Заседание 21.12.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 21.12.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано със ЗСП на Община Сърница за 2024 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

2. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2023 година – 30.09.2023 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към  09.2023 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

3. Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ VII-278 „Търговски център“ и УПИ XXI-277 в кв.20 по плана на гр. Сърница,  Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

4. Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ XV-163 в кв.11 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

5. Изменение на действащият кадастралния план на гр. Сърница чрез попълване на верни имотни граници на ПИ 456 и нови ПИ 1259-общ., ПИ 1260-общ., ПИ 1261-общ. и ПИ 1262-общ. в квартал 24А по кадастралния план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере – Гл. спец. ТСУ

6. Одобряване на проект на ПУП – Частично изменение на плана за застрояване, засягащ УПИ I-771 в кв.73 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

7. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ 2бр. фургони и стая за почивка, с обща дължина от 174.21.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.171.136 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

8. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2023 година, програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2023 година и индикативния разчет за сметките за средствата от ЕС за 2023 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

9. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
20.12.2023 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията.
20.12.2023 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
20.12.2023 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
20.12.2023 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 28.12.2023 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№17

Относно: Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано със ЗСП на Община Сърница за 2024 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано със ЗСП на Община Сърница за 2024 г.

Приложение: Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано със ЗСП на Община Сърница за 2024 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 320/07.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№18

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2023 година – 30.09.2023 година и актуализираното разпределение на бюджета на  Община Сърница  към  30.09.2023 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2023 година – 30.09.2023 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница към 30.09.2023 година, съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 321/11.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№19

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ VII-278 „Търговски център“ и УПИ XXI-277  в  кв.20 по плана на гр. Сърница,  Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

I. Одобрява, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ VII-278 „Търговски център“ и УПИ XXI-277 в кв.20 по плана на гр. Сърница, Община Сърница в следния обхват:

1. Уличната регулация не се променя.

2. Дворищната регулация се променя, като за сметка на УПИ VII-278 „Търговски център“ и УПИ XXI-277 в кв.20 се образува един нов УПИ VII-277, 278 „За Търговски център и Фотоволтаична централа”.

3. След обединяването на УПИ-тата, новооразуваният парцел е с площ от 1594 кв.м.

4. В плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в новообразувания VII-277, 278 „За Търговски център и фотоволтаична централа” със следните параметри:

4.1. запазване на съществуващата сграда;
4.2. застроена площ от 956 м.;
4.3. височина на застрояване максимум до 3 етажа (10м.);
4.4. свободно застрояване;
4.5. максимална плътност на застрояване 60%;
4.6. Кинт 1.2;
4.7. минимално озеленяване 40%;
4.8. предвиждат се следните застроителни линии:

4.8.1. запазва се линията за застрояване по сега действащият застроителен план, приет със Заповед № 856/21.07.1983г. на ОНС Пазарджик на УПИ VII-278 (респективно новият УПИ VII-277, 278) в кв.20 с улица „Чепино” в о.т. 65-96 от 6 метра от граничната регулационна линия с улицата;
4.8.2. запазва се линията за застрояване по сега действащият застроителен план, приет със Заповед № 856/21.07.1983г. на ОНС Пазарджик на УПИ VII-278 с кв.20 с улица „Свобода” в о.т. 65-61 от 1 метър от граничната регулационна линия с улицата само за построената и съществуваща към настоящият момент сграда. За останалата част по граничната регулационна линия на УПИ VII-278 УПИ VII-278 (респективно новият УПИ VII-277, 278) в кв.20 с улица „Свобода” застроителната линия да остане на 3 метра от граничната регулационна линия между парцела и улицата.;
4.8.3. от всички други съседни имоти е 3 м. отстоянието на линията за застрояване.

4.9. Устройствената зона, в която попада новообразувания УПИ VII-277, 278 „За Търговски център и Фотоволтаична централае - „Жм”.

II. Задължава Kмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 326/14.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№20

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ XV-163 в кв.11 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

I. Одобрява, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ XV-163 в кв.11 по плана на гр.Сърница, Община Сърница в следния обхват:

1. Уличната регулация не се променя.

2. Дворищната регулация между УПИ XV-163 и УПИ ⅩⅤⅠ-162 се променя, като дворищно регулационната линия на УПИ XV-163 се измества на югоизток в съответствие с имотната граница на ПИ 163.

