Заседание 25.01.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.01.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2023 година – 31.12.2023 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към  12.2023 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

2. Отчетен доклад за дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2023 г. и План за работа на комисията за 2024 г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

3. Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2024г.

Докл.: инж. И. Костянев

4. Приемане на Програма за работа на Общински съвет Сърница за 2024 г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

5. Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ XXI - 923 в кв.24а по плана на гр. Сърница, Община Сърница. 

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

6. Отчет за дейността на Общински съвет Сърница и неговите комисии за периода от 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

7. Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2024г. – 2028 г.

Докл.: С. Байрактар – Общински съветник

8. Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Велинград, мандат 2024г. – 2028 г.

Докл.: С. Байрактар – Общински съветник

9. Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2024 г., представляваща – Приложение 1-2024, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

10. Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Сърница за стопанската 2024-2025г.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

11. Определяне на маломерни имоти за 2024г. от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

12. Сключване на нов договор, за срок от 7 години, във връзка с условие за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони – подмярка 6.4.1 –„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на мярка 6 – „Развитие на стопанства и предприятия“, с „ЕД ДЕНТ” ЕООД – АППД-ИП.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

13. Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2023 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

14. Годишен доклад за наблюдение изпълнението през 2023 год. на План за интегрирано развитие на община Сърница за периода 2021 – 2027 год. (ПИРО)

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

15. Годишен доклад за календарната 2023 год. за изпълнение на Програма за управление на кмета на община Сърница за мандат 2019 – 2023 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

16. Приемане на Програма за управление на кмета на община Сърница за мандат 2023-2027 година.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

17. Представителство в Сдружение "Местна инициативна група – Високи Западни Родопи - Борино – Доспат – Сърница".

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

18. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Топъл обяд в община Сърница“, № BG05SFPR003-1.001-0238, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021 – 2027 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

19. Временно финансиране с бюджетни средства на проект “Грижа в дома в община Сърница”, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0031-C01, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

20. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Сърница“, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.002-0048-C01, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

21. Временно финансиране с бюджетни средства на проект BG05SFPR002-2.003-0091-C01, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

22. Временно финансиране с бюджетни средства на проект BG06RDNP001-7.017-0019 „Изграждане на обходна улица „Доспатска“ на гр. Сърница, процедура BG06RDNP001-7.017 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

23. Предоставяне на разрешение за сключване на договор за проектиране на общински обект.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

24. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
24.01.2024 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията.
24.01.2024 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
24.01.2024 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
24.01.2024 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 29.01.2024 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2023 година – 31.12.2023 година и актуализираното разпределение на бюджета на  Община Сърница  към  31.12.2023 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2023 година – 31.12.2023 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница  към 31.12.2023 година, съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 04/15.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

Относно: Отчетен доклад  за  дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2023 г. и План за работа на комисията за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Приема Отчетен доклад за дейността  на  Местната   комисия   за   борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2023 г.
 2. Одобрява План за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2024 г.

Приложения:

 1. Отчетен доклад за дейността  на  Местната   комисия   за   борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2023г.
 2. План за работа на Местната комисия за   борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2024г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 05/15.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3

Относно: Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Приема Годишен план за ползването на дървесина от общински горски територии за 2024 в следните отдели и подотдели:

1.1. отдел 1 подотдел п – 10м.3;
1.2. отдел 1 подотдел с – 10м.3;
1.3. отдел 1 подотдел ц – 90м.3;
1.4. отдел 2 подотдел а – 20м.3;
1.5 отдел 2 подотдел д – 20м.3;
1.6 отдел 12 подотдел я – 35м.3;
1.7 отдел 11 подотдел т – 15м.3;
1.8 отдел 11 подотдел щ – 60м3;
1.9. отдел 12 подотдел б – 130м.3;
1.10. отдел 12 подотдел ж – 90м.3;
1.11. отдел 13 подотдел б – 5м.3;
1.12. отдел 13 подотдел ц – 50м.3;
1.13. отдел 15 подотдел ю – 70м.3;
1.14. отдел 16 подотдел е – 45м.3;
1.15. отдел 47 подотдел м – 45м.3;
1.16. отдел 48 подотдел о – 30м.3;
1.17. отдел 49 подотдел к – 30м.3;
1.18. отдел 49 подотдел о – 120м.3;
1.19. отдел 49 подотдел п – 60м3;
1.20. отдел 265 подотдел г – 70м3.

