Ваше Решение №69/30.05.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 56 от ЗУТ, чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Дава съгласие за откриване на процедури за отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публични търгове с тайно наддаване, на 4 бр. петна за поставяне на преместваеми търговски обекти, всяко от което с площ от 16 кв.м. и с номера, както следва: №2, №3, №5 и №8, находящи се в УПИ X-1166 – „За търговия и услуги”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №166/06.04.2023 г. и показани на Схема за петна за разполагане на преместваеми търговски обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ одобрена от главния архитект на Община Сърница и с Ваше Решение №69/30.05.2018 г.

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за всяко от горепосочените петна в размер на 65 лв. /шестдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно Решение №70/25.05.2023 г. на ОбС – Сърница.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търговете следните общински съветници:

3.1. *************** – Председател
3.2. *************** – Член
3.3. *************** – Резервен член.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 304/21.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№15

Относно: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и кметовете на кметства в Община Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.5, във връзка с чл. 38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал 16 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства и кмет на Община Сърница, считано от 01.12.2023 г., както следва:

1.1. Кмет на община Сърница - 60 % от заплатата на министър. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие в обществения сектор.
1.2. Кмет на кметство с. Побит камък – 1 700.00 лева;
1.3. Кмет на кметство с. Медени поляни – 1 700.00 лева.

2. Разрешава размерите на допълнителните трудови възнаграждения на Кмета на общината и кметовете на кметства да се определят от Кмета на общината, съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Сърница.

3. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 305/21.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№16

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на управление на имот – публична общинска собственост, за нуждите на Спешна медицинска помощ гр. Сърница, филиал към Център за спешна медицинска помощ – Пазарджик, разкрит с ПМС №69/04.05.2023 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.14а, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава учредяване на безвъзмездно право на управление за нуждите на Спешна медицинска помощ гр. Сърница, филиал към Център за спешна медицинска помощ – Пазарджик, разкрит с ПМС №69/04.05.2023 г., на следната публична общинска собственост:

–  Самостоятелен обект, състоящ се от – западно крило с площ от 107 кв.м. за „Спешен център” на партерен етаж (с топла връзка към източно крило за „Лекарски кабинети”) и западно крило с площ от 107 кв.м. за „Спешен център” на първи етаж със самостоятелен вход (без топла връзка към източно крило за „Лекарски кабинети”), находящ се в триетажна масивна обществена сграда (3МО) – Здравно заведение, със ЗП - 242 (двеста четиридесет и два) кв.м. и РЗП - 752 (седемстотин петдесет и два) кв.м., построена в УПИ XV – „Здравна служба”, в кв. №45 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №123/31.01.2022 г. на Община Сърница.

 1. Срока на правото по точка 1 е 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездно право на управление.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.11.2023 г., Протокол №2, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 308/23.11.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