3. Променя се и отреждането на УПИ XV-163 на „За жилищно строителство, търговия, услуги и автомивка”.

4. След направените промени имотите са с площ и отреждане съответно:

4.1. Нов УПИ XV-163 „За жилищно строителство, търговия, услуги и автомивка” с площ 294 кв.м.
4.2. УПИ XVI-162 с площ 549 кв.м.

5. Обособява се ново застроително петно в УПИ XV-163 „За жилищно строителство, търговия, услуги и автомивка” със следните параметри:

5.1. свободно застрояване до три етажа височина (10м.);
5.2. максимална плътност на застрояване 60%;
5.3. кинт 1.2;
5.4. спазване на всички законово допустими отстояния за застрояване от уличната и страничните регулационни линии и урегулирани имоти, с изключение на застрояването от към ул. ”Свобода”
5.5. предвижда изграждане на едноетажна сграда с намалено отстояние на застрояване на един метър от уличната регулационна линия с улица „Свобода”;
5.6. предвидени са две паркоместа в парцела;

6. Устройствената зона, в която попада новото застроително петно, е „Жилищна с малка височина на застрояване“ – Жм.

II. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 327/14.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№21

Относно: Изменение на действащият кадастралния план на гр. Сърница чрез попълване на верни имотни граници на ПИ 456 и нови ПИ 1259-общ., ПИ 1260-общ., ПИ 1261-общ. и ПИ 1262-общ. в квартал 24А по кадастралния план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал,1 т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава изменение на кадастралния план на гр. Сърница и одобряване на представеният проект на геодезическо заснемане, което засяга ПИ 456 и създаването на нови ПИ 1259-общ., ПИ 1260-общ., ПИ 1261-общ. и ПИ 1262-общ. в квартал 24А по кадастралния план на гр. Сърница, като съобразно разработката се попълват верни имотни граници ПИ 456 и създават нови ПИ 1259-общ., ПИ 1260-общ., ПИ 1261-общ. и ПИ 1262-общ. в квартал 24А по кадастралния план на гр. Сърница.
 2. Одобрява представеният проект за изменение на кадастралния план на гр. Сърница (геодезическо заснемане), който засяга ПИ 456 и нов нови ПИ 1259-общ., ПИ 1260-общ., ПИ 1261-общ. и ПИ 1262-общ. в квартал 24А по кадастралния план на гр. Сърница и който представлява неразделна част от настоящото решение.
 3. Разрешава, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Сърница да подпише съставените графични части към преписката по попълване на имотите.
 4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 329/14.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№22

Относно: Одобряване на проект на ПУП – Частично изменение на плана за застрояване, засягащ УПИ I-771 в кв.73 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

I. Одобрява, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване, засягащ УПИ I-771 в кв.73 по плана на гр.Сърница, Община Сърница в следния обхват:

1. Уличните и дворищните регулационни линии не се променят.

2. Допуска се промяна в плана за застрояване, като се образува ново застроително петно в УПИ I-771 с намалено отстояние на застрояване от 1м. от уличната регулационна линия с улица „Гарвана” в гр. Сърница.

3. Отстоянието за застрояване с уличната регулационна линия на улица „Кремиковци“ в гр. Сърница е спазено и остане на 3м., като се осигурява достатъчна видимост на кръстовището на двете улици.

4. Съобразно представеното застроително петно в графичната част се предвиждат следните параметри на застрояване:

4.1. височина на застрояване максимум 3 етажа (10м.);
4.2. максимална плътност на застрояване 60%;
4.3. кинт 1.2;
4.4. минимално озеленяване 40%;
4.5. спазване на всички нормативни отстояния за застрояване от урегулирани имоти и улична регулация, с изключение на допуснатото намалено остояние за застрояване с регулационната линия на  улица „Гарвана”.

