Заседание 15.02.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 15.02.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на бюджета за 2024 година, програма за капиталови разходи за 2024 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2024 година и бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2025 – 2027 година на Община Сърница.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

2. Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Сърница за 2024г. и годишен доклад по плана за младежта за 2023г.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

3. Отчет на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2023 година и приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Сърница за 2024 година.

Докл.: А. Османджикова – Тех. Сътрудник на ОбС

4. Кандидатстване по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ кампания 2024 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

5. Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 г. на Община Сърница., представляващ приложение „Отчет 2023”, неразделна част към от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

6. Приемане на Отчет за осъществените дейности и финансов отчет за 2023 година на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1947” – Сърница.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

7. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2024 година.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

8. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
14.02.2024 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията.
14.02.2024 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
14.02.2024 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
14.02.2024 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ

 

 Решения от проведено заседание на Общински съвет - Сърница Дата на качване: 
docx Решения от №27 до №36 приети на Заседание на Общински съвет - Сърница, проведено на 15 Февруари 2024г.  20.02.2024 г