2. Общо прогнозно предлаганото количество е 1005 м3.

3. Възлага изпълнение на настоящото решение на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 06/16.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

Относно: Приемане на Програма за работа на Общински съвет Сърница за 2024 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, и чл.27, ал.3 от Закона за местното управление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Програма за работа на Общински съвет Сърница за 2024 година.

Приложение:  Програма за работа на Общински съвет Сърница за 2024 година.                          

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 4 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 07/17.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

Относно: Одобряване на проект на ПУП - Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ  УПИ XXI - 923 в кв.24а  по плана на гр. Сърница, Община Сърница. 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

I. Одобрява, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, представения проект на подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ XXI - 923 в кв.24а по плана на гр. Сърница,  Община Сърница в следния обхват:

1. Уличната регулация не се променя.

2. Дворищната регулация се променя, като в рамките на кадастралните граници на ПИ 923 и ПИ 1543-общ. се обособява един нов урегулиран поземлени имот с площ и отреждане съответно:

2.1. УПИ XXI – 923,1543-общ. „За жилищно строителство” с площ 552 кв. м.

3. В плана за застрояване на новообразуваният УПИ се предвижда образуването на ново застроително петно – свободно застрояване със следните параметри:

3.1. застроително петно до три етажа – 10 метра;
3.2. Кинт – 1.2;
3.3. озелен. – мин. 40%;
3.4. спазване на всички нормативни отстояния от границите на имотите и улица.

4. Устройствената зона, в която ще попадне новообразуваният парцел, е „Жилищна с малка височина на застрояване“ – Жм.

II. Задължава Kмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 5 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 08/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Сърница и неговите комисии за периода от 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет Сърница и неговите комисии за периода от 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 6 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 09/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7

Относно: Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2024г. – 2028 г. 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.67, чл.68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, писмо вх.№ СРОбС-279/25.10.2023 г. от Апелативен съд - Пловдив, Решение № 7, прието с Протокол № 2 от 24.11.2023 г. на Общински съвет Сърница и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Удължава първоначално определения срок за подаване на заявления за участие в откритата със свое Решение № 7, прието с Протокол № 2 от 24.11.2023 г. процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2024г. – 2028 г. до дата 14 февруари 2024 г. включително.
 2. Условията за участие, необходимите документи както и процедурата за избора им се определят съобразно Решение № 7, прието с Протокол № 2 от 24.11.2023 г. на Общински съвет Сърница.
 3. Настоящото решение да се изпрати на Председателя на Апелативен съд Пловдив и да се разгласи на заинтересовани лица като се публикува на официалната интернет страница на Община Сърница.
 4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Предвид кратките срокове за определяне на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в съдебния район на Апелативен съд Пловдив — три месеца преди изтичането на мандата им, както и сложността на процедурата и като взема под внимание необходимостта настоящото решение да се разгласи на максимален кръг от хора, които биха изявили желание за участие в процедурата, Общински съвет Сърница счита, че са налице важни държавни и обществени интереси, както и наличие на опасност от затрудняване на изпълнението на настоящото решение, които налагат допускане на предварително му изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 7 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 10/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