II. Задължава Kмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 330/14.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№23

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ 2бр. фургони и стая за почивка, с обща дължина от 174.21.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.171.136  в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1, изр .второ от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Одобрява представения проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ 2бр. фургони и стая за почивка, с обща дължина от 174.21.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.171.136 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница

2. Одобреният проект е в следният обхват:

2.1. Трасето започва от съществуващ трафопост „ТНН трафопост „МТТ Къмпинг Орлино”, намиращ се в ПИ с идентификатор 70648.1.529 – частна общинска собственост (с НТП дере), преминава през ПИ с идентификатор 70648.172.414 - публична общинска собственост (с НТП Селскостопански, горски, ведомствен път), продължава на север и пресича ПИ с идентификатор 70648.141.419 - публична общинска собственост (с НТП За местен път), и достига до границата на имота на инвеститора - ПИ с идентификатор 70648.171.136 в местността „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница.
2.2. Предвидено е част от проектното трасе с размер от 3.61кв.м. и 343.50кв.м. да преминава през ПИ с идентификатор 70648.172.414 - публична общинска собственост и през ПИ с идентификатор 70648.141.419 - публична общинска собственост.
2.3. Дължината на проектното трасе е  21м.
2.4. Обща засегната площ е 348.05кв.м.
2.5. Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.

3. Разрешава преминаването на подземна кабелната линия, съгласно представения проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ 2бр. фургони и стая за почивка, с обща дължина от 174.21.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.171.136 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница., през имоти публична общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП. Не се разрешават и не се допускат строителни и изкопни дейности в асфалтираните участъци на общинските имоти. В асфалтираните участъци се допуска трасето да бъде прокопано и реализирано единствено с подземен хоризонтален сондаж.

4. Разрешава за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия съобразно трасето, одобрено с проекта на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ 2бр. фургони и стая за почивка, с обща дължина от 174.21.м., достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.171.136 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница през имоти публична и частна общинска собственост, засегнати от одобрения проект на ПУП. Не се разрешават и не се допускат строителни и изкопни дейности в асфалтираните участъци на общинските имоти. В асфалтираните участъци се допуска трасето да бъде прокопано и реализирано единствено с подземен хоризонтален сондаж.

5. При реализиране на одобрения подробен устройствен план и прокарване на подземната кабелна линия през имотите общинска собственост, инвеститорът е длъжен да поправи за своя сметка нанесените вреди на инфраструктурата, представляваща публична и частна общинска собственост, както и да внесе депозит за извършване на строителните дейности в размер съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

6. Настоящото решение следва да се съобщи на заинтересованите лица чрез обявление в Държавен вестник по реда на чл.129, ал.1, изр. второ от ЗУТ във връзка с чл.18а от АПК.

7. Същото подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ пред Административен съд Пазарджик в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението в Държавен вестник, като жалбата се подава чрез Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, точка 7 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 331/14.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№24

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2023 година, програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2023 година и индикативния разчет за сметките за средствата от ЕС за 2023 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 94, ал.3, чл. 124, ал. 2 и ал.3 и чл. 128 от Закона за публичните финанси  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Приема актуализиран индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложение №1 и по проекти от Приложение №1.1 до Приложение №1.19.

2. Приема актуализирана програма за текущ ремонт на Община Сърница за 2023 година, съгласно Приложение №2.

3. Приема актуализирана капиталова програма на Община Сърница за 2023 година, съгласно Приложение №3.

4. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2023 година:

4.1. Извършва промени в бюджета на община Сърница, както следва:
4.2. Намалява бюджетен параграф 10-30 „текущ ремонт“ в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 15 000 лева.
4.3. Увеличава бюджетен параграф 10-30 „текущ ремонт“ в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ с 15 000 лева.
4.4. Намалява бюджетен параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА“ в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ с 376 400 лева.
4.5. Увеличава бюджетен параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ с 50 000 лева.
4.6. Увеличава бюджетен параграф 10-16 „вода, горива и енергия“ в местна дейност 604 „Осветление на улици и площади“ с 86 400 лева.
4.7. Увеличава бюджетен параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 90 000 лева.
4.8. Увеличава бюджетен параграф 10-15 „материали“ в местна дейност 122 „общинска администрация“ с 50 000 лева.
4.9. Увеличава бюджетен параграф 10-16 „вода, горива и енергия“ в местна дейност 122 „общинска администрация“ с 50 000 лева.
4.10. Увеличава бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги“ в местна дейност 122 „общинска администрация“ с 50 000 лева.

5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид разпоредбата на чл.10, ал. 2 от Закона за публичните финанси, който гласи: „Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година“ се налага решението да влезе в сила от деня на гласуването с цел да се приключат навреме всички обекти от капиталовата програма на общината.

