Удължаване на срока за подаване на заявление за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Велинград за мандат 2020-2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

Относно: Удължаване на срока за подаване на заявление за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Велинград за мандат 2020-2024 г.

На основание  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8, от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, писмо вх. № СРОбС-247/04.10.2019 г. от Окръжен съд Пазарджик, Решение №8, прието с Протокол №2 от 29.11.2019 г. на Общински съвет Сърница и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

  1. Общински съвет Сърница удължава Първоначално определения срока за подаване на заявления за участие в открита със свое Решение №8, прието с Протокол №2 от 29.11.2019 г. процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд Велинград за мандат 2020г. -2024 г. до дата 31 януари 2020 г. включително.
  2. Условията за участие, необходимите документи както и процедурата за избора им се определят съобразно Решение №8, прието с Протокол №2 от 29.11.2019 г. на Общински съвет Сърница.
  3. Настоящото Решение да се изпрати на Председателя на Окръжен съд Пазарджик и да се разгласи на заинтересовани лица като се публикува на официалната интернет страница на Община Сърница
  4. На основание чл.60, ал.1, от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото Решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид кратките срокове за определяне на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в съдебния район на Районен съд Велинград – три месеца преди изтичането на мандата им, както и сложността на процедурата и като взема под внимание необходимостта настоящото решение да се разгласи на максимален кръг от хора, които биха изявили желание да участват в процедурата, Общински съвет Сърница счита, че са налице важни държавни и обществени интереси, както и наличие на опасност за затрудняване на изпълнението на настоящото решение, които налагат допускане на предварителното му изпълнение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.01.2020г., Протокол №1, точка №1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0003/07.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :            П. П.            

                                                                                                                     /С. Османджиков/