2015-05/Заседание 28.05.2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ГР. СЪРНИЦА

4633, гр .Сърница, ул. „Свобода” №20, е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

            На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА , свиквам общинските съветници на заседание,което ще се проведе на 28.05.2015 г./четвъртък/ от 11,00 ч. при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Бюджета на Община Сърница за 2015 година.
 2. Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху УПИ I- Читалищен дом, кв.61 по плана на гр. Сърница в едно с находящия се в него читалищен дом за нуждите на народно читалище „Просвета” гр. Сърница.
 3. Разглеждане на Решение №10/27.04.2015 г. на Общински съвет- Сърница, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.
 4. Разглеждане на Решение №11/27.04.2015 г. на Общински съвет- Сърница, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.
 5. Избор на втори заместник председател на ОбС Сърница.
 6. Създаване на доброволно формирование в Община Сърница по Закона за защита при бедствия.
 7. Създаване  на План за развитие на горите на територията на Община Сърница.
 8. Други.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                       /Л. Малинов/

  Решения:

   

  Р Е Ш Е Н И Е

  №16

  ОТНОСНО: Приемане на Бюджета на Община Сърница за  2015 година

  На  основание  чл.21, ал.1,т.6  и  чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС №8/16.01.2015г. за изпълнението на ДБРБ за 2015 година и след проведеното поименно гласуване с:

  Брой гласове

  “за”

  Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

  Брой

  присъствали

  Общ брой общински съветници
  9 0 0 9 11

              Общински съвет – Сърница

  Р Е Ш И:

  1.Приема Бюджета за 2015 г. на Община Сърница.

  1.1.По прихода в размер на 1 536 105 лв. съгласно Приложение №1.

  1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 167 116 лв., в т. ч.:

  1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 1 167 116 лв.

  1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 368 989 лв., в т. ч.:

  1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 132 535 лв.(Приложение №1)

  1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 112 919 лв.(Приложение №1) 

  1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 34 775 лв., в т. ч.:

  1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 27 275 лв.

  1.1.2.3.2. Трансфер за  зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища- 7 500 лв.

  1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 88 760 лв., в т.ч.:

  -за изграждане и основен ремонт на общински пътища-50 000 лв.(Приложение №2).

   - за други капиталови разходи- 38 760 лв. (Приложение №2).

  1.1.2.3.4. От собствени бюджетни средства- 6 840 лв. (Приложение №2).

  1.2. По разхода в размер на 1 536 105 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №1, както следва:

  1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 1 167 116 лв.

  1.2.2. За местни дейности в размер на 368 989 лв.

          

  2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 95 600 лв., съгласно Приложение № 2 като одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища и от собствени бюджетни средства.

  3.Упълномощава  кмета на общината да извършва компенсирани промени:

  3.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

  3.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност, без да изменя общия размер на разходите. Всяко друго изменение на размера на бюджетните кредити в общинския бюджет в частта на местните приходи/разходи по дейности, функции и параграфи се извършва след решение на общинския съвет.

  4. Възлага на кмета:

  4.1.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и месеци и да утвърди разпределението.

  4.2.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

  4.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

  4.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

  5.Упълномощава кмета:

  5.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

  5.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране, както и за съфинансиране на общински програми и проекти.

  Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2015г., Протокол №5, точка №1от дневния ред, по вх.№25/21.05.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                       /Л. Малинов/

   

  Р Е Ш Е Н И Е

  №17

  ОТНОСНО: Предоставя безвъзмездно право на ползване върху УПИ I – Читалищен дом, кв.61 по плана на гр. Сърница в едно с находящия се в него читалищен дом за нуждите на народно читалище „ Просвета” гр. Сърница.

  На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12 ал.3 от ЗОС, параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и във връзка със започнали но не завършени СМР в  УПИ I – Читалищен дом, кв.61 по плана на гр. Сърница по програма Природни бедствия и аварии от 2000 година и невъзможността от нормално функциониране на сградата като „Читалищен дом” и след проведеното поименно гласуване с:

  Брой гласове

  “за”

  Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

  Брой

  присъствали

  Общ брой общински съветници
  9 0 0 9 11

              Общински съвет – Сърница

  Р Е Ш И:

  1.Предоставя безвъзмездно право на ползване  върху УПИ I – Читалищен дом, кв.61 по плана на гр. Сърница в едно с находящия се в него „Читалищен дом” за нуждите на народно читалище „ Просвета” гр. Сърница.

  2.Дава съгласие и упълномощава Председателя  на народно читалище „ Просвета” гр. Сърница,да подпише договор изцяло финансиран от Фондация „ Тръст за социална алтернатива (Американска неправителствена организация финансирана от Америка за България) по проект „Образование в градивно мислене и толерантност чрез култура и традиции” и програма „Образователни възможности и постижения” за извършване на довършителни строително-монтажни работи,оборудване и обзавеждане на сградата за „Читалищен дом” до пълното и нормално функциониране на същата.

  3.Изпълнението на т.1 за сключване на договор за безвъзмездно ползване от настоящото решение се възлага на Кмета на Община Сърница.

  4.Изпълнението на т.2 от настоящото решение се възлага на Председателя на народно читалище „ Просвета” гр. Сърница.

  Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2015г., Протокол №5, точка №2 от дневния ред, по вх.№26/21.05.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                       /Л. Малинов/

   

  Р Е Ш Е Н И Е

  №18

  ОТНОСНО: Разглеждане на Решение №10/27.04.2015г. на Общински съвет – Сърница, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

  Изменя Решение №10/27.04.2015г. на Общински съвет – Сърница, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област, както следва:

  На основание чл.45, ал.4, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3,   от ЗМСМА, чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове, след проведеното поименно гласуване с:

  Брой гласове

  “за”

  Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

  Брой

  присъствали

  Общ брой общински съветници
  9 0 0 9 11

              Общински съвет – Сърница

  Р Е Ш И:

  Приема Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда  и защита на имуществото на териториятя на Община Сърница, съгласно Приложение №1.

  Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2015г., Протокол №5, точка №3 от дневния ред, по вх.№27/21.05.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                       /Л. Малинов/

   

  Р Е Ш Е Н И Е

  №19

  ОТНОСНО: Разглеждане на Решение №11/27.04.2015г. на Общински съвет – Сърница, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

  Изменя Решение №11/27.04.2015г. на Общински съвет – Сърница, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област, както следва:

  На основание чл.45, ал.4, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3, чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове, след проведеното поименно гласуване с:

  Брой гласове

  “за”

  Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

  Брой

  присъствали

  Общ брой общински съветници
  9 0 0 9 11

              Общински съвет – Сърница

  Р Е Ш И:

  Приема  Наредба №2 за определяне и администрирането на местните данъци и такси, както и цени на услуги на териториятя на Община Сърница, съгласно Приложение №1.

  Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2015г., Протокол №5, точка №4 от дневния ред, по вх.№28/21.05.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                       /Л. Малинов/

   

  Р Е Ш Е Н И Е :

  №20

  Относно: Създаване на доброволно формирование в Община Сърница съгласно Закона за защита при бедствия.

               На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА , раздел ІІІ, чл 39  до 47 от Закона за защита при бедсвия; Наредба за реда за създаване  и организация на дейността на доброволни формирования -ПМС № 123/25.06.2012; наредба за условията, реда за получаване  и размерите на възнагражденията на доброволците ПМС- №143/20.06.2008г.;Наредба № Із- 1669/17.08.2012 на МВтР;Решение №633от 08.09.2014 г.на МС ;Указание от МВтР  и МФ до кметовете на общини – ПМС№143/20.06.2008г. и след проведеното гласуване с:

  Брой гласове

  “за”

  Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

  Брой

  присъствали

  Общ брой общински съветници
  9 0 0 9 11

  Общински съвет-Сърница

  Р Е Ш И :

  1. Да бъде създадено доброволно формирование в  Община Сърница. Числеността да бъде до 10 човека, съгласно решение №633 от 08.09.2014 г. На Министерски съвет.
  2. Да бъдат изискани по служебен път от община Велинград всички документи, касаещи

  Настоящите доброволци, а именно:

  2.1Формуляр за кандидастване по образец.

  2.2Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е здраво.

  2.3Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.

  2.4Свидетелство за съдимост.

  2.5Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.

  2.6Писмено съгласие на работодателя на заетите по трудово или служебно правоотношение.

  2.7Декларация за съгласие за обработка на личните данни.

  2.8Удастоверение за персонален индетификационен номер на всеки доброволец, издадени от ГДПБЗН-МВР гр. София.

  3.Да бъдат уточнени с Община Велинград и Министерство на финансите, реда по прехвърляне на финансовите средства за екипировка на  доброволците.

  4.Да бъде сключен граждански договор по образец, с всеки един от настоящите доброволци, след подадено от тях до кмета на общината заявление.

  5.След съгласуване  с началник РСБЗН Велинград, да бъде подадено заявление по образец за вписване на доброволното формирование  в регистъра на ГДПБЗН,заедно с решението на общински съвет Сърница за създаване на доброволно формирование и копия на гражданските договори с настоящите доброволци.

  6.Настоящите доброволци не е необходимо да изваждат и представят наново документи за кандидатстване в община Сърница, изброени в точка 2.1- 2.7.

  Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

  Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет-Сърница,проведено на 28.05.2015г.,Протокол №5, точка №5 от дневния ред, по вх.№30 /21.05.2015г. И е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Сърница.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                       /Л. Малинов/

   

  Р Е Ш Е Н И Е

  №21

          

              Относно: Създаване  на План за развитие на горите на територията на Община Сърница.

              На основание чл.21, ал.1  т.11 от ЗМСМА и чл.9 и чл.15 от Закона за горите и след проведеното гласуване с:

  Брой гласове

  “за”

  Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се»

  Брой

  присъствали

  Общ брой общински съветници
  9 0 0 9 11

  Общински съвет – Сърница

  Р Е Ш И:

  Дава съгласие на ТП ДГС „Селище” да започне процедура по проучване на възможност за сключване на договор с Лесотехническия университет гр. София за съставяне на колектив за разработване на” План  за развитие на  горите на територията на Община Сърница”.

  Настоящото решение е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2015г., Протокол №5, точка №6 от дневния ред, по вх.№31/21.05.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                       /Л. Малинов/

Вашите мнения, съвети, препоръки и критики може да подавате анонимно от тук