6. Възлага на Kмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, точка 8 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 332/14.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№25

Относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница.

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 от Закона за местни данъци и такси и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница, представляваща приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
 2. Приетата Наредба по т.1 влиза в сила и се прилага от 01.01.2024г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 334/19.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№26

Относно: Отмяна на Решение №119, прието с Протокол №9 от 21.09.2023г. на Общински съвет Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Отменя свое Решение №119, прието с Протокол №9 от 21.09.2023г.
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Очаква се, предвид изразената политическа воля на мнозинството в Народното събрание, при приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, към него да се одобри и списък с приоритетни инвестиционни проекти за финансиране на капиталови разходи на приоритетен обект от техническата инфраструктура – публична общинска собственост и/или сгради и/или съоръжения, представляващи публична общинска собственост на общините. Община Сърница е подала проектно предложение за финансирането със средства от републиканския бюджет на обект: „Основен ремонт на общински път Сърница – м. Орлино – границата с общ. Доспат – SML-3086 (от км. 13+080м. до км.15+200м. и от км.17+300 м. до км.20+250м.), включително изграждане на мостови  съоръжения”. С цел законосъобразност и целесъобразност при определянето на инвестиционната програма на Община Сърница за 2024 година и провеждането на обществените поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, е налице необходимост да се изчака приемането, обнародването и влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Поради което е налице необходимост от допускане на предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят особено важни обществени интереси на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС- 335/19.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№27

Относно: Определяне на вида собственост на новопостроен недвижим общински имот, като публична общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Определя вида собственост на новопостроен недвижим общински имот, представляващ МЕТАЛЕН НАВЕС със ЗП/РЗП=143,45 м2 за общинска техника, находящ се в УПИ I-281 в кв. №39 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, като недвижим имот публична общинска собственост.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница да разпореди съставянето на Акт за публична общинска собственост за обект МЕТАЛЕН НАВЕС със ЗП/РЗП=143,45 м2 за общинска техника, находящ се в УПИ I-281 в кв. №39 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Необходимостта от допускане на предварително изпълнение е продиктувана от нуждата да се състав акт за публична общинска собственост на въпросният обект, за да може същият да се използва съобразно предназначението, за което е изграден и да се ползва със съответната защита на закона като специфичен вид общинска собственост, която се използва за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Т.е налице са нуждата от защита на особено важен обществен интерес и за да не настъпи значителна или трудно поправима вреда при осъществяването на стопанисването на обекта ако изпълнението на акта бъде забавено във времето.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС–337/20.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№28

Относно: Приемане на план-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024г. за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.66, ал.3, т.2 от Закона за местни данъци и такси и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

I. Приема план-сметка за 2024г. за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, представляваща Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, в следните основни параметри:

1. Приходи в размер на 376 354 лева по Приложение №1, както следва:

1.1. Приходи от такса битови отпадъци за 2024 година –217 966 лева;
1.2. Възстановени средства през 2024 година по чл.60, ал.2, т.1 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците – 8 000 лева;
1.3. Приходи от продажби на фракции от предварително третиране на битови отпадъци– 10 000 лева;
1.4. Преходен остатък от 2023 година – 84 000 лева;
1.5. Дофинансиране от други общински приходи – 56 388 лева.

2. Разходи в размер на 376 354 лева съгласно Приложение №1.

II. Приема и одобрява Протокол от публично обсъждане на план-сметка за 2024г.- Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

III. Размерът на промилите за определяне на такса битови отпадъци за 2024г. е както следва:

1. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на гр. Сърница, се определя на 8.64 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.864 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

– за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 3.9 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

– за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2.54 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.244 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

– за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 2.2 промила за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

2. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – с.Медени поляни, с.Побит камък, се определя на 14.4 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 1.08 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

– за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 8.5 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

– за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 3.3 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.46 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

– за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 2.6 промила за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

3. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – гр. Сърница, се определя на 8.64 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.864 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

– за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 3.9 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън регулация.