Относно: Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Велинград, мандат 2024г. – 2028 г. 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.67, чл.68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, писмо вх.№ СРОбС-281/10.11.2023 г. от Окръжен съд - Пазарджик, Решение № 8, прието с Протокол № 2 от 24.11.2023 г. на Общински съвет Сърница и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Удължава първоначално определения срок за подаване на заявления за участие в откритата със свое Решение № 8, прието с Протокол № 2 от 24.11.2023 г. процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – Велинград, мандат 2024г. – 2028 г. до дата 14 февруари 2024 г. включително.
 2. Условията за участие, необходимите документи както и процедурата за избора им се определят съобразно Решение № 8, прието с Протокол № 2 от 24.11.2023 г. на Общински съвет Сърница.
 3. Настоящото решение да се изпрати на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик и да се разгласи на заинтересовани лица като се публикува на официалната интернет страница на Община Сърница.
 4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Предвид кратките срокове за определяне на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в съдебния район на Окръжен съд Пазарджик — три месеца преди изтичането на мандата им, както и сложността на процедурата и като взема под внимание необходимостта настоящото решение да се разгласи на максимален кръг от хора, които биха изявили желание за участие в процедурата, Общински съвет Сърница счита, че са налице важни държавни и обществени интереси, както и наличие на опасност от затрудняване на изпълнението на настоящото решение, които налагат допускане на предварително му изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 8 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС – 11/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2024 г., представляваща – Приложение 1-2024, неразделна част от настоящото решение. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, и във връзка с  чл. 13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2024 г., представляваща – Приложение 1-2024, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 9 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС – 14/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 10

Относно: Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Сърница за стопанската 2024-2025г. 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.1, и ал.3, чл.37о, ал.1 – ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Приема „Годишен план за паша на Община Сърница за стопанската 2024-2025 г.”, представляващ Приложение №1.

2. Разрешава за предоставяне на земя за паша от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Сърница, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасища, мери и ливади, за общо и индивидуално ползване, конкретизирана в Приложение №2 – Списък на имотите за паша за общо и индивидуално ползване на територията на Община Сърница и Приложение №3 – Пасища, мери и ливади от ОПФ за паша за индивидуално ползване на територията на Община Сърница.

3. Определя „Правила за ползване на мери, пасища и ливади от /ОПФ/ на Община Сърница за стопанската 2024-2025 година”, представляващи Приложение №4.

4. Определя „Задължения на Община Сърница по поддържане на пасища, мери и ливади”, представляващи Приложение №5.

5. Определя „Задължения на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на Община Сърница” , представляващи Приложение №6.

6. Определя всички приложения (от №1 до №6), като неразделна част от настоящото решение.

 Приложение №1 – Годишен план за паша на Община Сърница за стопанската 2024-2025 г.

 Приложение №2 – Списък на имотите за паша за общо и индивидуално ползване на територията на Община Сърница;

– Приложение №3 – Пасища, мери и ливади от ОПФ за паша за индивидуално ползване на територията на Община Сърница;

– Приложение №4 – Правила за ползване на мери, пасища и ливади от /ОПФ/ на Община Сърница за стопанската 2024-2025 година;

– Приложение №5 – Задължения на Община Сърница по поддържане на пасища, мери и ливади;

– Приложение №6 – Задължения на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на Община Сърница.

7. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи законови действия по предоставяне на земеделска земя за паша от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасища, мери и ливади, за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 10 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 12/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11

Относно: Определяне на маломерни имоти за 2024г. от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс, подробно описани в таблицата, представляваща - Приложение № 1, която е неразделна част от настоящото решение.
 2. Определя наемната цена за имотите да бъде, съгласно приетата в Приложение №2 - Таблица за базисни наемни цени и цени за ползване на общински имоти на територията на Община Сърница неразделна част от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница.
 3. Дава съгласие Кмета на Община Сърница да сключва договори за отдаване под наем за една година на имотите посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 11 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 13/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 12

