2015-05/Заседание 12.05.2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ГР. СЪРНИЦА

4633, гр .Сърница, ул. „Свобода” №20, е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

            На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 55,ал.2 т.1 от Правилника за организациятя и дейността на ОбС Сърница, свиквам общинските съветници на извънредно заседание,което ще се проведе на 12.05.2015 г./вторник/ от 17,00 ч. при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Решение на Общински съвет Сърница за сключване на тристранно споразумение за изменение на договори за наем, сключени от Община Велинград с наемателите на имоти-публична и частна общинска  собственост, които след обособяването на Община Сърница като самостоятелна административно-териториална единица са собственост на Община Сърница, като се упълномощи Кмета на Община Сърница да предприеме необходимите действия.
 2. Предложение до Общински съвет – Велинград за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на движими вещи – частна общинска собственост от Община Велинград на Община Сърница, съгласно Приложение-инветарен списък.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                       /Л. Малинов/

  Решения:

   

  Р Е Ш Е Н И Е

  №14

  ОТНОСНО: Решение на Общински съвет Сърница за сключване на тристранно споразумение за изменение на договори за наем, сключени от Община Велинград с наемателите на имоти-публична и частна общинска собственост, които след обособяването на Община Сърница като самостоятелна административно-териториална единица са собственост на Община Сърница, като се упълномощи Кмета  на Община Сърница да предприеме необходимите действия .

  На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.237 от Закона за задълженията и договорите и след проведеното поименно гласуване с:

  Брой гласове

  “за”

  Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

  Брой

  присъствали

  Общ брой общински съветници
  9 0 0 9 11

              Общински съвет – Сърница

  Р Е Ш И:

              1. Дава съгласие да се сключи тристранно споразумение между Община Сърница, Община Велинград и наемателите на имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно Приложение 1- списък с договори за наем, по силата на което Община Сърница се явява наемодател, без да се изменя срока на договорите и договорените наемни цени, като Община Сърница встъпва в правата и замества в задълженията Община Велинград по сключените договори за наем считано от датата на подписване на споразумението, а Община Велинград се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията по сключените договори за наем, възникнали след датата на подписване на споразумението и отпадат договорени приспадания на наеми за сметка на инвестиции от наемателите.

  2.Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише споразумението като предприеме необходимите действия за изпълнение на решението на Общински съвет- Сърница.

  Настоящото решение е прието на извънредно  заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2015г., Протокол №4, точка №1 от дневния ред, по вх.№20/11.05.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по Общинска собственост, устройство на територията , пътна и селищна мрежа, околно среда, благоустрояване , селско и горско стопанство.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                       /Л. Малинов/

   

  Р Е Ш Е Н И Е

  №15

  Относно: Отправяне на предложение до Общински съвет – Велинград, да приеме решение с което се прехвърля безвъзмездно правото на собственост на движими вещи – частна общинска собственост от Община Велинград на Община Сърница съгласно Приложение – инвентарен списък.

             

  На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, и след проведено  поименно гласуване с

  Брой гласове

  “за”

  Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

  Брой

  присъствали

  Общ брой общински съветници
  9 0 0 9 11

  Общински съвет – Сърница

  Р Е  Ш  И:

             1.Дава съгласие да се отправи предложение до Общински съвет – Велинград, да приеме решение с което се прехвърля безвъзмездно правото на собственост на движими вещи – частна общинска собственост от Община Велинград на Община Сърница съгласно Приложение – инвентарен списък.

              2.Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението на Общински съвет – Сърница.

   Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет- Сърница, проведено на  12.05.2015, Протокол №4 , точка № 2 от дневния ред, по вх.№21 / 11.05.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Сърница. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по Общинска собственост, устройство на територията , пътна и селищна мрежа, околно среда, благоустрояване , селско и горско стопанство.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                       /Л. Малинов/

Вашите мнения, съвети, препоръки и критики може да подавате анонимно от тук