– за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2.54 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.244 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

– за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 2.2 промилa за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

4. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – с.Медени поляни, с.Побит камък, се определя на 14.4 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 1.08 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

– за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им   до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 8.5 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

– за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците –  3.3 промила за застроените имоти в и извън регулация и  0.46 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

 за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 2.6 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

5. Размерът на таксата за нежилищни имоти на предприятията, находящи се гр. Сърница се определя на 12.24 промила върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация, 7.2 промила за застроени имоти извън регулация и 0.864 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

– за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 4.2 промила за застроените недвижими имоти в регулация, 2.6 промила за застроени имоти извън регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

– за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 3.34 промила за застроените имоти в регулация,  2.6 промила за застроени имоти извън регулация и 0.244 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

– за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 4.7 промила за застроени имоти в регулация, 2 промилa за застроени имоти извън регулация, и 0.62 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

6. Размерът на таксата за нежилищни имоти на предприятията, находящи се територията на с.Медени поляни и с.Побит камък, се определя на 15.3 промила върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация, 9 промила за застроени имоти извън регулация и 1.08 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

– за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 6.4 промила за застроените недвижими имоти в регулация, 4 промила за застроени имоти извън регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

– за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 4.2 промила за застроените имоти в регулация, 3 промила за застроени имоти извън регулация и 0.46 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

IV. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение, считано от 01.01.2024г.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Необходимостта от допускане на предварително изпълнение е продиктувана от обстоятелството, че такса битови отпадъци се калкулира за всяка календарна година – считано от първи януари до тридесет и първи декември. Ако настоящото решение не започне да се прилага от 01.01.2024г. би се получило несъответствие в начина на определяне и изчисляване на ТБО за недвижимите имоти на лицата през 2024г. – от 01.01.2024г. хипотетично би била една такса, а след влизането в законна сила на настоящото решение ще бъде друга такса. Подобна хипотеза би била незаконосъобразно предвид действащото законодателство и би накърнила права, както и би затруднила изпълнението на задължения на лицата, свързани със заплащане на такса ТБО. Т.е допускането на предварително изпълнение е необходимо, за да се защитят особено важни обществени интереси, както и защото от закъснението на изпълнението на акта би последвало значителна и трудно поправима вреда.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС–338/20.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№29

Относно: Предоставяне на разрешение за ползване на моторно превозно средство – училищен автобус.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.33, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Предоставя за безвъзмездно ползване на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Сърница моторно превозно средство марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, с 32+1 места, с регистрационен номер СВ 8957 ХH (училищен автобус), собственост на Община Сърница Договор № Д01-385/18.12.2023г. с цел осъществяване на превоз на деца и ученици в задължителна училищна възраст към образователната институция.
 2. Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Сърница следва да осигури от собствения си бюджет всички необходими разходи за стопанисването му, в това число и законово установените такси, застраховки и др. подобни, както и техническото му поддържане в технически изправно положение.
 3. Разрешава на Kмета на Община Сърница да подпише със Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Сърница договор за предоставянето на правото на ползване на посоченото в т.1 моторно превозно средство.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС–339/20.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№30

Относно: Даване на разрешение за започване на процедура за изменение  на кадастралната карта на гр. Сърница чрез попълване на верни имотни граници, засягащ поземлен имот с идентификатор 70648.172.414 и поземлен имот с идентификатор 70648.173.1 и нанасяне на нов проектен имот с идентификатор 70648.173.82 и нов проектен имот с идентификатор 70648.172.12 в м. Орлино по кадастралния карта на землището на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.33, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава започване на процедура за изменение на кадастралната карта на гр. Сърница чрез попълване на верни имотни граници, засягащ поземлен имот с идентификатор 70648.172.414 и поземлен имот с идентификатор 70648.173.1 и нанасяне на нов проектен имот с идентификатор 70648.173.82 и нов проектен имот с идентификатор 70648.172.12 в м. Орлино по кадастралния карта на землището на гр. Сърница, Община Сърница.
 2. Одобрява представеният проект за изменение на кадастралната карта на землището на гр. Сърница (Скици-Проекти), засягащ поземлен имот с идентификатор 70648.172.414 и поземлен имот с идентификатор 70648.173.1 и нанасяне на нов проектен имот с идентификатор 70648.173.82 и нов проектен имот с идентификатор70648.172.12 в м. Орлино по кадастралния карта землището на гр. Сърница, Община Сърница, които представляват неразделна част от настоящото решение.
 3. Възлага на Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 21.12.2023 г., Протокол №3, допълнителна точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС–341/21.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