Относно: Сключване на нов договор, за срок от 7 години, във връзка с условие за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони – подмярка 6.4.1 –„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на мярка 6 – „Развитие на стопанства и предприятия“, с „ЕД ДЕНТ” ЕООД – АППД-ИП, с ЕИК 203255798, представлявано от управителя д-р по дентална медицина Елван Али Дервиш, за отдаване под наем на публична общинска собственост, за извършване на здравни дейности, представляваща: Помещения с обща площ от 39,09 (тридесет и девет цяло и девет стотни) кв. м., представляващи – лекарски кабинет, с площ от 12 (дванадесет) кв. м., чакалня с площ от 9,86 (девет цяло и осемдесет и шест стотни) кв. м. и помещение за рентген с площ от 17,23 (седемнадесет цяло и двадесет и три стотни) кв. м., намиращи се на III-ти етаж в сградата на Здравна служба – Сърница, ул. „Тодор Каблешков” №8, находяща се в УПИ XV – Здравна служба, в кв. №45 по плана на гр. Сърница, БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС. 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, чл. 14, ал. 6 и 7 от ЗОС, във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-0037/05.01.2024 г. на Община Сърница от д-р по дентална медицина Елван Али Дервиш, управител на „ЕД ДЕНТ” ЕООД – АППД-ИП, с ЕИК 203255798, относно сключване на договор за отдаване под наем на общински имот за извършване на здравни дейности, без търг или конкурс, за срок от 7 седем години, във връзка с условие за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони – подмярка 6.4.1 –„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на мярка 6 – „Развитие на стопанства и предприятия“ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава сключване на нов договор, за срок от 7 години, във връзка с условие за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони – подмярка 6.4.1 –„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на мярка 6 – „Развитие на стопанства и предприятия“, с „ЕД ДЕНТ” ЕООД – АППД-ИП, с ЕИК 203255798, представлявано от управителя д-р по дентална медицина Елван Али Дервиш, за отдаване под наем на публична общинска собственост за извършване на здравни дейности, представляваща: Помещения с обща площ от 39,09 (тридесет и девет цяло и девет стотни) кв. м., представляващи – лекарски кабинет с площ от 12 (дванадесет) кв. м., чакалня с площ от 9,86 (девет цяло и осемдесет и шест стотни) кв. м. и помещение за рентген с площ от 17,23 (седемнадесет цяло и двадесет и три стотни) кв. м., намиращи се на III-ти етаж в сградата на Здравна служба – Сърница, ул. „Тодор Каблешков” №8, находяща се в УПИ XV – Здравна служба, в кв. №45 по плана на гр. Сърница, БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС.
 2. Определя месечна наемна цена за горепосочения имот в размер на 97,73 лв. /деветдесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/ без ДДС.
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Необходимостта от допускане на предварително изпълнение е продиктувана от нуждата да се спазят необходимите срокове за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони – подмярка 6.4.1 –„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на мярка 6 – „Развитие на стопанства и предприятия“, неспазването на които би довело до настъпване на значителна или трудно поправима вреда ако изпълнението на акта бъде забавено във времето, тъй като сключването на договор за наем за срок от 7 години и представянето му пред управляващия орган при подаването на проектното предложение и последващата му оценка е от съществено значение за покриване на значим компонент от програмата, отворена за кандидатстване.

 1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 12 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 15/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13

Относно: Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2023 год. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема  отчета за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2023 год.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 13 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 16/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 14

Относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението през 2023 год. на План за интегрирано развитие на община Сърница, за периода 2021 – 2027 год. (ПИРО). 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие, чл.72 от Правилника на прилагане на Закона за регионално развитие и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема  годишен доклад за наблюдение изпълнението през 2023 год. на План за интегрирано развитие на Oбщина Сърница за периода 2021 – 2027 год. (ПИРО).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 14 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 17/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

Относно: Годишен доклад за календарната 2023 год. за изпълнение на Програма за управление на кмета на община Сърница за мандат 2019 – 2023 год. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.5, изр. второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема  годишния доклад за календарната 2023 год. за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019 – 2023 год.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 15 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 18/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 16

Относно: Приемане на Програма за управление на кмета на община Сърница за мандат 2023-2027 година. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 20, във връзка с чл. 44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Програма за управление  на Кмета на Община Сърница за мандат 2023-2027 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 16 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 19/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 17

Относно: Представителство в Сдружение "Местна инициативна група – Високи Западни Родопи - Борино – Доспат – Сърница". 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Определя г-н Неби Бозов – Кмет на Община Сърница, да представлява и взема решения от името на Община Сърница в работата на Сдружение "Местна инициативна група – Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница".
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия, във връзка с изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 17 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 20/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 18

