2015-04/Заседание 07.04.2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ГР. СЪРНИЦА

4633, гр .Сърница, ул. „Свобода” №20, е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

           На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 55,ал.2 т.1 от Правилника за организациятя и дейността на ОбС Сърница, свиквам общинските съветници на извънредно заседание,което ще се проведе на 07.04.2015 г./вторник/ от 17,30 ч. при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избиране на зам. председател на ОбС Сърница.
  2. Одобряване на общата численост и структура в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в Община Сърница.
  3. Определяне на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                       

/Л.Малинов/  

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

5

            От извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 07.04.2015г. с протокол №2.

   ОТНОСНО: Избиране на заместник председател на ОбС-Сърница.

              На  основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и член 16 от правилника за организация и дейността на ОбС Сърница.

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
6 0 3 9 9

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Избира за заместник председател на ОбС–Сърница – Фатме Салих Молаахмед.

            Настоящото решение е прието на  извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 07.04.2015г., Протокол №2, точка №1 от дневния ред, по вх.№.5./ 07.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№6

От извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 07.04.2015г. с протокол №2.

ОТНОСНО:  Одобряване на общата численост и структура в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в Община Сърница.

     На  основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, §10, ал.2 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, във връзка с ПМС №129 от 29.06.2012г. и след проведено гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 9

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

                 ОДОБРЯВА  общата численост и структура в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в Община Сърница, съгласно Приложение №1

            Настоящото решение е прието на  извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 07.04.2015г., Протокол №2, точка №2 от дневния ред, по вх.№.6 / 07.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

 

Р Е Ш Е Н И Е

7

От извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 07.04.2015г. с протокол №2.

ОТНОСНО:  Определяне на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Сърница.

              На  основание чл.21, ал.1 т. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал.1, т.4 от правилника за организация и дейността на ОбС Сърница.

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 9

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

             

               Определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Сърница на 1290лв месечно.

            Настоящото решение е прието на  извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 07.04.2015г., Протокол №2, точка №3 от дневния ред, по вх.№.7./ 07.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

Вашите мнения, съвети, препоръки и критики може да подавате анонимно от тук