2015-04/Заседание 27.04.2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ГР. СЪРНИЦА

4633, гр .Сърница, ул. „Свобода” №20, е-mail:obs_sarnitsa@abv.bg


С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

           На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА , свиквам общинските съветници на   заседание,което ще се проведе на 27.04.2015 г./понеделник/ от 9:30 ч в залата на Младежки дом. при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Промяна на Правилника за организацията и дейността на ОбС Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация.
  2. Избор на членове на постоянните комисии на ОбС Сърница.
  3. Приемане на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Сърница.
  4. Приемане на Наредба №2 за определяне и администрирането на местните данъци и такси, както и цени на услуги на територията на Община Сърница.
  5. Даване на съгласие за членство на Община Сърница в Националното Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ) и определяне представители на Общината в Общото събрание на НСОРБ.
  6. Даване на съгласие за членство на Община Сърница в Сдружение „Толерантност” и определяне представител на Общината в Общото събрание на Сдружение „Толерантност”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№8

ОТНОСНО: Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация.

На  основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и §2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация и след проведено гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 11

            Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Променя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация.

Приложение:промени в Правилника .

Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2015г., Протокол №3, точка №1 от дневния ред, по вх.№10/20.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№9

ОТНОСНО:Избор на председатели и членове на постоянните комисии на Общински съвет-Сърница.

На  основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.39 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация и след проведено гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 11

            Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

            Избира председатели и членове на постоянните комисии на Общински съвет – Сърница по приложение №1 към настоящото решение.

Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2015г., Протокол №3, точка №2 от дневния ред, по вх.№11/20.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№10

ОТНОСНО:Приемане на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда  и защита на имуществото на териториятя на Община Сърница.

На  основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 11

            Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда  и защита на имуществото на териториятя на Община Сърница, съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2015г., Протокол №3, точка №3 от дневния ред, по вх.№12/24.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№11

ОТНОСНО: Приемане на Наредба №2 за определяне и администрирането на местните данъци и такси, както и цени на услуги на териториятя на Община Сърница.

На  основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 11

            Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема  Наредба №2 за определяне и администрирането на местните данъци и такси, както и цени на услуги на териториятя на Община Сърница, съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2015г., Протокол №3, точка №4 от дневния ред, по вх.№13/24.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№12

ОТНОСНО:Даване на съгласие за членство на Община Сърница в Национално Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ) и определяне на представители на Общината в Общото събрание на  НСОРБ .

На  основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 11

            Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за членство на  Община Сърница в Национално Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ)  и възлага на кмета на Общината да внесе писмена молба до Управителния съвет на НСОРБ.

2. Определя за представители на Община Сърница  в Общото събрание на Национално Сдружение на Общините в Република България :

- Неби Реджеп Бозов-кмет на Община Сърница-за делегат

- Любомир Сашов Малинов-председател на ОбС Сърница-за заместник делегат

Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2015г., Протокол №3, точка №5 от дневния ред, по вх.№14/24.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№13

ОТНОСНО:Даване на съгласие за членство на Община Сърница в Сдружение „Толерантност” и определяне на представител на Общината в общото събрание на  Сдружение „Толерантност” .

На  основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 11

            Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за членство на Община Сърница в Сдружение „Толерантност” и възлага на кмета на Общината да внесе писмена молба до Управителния съвет на Сдружение „Толерантност”.

2. Определя за представител на Община Сърница  в общото събрание на  Сдружение „Толерантност”-  Неби Реджеп Бозов-кмет на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2015г., Протокол №3, точка №6 от дневния ред, по вх.№15/24.04.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /Л. Малинов/

Вашите мнения, съвети, препоръки и критики може да подавате анонимно от тук