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Топъл обяд в община Сърница“, № BG05SFPR003-1.001-0238, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021 – 2027 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава финансиране с бюджетни средства на проект „Топъл обяд в община Сърница“, № BG05SFPR003-1.001-0238, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021 – 2027 год., които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 674 365.44 лв. с ДДС (шестстотин седемдесет и четири хиляди триста шестдесет и пет лева и 44 ст.), представляващи 100% от разходите, необходими за проекта за период от 32 месеца (01.02.2023 год. – 30.09.2025 год.).
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

Финансирането с безлихвен заем от бюджета на община Сърница по проект „Топъл обяд в община Сърница“, № BG05SFPR003-1.001-0238, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021 – 2027 год., е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 18 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 21/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 19

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект “Грижа в дома в община Сърница”, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0031-C01, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава финансиране с бюджетни средства на проект “Грижа в дома в община Сърница”, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0031-C01, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 186 819.46 лв. с ДДС (сто осемдесет и шест хиляди осемстотин и деветнадесет лева и 46 ст.), представляващи 100% от разходите, необходими за изпълнение на проекта.
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

Финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект “Грижа в дома в община Сърница”, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0031-C01, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 19 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 22/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 20

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Сърница“, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.002-0048-C01, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава финансиране с бюджетни средства на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Сърница“, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.002-0048-C01, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 22 120,99 лв. с ДДС (двадесет и две хиляди сто и двадесет лева и 99 ст.), представляващи 100% от разходите, необходими за изпълнение на проекта.
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

Финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект „Укрепване на общинския капацитет на община Сърница“, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.002-0048-C01, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 20 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 23/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 21

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект BG05SFPR002-2.003-0091-C01, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава финансиране с бюджетни средства на проект BG05SFPR002-2.003-0091-C01, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания, до размера на сумата от 391 000 лв. (триста деветдесет и една хиляди лева) с ДДС, представляващи 100% от разходите, необходими за изпълнение на проекта.
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

Финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект BG05SFPR002-2.003-0091-C01, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 21 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 24/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 22

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект BG06RDNP001-7.017-0019 „Изграждане на обходна улица „Доспатска“ на гр. Сърница, процедура BG06RDNP001-7.017 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава финансиране с бюджетни средства на проект BG06RDNP001-7.017-0019 „Изграждане на обходна улица „Доспатска“ на гр. Сърница (в частта за консултантски услуги и строителен надзор), процедура BG06RDNP001-7.017 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год., които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания до размера на сумата от 70 800 лв. (седемдесет хиляди и осемстотин лева) с ДДС.
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение.

Мотиви за необходимостта от отпускане на безлихвен заем:

Финансирането с безлихвен заем от бюджета на Община Сърница по проект BG06RDNP001-7.017-0019 „Изграждане на обходна улица „Доспатска“ на гр. Сърница, процедура BG06RDNP001-7.017 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год., е необходимо поради факта, че условията за изпълнение на проекта налагат първо разходите да бъдат извършени, след което чрез подаване на технически и финансови отчети Управляващият орган, на база представените документи, верифицира направените плащания за осъществените по проекта дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 22 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 25/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 23

