Заседание 24.11.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.11.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва на Муетдин Мезамединов Саитов, като съветник на Общински съвет – Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

3. Избор на Заместник - председател на Общински съвет на Община Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

4. Избор на председатели и членове на постоянните комисии на Общински съвет -Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

5. Приемане на образци на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

6. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

7. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Пазарджик за мандат 2024г. – 2028 г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

8. Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Велинград, мандат 2024г. – 2028 г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

9. Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Сърница по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

10. Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2024г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

11. Приемане на одитен доклад № 0400210723 и заверен от Сметната палата годишен финансов отчет на община Сърница за 2022 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

12. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №117, прието с Протокол №9 от 21.09.2023г. на Общински съвет Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

13. Въпроси и питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