Удължаване на срока за подаване на заявление за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2024-2028 г.

ОБЯВА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ ОТ ОБЩИНА СЪРНИЦА В ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

Със свое Решение №7, прието с протокол №1 от 25.01.2024 г. и Решения №7, прието с протокол №2 от 24.11.2023 г. в изпълнение на разпоредбите на чл.68 и следващите от Закона за съдебната власт Общински съвет – Сърница е открита и се удължава процедурата по определянето на съдебни заседатели за мандат 2024 г. – 2028 г. в Окръжен съд – Пазарджик. Съгласно указанията на Апелативен съд – Пловдив от Община Сърница трябва да бъде излъчен един съдебен заседател за Окръжен съд – Пазарджик.

Общински съвет – Сърница определи правила за провеждане на процедура за определяне на съдебен заседател, както следва:

1. Условия, на които трябва да отговарят кандидатите

1.1. Да е дееспособен български гражданин (не е поставен под запрещение);
1.2. Да е на възраст от 21 до 68 години;
1.3. Да има настоящ адрес в Община Сърница;
1.4. Да има завършено най-малко средно образование;
1.5. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.6. Да не страда от психически заболявания;
1.7. Да не е съдебен заседател в друг съд;
1.8. Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран (на Окръжен съд – Пазарджик);
1.9. Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.10. Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран (на Окръжен съд –  Пазарджик).

2. Необходими документи за кандидатстване

Всеки кандидат трябва да подаде в деловодството на Общински съвет Сърница следните документи:

2.1. Подробна автобиография, включваща данни за образование, специалност, трудова дейност, общ трудов стаж, семейно положение подписана от кандидата;
2.2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
2.3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
2.4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
2.5. Мотивационно писмо;
2.6. Писмено съгласие;
2.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
2.8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на   документите за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Забележка: Обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт (липса на осъждане) се установява служебно от комисията.

3. Срок за представяне на писмени предложения за кандидати за съдебни заседатели, ведно с приложени към тях изискуеми документи – от 25.01.2023 г. до 14.02.2024 г. в деловодството на Общински съвет – Сърница, намиращо се в сградата на Общинска администрация Сърница, ет.2.

4. Процедура за допускане на представилите заявления кандидати – В едноседмичен срок от крайния срок за подаване на документи назначената от Общински съвет – Сърница Временна комисия проверява представените писмени предложения и документи към тях за съответствие с изискванията на т.2.1. и т.2.2. и Закона за съдебната власт на закрито заседание, като кандидати, които не отговарят на изискванията, се отстраняват от процедурата. Също така определя и дата и част за провеждане на изслушвания. Временната комисия съставя списък на допуснатите до участие кандидати, който заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по т.2.8. се публикуват на интернет страницата на Община Сърница най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

5. Процедура за определяне на кандидати

5.1. Изслушване по реда на чл. 68а от Закона за съдебната власт – Определената от Общински съвет – Сърница Временна комисия на предварително обявена дата и час изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки нейн член  може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет – Сърница становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. След края на изслушванията комисията съставя доклад за протичането им, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди датата на гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

5.2. Решение за определяне на кандидати за съдебни заседатели – На първата си редовна или извънредна сесия Общински съвет – Сърница в публично заседание разглежда представения от Временната комисия доклад. С мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, взема решение за определяне на кандидатите за съдебни заседатели на Окръжен съд – Пазарджик, които се предлагат за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Пловдив. Решението се изпраща в срок от три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели в едно със списъка на одобрените от Общински съвет – Сърница кандидати и документите по т.2.

Повече информация заинтересованите лица могат да получат в деловодството на Общински съвет – Сърница, намиращо се в сградата на Общинска администрация Сърница, ет.2.