Относно: Предоставяне на разрешение за сключване на договор за проектиране на общински обект.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местата администрация и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Разрешава на Kмета на Община Сърница сключването на договор за изработване на технически проект за обект: „Основен ремонт на общински път Сърница – м. Орлино – границата с общ. Доспат – SML-3086 (от км. 13+080м. до км.15+200м. и от км.17+300 м. до км.20+250м.), включително изграждане на мостови съоръжения” при следните условия:
  • Максимален размер на договора: 48 000,00 лв. без ДДС или 57 600,00 лв. с ДДС;
 2. Възлага на Kмета на Община Сърница да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: При определяне на прогнозните стойности на договорите, които трябва да бъдат сключени, Kмета на общината като възложител е длъжен да се съобрази със съответно предвидените прагове по Закона за обществените поръчки и при достигането им, да се проведе съответната процедура за обществена поръчка при наличен на необходимост от провеждането на такава поръчка. Тези процедури изискват време от към подготовка на процедурата на обществената поръчка, провеждането ù, разглеждането на подадените оферти, избора на изпълнител, предвидените срокове за обжалване на ИАА на Kмета на общината и сключването на договорите по обществените поръчки. Без наличието на технически проект обаче и издадено разрешени за строеж по него е налице невъзможност за предвиждане на окончателната стойност на строителството, респективно не може да се определи вида на обществената поръчка за строителство, която трябва да се проведе, както и стойността й. В същото време съобразно действащото законодателство Общински съвет Сърница е органът, който осъществява управлението на общинския бюджет и общинското имущество, като Kмета на общината разходва средствата съобразно волята на общински съвет и в рамките и параметрите на действащото законодателство. Поради, което  налице обективна необходимост от допускането на предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница с цел да се защитят особено важни общински интереси, както и поради опасността, че може да бъде сериозно затруднено изпълнението на настоящото решение и от закъснението на изпълнението му може да последва значителна и трудно поправима вреда за Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, точка 23 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 26/18.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 24

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г.,  съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 29/23.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 25

Относно: Промяна в числеността на Общинска администрация – Сърница.

На основание чл.15, ал.1, чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.93 , ал.1 и ал.2 от Закона за социалните услуги и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

 1. Одобрява числеността на Общинска администрация – Сърница, съгласно Приложение №1.
 2. Възлага на Кмета на общината да приведе длъжностното разписание, съгласно одобрената численост.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 30/23.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 26

Относно: Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване засягащ УПИ III –“За озеленяване” в кв.39  по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, като взе под внимание разпоредите на чл.62а, ал.4 от Закона за устройство на територията и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

1. Разрешава, в качеството си на орган управляващ общинската собственост, за изработване проект на подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ III „За Озеленяване” в кв.39 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Проектът за подробен устройствен план следва да се изработи в следните параметри:

3.1. Уличната регулация да не се променя.
3.2. За сметка на част от УПИ III „За Озеленяване” в кв.39 по плана на гр. Сърница, по имотните граница на ПИ 1024, да се предвиди образуването на нов парцел - УПИ XI-1024 с отреждане „За Производство, търговия услуги и автосервиз”, както е показано с кафяв цвят в графичната част на заданието (скиците-идейни предложения).
3.3. Да се предвиди новообразуваните урегулирани поземлени имоти да бъдат с площ и отреждане съответно:

3.3.1. Нов УПИ XI-1024 „За Производство, търговия услуги и автосервиз” с площ от 963 кв.м.;
3.3.2. УПИ III „За Озеленяване” с площ от 2425 кв.м.

3.4. С проекта за частично изменение на плана за застрояване за новообразувания УПИ XI-1024 „За Производство, търговия услуги и автосервиз”, да се предвиди ново застроително петно, като се допусне застрояване на западната гранична регулационна линия на новообразувания УПИ XI-1024 и УПИ III;
3.5. В плана за застрояване на сградите на основно застрояване в новообразувания УПИ XI-1024 да се предвиди да бъдат до три етажа височина (10м.) със следните параметри:

3.5.1. максимална плътност на застрояване 80%;
3.5.2. кинт 2.0;
3.5.3. минимално озеленяване 20%;
3.5.4. спазване на всички законово допустими отстояния за застрояване от уличната и страничните регулационни линии и урегулирани имоти, с изключение на застрояване със западната регулационна граница с УПИ III.

3.6. Устройствената зона, в която да попада новото застроително петно на УПИ XI-1024 „За Производство, търговия услуги и автосервиз”, да е „Предимно Производствена“- Пп.
3.7. Не се предвиждат промени в параметрите за застрояването на УПИ III „За Озеленяване”.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.01.2024 г., Протокол №1, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх.№ СРОБС - 31/24.01.2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